Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako účtovať stravovacie poukážky a elektronické stravovacie karty?

stravovanie zamestnancov
stravovanie zamestnancov Foto: Getty Images
29. januára 2021 Autor Ing. Ján MintálZdroj podnikam.sk Tlačiť

Povinnosť zamestnávateľa zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy, ktoré je zabezpečované priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti je ustanovená prostredníctvom § 152 ods. 1 Zákonníka práce. Zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja v priebehu pracovnej zmeny. Ak pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín, zamestnávateľ môže zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla.

Na plnenie tejto povinnosti môžu zamestnávatelia:

 • využívať svoje vlastné stravovacie zariadenia,
 • využívať stravovacie zariadenia iných zamestnávateľov, ktorými môžu byť právnické ako aj fyzické osoby, ktoré však musia mať oprávnenie na poskytovanie stravovacích služieb,
 • uzatvoriť zmluvy so sprostredkovateľskými spoločnosťami, ktoré umožňujú zamestnancom stravovať sa vo viacerých stravovacích zariadeniach na základe stravných lístkov resp. stravných poukážok zakúpených od svojho zamestnávateľa.

Príspevok na stravovanie

Zákonník práce upravuje povinnosť zamestnávateľa prispieť na toto stravovanie sumou zodpovedajúcou 55 % hodnoty jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách. Podľa súčasne platného Opatrenia MPSV SR č. 176/2019 Z. z., je suma stravného pre pracovnú cestu v trvaní 5-12 hodín 5,10 €.

Zamestnávateľ je teda povinný prispievať na stravovanie svojich zamestnancov sumou zodpovedajúcou 55 % hodnoty jedla, maximálne však na jedno teplé hlavné jedlo vrátane vhodného nápoja v súčasnosti sumou 2,81 € (5,10 x 55 %). Okrem toho zamestnávateľ poskytuje zamestnancom príspevok na stravovanie podľa zákona o sociálnom fonde.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Stravovanie zamestnancov v podvojnom účtovníctve
 • Účtovanie predaja stravných lístkov ako cenín pri stravovaní zamestnancov v cudzom stravovacom zariadení
 • Účtovanie pri stravovaní formou stravovacích poukážok
 • Stravovanie zamestnancov v stravovacom zariadení zamestnávateľa
 • Poskytnutie príspevku zamestnancom, ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie (§ 152 ods. 6 a ods. 7 Zákonníka práce)
 • Stravovanie zamestnancov v jednoduchom účtovníctve
 • Praktické príklady

Ustanovenie § 152 ods. 4 Zákonníka práce upravuje výšku minimálnej hodnoty stravovacej poukážky, ak poskytuje zamestnávateľ stravovanie formou sprostredkovania. Hodnota stravovacej poukážky musí predstavovať minimálne 75 % stravného poskytovaného pri pracovné ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách. To znamená, že minimálna hodnota stravovacej poukážky podľa súčasného právneho stavu musí byť 3,83 €. V uvedenej súvislosti možno pre úplnosť pripomenúť, že pri zabezpečovaní stravovania zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby prostredníctvom stravovacích poukážok, je výška poplatku za sprostredkované stravovacie služby maximálne 3 % z hodnoty sumy uvedenej na stravovacej poukážke.

Zákonník práce umožňuje zamestnávateľovi povinnosti voči zamestnancom pri zabezpečovaní ich stravovania plniť aj náhradným spôsobom v prípade, ak zabezpečovanie stravovania vylučuje podmienku výkonu práce na pracovisku alebo ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie tak, ako mu to ukladá § 152 ods. 2 Zákonníka práce, alebo ak zamestnanec na základe lekárskeho potvrdenia od špecializovaného lekára zo zdravotných dôvodov nemôže využiť žiadny zo spôsobov stravovania zamestnancov zabezpečených zamestnávateľom. V takýchto prípadoch zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok rovnako v sume zodpovedajúcej 55 % hodnoty jedla, najviac však do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Možno tiež uviesť, že zamestnávateľ poskytne uvedený finančný príspevok na stravovanie aj zamestnancovi pri výkone domáckej práce alebo telepráce, ak mu nezabezpečí stravovanie podľa § 152 ods. 2 Zákonníka práce alebo ak by stravovanie podľa § 152 ods.2 Zákonníka práce bolo v rozpore s povahou vykonávanej domáckej práce alebo telepráce.

Uvedenú starostlivosť treba chápať ako zákonnú povinnosť každého zamestnávateľa. Vo vzťahu k problematike zamestnaneckých benefitov však treba spomenúť možnosť zamestnávateľa po prerokovaní so zástupcami zamestnancov – v zmysle § 152 ods. 8 Zákonníka práce:

 • upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci,
 • umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom,
 • rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie, a ktorým bude prispievať na stravovanie podľa § 152 ods. 3 Zákonníka práce (najčastejšie ide napr. o rodinných príslušníkov zamestnanca, poberateľov starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, ktorých zamestnávateľ zamestnával v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu ku dňu odchodu do starobného dôchodku alebo do invalidného dôchodku).

Z pohľadu zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov v z.n.p. je podkladom na zákonné uplatnenie nákladov zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov zabezpečované v súlade so Zákonníkom práce ustanovenie § 19 ods. 2 písm. c) bodu 5 spomínaného právneho predpisu. Daňovým výdavkom zamestnávateľa je tak príspevok na stravovanie zamestnancov poskytovaný podľa podmienok stanovených Zákonníkom práce, t.j. vo výške 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín. Potrebné je poznamenať, že suma vo výške 55 % zahrnovaná do daňových výdavkov sa u platiteľov DPH počíta z ceny jedla bez DPH.

Vzhľadom na situáciu, ktorá nastala v roku 2020 a ktorá nezanedbateľné dopady na zamestnávateľov sa do 31. decembra 2021 nebude uplatňovať mechanizmus podľa § 8 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, ktorý sa týka úprav stravného pre príslušné časové pásma určené zákonom a úpravy sumy základných náhrad za používanie cestných motorových vozidiel. Minimálna hodnota stravných lístkov v sume 3,83 eura sa teda v tomto ani v budúcom roku nezmení, keďže sa odvíja od sumy cestovných náhrad. V rokoch 2020 a 2021 sa nebudú zvyšovať sadzby stravného a náhrady za používanie cestného motorového vozidla ani v prípade nárastu indexu cien jedál a nealkoholických nápojov v reštauračnom stravovaní a indexu cien položiek spojených s prevádzkou motorových vozidiel.

Stravovanie zamestnancov v podvojnom účtovníctve

Príspevok na stravovanie zamestnancov poskytovaný podľa podmienok stanovených Zákonníkom práce, t. j. vo výške 55 % ceny jedla, najviac však na každé jedlo do výšky 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín, účtovne zamestnávateľ zachytí na ťarchu účtu 527.

Účtovanie predaja stravných lístkov ako cenín pri stravovaní zamestnancov v cudzom stravovacom zariadení

 

Účtovný prípad MD / D
Nákup stravovacích služieb 213 / 321
343 / 321
Predaj stravných lístkov zamestnancom:  
– 55 % hodnoty stravných lístkov hradených z nákladov 527 / 213
– príspevok zo sociálneho fondu 472 / 213
– časť hradená zamestnávateľom nad limit – 55 % 528 / 213
– hodnota stravných lístkov platená zamestnancami 333 / 213
– DPH z ceny zaplatenej zamestnancami 333 / 343

 

Účtovanie pri stravovaní formou stravovacích poukážok

Účtovný prípad MD D

Nákup stravovacích poukážok 

– hodnota poukážky 

– provízia 

– DPH z provízie 

 

213

518

343

321
Úhrada faktúry  321 221

Predaj stravovacích poukážok zamestnancom 

– 55 % uznaný daňový náklad 

– hodnota nad 55 % – nedaňový náklad 

– príspevok zo sociálneho fondu 

– príspevok zamestnancov 


527 
528  472  335 
213 
Úhrada od zamestnancov  211  335 

 

Príklad

Zamestnávateľ účtujúci v sústave podvojného účtovníctva zabezpečuje stravovanie zamestnancov v stravovacom zariadení prostredníctvom právnickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby. Ako treba účtovať o uvedenej problematike, ak si zamestnanci nehradia žiadnu časť hodnoty lístkov? 

Účtovný prípad Suma MD / D
Hodnota stravnej poukážky
Sprostredkovacie služby
DPH
Suma celkom
4,00 €
0,10 €
0,02 €
4,12 €

213 /

518 /

343 /

/ 321

Použitie stravných lístkov
Príspevok zamestnávateľa na stravné
Príspevok zo sociálneho fondu
Príspevok zamestnávateľa nad rámec
4,00 €
2,20 €
0,20 €
1,60 €

/ 213

527 /

472 /

528 /

Stravovanie zamestnancov v stravovacom zariadení zamestnávateľa

Účtovný prípad MD D
Predaj stravných lístkov zamestnancov vo vlastnom zariadení 211 333

Tržby stravovacieho zariadenia za predaj lístkov

DPH

Príspevok zamestnávateľa 55 % – daňový náklad 

Príspevok zamestn. nad 55 % – nedaňový náklad 

Príspevok zo sociálneho fondu 

Suma uhrádzaná zamestnancami

 

 

527

528

472

333

602

 343 

Poskytnutie príspevku zamestnancom, ak zamestnávateľ nemôže zabezpečiť stravovanie (§ 152 ods. 6 a ods. 7 Zákonníka práce) 

Účtovný prípad Suma MD / D
Príspevok zamestnávateľa na stravné
Príspevok zo sociálneho fondu
Vznik záväzku voči zamestnancom
2,81 €
0,30 €
3,01 €

527/

472/

/333

Úhrada príspevku na stravovanie zamestnancovi 3,01 € 333 / 211

Stravovanie zamestnancov v jednoduchom účtovníctve

Vzhľadom na daňovú orientáciu jednoduchého účtovníctva musí podnikateľ – účtovná jednotka, rozlišovať pri účtovaní, ktorý výdavok alebo jeho časť je daňovým výdavkom a ktorý nie je daňovým výdavkom. Pri účtovaní stravného zamestnancov je podstatné, aby ako daňový výdavok bola zaúčtovaná len suma vo výške 55 % ceny poskytovaného jedla,  najviac však na každé jedlo do sumy 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa zákona o cestovných náhradách. V prípade, že podnikateľ zabezpečuje stravovanie svojich zamestnancov prostredníctvom fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá má oprávnenie sprostredkovať stravovacie služby, je daňovým výdavkom aj suma zaplatenej provízie.

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo opatrenie č. MF/011076/2020-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. decembra 2007 č. MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov.

Ako účtovať stravovacie poukážky?

Nadobudnutie stravovacích poukážok zamestnávateľom sa účtuje v knihe cenín ako cenina so súčasným účtovaním v knihe záväzkov. V peňažnom denníku sa úhrada tohto záväzku účtuje takto:

 • poplatok za sprostredkovanie stravovacích služieb ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov – služby
 • hodnota stravovacích poukážok v členení na
 1. príspevok zamestnávateľa v súlade s osobitným predpisom ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov – ostatné výdavky,
 2. príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu ako výdavok, ktorý podľa osobitného predpisu neovplyvňuje základ dane z príjmov,
 3. príspevok zamestnanca na stravovanie ako výdavok, ktorý podľa osobitného predpisu neovplyvňuje základ dane z príjmov.

V knihe cenín sa v rozsahu poskytnutých stravovacích poukážok v príslušnom mesiaci účtuje ich výdaj. V účtovnej jednotke, ktorá je zamestnávateľom, sa pri príspevku na stravovanie poskytnutom zo sociálneho fondu, okrem jeho účtovania v peňažnom denníku, účtuje aj čerpanie sociálneho fondu v knihe sociálneho fondu. V knihe pohľadávok sa účtuje pohľadávka voči zamestnancovi vo výške príspevku zamestnanca na stravovanie. Úhrada hodnoty príspevku zamestnanca na stravovanie zamestnancom sa v peňažnom denníku účtuje

 • pri úhrade v hotovosti ako príjem do pokladne a príjem, ktorý podľa osobitného predpisu neovplyvňuje základ dane z príjmov alebo
 • pri zrážke zo mzdy ako úhrada pohľadávky voči zamestnancovi a výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov – mzdy.

Ako účtovať elektronické stravovacie karty a elektronické rekreačné poukazy?

Nadobudnutie elektronických stravovacích kariet a elektronických rekreačných poukazov sa účtuje v knihe záväzkov. V peňažnom denníku sa úhrada tohto záväzku účtuje ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov – služby.

Dobitie elektronických stravovacích kariet a elektronických rekreačných poukazov sa účtuje v pomocnej evidencii pracovnoprávnych vzťahov. Po použití elektronických stravovacích kariet alebo elektronických rekreačných poukazov a následnom vyúčtovaní od dodávateľa elektronických stravovacích kariet alebo elektronických rekreačných poukazov sa účtuje v knihe záväzkov záväzok voči dodávateľovi elektronických stravovacích kariet alebo elektronických rekreačných poukazov, pričom úhrada tohto záväzku sa v peňažnom denníku účtuje ako výdavok

 • vo výške príspevku zamestnávateľa ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov – ostatné výdavky,
 • vo výške príspevku zamestnanca ako výdavok, ktorý podľa osobitného predpisu neovplyvňuje základ dane z príjmov.

Ako účtovať príspevok zamestnávateľa na rekreáciu a príspevok zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa?

Príspevok zamestnávateľa na rekreáciu a príspevok zamestnávateľa na športovú činnosť dieťaťa sa po predložení dokladov preukazujúcich vynaloženie výdavkov účtuje v peňažnom denníku ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov – mzdy.

V knihe pohľadávok sa účtuje pohľadávka voči zamestnancovi vo výške príspevku zamestnanca na rekreáciu, ktorej úhrada sa v peňažnom denníku účtuje ako príjem, ktorý podľa osobitného predpisu neovplyvňuje základ dane z príjmov alebo ako zrážka zo mzdy.
V účtovnej jednotke, ktorá nie je zamestnávateľom, sa výdavky na stravné, výdavky na rekreáciu a výdavky na športovú činnosť dieťaťa účtujú v peňažnom denníku ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov – ostatné výdavky.

Príklad

Zamestnávateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva zamestnáva 3 zamestnancov. Dňa 1. 2. 2021 nakúpi 80 ks stravovacích poukážok v hodnote 4,00 €/1 ks. Za tento nákup zaplatil sprostredkovateľskú províziu 4 € + 0,80 € DPH. Všetci traja zamestnanci odpracujú v mesiaci február 2021 spolu 60 dní.  

Nákup stravovacích poukážok zamestnávateľ zaúčtuje

 • v peňažnom denníku sumu 320,00 € za stravovacie poukážky do priebežných položiek – príjem (výmena peňažných prostriedkov v hotovosti za peňažné prostriedky vo forme cenín),
 • sumu sprostredkovateľskej provízie 4,00 € do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane – v druhovom členení medzi „Služby“,
 • sumu 0,80 € do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane – DPH,
 • úbytok peňažných prostriedkov v hotovosti v sume 324,80 € v peňažnom denníku aj v pokladničnej knihe,
 • v evidencii DPH nárok na odpočítanie dane vo výške 0,80 €.

Príjem stravovacích poukážok

 • v knihe cenín príjem 80 ks stravovacích poukážok v sume 320,00 €,
 • v peňažnom denníku príjem stravovacích poukážok do peňažných prostriedkov vo forme cenín v sume 320,00 €,
 • v peňažnom denníku sumu 320,00 € do priebežných položiek – výdaj.

Kalkulácia ceny stravovacej poukážky

 • Cena stravovacej poukážky 4,00 €
 • príspevok zamestnávateľa na stravovanie vo výške                          2,40 €
 • príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu                                  0,50 €
 • úhrada od zamestnanca formou zrážky zo mzdy                              1,10 €

Spotrebu stravovacích poukážok zaúčtuje

 • v peňažnom denníku sumu 60 x 2,40 = 144,00 € do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane – ostatné výdavky, pretože príspevok zamestnávateľa je v súlade s ustanovením § 19 ods. 2 písm. c) bod 5 zákona o dani z príjmov a hodnota stravovacej poukážky je vyššia ako najmenej 75 % stravného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín,
 • v peňažnom denníku sumu 60 x 0,50 = 30,00 € príspevok na stravovanie zo sociálneho fondu ako výdavok neovplyvňujúci základ dane, lebo daňovým výdavkom je tvorba sociálneho fondu,
 • v peňažnom denníku sumu 60 x 1,10 = 66,00 € do výdavkov neovplyvňujúcich základ dane,
 • úbytok peňažných prostriedkov vo forme cenín v sume 320,00 €,
 • v knihe sociálneho fondu čerpanie sociálneho fondu na stravovanie v sume 30,00 €,
 • v peňažnom denníku sa použitie sociálneho fondu v sume 30,00 € zaúčtuje ako výdavok neovplyvňujúci základ dane podľa § 4 ods. 6 písm. g) postupov účtovania (pretože ako výdavok ovplyvňujúci základ dane účtoval zamestnávateľ tvorbu sociálneho fondu),
 • v knihe cenín výdaj 60 ks stravovacích poukážok.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howknowhowPrémiový obsahrok 2021stravné lístkyúčtovanie stravnéhovýdavky na stravovanie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Jednoduché účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

27mar8:30Zákon o odpadoch a jeho aplikácia v stavebníctve – zmeny s účinnosťou od 30.6.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

27mar8:30Zákon o odpadoch a jeho aplikácia v stavebníctve – zmeny s účinnosťou od 30.6.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

30mar8:30Lean zlepšovanie procesov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X