Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Živnostník a súčasne zamestnanec. Pozrite sa, aké odvody sa platia pri súbehu príjmov.

Gloomy image of healthcare costs and a stethoscope
Thinkstock
12. júla 2016 Igor SurovčíkZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Ste zamestnancom a popri tom podnikáte? Na platenie odvodov na sociálne a zdravotné poistenie pri súbehu príjmov sa vzťahujú osobitné pravidlá. Tie sa týkajú úpravy minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.

Odporúčame ebook:

Minimálny vymeriavací základ

Pri zdravotnom poistení sa na samostatne zárobkovo činnú osobu (napr. živnostníka, či autora), ktorá je súčasne zamestnancom, nevzťahuje minimálny vymeriavací základ. Znamená to, že ak ste zamestnancom a súčasne podnikáte, nemusíte do zdravotnej poisťovne ako SZČO v tomto roku platiť minimálne 60,06 eura mesačne.

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie v tejto sume sa totiž týka len tých SZČO, ktoré nie sú súčasne zamestnancami alebo poistencami štátu, teda tzv. „čistých“ SZČO.

Ak sa zamestnanec stane v tomto roku živnostníkom, nemusí mesačné preddavky na zdravotné poistenie vôbec platiť. Svoje odvodové povinnosti voči zdravotnej poisťovni si takáto osoba vysporiada až v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2016.

Nemá pritom stanovenú minimálnu sumu mesačného poistného, čo znamená, že poistné na zdravotné poistenie zaplatí v roku 2017 spätne za rok 2016 podľa toho, aký základ dane vykáže v daňovom priznaní. Ak živnostník vykáže v daňovom priznaní stratu, zdravotné odvody ako SZČO neplatí vôbec.

Toto pravidlo sa však neuplatňuje pri platení poistného na sociálne poistenie. Minimálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie vo výške 429 eur (50 % z priemernej mzdy 858 eur za rok 2014) sa vzťahuje na všetky SZČO, teda aj na tie, ktoré sú súčasne zamestnancami.

Aj tá povinne dôchodkovo a nemocensky poistená SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom, preto musí platiť v roku 2016 odvody na sociálne poistenie najmenej v sume 142,20 eura mesačne. Výnimkou sú len prípady, kedy osoba so súbehom príjmov prekročí maximálny vymeriavací základ.

Maximálny vymeriavací základ

Najvyšší možný vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie je v súčasnosti 4 290 eur, čo je 5-násobok priemernej mzdy na Slovensku za rok 2014.

Ak ho osoba so súbehom príjmu presiahne, tak sa uplatňujú tieto pravidlá:

  • ak je osoba zamestnancom a súčasne SZČO, poistné na sociálne poistenie sa platí prednostne z príjmu zamestnanca,
  • ak má osoba viacero príjmov ako zamestnanec, poistné sa odvádza najprv z príjmu, ktorý je vyšší,
  • v prípade, že je výška vymeriavacích základov zamestnanca rovnaká, prednostne sa odvody na sociálne poistenie platia z toho príjmu, z ktorého poistenie vzniklo skôr.

Ak má zamestnanec hrubú mzdu napríklad 5 000 eur, tak tým presiahol maximálny vymeriavací základ a ako SZČO už poistné na starobné, invalidné a nemocenské poistenie neplatí.

Pozor! SZČO však platí poistné do rezervného fondu solidarity so sadzbou 4,75 % z jej vymeriavacieho základu. Poistné do rezervného fondu solidarity totiž neplatí zamestnanec, ale jeho zamestnávateľ a preto sa vymeriavací základ zamestnávateľa nezapočítava podnikateľovi do celkového maximálneho vymeriavacieho základu na platenie odvodov do rezervného fondu solidarity.

V prípade, že osoba ako zamestnanec nepresiahla svojou hrubou mzdou maximálny vymeriavací základ, tak ako SZČO zaplatí odvody na sociálne poistenie najviac zo sumy, ktorá mu ako zamestnancovi chýbala do dosiahnutia maximálneho možného základu.

Ak by bola hrubá mzda zamestnanca napríklad 3 500 eur, tak ako SZČO platí odvody na sociálne poistenie maximálne zo základu 790 eur.

Maximálny mesačný vymeriavací základ na platenie poistného na zdravotné poistenie je v súčasnosti rovnako ako pri sociálnom poistení 4 290 eur.

Ak má osoba súbeh príjmov zo zamestnania a samostatnej zárobkovej činnosti a presiahne v súčte oboch príjmov maximálny vymeriavací základ, tak sa jej vymeriavacie základy zo zamestnania a podnikania v rámci ročného zúčtovania úmerne krátia.

Znamená to, že prípadný preplatok na poistnom zdravotná poisťovňa priamo úmerne prerozdelí medzi zamestnávateľa a zamestnanca na jednej strane a samostatne zárobkovo činnú osobu na strane druhej.

Príklad

Osoba mala ako zamestnanec hrubú mzdu 3 550 eur a ako SZČO jej vymeriavací základ vyšiel 850 eur mesačne.

Keďže jej vymeriavací základ je v úhrne 4 400 eur, čo je nad maximálnym vymeriavacím základom 4 290 eur, jednotlivé vymeriavacie základy na platenie zdravotných odvodov sa budú priamo úmerne krátiť. Pôjde o nasledovný prepočet:

Vymeriavací základ zo zamestnania:

3 550 x 4 290/4 400 = 3 461,25 eura

Vymeriavací základ z podnikania:

850 x4 290/4 400 = 828,75 eura

V súčte tak vymeriavací základ po tomto prepočte dosiahne maximálnych 4 290 eur.

Výsledkom bude, že zamestnanec spolu so zamestnancom bude mať preplatok vypočítaný zo sumy 88,75 eura ( 3 550 – 3 461,25), z čoho 14 % tvorí 12,43 eura.

Zamestnávateľ z toho dostane 8,88 eura (10-percentná sadzba) a zamestnanec 3,55 eura (4-percentná sadzba).

Osoba ako SZČO zaplatí mesačné poistné na zdravotné poistenie zo základu 828,75 eura, čo predstavuje 116,03 eura (14 % z 982,5 eura).

Sociálne odvody osoba zaplatí prednostne ako zamestnanec, teda zo sumy 3 550 eur. Ako SZČO bude mať vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, invalidné poistenie a starobné poistenie vo výške 740 eur (maximálny vymeriavací základ 4 290 eur – 3 550 eur).

Poistné do rezervného fondu solidarity (4,75 %) však bude SZČO platiť z celého vymeriavacieho základu, teda zo sumy 850 eur. Poistné do rezervného fondu solidarity totiž neplatí zamestnanec, ale jeho zamestnávateľ a preto sa vymeriavací základ zamestnávateľa nezapočítava podnikateľovi do celkového maximálneho vymeriavacieho základu na platenie odvodov do rezervného fondu solidarity.

Zamestnanec a súčasne živnostník

Ak je osoba zamestnancom a súčasne živnostníkom, tak ako živnostník preddavky na zdravotné poistenie nemusí platiť dovtedy, kým mu ich zdravotná poisťovňa neurčí na základe ročného zúčtovania poistného. Minimálna výška preddavku pritom pri súbehu so zamestnaním nie je určená, môže byť v tomto roku teda aj menej ako 60,06 eura.

Poistné na sociálne poistenie takáto osoba začne platiť od 1. júla daného roka, ak v predchádzajúcom roku dosiahla hrubý príjem vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Za rok 2016 ide o sumu 5 148 eur.

Ak by táto osoba mala ako zamestnanec hrubý príjem na úrovni maximálneho vymeriavacieho základu 4 290 eur, tak ako živnostník bude platiť len poistné do rezervného fondu solidarity vo výške 4,75 % z vymeriavacieho základu živnostníka.

Ak by osoba mala ako zamestnanec hrubú mzdu napr. 4 000 eur, jej maximálny vymeriavací základ ako živnostníka na platenie poistného na nemocenské poistenie, starobné poistenie a invalidné poistenie bude najviac 290 eur, teda do výšky maximálneho vymeriavacieho základu.

Príklad

Zamestnanec má v roku 2016 hrubý príjem 1 500 eur mesačne. V marci 2016 začal popri tom podnikať ako živnostník. Preddavky na zdravotné poistenie ako živnostník v roku 2016 a 2017 platiť nemusí.

Za rok 2016 ako živnostník zarobí v hrubom 15 000 eur, jeho základ dane bez odpočítania zdravotných a sociálnych odvodov dosiahne 4 750 eur.

Zdravotná poisťovňa mu v ročnom zúčtovaní za rok 2016 vypočíta ročný vymeriavací základ na úrovni 3 196,50 eura (4 750/ koeficient 1,486). Zdravotnej poisťovni tak v druhom polroku 2017 v rámci ročného zúčtovania za rok 2016 doplatí 447,51 eura (14 % z ročného základu 3 196,50 eura).

Súčasne zdravotná poisťovňa živnostníkovi určí preddavok na zdravotné poistenie vo výške 44,75 eura (475,51 /10 mesiacov podnikania v roku 2016), ktorý bude živnostník platiť od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018. Mesačný vymeriavací základ živnostníka bude 319,65 eura.

Odvody na sociálne poistenie živnostník v roku 2016 neplatí. Keďže za rok 2016 výškou svojho hrubého príjmu (15 000 eur) prekročil hranicu 5 298 eur pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody (hranica platná na rok 2017), tak od 1. júla 2017 bude povinný platiť dôchodkové a nemocenské odvody.

Jeho vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie vypočíta Sociálna poisťovňa nasledovne:

4 750 /12/1,486 = 266,37 eura

Pozn. Základ dane pri výpočte vymeriavacieho základu na sociálne poistenie delíme počtom mesiacov v roku (12), a nie počtom mesiacov podnikania, ako je tomu pri zdravotnom poistení.

Vypočítaná suma vymeriavacieho základu 266,37 eura je menej ako minimálny vymeriavací základ pre SZČO. Živnostník na rozdiel od zdravotného poistenia musí platiť sociálne odvody najmenej zo sumy, ktorá tvorí polovicu priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Na rok 2017 to bude 441,50 eura (polovica priemernej mzdy za rok 2015, ktorá predstavovala 883 eur).

Sociálne odvody živnostníka tak od 1. júla 2017 dosiahnu 146,35 eura mesačne (minimálne odvody z vymeriavacieho základu 441,50 eura).

Zamestnanec a súčasne konateľ

Konatelia, či iní štatutári v obchodnej spoločnosti sa od 1. januára 2011 považujú za zamestnancov. Príjem za ich prácu je totiž príjmom zo závislej činnosti. Pri posudzovaní prednosti platenia poistného na sociálne poistenie musíme vziať do úvahy v prvom rade výšku príjmov z jednotlivých činnosti (zamestnanca a konateľa) a ak je výška týchto príjmov rovnaká, tak odvody na sociálne poistenie sa platia prednostne z toho príjmu, ktorý osoba začala dostávať skôr.

Príklad

Osoba je zamestnancom s mesačným príjmom 2 800 eur a ako konateľ má mesačný príjem 1 900 eur. Odvody na sociálne poistenie bude platiť zo sumy 2 800 eur a ako konateľ zaplatí sociálne odvody zo sumy, ktorá chýba do maximálneho mesačného vymeriavacieho základu 4 290 eur. Pôjde teda o sumu 1 490 eur.

Živnostník a súčasne autor

Autorská činnosť sa považuje za samostatne zárobkovú činnosť a preto živnostník a súčasne autor je z hľadiska platenia odvodov dvojnásobnou samostatne zárobkovo činnou osobou. Hoci má teda súbeh príjmov, je fakticky „čistou“ samostatne zárobkovo činnou osobou. Takáto osoba tak musí platiť v tomto roku do zdravotnej poisťovne preddavok v minimálnej mesačnej výške 60,06 eura a ak jej ročný príjem prekročí v roku 2016 sumu 5 298 eur, tak od 1.júla 2017 bude platiť aj poistné na sociálne poistenie.

Príklad

Osoba je od 1. januára 2016 živnostníkom a súčasne má príjmy aj ako autor. Od 1. januára 2016 musí platiť do zdravotnej poisťovne preddavok na poistné v sume 60,06 eura. V roku 2016 poistné na sociálne poistenie neplatí.

Jej hrubý príjem z oboch činností za rok 2016 dosiahne 8 000 eur a jej základ dane pred odpočítaním zaplatených odvodov na zdravotné poistenie tvorí 4 200 eur.

Keďže táto osoba presiahla hranicu pre vznik platenia povinných odvodov do Sociálnej poisťovne (5 298 eur), od 1. júla 2017 začne platiť poistné na sociálne poistenie.

Zo základu dane v sume 4 200 eur jej Sociálna poisťovňa v roku 2017 vypočíta vymeriavací základ tak, že ho vydelí koeficientom 1,486 a 12 kalendárnymi mesiacmi.

Výsledkom je vymeriavací základ 235,53 eura, čo bude menej ako minimálny vymeriavací základ na rok 2017.

Na rok 2017 je minimálnym vymeriavacím základom na platenie poistného na sociálne poistenie suma 441,50 eura, čomu prislúchajú sociálne odvody vo výške 146,35 eura.

Na rok 2018 však táto suma vzrastie, keďže minimálny vymeriavací základ je naviazaný na vývoj priemernej mzdy na Slovensku a priemerná mzda sa každoročne zvyšuje.

Rovnaký základ, teda 235,53 eura bude mať takáto SZČO aj v zdravotnom poistení pri ročnom zúčtovaní poistného za rok 2016.

Keďže je za rok 2016 jej vymeriavací základ nižší ako minimálny vymeriavací základ 429 eur, poistné na zdravotné poistenie musí SZČO platiť najmenej vo výške 60,06 eura mesačne.

SZČO však preddavky v takejto výške v roku 2016 platila, a preto za rok 2016 nebude musieť doplácať poistné na zdravotné poistenie.

Zamestnanec a súčasne autor

Autor, ktorému firma jeho honoráre nezdaňuje mesačne zrážkovou daňou, je samostatne zárobkovo činnou osobou a preto pre neho platia rovnaké pravidlá ako pre živnostníka.

Ak je osoba zamestnancom a súčasne autorom, tak ako autor preddavky na zdravotné poistenie nemusí platiť dovtedy, kým mu ich zdravotná poisťovňa neurčí na základe ročného zúčtovania poistného. Minimálna výška preddavku pritom pri súbehu so zamestnaním nie je určená, môže byť teda aj menej ako 60,06 eura.

Poistné na sociálne poistenie takáto osoba začne platiť od 1. júla daného roka, ak v predchádzajúcom roku dosiahla ako autor hrubý príjem vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Za rok 2016 ide o sumu 5 298 eur.

Ak by táto osoba mala v tomto roku ako zamestnanec hrubý príjem na úrovni maximálneho vymeriavacieho základu 4 290 eur, tak ako autor bude platiť len poistné do rezervného fondu solidarity vo výške 4,75 % z vymeriavacieho základu SZČO.

Igor Surovčík

V agentúre SITA pracujem už viac ako dve desaťročia. Vyštudoval som ekonómiu na Obchodnej fakulte EU a právo na Právnickej fakulte UK. Ako redaktor sa od začiatku venujem najmä agende rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, k čomu sa postupne pridali aj dane a legislatíva. Som bývalý dlhoročný bloger, prispieval som aj do mesačníka Domino efekt. Autorsky prispievam aj na portál Podnikam.sk. Zastávam pozíciu zástupcu šéfredaktora.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

odvoPrémiový obsahszčozamestnanec

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

02oct8:30Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X