Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Legislatívne zmeny pre podnikateľov za mesiac august 2012

Legislatívne zmeny za mesiac august 2012
Fotobanka Pixmac
11. septembra 2012 Tlačiť
V mesiaci august boli pripravené tieto zmeny, ktoré sa týkajú podnikateľov.

Novela zákona o starobnom dôchodkovom sporení

Od začiatku septembra tohto roka do konca roka 2016 sa znížia príspevky sporiteľov v druhom dôchodkovom pilieri zo súčasných 9% na 4% z hrubej mzdy. Od roku 2017 sa bude príspevková sadzba každoročne zvyšovať o 0,25 percentuálneho bodu na konečných 6 % v roku 2024. Druhý  dôchodkový pilier bude otvorený pre vstup aj výstup zo systému v období od 1. septembra tohto roka do 31. januára budúceho roka. K 4%nému príspevku do druhého piliera si budú môcť sporitelia platiť ďalšie 2% z čistého príjmu, a tieto budú štátom daňovo zvýhodnené a to tak, že si bude môcť sporiteľ o túto sumu znížiť základ dane.

Novela zákona o sociálnom poistení

Súčasne s novelou zákona o starobnom dôchodkovom poistení bola schválená novela zákona o sociálnom poistení. Parlament schválil zvýšenie odvodov pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a ľudí pracujúcich na dohody. Minimálny vymeriavací základ pre SZČO na výpočet odvodov na sociálne a zdravotné poistenie sa od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 44,2 % priemernej mzdy na 50 % priemernej mzdy na  Slovensku spred dvoch rokov.
Minimálne sociálne a zdravotné odvody pre SZČO tak od začiatku budúceho roka stúpnu zo súčasných 160,24 eura na 185,3 eura. Počas troch rokov sa postupne znížia terajšie koeficienty 2 pri sociálnom poistení a 2,14 pri zdravotnom poistení, ktorými sa delí základ dane pri výpočte vymeriavacieho základu na platenie odvodov, na spoločný koeficient 1,486.
V súčasnosti sa vymeriavací základ pre SZČO počíta zo základu dane zníženého o zaplatené odvody, po novom sa bude počítať zo základu dane nezníženého o zaplatené odvody na sociálne a zdravotné poistenie.
Zamestnanci, ktorí zarábajú viac ako 1200 eur mesačne budú tiež platiť vyššie odvody. Maximálny vymeriavací základ na platenie sociálnych a zdravotných odvodov sa zvyšuje na 5-násobok priemernej mzdy. Zamestnanci pracujúci na dohodu s pravidelným príjmom  budú platiť kompletné sociálne a zdravotné odvody so sadzbou 48,6 %. Nižšie odvody z dohôd budú mať študenti a poberatelia starobných, invalidných a výsluhových invalidných penzií.

Novela Obchodného zákonníka

Ministerstvo spravodlivosti pripravuje novelu Obchodného zákonníka. Cieľom je bojovať proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách. Orgány verejnej moci budú mať maximálnu lehotu splatnosti peňažného záväzku v trvaní 30 dní, od ktorej je možné sa zmluvne odchýliť len pod podmienkou, že takáto dlhšia lehota nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa, takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku a dohodnutá lehota splatnosti nepresiahne 60 dní.
Medzi podnikateľmi sa definuje maximálna lehota splatnosti, ktorú je možné zmluvne dohodnúť v trvaní 60 dní, s možnosťou individuálneho dojednania aj dlhšej lehoty splatnosti peňažného záväzku dlžníka, ktorá však je podmienená tým, že takéto dojednanie nebude značne nevýhodné pre veriteľa.

Novela Zákonníka práce

Nová  novela Zákonníka práce prinesie viacero zmien.
V návrhu zákona sa navrhuje najmä:
 • precizovanie definície závislej práce s cieľom minimalizovať využívanie iných foriem zamestnávania ako riadny pracovný pomer, ak práca má byť vykonávaná v pracovnoprávnom vzťahu,
 • zníženie rozsahu a doby reťazenia pracovných pomerov uzavretých na určitú dobu,
 • upraviť v normatívnej časti Zákonníka práce ochranu práva zamestnanca na súkromie,
 • možnosť dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo v pracovnej zmluve aj dlhšie výpovedné doby ako ustanovuje zákon,
 • zaviesť participáciu zástupcov zamestnancov pri skončení pracovného pomeru výpoveďou alebo okamžitým skončením pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa,
 • ustanoviť zamestnávateľovi povinnosť poskytnúť zamestnancovi odstupné nielen v prípade skončenia pracovného pomeru dohodou, ale aj výpoveďou z organizačných dôvodov a zo zdravotných dôvodov; zamestnancovi tak vznikne právny nárok nielen na výpovednú dobu (ak nedôjde k dohode o skončení pracovného pomeru) ale aj na odstupné, ktoré je diferencované podľa odpracovaných rokov u zamestnávateľa,
 • aby súd na žiadosť zamestnávateľa rozhodol o znížení, resp. nepriznaní náhrady mzdy za čas presahujúci 12 mesiacov a nepresahujúci 36 mesiacov, v prípade neplatného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa, ak celkový čas, za ktorý by sa mala zamestnancovi poskytnúť náhrada mzdy presahuje 12 mesiacov,
 • upraviť inštitút konta pracovného času tak, aby bolo možné využiť vyrovnávacie obdobie dlhšie ako 12 mesiacov za podmienky dodržania maximálnej dĺžky pracovného času priemerného týždenného pracovného času 48 hodín v rámci 12 mesiacov, ako aj zjednotenie právnej úpravy konta pracovného času a flexikonta s možnosťou využiť konto pracovného času ak nastanú vážne prekážky na strane zamestnávateľa, pre ktoré nemôže zamestnancovi prideľovať prácu,
 • upraviť možnosť dojednania náhrady za tzv. stratu pracovného času v prípade, ak práca zasiahla mimo pracovného času a nejde o pracovnú pohotovosť a prácu nadčas,
 • aby nočnou prácou bola práca vykonávaná v čase medzi 22. hodinou a 6. hodinou,
 • vymedziť okruh zamestnancov, s ktorými môže zamestnávateľ dohodnúť mzdu s prihliadnutím na prácu nadčas,
 • aby zamestnancovi patrilo mzdové zvýhodnenie za prácu nadčas aj v prípade, ak zamestnávateľ neposkytne zamestnancovi náhradné voľno najneskôr do uplynutia štyroch kalendárnych mesiacov (doteraz najneskôr do uplynutia 12 kalendárnych mesiacov),
 • umožniť zástupcom zamestnancov spolurozhodovanie o normách spotreby práce,
 • rozšíriť okruh subjektov, ktoré môžu podať podnet na príslušný orgán inšpekcie práce na všetkých zástupcov zamestnancov, ktorí kontrolnou činnosťou zistili porušenie pracovnoprávnych predpisov,
 • zabezpečiť, aby sa na zamestnancov vykonávajúcich prácu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vzťahovali aj ustanovenia o pracovnom čase a minimálnej mzde,
 • zabezpečiť zásadu, že Zákonník práce má stanovovať minimá a maximá a nemá umožniť odchylné dojednanie zamestnávateľa so zástupcami zamestnancov v neprospech zamestnancov,
 • zrušiť povinnosti odborovej organizácie preukazovať svoju reprezentatívnosť u zamestnávateľa, ktorá vyžaduje identifikovanie členov odborovej organizácie, pričom podľa Ústavy SR má každý právo na to, aby sa rozhodol, či zverejní alebo nezverejní svoje členstvo v odborovej organizácii,
 • zrušiť možnosť dojednania dohody so zamestnaneckou radou a zamestnaneckým dôverníkom, ktorí nemajú právnu subjektivitu ani spôsobilosť na právne úkony,
 • zmeniť právnu úpravu postavenia a pôsobnosti zástupcov zamestnancov na pracovisku tak, aby mohli lepšie vykonávať svoju činnosť.
Od začiatku budúceho roka sa po prepustení zamestnanca, ktorého pracovný pomer trval dlhšie ako  dva roky, obnoví súbeh výpovednej lehoty a odstupného. Takémuto zamestnancovi zamestnávateľ bude musieť poskytnúť odstupné nielen pri skončení pracovného pomeru dohodou, ale aj pri výpovedi z organizačných a zdravotných dôvodov. Výška odstupného bude pritom závis ieť od počtu odpracovaných rokov.
Ďalšia zmena sa týka reťazenia pracovných pomerov na dobu určitú. Kým v súčasnosti je možné uzatvoriť pracovný pomer na dobu určitú najviac na obdobie troch rokov a možno ho predĺžiť alebo opätovne dohodnúť v rámci  týchto troch rokov najviac trikrát, po novom bude možné takýto pracovný pomer dohodnúť
najdlhšie na dva roky. V rámci týchto dvoch rokov ho zamestnávateľ môže predĺžiť či opätovne dohodnúť najviac dvakrát.
Práca nadčas, ktorú povoľuje Zákonník práce bude 150 hodín ročne pre všetkých zamestnancov s výnimkou zdravotníckeho personálu.

Zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Tento zákon upravuje povinnosť platiť platby viac ako 5000 eur výlučne bezhotovostne. S účinnosťou od 1. januára 2013 budú mať fyzické a právnické osoby zakázané prijať alebo odovzdať platbu v hotovostí, ktorej hodnota prevyšuje 5000 eur. Toto opatrenie by malo zabrániť daňovým podvodom.

Novela zákona o správe daní

Novelou zákona, ktorej návrh predložil rezort financií do pripomienkového konania, sa rozširujú oprávnenia daňových subjektov, a to najmä prostredníctvom zjednotenia lehoty na podanie dodatočného daňového priznania v prípadoch, keď daňový subjekt deklaruje vrátenie dane s lehotami, keď daňový subjekt je povinný daň doplatiť. Tiež sa umožní, aby daňový subjekt mohol požiadať o  preúčtovanie daňového preplatku na daňovú pohľadávku alebo nesplatný preddavok na daň. Zároveň novela reaguje aj na opatrenia prijaté v zákone o dani z pridanej hodnoty v rámci  efektívneho potláčania možnosti podvodných aktivít a eliminácie  zneužívania systému dane z pridanej hodnoty. Navrhuje sa napríklad  zverejňovať zoznamy daňových subjektov, ktorí opakovane nepodávajú daňové priznania na daň z pridanej  hodnoty, opakovane ich nemožno zastihnúť na adrese sídla alebo opakovane porušujú povinnosti pri daňovej kontrole.
Účinnosť novely zákona ministerstvo navrhuje od 30. decembra 2012 s výnimkou niektorých ustanovení, ktorých účinnosť sa navrhuje od 1. januára 2013.

Novela zákona o orgánoch štátnej správy v oblasti daní

Táto novela navrhuje  zrušiť Kompetenčné centrum finančných operácií, ktoré ako preddavková organizácia napojená na rozpočet Finančného riaditeľstva SR, zabezpečovalo administratívnu a informatickú podporu orgánom finančnej správy a jeho kompetencie sa presúvajú na Finančné riaditeľstvo SR. Ďalej sa navrhuje presunúť sídlo Finančného riaditeľstva SR do Banskej Bystrice. Rovnako ministerstvo  navrhuje zrušiť zákon o finančnej správe z dôvodu posúdenia opodstatnenosti zlúčenia daňových a colných úradov.

Zákon o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch

Cieľom zákona je presadzovanie opatrení, ktoré by zamedzili zneužívaniu ekonomického postavenia odberateľa na vnútornom trhu s potravinami vyžadovaním iba jednostranne výhodných obchodných podmienok .  Za neprimerané podmienky sa bude považovať napríklad požadovanie poplatku za zaradenie do registra dodávateľov, zaradenie potraviny do evidencie predávaných výrobkov, ako aj peňažné plnenie za služby, ktoré neboli poskytnuté. Zákon tiež zakazuje požadovať odberateľovi poplatky za propagáciu pri otvorení novej predajne. Ak obchodník neumožní kontrolórom ministerstva vstup do predajne, prípadne nepredloží potrebné doklady, dostane pokutu do 500 eur. Zákon by mal nadobudnúť účinnosť od 1. januára 2013.

Novela zákona o dani z príjmov

Novela zákona s účinnosťou od začiatku budúceho roka pripraví viacero zmien:
 • obmedzuje sa  možnosť uplatniť 40-percentné paušálne výdavky v maximálnej výške 5 040 eur ročne, resp. 420 eur mesačne.
 • zrušuje sa možnosť uplatneniť paušálne výdavky pri prenájme nehnuteľností,
 • zvýšuje sa sadzba dane z príjmov pre právnické osoby na 23 %. 
 • v prípade fyzických osôb sa má uplatňovať 19-percentná sadzba zo základu dane do výške 176,8-násobku platného životného minima a pri základe dane presahujúcom túto hranicu už 25-percentná sadzba dane.
 • zavádza sa zdanenie výsluhových dôchodkov vyplácaných podľa zákona o sociálnom zabezpečení vojakov a policajtov do dosiahnutia dôchodkového veku týchto daňovníkov.
 • zavádza sa aj obmedzenie možnosti uplatnenia daňového bonusu len za podmienky, že daňovník dosahuje zákonom ustanovenú minimálnu výšku len z tzv. „aktívnych príjmov“,  pričom sa daňový bonus bude môcť uplatňovať len do dovŕšenia 19 rokov veku vyživovaného dieťaťa. Ako aktívne príjmy sú pritom zadefinované príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti.
 • navrhuje sa aj sprísniť podmienky na uplatňovanie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku, resp. manžela.

Novela zákona o službách zamestnanosti

Táto novela navrhuje zatraktívniť pre zamestnávateľov príspevok na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie. Výška príspevku má závisieť od mzdy zamestnanca, keďže má zodpovedať poistnému na zdravotné a sociálne poistenie platenému zamestnávateľom vo výške 35,2 % z hrubej mzdy zamestnanca. Maximálna výška príspevkusa má počítať z priemernej mzdy na Slovensku. Návrh novely zákona  zohľadňuje výšku nezamestnanosti v jednotlivých regiónoch odstupňovaním dĺžky poberania príspevku počas jedného, dvoch alebo troch rokov.
ph

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X