Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Legislatívne zmeny za mesiac máj 2013

Legislatívne zmeny za mesiac máj 2013
Fotobanka Pixmac
11. júna 2013 Tlačiť
V máji 2013 boli predložené, prerokovávané alebo schválené viaceré zmeny týkajúce sa podnikateľov. Prečítajte si o nich viac.

Novela Obchodného zákonníka

V rámci boja proti daňovým podvodom by mala novela Obchodného zákonníka,zaviesť povinnosť zakladateľov obchodných spoločností splatiť peňažný vklad alebo jeho časť, ku ktorému sa v spoločenskej zmluve zaväzujú, na osobitný samostatný účet v banke alebo pobočke zahraničnej banky.
V súčasnosti často využívané splatenie peňažného vkladu alebo jeho časti v hotovosti k rukám správcu vkladu nebude viac možné. Takisto sa navrhuje predĺžiť pôvodnú lehotu troch mesiacov na lehotu šiestich mesiacov, počas ktorých nebude môcť registrový súd rozhodnúť o zrušení spoločnosti bez likvidácie z dôvodu, že spoločnosť nemá obchodný majetok, ktorý by postačoval na náhradu primeraných výdavkov a odmeny za výkon funkcie likvidátora.
 • K zákonu bolo ukončené medzirezortné pripomienkové konanie, poputuje na rokovanie vlády a potom do parlamentu.
 • Účinnosť je navrhnutá od 1. októbra 2013 okrem čl. II, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2014.
 • Viac informácií nájdete tu.

Novela zákona o dani z príjmov

Podľa návrhu novely zákona o dani z príjmov by sa mala zjednodušiť a zjednotiť evidencia preukázateľných príjmov a výdavkov pre fyzické osoby podnikateľov, zrušiť oznamovacia povinnosť pri platbách v hotovosti, či zjednotiť spodná hranica pre platenie preddavkov na daň fyzických a právnických osôb. Zároveň sa navrhuje zaviesť zvýšenú zrážkovú daň na vybrané druhy príjmov vyplácané nerezidentom.
Upraviť sa má základňa, z ktorej sa stanovuje nepeňažný príjem v prípade používania motorového vozidla zamestnancom na služobné aj súkromné účely a majú sa tiež zjednotiť podmienky pre zahrnutie záväzkov a pohľadávok po lehote splatnosti do základu dane. Zmeny majú nastať aj  v oblasti finančného prenájmu, ako aj pri paušalizácii výdavkov na pohonné látky pre fyzické osoby podnikateľov v prípade použitia motorového vozidla nezahrnutého do obchodného majetku.
Daňovníci, ktorí využívajú vlastný osobný automobil nezahrnutý do obchodného majetku na podnikanie, by mali mať možnosť od budúceho roka vybrať si spôsob evidencie nákladov na pohonné látky.
Rezort financií chce totiž v pripravenej novele zákona o dani z príjmov okrem preukázateľne vynaložených výdavkov na spotrebu pohonných látok a základnej sadzby náhrady za každý jeden kilometer jazdy zaviesť aj paušálne výdavky do výšky 50 % z celkového preukázateľného nákupu pohonných látok za príslušné zdaňovacie obdobie.
 • K zákonu sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie.
 • Jeho účinnosť je navrhnutá od 1. januára 2014.
 • Viac informácií nájdete tu a tu.

Ďalšiu novelu zákona o dani z príjmov predloží v júni na schôdzu parlamentu aj opozičná SDKÚ – DS. Navrhne v nej znížiť sadzbu dane z príjmu právnických osôb z terajších 23 na niekdajších 19 %. Viac informácií nájdete tu.

Novela zákona o DPH

Platitelia DPH by od začiatku roka mali predkladať údaje o dodávkach tovarov a služieb v elektronickej forme, tzv. kontrolný výkaz. Platitelia dane budú povinní uvádzať v kontrolnom výkaze tie údaje, ktoré oni sami neuvádzajú už v iných typoch výkazov, ako sú napríklad colné vyhlásenia pri vývoze tovarov do tretích štátov, prípadne súhrnné výkazy pri intrakomunitárnych dodaniach tovarov do iných členských štátov.
Novelizácia Zákona o DPH narába aj s pojmom „nesprávne údaje“. Ich uvedenie v kontrolnom výkaze môže byť sankcionované až do výšky 10 000 EUR.
Rozširuje vecná pôsobnosť už existujúcich opatrení, napr. v podobe povinnosti skladať zábezpeku aj u osôb, ktoré sa stanú platiteľmi dane zo zákona, prípadne zmenia typ registrácie.
 • K zákonu sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie.
 • Jeho účinnosť je navrhnutá od 1. januára 2014.
 • Viac informácií nájdete tu a tu.
Ďalšiu novelu zákona o DPH plánuje predložiť aj opozičná SDKÚ – DS. V spolupráci s predstaviteľmi živnostníkov a malých podnikov plánuje v parlamente presadiť zmenu zákona, na základe ktorej by sa mal zrušiť koeficient na odpočet DPH. Viac informácií nájdete tu.

Novela zákona o správe daní (daňový poriadok)

Na základe novely bude môcť finančné riaditeľstvo z tzv. rizikového zoznamu platiteľov dane z pridanej hodnoty (DPH) vymazať subjekty, ak u nich pominú dôvody, na základe ktorých boli do zoznamu zapísané a zároveň v dvanástich po sebe nasledujúcich mesiacoch neporušili zákonné povinnosti. Finančná správa v súčasnosti nemá možnosť odstrániť subjekt z rizikového zoznamu, ktorý tam bol oprávnene zaradený.
Podľa zmien navrhnutých v tejto novele bude daňový subjekt povinný podať dodatočné daňové priznanie, ktorým sa opravujú údaje potrebné pre daň z pridanej hodnoty, alebo ak zistí, že daň má byť vyššia, ako bola správcom dane vyrubená alebo nadmerný odpočet má byť nižší alebo nárok na vrátenie dane nižší, ako bol správcom dane priznaný, alebo ak daňová strata je nižšia ako bola uvedená v daňovom priznaní, a to v lehote do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení.
Novela tiež umožní daniarom vydávať právne záväzné stanoviská k legislatíve. Rozsah osobitných predpisov, ku ktorých uplatneniu budú môcť daniari vydať záväzné stanovisko, ustanoví ešte všeobecne záväzný právny predpis ministerstva financií. Žiadosť o záväzné stanovisko bude spoplatnená. Záväzné stanoviská by mali daniari vydávať od septembra 2014.
Ustanovenie o odklade platenia dane o platení dane v splátkach sa navrhuje upraviť tak, aby daňovému subjektu, ktorý nedodrží splátky, alebo nezaplatí daň v lehote ustanovenej správcom dane v rozhodnutí o odklade platenia dane alebo povolenia platenia dane v splátkach, bol vyrubený úrok zo sumy zostávajúcej časti neuhradenej dane, a to odo dňa pôvodnej splatnosti dane.
 • K zákonu sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie.
 • Jeho účinnosť je navrhnutá od 1. januára 2014, s výnimkou ustanovení týkajúcich sa vydávania záväzne právnych stanovísk.
 • Viac informácií nájdete tu a tu.

Novela zákona o cenách

Navrhovanou úpravou sa ustanovuje, že povinnosť viesť a uchovávať cenovú evidenciu nemajú podnikatelia, ktorí predávajú tovar, na ktorý sa nevzťahuje regulácia cien a ktorí súčasne spĺňajú dve z týchto troch podmienok, a to celková suma ich majetku nepresahuje 350 000 eur, obrat nepresahuje 700 000 eur a ide o podnikateľov s počtom zamestnancov nižším ako 10.
Týmto opatrením sa má znížiť administratívna záťaž podnikateľov, ktorí predávajú tovar, na ktorý sa nevzťahuje regulácia cien.
 • K zákonu sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie.
 • Jeho účinnosť je navrhnutá od 1. januára 2014.

Novela zákona o účtovníctve

Táto legislatívna norma počíta s nasledovnými zmenami:
 • mikro účtovné jednotky zostavovať účtovnú závierku v skrátenej forme
 • upraví sa zverejňovanie údajov účtovnej závierky prostredníctvom registra účtovných závierok
 • mala by zaniknúť povinnosť ocenenia cenných papierov a derivátov reálnou hodnotou pre mikro účtovné jednotky
 • zníži sa sa periodicita na inventarizáciu majetku – dlhodobý majetok sa bude musieť inventarizovať len raz za štyri roky a peňažné prostriedky v hotovosti len ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka
 • zmiernia sa povinnosti pri vedení účtovníctva pre účtovné jednotky, ktoré neboli zriadené na účely podnikania
 • spresní sa oceňovanie pre účtovné jednotky finančného sektora
 • K zákonu sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie.
 • Jeho účinnosť je navrhnutá od 1. januára 2014.
 • Viac informácií nájdete tu.

TIP: Pilotnú prevádzku registra účtovných závierok si môžete pozrieť na adrese www.registeruz.sk.

Novela zákona o správnych poplatkoch

Navrhovanou novelou zákona, sa má zaviesť nový koncept platenia správnych a súdnych poplatkov. Ponechávajú sa aj existujúce spôsoby úhrady správnych a súdnych poplatkov voči orgánom verejnej správy s výnimkou kolkových známok, ktorých zrušenie sa navrhuje posunúť od júla 2014. Poplatky bude možné platiť priamo na príslušnom orgáne (kiosk, špeciálna registračná pokladňa) alebo platobnou kartou (POS terminál).
 • K zákonu sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie.
 • Jeho účinnosť je navrhnutá od 1. novembra 2013, s výnimkou zrušenia kolkových známok, ktorých zrušenie sa navrhuje posunúť od júla 2014.
 • Viac informácií nájdete tu.

Novela zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice

Výrobcovia, dovozcovia a predajcovia elektronických registračných pokladníc majú mať povinnosť predkladať Finančnému riaditeľstvu SR technické a softvérové nástroje, ktoré kontrolným orgánom umožnia ľahší prístup k údajom zaevidovaným v elektronickej registračnej pokladnici. Podnikatelia budú povinní umožniť kontrolným orgánom pripojenie k elektronickej registračnej pokladnici za účelom prístupu k uloženým údajom, na požiadanie daňového úradu alebo colného úradu predkladať kontrolné záznamy a sprístupniť pre kupujúcich vyobrazenie pokladničného dokladu.
 • K zákonu sa začalo medzirezortné pripomienkové konanie.
 • Jeho účinnosť je navrhnutá od 1. januára 2014.

Novela zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Zamestnanci vykonávajúci rizikovejšiu prácu zaradenú do tretej a štvrtej kategórie rizikovosti budú mať od budúceho roka nárok na častejšie rekondičné pobyty.  Kým v súčasnosti sa zamestnanec, ktorý nepretržite vykonáva prácu zaradenú do tretej kategórie, zúčastňuje rekondičného pobytu každých šesť rokov, po novom sa bude na takomto pobyte zúčastňovať  každých päť rokov.
V prípade zamestnanca, ktorý nepretržite vykonáva prácu zaradenú do štvrtej kategórie rizikovosti, sa dĺžka nepretržitej práce ako podmienka nároku na rekondičný pobyt skráti zo súčasných päť rokov na štyri roky.
Vyššie výdavky má niektorým firmám spôsobiť aj podrobenie sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti na prácu určitých skupín zamestnancov. Ide napríklad o zamestnancov, ktorí vykonávajú činnosti revíznych technikov, lešenárov či o osoby obsluhujúce vybrané stavebné alebo poľnohospodárske stroje a zariadenia.
 • Zákonu už podpísal prezident Ivan Gašparovič.
 • Legislatívna zmena začne platiť od 1. júla 2013, niektoré zmeny však až od 1. januára 2014.
 • Viac informácií nájdete tu a tu.

Novela zákona o bankách

Banky a iné finančné domy poskytujúce spotrebiteľské úvery nebudú môcť žiadať od klientov poplatky za vedenie úverového účtu. Z novely ďalej vyplýva, že zákaz vyberať poplatky sa nebude týkať presne definovaných typov úverov, pri ktorých je vedenie úverového účtu dôležité pre obidve zmluvné strany. Takými sú napríklad platobný účet, bežný účet umožňujúci povolené prečerpanie, kreditná karta.
 • Legislatívna zmena začne platiť od 10. júna 2013.
 • Viac informácií nájdete tu a tu.
Zdroj: Podnikam.SK, PH, IT

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X