Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Mám rozsudok voči obchodnému partnerovi. Ako ďalej?

Mám rozsudok voči obchodnému partnerovi. Ako ďalej?
Fotobanka Pixmac
22. mája 2013 Zdroj Podnikam.SK Tlačiť
Získanie právoplatného rozhodnutia na zaplatenie dlžnej pohľadávky býva často len prvým krokom k jej úspešnému vymoženiu. 
Ak váš dlžník neuhradí dlžnú sumu ani potom, ako má v rukách rozhodnutie súdu, šancu uvidieť ešte niekedy svoje peniaze máte až po odovzdaní veci súdnemu exekútorovi. 

Dôležité je presné vymedzenie vymáhaného nároku

Pre úspešné vymoženie pohľadávky sú nevyhnutné tri kroky:

1. Exekučný titul

Exekučný titul je podklad, na základe ktorého súd poverí exekútora na vykonanie exekúcie a exekútor tak môže pristúpiť k exekúcii. V obchodnoprávnych stykoch to môže byť rozsudok, platobný rozkaz, rozhodnutie rozhodcovského súdu alebo notárska zápisnica.
Notárska zápisnica
Práve notárska zápisnica je najlepšou poistkou pre budúce prípady neplnenia si platobných povinností. Jej spísaním podľa vyžadovaných náležitostí (označenie osôb, právny dôvod, predmet a čas plnenia, súhlas povinnej osoby s vykonateľnosťou) sa vyhnete súdnemu konaniu a v celkovom meradle ušetríte čas aj peniaze.
Vykonateľnosť rozhodnutia
Rozhodnutie súdu, bez ohľadu na to, či sa jedná o všeobecný alebo rozhodcovský súd, musí byť pred podaním návrhu na vykonanie exekúcie vykonateľné. Vykonateľnosť rozhodnutia nastane vtedy, ak uplynula lehota na plnenie stanovenej povinnosti (pri platobnom rozkaze je lehota na plnenie 15 dní, pri rozsudku sú to 3 dni).
To však platí v prípade, ak váš dlžník nepodal v lehote 15 dní od doručenia rozsudku odvolanie, alebo v tej istej lehote odpor proti platobnému rozkazu (toto sa nevzťahuje na rozhodcovský rozsudok, pri ktorom vykonateľnosť nastane uplynutím lehoty na plnenie). Po ich uplynutí vám súd na požiadanie vyznačí na rozhodnutí doložku právoplatnosti a vykonateľnosti.
Vašu žiadosť spolu s originálom rozhodnutia zašlite na súd, ktorý rozhodnutie vydal. Súdy vybavujú takéto žiadosti bezplatne a väčšinou obratom. Vyznačenie doložky právoplatnosti a vykonateľnosti môžete vybaviť aj osobne v informačnom centre súdu (neplatí pri rozhodcovskom rozsudku). V takom prípade stačí iba predložiť originál rozhodnutia, písomná žiadosť sa nevyžaduje.
Rada: Aj nárok priznaný rozhodnutím súdu sa premlčuje. Od vykonateľnosti rozhodnutia máte v obchodnoprávnych veciach 4 roky na vymoženie pohľadávky. Ak by ste návrh na vykonanie exekúcie podali po tejto dobe, dlžník môže podať námietky proti exekúcii z dôvodu premlčania. Ak by mu súd vyhovel, svoju pohľadávku už nevymôžete.

2. Výber exekútora

Je na vašom rozhodnutí, ktorému z exekútorov adresujete svoj návrh na vykonanie exekúcie. Nerozhoduje ani vaše sídlo alebo sídlo vášho obchodného partnera. Limitovaní ste iba dôvodmi, pre ktoré by mohol byť exekútor vylúčený z vykonávania exekúcie. Tými sú jeho pomer k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom, pričom na vylúčenie stačia pochybnosti o jeho nezaujatosti.
Rada: Ak však viete o takýchto dôvodoch, zbytočne neriskujte a rozhodnite sa radšej pre iného exekútora.  Exekútor je totiž povinný oznámiť skutočnosti, pre ktoré by mohol byť vylúčený súdu, prípadne povinný môže namietať jeho zaujatosť. O vylúčení exekútora rozhoduje súd do 10 dní a dovtedy môže exekútor vykonávať iba bezodkladné úkony, ktoré väčšinou smerujú k zabezpečeniu majetku.
Zoznam všetkých exekútorov nájdete na stránke Slovenskej komory exekútorov. Svoj výber môžete zúžiť podľa odporúčaní alebo sa rozhodnúť náhodne. Toho, že exekútor odmietne váš návrh sa nemusíte báť, pretože exekútor musí prijať každý návrh.

3. Návrh na vykonanie exekúcie

Návrh v písomnej forme adresujte dvojmo priamo exekútorovi. Jedno vyhotovenie návrhu zostáva exekútorovi, druhé spolu so žiadosťou o vydanie poverenia doručuje exekútor súdu.
Vzory návrhov ponúka na internete väčšina exekútorov, ale radšej sa presvedčte či návrh skutočne obsahuje:
Určenie exekútora
Na označenie exekútora postačuje uvedenie jeho mena a priezviska a sídla jeho exekútorského úradu vo forme, ako sa označuje adresát listu.
Označenie účastníkov konania
V exekučnom konaní sa zo žalobcu/navrhovateľa stáva oprávnený a žalovaný/ odporca sa označuje ako povinný. Na presnú identifikáciu v prípade fyzickej osoby uveďte meno a priezvisko, bydlisko a jej štátne občianstvo. Uvedenie dátumu narodenia alebo rodného čísla nie je zákonom požadovaný údaj, ale v značnej miere vie exekútorovi uľahčiť vyhľadávanie majetku alebo príjmov povinného. Pri právnickej osobe sa povinne uvádza jej obchodné meno, sídlo a IČO.
Dôležité je zreteľné označenie návrhu ako Návrh na vykonanie exekúcie
Označenie exekučného titulu
V tejto časti návrhu označíte súd, číslo konania, dátum vydania rozhodnutia, deň nadobudnutia jeho právoplatnosti a vykonateľnosti a prepíšete výrok rozhodnutia súdu.
Príklad:
Okresný súd A vyhlásil dňa B rozsudok, pod č.k. C, ktorý nadobudol právoplatnosť  dňa D a vykonateľnosť dňa E.
Rozsudkom uložil Okresný súd A povinnému – žalovanému povinnosť zaplatiť oprávnenému – žalobcovi G € spolu s H %  úrokom z omeškania ročne zo sumy G € od I do zaplatenia, do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia.
Rozsudkom uložil A povinnému – žalovanému povinnosť nahradiť oprávnenému – žalobcovi trovy konania vo výške J € a trovy právneho zastúpenia  vo výške K €, do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia.
Nezabudnite ako dôkaz uviesť exekučný titul.
Vymedzenie vymáhaného nároku
Pri vymedzení vymáhanej pohľadávky postupujte obozretne, pretože súd poverí exekútora len v rozsahu, v akom ho uvediete v návrhu. Na tomto mieste máte aj povinnosť uviesť akékoľvek čiastočné plnenie, a to tak, že špecifikujete deň a sumu. Ako dôkaz  priložte napríklad výpis z účtu, ktorým preukážete deň a sumu, ktorú uhradil povinný. Ak k nemu nedošlo, stačí uviesť jednoduché: „Povinný si svoje povinnosti v zmysle vyššie uvedeného rozsudku do dnešného dňa nesplnil.“
Ďalej je potrebné špecifikovať aké sumy a akého z dôvodu navrhujete, aby exekútor vymohol:
  • výšku istiny,
  • úroky z omeškania,
  • výšku súdneho poplatku,
  • prípadné trovy právneho zastúpenia v súdnom konaní,
  • súdny poplatok za návrh na vykonanie exekúcie vo výške 16,50 EUR,
  • zákonnú odmenu exekútora (tú vyčísluje exekútor).

Na záver uveďte banku, číslo účtu, prípadne aj variabilný symbol, na ktorý vám má exekútor zaslať vymoženú pohľadávku.

Dátum a podpis
K návrhu ste povinný priložiť jedno vyhotovenie exekučného titulu, teda jeho overenú kópiu, ktorá pôjde súdu a jednu obyčajnú kópiu, ktorú si spolu s jedným návrhom ponechá exekútor. Akékoľvek iné dôkazy podávajte dvojmo, pričom stačí, aby to boli obyčajné kópie. Na prvú stranu návrhu ešte nalepte kolky v hodnote 16,50 EUR, čím si splníte svoju poplatkovú povinnosť.
Z obáv o to, že sa v návrhu pomýlite, si ťažkú hlavu nerobte. Exekútor vás vyzve na opravu alebo doplnenie nesprávneho, neúplného alebo nezrozumiteľného návrhu, pričom vás aj poučí ako opravu alebo doplnenie urobiť. Dajte si hlavne pozor, aby ste dodržali určenú lehotu na doplnenie alebo opravu návrhu (tá nesmie byť kratšia ako 10 dní). Ak by ste tak neurobili, súd exekučné konanie na návrh exekútora zastaví.

Koľko to stojí

V ideálnom prípade zaplatíte len vyššie spomínaný poplatok za návrh na vykonanie exekúcie vo výške 16,50 €. Ak ho však uvediete ako položku, ktorú žiadate vymôcť, vynaložený poplatok by sa vám mal vrátiť spolu s vymoženou pohľadávkou.
Exekútor má taktiež od vás právo požadovať preddavok na jeho odmenu a náhradu hotových výdavkov. Výška preddavku je maximálne 50 % odmeny, ktorá by mu patrila ak by bol v exekúcii úspešný, prípadne 50 % odmeny zo sumy, o ktorej vie, že je reálne vymožiteľná. Exekútori takýto preddavok nežiadajú často, ale ak by k tomu došlo, ním vyčíslený preddavok zaplaťte. Ak by ste tak neurobili, exekútor by mohol podať návrh na zastavenie exekúcie.
Odmenu exekútora, hotové výdavky a náhradu za stratu času uhrádza v zásade povinný. Výnimku tvoria situácie keď:

  • (i) návrh na zastavenie exekúcie vezmete späť ešte pred vydaním poverenia súdom,
  • (ii) majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie,
  • (iii) k zastaveniu exekúcie došlo vašom zavinením (napr. navrhnete zastavenie exekúcie, nezaplatili ste súdny poplatok) a
  • (iv) exekúcia sa zastaví z dôvodu, že na majetok povinného bol vyhlásený konkurz.
V prvom prípade zaplatíte všetky trovy, ktoré exekútorovi vznikli. Ich výška bude pravdepodobne predstavovať minimálnu odmenu exekútora vo výške 33,19 € a vynaložené hotové výdavky (napríklad poštovné, telekomunikačné výdavky). V ostatných prípadoch uhrádzate len nevyhnutné trovy, a to za každý úkon exekučnej činnosti vo výške 3,32 €, prípadne 4,98 € mimo pracovnej doby alebo v deň pracovného pokoja.
Úkonom je napríklad každé zisťovanie majetku alebo účtu povinného, doručovanie príkazu na začatie exekúcie, upovedomenia o začatí exekúcie, spôsobe exekúcie, a pod. .

Maximálna výška odmeny však nesmie presiahnuť 33 193,92 €. Okrem toho má exekútor ešte nárok na náhradu hotových výdavkov a stratu času.
Rada: Z uvedených súm sa nezľaknite, radšej sa vopred spojte s exekútorom, opíšte mu svoju situáciu a požiadajte ho o odhad jeho odmeny a hotových výdavkov, aby ste vopred vedeli, do čoho idete.
Autori: Jiří Sixta, Danica Valentová (Glatzová & Co., s.r.o.)

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Nehmotný majetok z účtovného pohľadu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Účtovníctvo

29sep8:30Nehmotný majetok z účtovného pohľadu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Účtovníctvo

10oct8:30Trestné a finančné následky konania konateľa a vedúceho zamestnanca8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X