Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Nové legislatívne zmeny pre podnikateľov od 1.1.2012

Nové legislatívne zmeny pre podnikateľov od 1.1.2012
Fotobanka Pixmac
3. januára 2012 Tlačiť

Od januára čakajú podnikateľov viaceré legislatívne zmeny. Zhrnutie týchto zmien nájdete v nasledujúcom článku.

Povinná elektronická komunikácia s daňovým úradom pre platiteľov DPH

Začiatkom roka 2012 budú daňové subjekty musieť komunikovať s daňovými úradmi elektronicky, povinnosť podávať dokumenty elektronicky mala platiť od 1.1.,ale presunula sa na 1.4.2012
Povinnosť doručovať podania elektronickými prostriedkami majú:
 1. daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty (DPH),
 2. daňový poradca za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 3. advokát za daňový subjekt, ktorého zastupuje pri správe daní,
 4. zástupca neuvedený v písmenách 2) a 3) za daňový subjekt, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty, ktorého zastupuje pri správe daní.
Povinnosť je posielať takto všetky podania, ktoré subjekt musí podávať.

Dane a clo budeme platiť na nové čísla účtov

Od 1.1.2012 sa menia čísla účtov daňových úradov, súčasťou čísla účtu je aj tzv. identifikátor, ktorým bude číslo účtu daňového subjektu. Oznámenia o identifikátoroch  správca dane pošle poštou. S účinnosťou od 1.1.2012 je daňový subjekt povinný platbu dane poukazovanú daňovému úradu označiť v zmysle Vyhlášky č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane na nové číslo účtu. Každému daňovému subjektu je pridelené jeho vlastné číslo účtu – tzv. základné číslo účtu. Číslo účtu pre úhradu príslušnej dane sa skladá z predčíslia označujúceho druh dane, zo základného čísla účtu označujúceho daňový subjekt a z identifikačného kódu Štátnej pokladnice.

Zmeny v dani z príjmov 

Ide o tieto zmeny:
 • rovnomerná metóda odpisovania -daňový odpis dlhodobého hmotného majetku sa v prvom roku vypočíta z alikvotnej časti zodpovedajúcej počtu mesiacov používania majetku, a to počnúc mesiacom jeho zaradenia do užívania do konca zdaňovacieho obdobia.
 • zrýchlená metóda odpisovania –  zostatková cena na účely výpočtu daňových odpisov v ďalších rokoch sa určí ako rozdiel medzi vstupnou cenou a podielom jeho vstupnej ceny a priradeného koeficientu pre zrýchlené odpisovanie platného v prvom roku odpisovania neskráteným o pomernú časť ročného odpisu neuplatnenú v daňových výdavkoch v prvom roku odpisovania. V ďalších rokoch odpisovania sa zostatková cena určená v druhom roku odpisovania zníži o daňové odpisy z tohto majetku zahrnuté do daňových výdavkov počnúc druhým rokom odpisovania.
 • zmeny vo finančnom prenájme -hmotný majetok obstaraný formou finančného prenájmu  po 31. decembri 2011 sa bude odpisovať rovnako ako hmotný majetok obstaraný kúpou a to bez ohľadu na dobu trvania lízingovej zmluvy.
 • nové sankcie pre zamestnávateľov – najmenej 15 € za každého zamestnanca, ktorému zamestnávateľ nevykonal ročné zúčtovanie,od 60 € do 3 000 €, ak zamestnávateľ nevykoná nápravu v lehote určenej v rozhodnutí správcu dane,
 • nové nahlasovacie povinnosti pre podnikateľov -podnikateľ musí podať prehľad o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti, zrazených a odvedených preddavkoch na daň a o daňovom bonuse do konca kalendárneho mesiaca, za predchádzajúci kalendárny mesiac, daňovník – rezident SR alebo daňovník, ktorý má na území SR stálu prevádzkareň má povinnosť oznámiť miestne príslušnému správcovi dane uzatvorenie zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí, na základe ktorej mu môže vzniknúť na území SR stála prevádzkareň alebo daňová povinnosť zamestnancov alebo osôb pre neho pracujúcich na území SR, a to do 15 dní po uzatvorení takej zmluvy.
 • zmeny v oznamovacej povinnosti pri úhradách fyzickým osobám – osoba, ktorá má príjmy z podnikateľskej činnosti, z inej SZČO a z prenájmu a v rámci tejto činnosti uskutočnila úhradu zdaniteľného príjmu v hotovosti fyzickej osobe neevidovanú v ERP tejto fyzickej osoby a z úhrady nezrazila alebo nevybrala preddavok na daň alebo daň má oznamovaciu povinnosť, ak celková suma takýchto úhrad tej istej fyzickej osobe presiahne za kalendárny rok sumu 5 000 €. Oznámenie musí byť vykonané v lehote do 31. marca roka nasledujúceho po roku, v ktorom bola takáto úhradu v hotovosti uskutočnená.Oznámenie obsahuje:– výšku úhrady v hotovosti,- dátum a dôvod úhrady,- meno, priezvisko, titul, obchodné meno, adresu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, DIČ a IČO fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá úhradu uskutočnila- meno, priezvisko, titul, obchodné meno, adresu fyzickej osoby alebo sídlo právnickej osoby, DIČ a IČO fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktoré je prijímateľom takejto úhrady.
 • zmeny pre podnikateľov (SZČO) – nezdaniteľnú časť na daňovníka a manžela / manželku si budú môcť uplatniť len z príjmov podľa §5 zákona o dani z príjmov (príjmy zo závislej činnosti) a z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov, možnosť uplatniť si daňovú stratu a znížiť si tak základ dane z príjmov bude možné len pri niektorých „aktívnych“ príjmoch, na stratu z prenájmu (pri príjmoch podľa § 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov) dosiahnutá za zdaňovacie obdobie roku 2011 sa nebude prihliadať, čo znamená, teda o túto stratu si nebude možné znížiť základ dane z príjmov, upravuje sa vymedzenie príjmov z podnikania podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov a patria sem aj príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu, a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva. Príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu sú napr. príjmy z poskytnutia licencií k právam chráneným autorským zákonom a príjmy vyplácajúce autorom organizáciou kolektívnej správy.

Zmeny v zákone o DPH od 1.1.2012

 • ak si platiteľ DPH pri obstaraní odpočítal daň v plnej výške a neskôr začne tento majetok využívať aj na súkromné účely, bude si musieť uplatniť odpočítanie v pomernej výške,
 • okrem elektronického podpisu a elektronickej výmeny údajov budú môcť byť od 1.1.2012 použité aj iné postupy alebo technológie (napr. elektronická ochranná značka) na elektronické posielanie faktúr za predpokladu, že budú spĺňať podmienky zabezpečenia vierohodnosti pôvodu a integrity obsahu
 • vypúšťa sa  § 78a, a ruší sa platenie preddavkov na DPH zahraničnou osobou pri predaji tovaru na trhovom mieste
 • nedostatky, ktoré zistí daňový úrad v podanom súhrnnom výkaze, je osoba, ktorá ho podala, povinná na základe výzvy daňového úradu odstrániť do 5 dní od doručenia výzvy, inak jej bude uložená sankcia
 • ak bol nadmerný odpočet vrátený v skrátenej lehote na základe nepravdivých údajov, daňový úrad uloží pokutu vo výške 1,3 % zo sumy vráteného nadmerného odpočtu,
 • menia sa lehoty na vrátenie nadmerného odpočtu

Zriadenie registera účtovných závierok

Novelou zákona o účtovníctve účinnou od 01. 01. 2012 MF SR zriaďuje a vedie register účtovných závierok. Tento register je informačným systémom verejnej správy, do ktorého sa ukladajú:
 • riadne individuálne účtovné závierky,
 • mimoriadne individuálne účtovné závierky,
 • priebežné individuálne účtovné závierky,
 • riadne konsolidované účtovné závierky,
 • mimoriadne konsolidované účtovné závierky,
 • priebežné konsolidované účtovné závierky,
 • súhrnné účtovné závierky verejnej správy,
 • výkazy vybraných údajov z účtovných závierok podľa § 17a (IFRS) a 22 (konsolidovaná účtovná závierka),
 • správy audítora,
 • individuálne výročné správy obcí,
 • konsolidované výročné správy obcí,
 • individuálne výročné správy vyšších územných celkov a
 • konsolidované správy vyšších územných celkov.
Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť. Verejnú časť registra tvoria vyššie uvedené dokumenty účtovných jednotiek, ktoré:
 • zostavujú účtovnú závierku podľa § 17a (IFRS) a 22 (konsolidovanú účtovná závierka),
 • sú obchodnými spoločnosťami,
 • sú družstvom,
 • sú štátnym podnikom,
 • sú subjektom verejnej správy alebo
 • sú inou účtovnou jednotkou, a z osobitného predpisu vyplýva, že účtovná závierka týchto osôb má byť verejne prístupná.
Účtovná jednotka ukladá riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku v registri najneskôr do šiestich mesiacov od dátumu, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.

Používanie elektronickej registračnej pokladnice

Od 1. januára 2012 sú všetci podnikatelia, ktorí majú pri evidovaní tržieb povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej len „pokladnica“) povinní uplatňovať postup podľa zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ERP“) a pokladnica už musí spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom o ERP.
 • môže sa používať len pokladnica, na ktorú akreditovaná osoba vydala certifikát, daňový úrad jej pridelil daňový kód pokladnice, je označená plombou a spĺňa ďalšie požiadavky ustanovené zákonom o ERP ako aj technické požiadavky ustanovené osobitnými predpismi.
 • podnikateľ môže tržby za úhradu faktúr  prijímať v hotovosti – v tomto prípade je povinný evidovať v hotovosti prijaté tržby v pokladnici, alebo
 • úhrady faktúr bude od odberateľov prijímať len bezhotovostne – v tomto prípade nebude povinný evidovať tržby v pokladnici.

Zmeny v sociálnom poistení 

Od 1. januára 2012 sa pre samostatne zárobkovo činným osobám (SZČO) zvyšuje minimálny, ako aj maximálny vymeriavací základ pre platenie poistného na sociálne poistenie. Súčasne tak vzrastie minimálna aj maximálna suma poistného, ktoré sú SZČO povinné platiť.
 • minimálny vymeriavací základ, je stanovený ako 44,2 % z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Od 1.1.2012 to bude 339,89 €
 • minimálneho poistného na dôchodkové a nemocenské poistenie sa zvyšuje na 112,66 €.  dôchodkové poistenie 97,71 €, nemocenského poistenia 14,95 €
 • maximálny vymeriavací základ je v prípade dôchodkového poistenia 3 076 eur
 • maximálny vymeriavací základ na platenie nemocenského poistenia je 1 153,5€
 • maximálne poistné na dôchodkové poistenie bude 884,35 €
 • maximálne poistné na nemocenské poistenie bude 50,75 €
Zmena v dobrovoľnom pripoistení
Od 1.februára sa SZČO sa bude môcť naďalej samostatne dobrovoľne poistiť v nezamestnanosti a samostatne dobrovoľne poistiť dochodkovo. Ak sa SZČO bude chcieť dobrovoľne poistiť nemocensky, musí sa poistiť aj dobrovoľne v nezamestnanosti a dobrovoľne dôchodkovo.

Vyššia minimálna mzda

Minimálna mzda sa od 1.1.2012 zvyšuje na  327,20€. Najnižšia hodinová sadzba tak bude 1,880 €/hod.

Ročné zúčtovanie zdravotných odvodov

Ročné zúčtovanie zdravotných odvodov za rok 2011 urobí zdravotná poisťovňa sama za poistencov.
ph

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X