Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Novela zákona o účtovníctve od 31.12.2019 a 1.1.2020

novela zákona o účtovníctve
novela zákona o účtovníctve Foto: Getty Images
30. októbra 2019 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Vláda schválila novelu zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Súčasťou novely sú zmeny podmienok, na základe ktorých vzniká povinnosť nechať si overiť riadnu individuálnu a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierkou štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou (ďalej len „audit“).

V novele zákona sú vymedzené účtovné jednotky, ktoré musia uvádzať vo výročnej správe nefinančné informácie týkajúce sa opisu politiky rozmanitosti. Zmenou a doplnením zákona o účtovníctve nastáva úprava existujúceho vymedzenia účtovných jednotiek a umožňuje sa oslobodenie od uvádzania informácií opisu politiky rozmanitosti pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami. Oslobodenie sa týka veľkých účtovných jednotiek, ktoré emitovali len iné cenné papiere než akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak tieto účtovné jednotky neemitovali akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme.

V novele zákona na základe zodpovedného prehodnotenia veľkostných podmienok, na základe ktorých vzniká povinnosť nechať si overiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku audítorom, sa zvyšujú veľkostné podmienky o 100 % súčasných veľkostných podmienok.

Novela nadobúda účinnosť 31. decembra 2019, okrem bodov týkajúcich sa overenia účtovnej závierky audítorom, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2020. Oslobodenie od uvádzania nefinančných informácií sa určuje pri vypracovaní výročnej správy za účtovné obdobie končiace 31. decembra 2019. Výročná správa sa zostavuje za účtovné obdobie, pričom sa umožňuje aplikovať oslobodenie pri vypracovaní výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2019.  Zmena podmienok pre povinnosť overenia riadnej individuálnej účtovnej závierky a mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky audítorom sa vzťahuje na účtovné obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Overovanie účtovnej závierky audítorom
  • Výročná správa
  • Prechodné ustanovenia

Overovanie účtovnej závierky audítorom

V § 19 ods. 1 písm. a) úvodnej vete sa za slovom „spoločnosťou“ vypúšťa čiarka a slová „ak povinne vytvára základné imanie“. V § 19 ods. 1 písm. a) prvom bode sa suma „1 000 000 eur“ nahrádza sumou „2 000 000 eur“. V § 19 ods. 1 písm. a) druhom bode sa suma „2 000 000 eur“ nahrádza sumou „4 000 000 eur“.V § 19 ods. 1 písm. d) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „pričom audítor musí overiť, či účtovná jednotka, ktorá nie je účtovnou jednotkou, nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa osobitných predpisov, má údaje vo výkaze vybraných údajov z účtovnej závierky v súlade s účtovnou závierkou zostavenou podľa § 17a.“

Predmetom úpravy v § 19 je úprava podmienok, na základe ktorých vzniká povinnosť nechať si overiť riadnu individuálnu účtovnú závierku a mimoriadnu individuálnu účtovnú závierku štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou. Na jednej strane v záujme odstránenia administratívnej záťaže, ale na druhej strane vzhľadom na celospoločenský význam auditu, pristúpilo sa k zvýšeniu veľkostných podmienok o 100 % súčasných rozhodujúcich podmienok, ktorými sú celkový majetok a čistý obrat účtovnej jednotky. Veľkostné podmienky sú určené na základe zhodnotenia veľkosti ekonomiky a jej rastu a potrieb spoločnosti, vrátane štátu.

Predmetom overenia audítorom je výkaz vybraných údajov z riadnej individuálnej účtovnej závierky a z mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky, ktorý je zostavený k auditovanej účtovnej závierke podľa Medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IAS/IFRS). Výkaz vybraných údajov z účtovnej závierky je podkladom na spracovanie finančných informácií z Registra účtovných závierok. Prijatím tejto povinnosti budú auditované všetky dokumenty predkladané do Registra účtovných závierok, ktoré nadväzujú na auditovanú účtovnú závierku, a to okrem vybraných údajov z účtovnej závierky tých účtovných jednotiek, ktoré podľa zákona č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov spadajú pod dohľad Národnej banky Slovenska.

Výročná správa

V § 20 ods. 9 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane uplatňovaných postupov

náležitej starostlivosti. Precizuje sa obsah výročnej správy v oblasti uvádzania nefinančných informácií účtovnou jednotkou, ktorá spĺňa dané veľkostné podmienky. Súčasťou opisu a výsledkov používania politiky účtovnej jednotky v oblasti spoločenskej zodpovednosti sú aj postupy náležitej starostlivosti, ktoré účtovná jednotka uplatňuje napr. v rámci systémov riadenia rizík za účelom identifikácie, prevencie a zmiernenia skutočných alebo potenciálnych negatívnych vplyvov na tieto oblasti, ktoré súvisia s činnosťou účtovnej jednotky. Uvedené informácie sa dopĺňajú pri vyhotovení výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2019.

V § 20 ods. 13 úvodnej vete sa slová „cenné papiere“ nahrádzajú slovom „akcie“ a za slovo „štátu“ sa vkladajú slová „a účtovná jednotka, ktorá emitovala akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme ktoréhokoľvek členského štátu“. V predmetnom ustanovení § 20 ods. 13 sa odstraňuje identifikovaný goldplating pri transpozícii čl. 1 ods. 2 písm. c) Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/95/EÚ z 22. októbra 2014, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ pokiaľ ide o zverejňovanie nefinančných informácií týkajúcich sa rozmanitosti niektorými veľkými podnikmi a skupinami. Prijíma sa minimalistická povinnosť predkladania nefinančných informácií vo výročnej správe, ktoré sa týkajú opisu politiky rozmanitosti. Oslobodenie sa týka veľkých účtovných jednotiek, ktoré emitovali len iné cenné papiere než akcie prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, ak tieto účtovné jednotky neemitovali akcie, s ktorými sa obchoduje v mnohostrannom obchodnom systéme. Podľa súčasnej právnej úpravy museli predmetné nefinančné informácie uvádzať vo výročnej správe všetky veľké účtovné jednotky, ktoré emitovali aj iné cenné papiere ako akcie.

Prechodné ustanovenia

Za § 39q sa vkladajú § 39r a 39s, ktoré vrátane nadpisov znejú:

§ 39r

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 31. decembra 2019

Ustanovenia § 20 ods. 9 písm. b) a ods. 13 v znení účinnom od 31. decembra 2019 sa prvýkrát použijú pri vyhotovení výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2019.

§ 39s

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2020

Ustanovenie § 19 v znení účinnom od 1. januára 2020 sa prvýkrát použije na overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a overenie mimoriadnej individuálnej účtovnej závierky za účtovné obdobie, ktoré začína najskôr 1. januára 2020, pričom splnenie podmienok podľa § 19 ods. 1 písm. a) prvého bodu a druhého bodu v znení účinnom do 31. decembra 2019 sa za účtovné obdobie končiace najneskôr k 31. decembru 2019 posudzuje podľa predpisu účinného do 31. decembra 2019.

Oslobodenie od zverejňovania nefinančných informácií týkajúcich sa rozmanitosti sa prvýkrát umožňuje pri vypracovaní výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31.decembru 2019. Súčasťou opisu a výsledkov používania politiky účtovnej jednotky v oblasti spoločenskej zodpovednosti sú aj postupy náležitej starostlivosti, ktoré účtovná jednotka uplatňuje napr. v rámci systémov riadenia rizík za účelom identifikácie, prevencie a zmiernenia skutočných alebo potenciálnych negatívnych vplyvov na tieto oblasti, ktoré súvisia s činnosťou účtovnej jednotky. Uvedené informácie sa dopĺňajú pri vyhotovení výročnej správy za účtovné obdobie končiace k 31. decembru 2019.

Splnenie nových podmienok na povinnosť overenia účtovných závierok štatutárnym audítorom alebo audítorskou spoločnosťou sa prvýkrát bude aplikovať za účtovné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2020. Týmto nebude zasahované do prebiehajúceho auditu za rok 2019.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

novela zákona o účtovníctvepodvojné účtovníctvoPrémiový obsahvýročná správa

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Podvojné účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

14dec8:30Čo nám priniesli a čo nám prinesú novely Obchodného zákonníka8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X