Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1.1.2018

Zmeny v účtovníctve 2018
zmeny v účtovníctve 2018
19. októbra 2017 Autor lpZdroj podnikam.sk Tlačiť

Parlament dňa 11.10. 2017 schválil novelu zákona o účtovníctve, ktorou v tomto zákone nastáva od 1. 1. 2018 niekoľko významných zmien. Za porušenie zákona o účtovníctve bude možné zrušiť živnostenské oprávnenie a predĺži sa aj doba archivácie účtovných dokladov. Aké najvýznamnejšie zmeny nás čakajú od januára 2018 sa dozviete v článku.

1. Predĺženie doby archivácie účtovných dokladov

Zosúlaďuje sa doba archivácie účtovných dokladov s dobou archivácie účtovnej závierky ako podkladov k jej zostaveniu. V súlade s § 31 môže účtovná jednotka archivovať účtovné záznamy v písomnej forme alebo v elektronickej forme podľa jej vlastného rozhodnutia. Pre účtovné jednotky to znamená predĺženie doby archivácie účtovných dokladov z 5 na 10 rokov. Dlhšia lehota archivácie sa vzťahuje aj na už uzavreté účtovné roky a tie doklady, ktorým do 31. 12. 2017 neuplynie 5 ročná archivačná lehota.

V § 35 ods. 3 písm. b) a c) sa slovo „piatich“ nahrádza slovom „desiatich“.

Z dôvodu zabezpečenia kontinuity uchovávania účtovných záznamov, ktorým ku dňu účinnosti návrhu zákona ešte neuplynula päťročná lehota archivácie, aj tieto účtovné záznamy budú archivované desať rokov.

Za § 39o sa vkladá § 39p, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠39p

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

(1) Ustanovenia § 35 ods. 3 písm. b) a c) v znení účinnom od 1. januára 2018 sa použijú aj na uchovávanie účtovných záznamov, pri ktorých ich doba uchovávania začala plynúť pred 1. januárom 2018 a  neuplynula do 31. decembra 2017.

(2) Ustanovenia § 38 ods. 3 a 4 v znení účinnom od 1. januára 2018 sa použijú na správne delikty spáchané po 31. decembri 2017.“.

2. Možnosť zrušenia živnostenského oprávnenia za porušenie účtovných povinností

Zavádza sa inštitút možnosti podania podnetu na zrušenie živnostenského oprávnenia. Vzhľadom na to, že sankcia má mať aj povahu preventívnu, resp. výchovnú, nie je žiaduce, aby pri prvom dopustení sa správneho deliktu došlo k podaniu podnetu na zrušenie živnostenského oprávnenia. Preto sa za osobitne závažné porušenie zákona o účtovníctve považuje až opakované spáchanie správneho deliktu. Ide o porušenia povinností ustanovených v § 4 ods. 1, § 6 ods. 4 a § 11 ods. 3, a to ak účtovná jednotka neviedla účtovníctvo, nezostavila účtovnú závierku alebo ak účtovná jednotka vykonávala účtovné zápisy mimo účtovných kníh, vykonávala účtovný zápis o účtovnom prípade, ktorý nevznikol, zatajovala a nezaúčtovala skutočnosť, ktorá je predmetom účtovníctva. Od zavedenia inštitútu podnetu na zrušenie živnostenského oprávnenia ako ďalšej sankcie za porušovanie zákona o účtovníctve sa očakáva dôslednejšie plnenie povinností dotknutých subjektov. Z dôvodu retroaktívneho princípu a jednoznačného postupu pri dopustení sa správnych deliktov, ktoré sú navrhované ako osobitne závažné porušenia zákona, sa ustanovenia použijú na správne delikty spáchané po 31. decembri 2017.

V § 38 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Opakované spáchanie správneho deliktu podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. n) sa považuje za osobitne závažné porušenie tohto zákona.

(4) Daňový úrad pri opakovanom zistení spáchania správneho deliktu podľa odseku 1 písm. a) alebo písm. n) uloží pokutu podľa odseku 2 písm. a) a môže podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia.47ae)“.

3. Postup nástupníckej účtovnej jednotky pri zatriedení do veľkostných skupín účtovných jednotiek

V prípade zlúčenia alebo rozdelenia zlúčením nástupnícka účtovná jednotka pri zostavení otváracej súvahy k rozhodnému dňu prehodnotí veľkostné podmienky a zohľadňuje prevzatú hodnotu majetku a počet zamestnancov zanikajúcej účtovnej jednotky. Na základe daného posúdenia vykoná potrebné účtovné operácie, aby mohla správne zostaviť individuálnu účtovnú závierku pre danú veľkostnú skupinu. Týmto sa upravuje všeobecný prístup začlenenia do veľkostnej skupiny minimálne na dve po sebe idúce účtovné obdobia a z dôvodu prevzatia majetku a záväzkov zanikajúcej účtovnej jednotky môže u  nástupníckej účtovnej jednotky nastať zmena veľkostnej skupiny aj skôr. V prípade, ak nástupnícka spoločnosť je novo založená spoločnosť, zostáva prístup nezmenený, kedy  ako novovzniknutá účtovná jednotka sa môže rozhodnúť na zaradenie do veľkostnej skupiny účtovných jednotiek.

V zákone je toto upravené v § 2 ods. 11, kde sa na konci pripája táto veta: „Ak pri zrušení bez likvidácie účtovná jednotka, ktorá sa stane právnym nástupcom zanikajúcej právnickej osoby (ďalej len „nástupnícka účtovná jednotka“), nie je novovzniknutou účtovnou jednotkou, je povinná k rozhodnému dňu opätovne prehodnotiť svoje zatriedenie do veľkostných skupín a zohľadniť veľkosť majetku a priemerný prepočítaný počet zamestnancov, ktoré prevzala od zanikajúcej účtovnej jednotky.“.

4. Povinnosť nadväznosti individuálnej účtovnej závierky na vedené účtovníctvo

Súčasná právna úprava ustanovuje povinnosť vykazovania jednotlivých položiek individuálnej účtovnej závierky v nadväznosti na vedené účtovníctvo len v rámci záväznej štruktúry výkazov individuálnej účtovnej závierky, ktoré sú upravené v príslušných opatreniach na zostavenie individuálnej účtovnej závierky resp. osobitných predpisoch. Opatrenia konkrétne ustanovujú, že  zostatky účtov z hlavnej knihy sa vykazujú na konkrétnych riadkoch individuálnej účtovnej závierky s výnimkou, ak účtovná jednotka postupuje podľa nariadenia.  Daňové úrady pri kontrolách účtovníctva zistili, že účtovné jednotky nedodržiavajú uvedenú povinnosť, zámerne vykazujú nižšiu sumu majetku alebo nevykazujú žiadny majetok, a tým znižujú alebo znemožňujú uloženie sankcie za porušenie zákona. Preto sa povinnosť, aby individuálna účtovná závierka nadväzovala  na vedené účtovníctvo,  dopĺňa do ustanovení zákona.

V § 6 ods. 4 prvá veta znie: „Účtovná jednotka je povinná v súlade s vedeným účtovníctvom   zostavovať  za účtovnú jednotku individuálnu účtovnú závierku  podľa § 17 a 18 alebo zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa § 17a.“.

5. Úprava účtovania jednotiek v konkurze

Upravuje sa účtovné obdobie, resp. uzavretie a otvorenie účtovných kníh v prípade, ak je na účtovnú jednotku v likvidácii vyhlásený konkurz, a to obdobne ako je upravené zdaňovacie obdobie v § 41 ods. 4 a ods. 8 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Podľa § 44 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ak je konkurz vyhlásený na majetok právnickej osoby v likvidácii, vyhlásením konkurzu sa likvidácia právnickej osoby až do zrušenia konkurzu prerušuje.

V § 16 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak je počas likvidácie na účtovnú jednotku vyhlásený konkurz, účtovná jednotka postupuje podľa odseku 8.“.

6. Rozšírenie možnosti zostavenia individuálnej účtovnej závierky podľa IAS/IFRS

Rozširuje sa možnosť zostavenia individuálnej účtovnej závierky podľa IAS/IFRS pre európsku spoločnosť, európske družstvo a európske zoskupenie hospodárskych záujmov, ktoré premiestnili svoje sídlo na územie Slovenskej republiky, ak pred premiestnením sídla zostavovali individuálnu účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.

V § 17a sa odsek 3 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) je európskou spoločnosťou so sídlom na území Slovenskej republiky, európskym družstvom so sídlom na území Slovenskej republiky alebo je európskym zoskupením hospodárskych záujmovso sídlom na území Slovenskej republiky, ak pred premiestnením sídla na územie Slovenskej republiky zostavovali individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov.“

7. Možnosť zostavenia len konsolidovanej výročnej správy

Upresňuje sa text ustanovenia 22 a materskej účtovnej jednotke vzniká možnosť zostavenia len konsolidovanej výročnej správy.

V § 22 ods. 16 sa za slovo „jednej“ vkladá slovo „konsolidovanej“.

8. Vkladanie účtovných závierok do registra

Upresňuje sa, ktoré účtovné závierky môže účtovná jednotka uložiť do registra účtovných závierok.

V § 23 ods. 3 prvej vete sa za slovo „závierku“ vkladajú slová „podľa odseku 2“.

9. Uloženie účtovných dokumentov zanikajúcej účtovnej jednotky do registra

Upresňuje sa možnosť uloženia účtovných dokumentov zanikajúcej účtovnej jednotky do registra účtovných závierok právnym nástupcom.

V § 23a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Dokumenty podľa § 23 ods. 2 ukladá do registra za zanikajúcu účtovnú jednotku nástupnícka účtovná jednotka; do dňa účinkov splynutia, zlúčenia alebo rozdelenia ich môže uložiť zanikajúca účtovná jednotka.“.

10. Predĺženie lehoty na uloženie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

Na základe podnetov z praxe sa predlžuje lehota z 5 dní na 15 dní, ktoré má účtovná jednotka na uloženie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky  a novo schválenej účtovnej závierky, ktorú zostavila po otvorení účtovných kníh v súlade s § 16 ods. 10, ktorou účtovná jednotka nahrádza už uloženú a schválenú účtovnú závierku.

V § 23a ods. 4  a 6 sa slovo „piatich“ nahrádza číslom „15“.

11. Výzvy od daňového úradu pre účtovné jednotky

Umožňuje sa daňovému úradu zasielať výzvu účtovnej jednotke, ktorá neuložila účtovné dokumenty do registra účtovných závierok alebo uložila nesprávny vzor účtovnej závierky alebo vzor oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky. Ak účtovná jednotka uloží nesprávny vzor účtovných výkazov nie je možné následne elektronicky spracovať príslušné údaje.

V § 23b ods. 1 tretia veta znie: „Ak účtovná jednotka neuložila dokumenty podľa § 23 ods. 2, neuložila ich v správnej podobe podľa § 23a ods. 2, doručené podanie bolo podané na nesprávnom vzore, neobsahuje náležitosti alebo súčasti podľa druhej vety alebo odseku 3  a účtovná jednotka chyby neodstránila v lehotách podľa § 23a ods. 3 a  4, daňový úrad ju vyzve na odstránenie nedostatkov v ním určenej lehote a poučí ju o následkoch spojených s ich neodstránením.“.

V § 23b ods. 3 tretej vete sa bodkočiarka nahrádza bodkou, časť vety za bodkočiarkou sa vypúšťa a na konci sa pripája táto veta: „Ak účtovná jednotka neuložila dokumenty podľa § 23 ods. 2, neuložila ich v správnej podobe podľa § 23a ods. 2, doručené podanie bolo podané na nesprávnom vzore, neobsahuje náležitosti alebo súčasti  podľa tretej vety, postupuje daňový úrad podľa odseku 1.“.

V § 23b odsek 5 znie:

„(5) Doručením dokumentov podľa § 23 ods. 2 daňovému úradu alebo do elektronickej podateľne podľa odseku 3 alebo prostredníctvom systému štátnej pokladnice sa povinnosť uloženia a zverejnenia dokumentov účtovnou jednotkou považuje za splnenú. Ak účtovná jednotka nedostatky podľa odseku 1 alebo odseku 3 v požadovanom rozsahu odstráni v lehote určenej daňovým úradom vo výzve na odstránenie nedostatkov, považuje sa takto doručené podanie za podané bez nedostatkov v deň pôvodného doručenia podania. Ak účtovná jednotka nevyhovie výzve daňového úradu na odstránenie nedostatkov v plnom rozsahu a v určenej lehote, považuje sa podanie dokumentov podľa § 23 ods. 2 za nedoručené.“.

12. Nová úprava pre európske spoločnosti a družstvá

Na základe myšlienky zjednodušeného podnikania v rámci celého priestoru EÚ a so zjednodušením premiestnenia sídla európskej spoločnosti, európskeho družstva a európskeho zoskupenia hospodárskych záujmov na územie Slovenskej republiky sa umožňuje, aby európska spoločnosť a európske družstvo nemuseli prehodnocovať svoje ocenenie majetku a záväzkov. Ocenenie majetku a záväzkov, a to vrátane odpisov a opravných položiek pred premiestnením sídla v Slovenskej republike, sa považuje za prvotné ocenenie majetku a záväzkov obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi alebo reálnou hodnotou podľa zákona o účtovníctve.

§ 25 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

„(9) Ocenenie majetku a záväzkov obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi alebo reálnou hodnotou európskou spoločnosťou, európskym družstvom a európskym zoskupením hospodárskych záujmov pred premiestnením sídla na územie Slovenskej republiky sa považuje za ocenenie obstarávacou cenou, vlastnými nákladmi alebo reálnou hodnotou aj po  premiestnení  sídla na územie Slovenskej republiky.“.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Jednoduché účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

02oct8:30Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X