Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Účtovná osnova pre podnikateľov 2024- na stiahnutie

Uctova osnova
Uctova osnova Foto: Thinkstock
27. decembra 2023 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Účtová osnova pre podnikateľov je základným nástrojom, s ktorým pracuje každý účtovník, podnikateľ, či živnostník, ktorý sa zaujíma o svoje financie. Zákon o účtovníctve sa neustále mení a s ním aj účtová osnova, preto je dobré mať vždy po ruke jej aktuálne znenie, aby ste vedeli správne zaradiť všetky aktíva a pasíva vo svojom podnikaní. V roku 2024 sa účtová osnova oproti roku 2023 nemení. Je súčasťou Opatrenia Ministerstva financií SR č. 23054/2002-92 zo 16. decembra 2002, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva.

Účtovú osnovu nájdete v článku aj na stiahnutie, aby ste ju mali vždy po ruke.

Účtová osnova

Účtová trieda 0 – Dlhodobý majetok

01 – Dlhodobý nehmotný majetok

012 – Aktivované náklady na vývoj
013 – Softvér
014 – Oceniteľné práva
015 – Goodwill
019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok

02 – Dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný

021 – Stavby
022 – Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
025 – Pestovateľské celky trvalých porastov
026 – Základné stádo a ťažné zvieratá
029 – Ostatný dlhodobý hmotný majetok

03 – Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný

031 – Pozemky
032 – Umelecké diela a zbierky

04 – Obstaranie dlhodobého majetku

041 – Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
043 – Obstaranie dlhodobého finančného majetku

05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok

051 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
052 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
053 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

06 – Dlhodobý finančný majetok

061 – Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke
062 – Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti alebo družstve s podielovou účasťou
063 – Realizovateľné cenné papiere a podiely
065 – Dlhové cenné papiere držané do splatnosti
066 – Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti
067 – Ostatné pôžičky
069 – Ostatný dlhodobý finančný majetok

07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku

072 – Oprávky k aktivovaným nákladom na vývoj
073 – Oprávky k softvéru
074 – Oprávky k oceniteľným právam
075- Oprávky ku goodwillu
079 – Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku

08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku

081 – Oprávky k stavbám
082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí
085 – Oprávky k pestovateľským celkom trvalých porastov
086 – Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám
089 – Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku

09 – Opravné položky k dlhodobému majetku

091 – Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku
092 – Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku
093 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému nehmotnému majetku
094 – Opravné položky k nedokončenému dlhodobému hmotnému majetku
095 – Opravné položky k poskytnutým preddavkom na dlhodobý majetok
096 – Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku
097 – Opravné položky k nadobudnutému majetku
098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

Účtová trieda 1 – Zásoby

11 – Materiál

111 – Obstaranie materiálu
112 – Materiál na sklade
119 – Materiál na ceste

12 – Zásoby vlastnej výroby

121 – Nedokončená výroba
122 – Polotovary vlastnej výroby
123 – Výrobky
124 – Zvieratá

13 – Tovar

131 – Obstaranie tovaru
132 – Tovar na sklade a v predajniach
133 – Nehnuteľnosť na predaj
139 – Tovar na ceste

19 – Opravné položky k zásobám

191 – Opravné položky k materiálu
192 – Opravné položky k nedokončenej výrobe
193 – Opravné položky k polotovarom vlastnej výroby
194 – Opravné položky k výrobkom
195 – Opravné položky k zvieratám
196 – Opravné položky k tovaru

Účtová trieda 2 – Finančné účty

21 – Peniaze

211 – Pokladnica
213 – Ceniny

22 – Účty v bankách

221 – Bankové účty

23 – Bežné bankové úvery

231 – Krátkodobé bankové úvery
232 – Eskontné úvery

24 – Iné krátkodobé finančné výpomoci

241 – Vydané krátkodobé dlhopisy
249 – Ostatné krátkodobé finančné výpomoci

25 – Krátkodobý finančný majetok

251 – Majetkové cenné papiere na obchodovanie
252 – Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
253 – Dlhové cenné papiere na obchodovanie
255 – Vlastné dlhopisy
256 – Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti
257 – Ostatné realizovateľné cenné papiere
259 – Obstaranie krátkodobého finančného majetku

26 – Prevody medzi finančnými účtami

261 – Peniaze na ceste

29 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

291 – Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy

31 – Pohľadávky

311 – Odberatelia
312 – Zmenky na inkaso
313 – Pohľadávky za eskontované cenné papiere
314 – Poskytnuté preddavky
315 – Ostatné pohľadávky
316 – Čistá hodnota zákazky

32 – Záväzky

321 – Dodávatelia
322 – Zmenky na úhradu
323 – Krátkodobé rezervy
324 – Prijaté preddavky
325 – Ostatné záväzky
326 – Nevyfakturované dodávky

33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

331 – Zamestnanci
333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom
335 – Pohľadávky voči zamestnancom
336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

34 – Zúčtovanie daní a dotácií

341 – Daň z príjmov
342 – Ostatné priame dane
343 – Daň z pridanej hodnoty
345 – Ostatné dane a poplatky
346 – Dotácie zo štátneho rozpočtu
347 – Ostatné dotácie

35 – Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu

351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti
353 – Pohľadávky za upísané vlastné imanie
354 – Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty
355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom
358 – Pohľadávky voči účastníkom združenia

36 – Záväzky voči spoločníkom a združeniu

361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti
364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku
365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom
366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov
368 – Záväzky voči účastníkom združenia

37 – Iné pohľadávky a iné záväzky

371 – Pohľadávky z predaja podniku
372 – Záväzky z kúpy podniku
373 – Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií
374 – Pohľadávky z nájmu
375 – Pohľadávky z vydaných dlhopisov
376 – Nakúpené opcie
377 – Predané opcie
378 – Iné pohľadávky
379 – Iné záväzky

38 – Časové rozlíšenie nákladov a výnosov

381 – Náklady budúcich období
382 – Komplexné náklady budúcich období
383 – Výdavky budúcich období
384 – Výnosy budúcich období
385 – Príjmy budúcich období

39 – Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie

391 – Opravné položky k pohľadávkam
395 – Vnútorné zúčtovanie
398 – Spojovací účet pri združení

Účtová trieda 4 – Kapitálové účty a dlhodobé záväzky

41 – Základné imanie a kapitálové fondy

411 – Základné imanie
412 – Emisné ážio
413 – Ostatné kapitálové fondy
414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
415 – Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
417 – Zákonný rezervný fond z kapitálových vkladov
418 – Nedeliteľný fond z kapitálových vkladov
419 – Zmeny základného imania

42 – Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia

421 – Zákonný rezervný fond
422 – Nedeliteľný fond
423 – Štatutárne fondy
427 – Ostatné fondy
428 – Nerozdelený zisk minulých rokov
429 – Neuhradená strata minulých rokov

43 – Výsledok hospodárenia

431 – Výsledok hospodárenia v schvaľovaní

45 – Rezervy

451 – Rezervy zákonné
459 – Ostatné rezervy

46 – Bankové úvery

461 – Bankové úvery

47 – Dlhodobé záväzky

471 – Dlhodobé záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti
472 – Záväzky zo sociálneho fondu
473 – Vydané dlhopisy
474 – Záväzky z nájmu
475 – Dlhodobé prijaté preddavky
476 – Dlhodobé nevyfakturované dodávky
478 – Dlhodobé zmenky na úhradu
479 – Ostatné dlhodobé záväzky

48 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka

49 – Fyzická osoba – podnikateľ

491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa

Účtová trieda 5 – NÁKLADY

50 – Spotrebované nákupy

501 – Spotreba materiálu
502 – Spotreba energie
503 – Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
504 – Predaný tovar
505 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k zásobám
507 – Predaná nehnuteľnosť

51 – Služby

511 – Opravy a udržiavanie
512 – Cestovné
513 – Náklady na reprezentáciu
518 – Ostatné služby

52 – Osobné náklady

521 – Mzdové náklady
522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti
523 – Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
524 – Zákonné sociálne poistenie
525 – Ostatné sociálne poistenie
526 – Sociálne náklady fyzickej osoby – podnikateľa
527 – Zákonné sociálne náklady
528 – Ostatné sociálne náklady

53 – Dane a poplatky

531 – Daň z motorových vozidiel
532 – Daň z nehnuteľnosti
538 – Ostatné dane a poplatky

54 – Iné náklady na hospodársku činnosť

541 – Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
542 – Predaný materiál
543 – Dary
544 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
545 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
546 – Odpis pohľadávky
547 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť
549 – Manká a škody

55 – Odpisy a opravné položky k dlhodobému majetku

551 – Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
553 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku
555 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
557 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

56 – Finančné náklady

561 – Predané cenné papiere a podiely
562 – Úroky
563 – Kurzové straty
564 – Náklady na precenenie cenných papierov
565 – Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
566 – Náklady na krátkodobý finančný majetok
567 – Náklady na derivátové operácie
568 – Ostatné finančné náklady
569 – Manká a škody na finančnom majetku

59 – Dane z príjmov a prevodové účty

591 – Splatná daň z príjmov
592 – Odložená daň z príjmov
595 – Dodatočné odvody dane z príjmov
596 – Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom

Účtová trieda 6 – Výnosy

60 – Tržby za vlastné výkony a tovar

601 – Tržby za vlastné výrobky
602 – Tržby z predaja služieb
604 – Tržby za tovar
606 – Výnosy zo zákazky
607 – Výnosy z nehnuteľnosti na predaj

61 – Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob

611 – Zmena stavu nedokončenej výroby
612 – Zmena stavu polotovarov
613 – Zmena stavu výrobkov
614 – Zmena stavu zvierat

62 – Aktivácia

621 – Aktivácia materiálu a tovaru
622 – Aktivácia vnútroorganizačných služieb
623 – Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
624 – Aktivácia dlhodobého hmotného majetku

64 – Iné výnosy z hospodárskej činnosti

641 – Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
642 – Tržby z predaja materiálu
644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
645 – Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
646 – Výnosy z odpísaných pohľadávok
648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti

65 – Zúčtovanie niektorých položiek z hospodárskej činnosti

655 – Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
657 – Zúčtovanie oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku

66 – Finančné výnosy

661 – Tržby z predaja cenných papierov a podielov
662 – Úroky
663 – Kurzové zisky
664 – Výnosy z precenenia cenných papierov
665 – Výnosy z dlhodobého finančného majetku
666 – Výnosy z krátkodobého finančného majetku
667 – Výnosy z derivátových operácií
668 – Ostatné finančné výnosy

Účtová trieda 7 – Uzávierkové účty a podsúvahové účty

70 – Súvahové uzávierkové účty

701 – Začiatočný účet súvahový
702 – Konečný účet súvahový

71 – Výsledkový uzávierkový účet

710 – Účet ziskov a strát
711 – Začiatočný účet nákladov a výnosov

75 až 79 – Podsúvahové účty

Účtové triedy 8 a 9 – Vnútroorganizačné účtovníctvo

Účtová osnova na stiahnutie

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

know-howrok 2024účtová osnova

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Podvojné účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X