Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Aké úľavy pre prevádzkovateľov hazardných hier schválil parlament?

hazardné hry
hazardné hry Foto: Getty Images
12. júna 2020 Tlačiť

Parlament schválil návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19.  Cieľom tejto novelizácie je rozšíriť finančné opatrenia na zmiernenie vplyvov koronakrízy o ďalšie opatrenie, ktorým je opatrenie v oblasti hazardných hier týkajúce sa úhrady odvodov z hazardných hier, a vyriešiť určité aplikačné problémy pri realizácii prijatých finančných opatrení na zmiernenie následkov koronakrízy.

Opatrenia v oblasti hazardných hier

Z údajov Úradu pre reguláciu hazardných hier vyplýva, že celkovo by prevádzkovatelia hazardných hier, ktorí prevádzkujú také hazardné hry, z ktorých sa platia paušálne odvody (prevádzkujú technické zariadenia, pri ktorých sa platia odvody podľa počtu takýchto zariadení), mali za rok 2020 zaplatiť na odvodoch do štátneho rozpočtu takmer 100 miliónov eur. K 30. aprílu 2020 mali povinnosť zaplatiť polovicu z tohto predpisu odvodu, pričom vzhľadom na zatvorenie prevádzok skutočne uhradili len 25 miliónov eur. Druhú polovicu z predpisu odvodu do štátneho rozpočtu musia zaplatiť do 31. augusta 2020. Technické zariadenia sa môžu prevádzkovať výlučne v kamenných prevádzkach, konkrétne len v herniach a v kasínach.

Z dôvodu zmiernenia negatívnych následkov pandémie na prevádzkovateľov hazardných hier sa preto odkladá úhrada odvodov tak, že termíny úhrady odvodov, ktorých splatnosť nastala počas obdobia pandémie do účinnosti tohto novely zákona č. 67/2020 Z. z., sa posúvajú do konca septembra 2020, a termíny úhrady odvodov, ktorých splatnosť nastane od účinnosti tohto zákona do 31. augusta 2020, sa posúvajú do konca decembra 2020. Odklad úhrady odvodov však bude umožnený všetkým prevádzkovateľom hazardných hier za komerčných podmienok. Počas odkladu úhrady odvodu nebude prevádzkovateľ hazardnej hry musieť platiť úrok z omeškania podľa zákona o hazardných hrách (pretože ex lege nebude v omeškaní), za obdobie odkladu však bude povinný zaplatiť úrok podľa Oznámenia Komisie o revízii spôsobu stanovenia referenčných a diskontných sadzieb.
Doba presahujúca jeden mesiac, počas ktorej je prevádzkovateľ hazardnej hry v omeškaní s úhradou odvodu, a po uplynutí ktorej mu Úrad pre reguláciu hazardných hier môže siahnuť na finančnú zábezpeku podľa § 67 ods. 5 písm. f) prvého bodu zákona o hazardných hrách, sa začne počítať od uplynutia lehôt na odklad úhrady odvodu podľa novely zákona č. 67/2020 Z. z..
Predpokladá sa, že odklad úhrady odvodov využijú len prevádzkovatelia hazardných hier, ktorí majú absolútny výpadok tržieb z dôvodu zatvorenia prevádzok, v ktorých sa prevádzkujú technické zariadenia (platia paušálne odvody). Prevádzkovatelia hazardných hier, ktorí prevádzkujú hazardné hry, z prevádzkovania ktorých sa platia percentuálne odvody z pohyblivého základu (väčšinou z hernej istiny), odvody doteraz zaplatili v plnej výške, avšak niektorí nie načas. V ich prípade totiž platí, že nižšia intenzita hrania hazardných hier automaticky znamená nižšiu úhradu odvodu, pričom platenie úroku navyše za obdobie odkladu by im zvyšovalo náklady.

Ďalšie novelizácie zákona

Novelou zákona sa riešia aj aplikačné problémy pri realizácii prijatých finančných opatrení na zmiernenie následkov koronakrízy, a to úprava vymedzenia dlžníka v prípade odkladu splácania úveru malému alebo strednému podnikateľovi a zmena právnej formy záruky z bankovej záruky na všeobecné ručenie podľa § 303 312 Obchodného zákonníka v prípade finančnej pomoci malým, stredným a veľkým podnikom v podobe záruk za úvery poskytované prostredníctvom komerčných bánk.

V § 22 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Povinnosť prijímateľa podielu zaplatenej dane z príjmov zverejniť presnú špecifikáciu použitia podielu zaplatenej dane z príjmov prijatého v roku 2018 podľa osobitného predpisu sa považuje za splnenú, ak takúto špecifikáciu prijímateľ podielu zaplatenej dane z príjmov zverejní do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie.“. Podľa § 50 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov prijímateľ, ktorého súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v ročnom prehľade prijímateľov je vyšší ako 3 320 eur (ďalej len „prijímateľ“), je povinný do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov podľa tohto ustanovenia zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku, ktorá obsahuje najmä výšku a účel použitia podielu zaplatenej dane, spôsob použitia podielu zaplatenej dane v členení na výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s účelom použitia podľa odseku 5 a výšku a druh výdavkov priamo súvisiacich s prevádzkou prijímateľa a výrok audítora, ak podľa osobitného predpisu prijímateľ musí mať účtovnú závierku overenú audítorom. Táto lehota sa teda predlžuje do konca mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Naviac prijímatelia, na ktorých sa vzťahuje povinnosť overenia účtovnej závierky za rok 2019 audítorom, povinní súčasne zverejniť aj výrok audítora. V prípade nedodržania lehoty by takíto prijímatelia podielu zaplatenej dane boli diskvalifikovaní pri možnosti zaradenia do zoznamu prijímateľov v nasledujúcom roku, teda v roku 2021.

Z dôvodu zníženia administratívnej záťaže pri poskytovaní odkladu splácania úverov tak na strane bánk, ako aj na strane žiadateľov, je potrebné špecifikovať podmienky na posudzovanie osôb, ktoré sa môžu kvalifikovať ako dlžník podľa ustanovení tohto zákona upravujúcich odklad splácania úverov. Precizuje sa definícia dlžníka malého podnikateľa tak, že sa priamo v zákone navrhuje ustanoviť počet zamestnancov a finančné ukazovatele, ktoré musí dlžník splniť na umožnenie odkladu splácania úveru podľa tohto zákona. Dlžníkom je malý podnikateľ alebo iný podnikateľ fyzická osoba, voči ktorému veriteľ pohľadávku zo zmluvy o úvere alebo pohľadávku z ručenia k tejto zmluve. Malým podnikateľom sa rozumie podnikateľ, ktorý k 31. decembru roka, ktorý predchádza roku, v ktorom sa podáva žiadosť o odklad splácania úveru, zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat nepresahuje 50 000 000 eur alebo celková suma majetku nepresahuje 43 000 000 eur,
Zároveň je potrebné zdôrazniť, že právnické osoby podnikatelia, ktorí požiadali o odklad splácania úveru podľa znenia zákona č. 67/2020 Z. z. platného do účinnosti novely a odklad im nebol povolený z dôvodu, že nespĺňali definíciu dlžníka, môžu o odklad požiadať opätovne. Obmedzenie možnosti požiadať o odklad splácania toho istého úveru počas obdobia pandémie podľa § 30j ods. 1 poslednej vety sa na nich totiž nevzťahuje. Dôvodom je, že do nadobudnutia účinnosti novonavrhovanej úpravy definície dlžníka sa v ich prípade nejednalo o dlžníkov podľa tohto zákona, pričom navrhované nové vymedzenie dlžníka je širšie ako obsahuje doterajšia právna úprava.
Zákon NR SR č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov ukladá spoločenstvám vlastníkov a správcom domov povinnosť najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Zároveň sú spoločenstvo a správca povinní vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome. Za nesplnenie tejto povinnosti zákon umožňuje vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome sankcionovať správcu neuhradením poplatku za správu. Nesplnenie tejto povinnosti sa považuje takisto za porušenie spotrebiteľskej zmluvy, za ktorú sa pokladá aj zmluva o výkone správy. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu mali hlavne správcovia bytových domov výpadok zamestnancov z dôvodu karantény, práceneschopnosti alebo OČR. Výpadok príjmov za správu, ale aj prípadné sankcie za porušenie predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa by mohli spôsobiť niektorých správcom vážne problémy. Z dôvodu objektívnych príčin, ktoré mali vplyv na nesplnenie predmetnej povinnosti v zákonnom termíne, sa ustanovuje dodatočné splnenie tejto povinnosti. Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove alebo právnická osoba alebo fyzická osoba, s ktorou vlastníci bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove uzatvorili zmluvu o výkone správy, nie v omeškaní s povinnosťou predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v bytovom dome alebo v nebytovej budove správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa bytového domu alebo nebytovej budovy a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v bytovom dome alebo v nebytovej budove v lehote podľa osobitného predpisu, ak bolo spôsobené negatívnymi následkami pandémie a takúto správu a takéto vyúčtovanie predložia do 31. júla 2020.
 
Toto „posunutie“ termínu predloženia správy a vyúčtovania nemá žiadny vplyv na povinnosť vlastníkov zaplatiť nedoplatok z vyúčtovania a povinnosť správcov a spoločenstiev vrátiť preplatok v lehote, ktorá bola uvedená v predloženom vyúčtovaní, bez ohľadu na dátum predloženia vyúčtovania. Návrh zákona nemá takisto vplyv na prípadnú reklamáciu vyúčtovania.
Z dôvodu potreby urýchleného vytvorenia legislatívnych predpokladov pre riešenie aktuálnej situácie v hospodárstve zákon nadobúda dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

hazardne hrykoronavírus

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Legislatívne zmeny

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

24sep6:30Ochrana súkromia v digitálnom svete6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Právo

24sep8:30Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista profi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

24sep8:30Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista profi8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
X