Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Ako získať štátnu zákazku?

Muž v obleku držiaci v rukách doláre
Fotobanka Pixmac
9. augusta 2011 Autor Podnikam.SK, SITA Tlačiť

Snom každého podnikateľa a firmy je získať štátnu (verejnú) zákazku. Ľudia sa zväčša domnievajú, že je tu predpoklad zaujímavého zisku, pravidelnosti príjmu, 100 % garancia úhrady a ochrana pred konkurenciou počas zmluvného vzťahu. Je to tak, alebo je to len mylná domnienka? Niečo na tom asi bude. Viete, kde hľadať ponuky na podobné zákazky, ktoré vypisuje štát, resp. verejné inštitúcie?

Viete, čo musíte spĺňať na získanie verejnej zákazky? Ako funguje tento kolotoč? Viac si prečítajte v tomto článku.

Kde získať informácie o verejných zákazkách?

Nedávno bola spustená stránka, na ktorej môžeme nájsť informácie o firmách, ktoré získali štátne zákazky. Ide o stránku www.znasichdani.sk, ktorú spustila Aliancia Fair-play. Je potrebné zadať meno podnikateľa a získame informácie, ktoré firmy získali zákazky v rámci verejného obstarávania a v akej hodnote tieto zákazky boli schválené. Ďalšie informácie o tom, ako získať štátne zákazky a zoznam verejných zákaziek možno nájsť vo Vestníku verejného obstarávania.

Informácie možno získavať aj na stránke www.datanest.sk, na stránke Vizuálneho obchodného registra www.vorsr.sk, na stránke www.tender.sk a na stránke Úradu pre verejné obstarávanie.

Vestník verejného obstarávania

Na stránke www.e-vestnik.sk možno nájsť podrobné informácie o zákazkách v rámci verejného obstarávania. Na tejto stránke nájdete Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré obsahujú informácie, pre koho sa obstarávania vyhlasuje, čo je predmetom obstarávania, v akej hodnote, aké sú podmienky a predpoklady získania. V časti o verejnom obstarávateľovi sú informácie o adrese, v informáciách o predmete zákazky sú uvedené názov a druh zákazky (napríklad stavebné práce), hodnota zákazky a termín dodania zákazky. Niekedy sú potrebné aj špeciálne informácie a podmienky zmluvy.

V časti postup je uvedené, čo bude kritériom pre výber dodávateľa, väčšinou je to najnižšia cena, ktorú dodávateľ ponúkne. Taktiež tu nájdete informácie do kedy je možné ponuky predkladať, kedy a kde sa budú ponuky rozoberať. V ďalšej časti sú informácie o výsledkoch verejného obstarávania. Teda informácie o firme, ktorá verejnú zákazku získala, čo je predmetom zákazky a v akej sume, akým postupom sa zákazka obstará a podmienky zmluvy.

Zákon o verejnom obstarávaní

Verejné obstarávanie upravuje Zákon o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z.z., ktorý bol nedávno novelizovaný. Tento zákon upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov a správu vo verejnom obstarávaní. Hodnota zákazky sa určuje bez dane z pridanej hodnoty. Musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie posiela na uverejnenie.

Zákon určuje tzv. nadlimitné, podlimitné, podprahové alebo zákazky s nízkou hodnotou. Ich hodnoty sú bližšie popísané v zákone a podľa hodnoty zákazky sa určuje aj postup získania zákazky.

Verejným obstarávateľom, ktorý zadáva zákazky môže byť:

 1. Slovenská republika zastúpená svojimi orgánmi,
 2. obec,
 3. vyšší územný celok,
 4. právnická osoba,
 5. združenie právnických osôb, ktorého členom je aspoň jeden z verejných obstarávateľov.

Náležitosti obstarávania

Zmluvy na verejné obstarávanie sa musia uzatvárať písomne. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona.

Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nesmú uzavrieť dodatok k zmluve vtedy, ak by sa jeho obsahom:

 1. menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
 2. dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
 3. menila ekonomická rovnováha zmluvy v prospech úspešného uchádzača spôsobom, s ktorým pôvodná zmluva nepočítala.

Pri zadávaní zákaziek sa musí uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti.

Komunikácia sa uskutočňuje spôsobom, ktorý zabezpečí úplnosť a obsah údajov uvedených v ponuke, v návrhu a v žiadosti o účasť a zaručí ochranu dôverných a osobných údajov uvedených v týchto dokumentoch. Nikto nesmie preskúmavať ich obsah pred uplynutím lehoty určenej na ich predloženie.

Oznámenie, odovzdávanie podkladov a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom a uchádzačom alebo záujemcom možno uskutočňovať písomne prostredníctvom pošty, faxom, elektronicky, telefonicky alebo ich kombináciou. Verejný obstarávateľ určí prostriedky komunikácie tak, aby boli všeobecne dostupné a aby nedošlo k obmedzeniu možnosti uchádzačov alebo záujemcov zúčastniť sa verejného obstarávania.

Najprv záujemca podáva žiadosť o poskytnutie súťažných podkladov, ak ide o verejnú súťaž, a žiadosť záujemcu o zaradenie do procesu verejného obstarávania, ak ide o užšiu súťaž. Určí sa lehota na predkladanie ponúk a lehota na predloženie žiadostí o účasť.

Postupy vo verejnom obstarávaní sú:

 1. verejná súťaž,
 2. užšia súťaž,
 3. rokovacie konania,
 4. súťažný dialóg.

Verejná súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Užšia súťaž sa vyhlasuje pre neobmedzený počet záujemcov. Rokovacie konania sú, ak sa rokuje s vybratým uchádzačom alebo vybratými uchádzačmi. Rokovacie konanie môže byť so zverejnením alebo bez zverejnenia.

Chcete sa zúčastniť verejného obstarávania? Ktoré podmienky musíte spĺňať?

Ten, kto sa chce zúčastniť verejného obstarávania musí spĺňať podmienky osobné, ekonomické a finančné a technické.

Ide o tieto podmienky:

 • nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, za trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, za trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, za trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny,
 • nebol on ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu právoplatne odsúdený za trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním,
 • nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
 • nemá evidované daňové nedoplatky, ktoré sa vymáhajú výkonom rozhodnutia,
 • je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
 • nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.

Na tieto účely sa predkladajú:

 • výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
 • potvrdenie Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace,
 • potvrdenie miestne príslušného daňového úradu nie staršie ako tri mesiace,
 • dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu,
 • a ďalšie potvrdenia.

Na účely zhodnotenia finančného postavenia sa predkladajú:

 • vyjadrenie banky alebo pobočky zahraničnej banky, ktorým môže byť prísľub banky alebo pobočky zahraničnej banky o poskytnutí úveru,
 • potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa,
 • súvaha alebo výkaz o majetku a záväzkoch,
 • prehľad o celkovom obrate alebo prehľad o dosiahnutom obrate v oblasti, ktorej sa predmet zákazky týka, najviac za posledné 3 hospodárske roky, za ktoré sú dostupné v závislosti od vzniku alebo začatia prevádzkovania činnosti.

Technická spôsobilosť sa dokladuje:

 • zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce 3 roky s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov,
 • zoznamom stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich 5 rokov doplneným potvrdeniami o uspokojivom vykonaní stavebných prác s uvedením cien, miest a lehôt,
 • údajmi o technikoch alebo technických orgánoch, tých, ktorí sú zodpovední za kontrolu kvality,
 • opisom technického vybavenia,
 • kontrolou výrobnej kapacity,
 • údajmi o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác alebo za poskytnutie služby,
 • ak ide o stavebné práce alebo služby, údajmi o priemernom ročnom počte zamestnancov a o počte riadiacich zamestnancov za predchádzajúce 3 roky,
 • údajmi o strojovom a technickom vybavení, ktoré má uchádzač alebo záujemca k dispozícii na uskutočnenie stavebných prác alebo na poskytnutie služby,
 • uvedením podielu plnenia zo zmluvy, ktorý má uchádzač alebo záujemca poskytujúci službu v úmysle zabezpečiť subdodávateľom,
 • ak ide o tovar, ktorými sú výrobky, ktoré sa majú dodať:
  1. vzorkami, opismi alebo fotografiami,
  2. vyhláseniami zhody a doplňujúcimi podkladmi k nim, certifikátmi vydanými autorizovanými osobami alebo notifikovanými osobami Európskymi spoločenstvami, ktoré majú oprávnenie na posudzovanie zhody výrobkov alebo na preukazovanie zhody stavebných výrobkov s technickými špecifikáciami.

Ponuky sa vyhodnocujú na základe:

 1. ekonomicky najvýhodnejšej ponuky alebo
 2. najnižšej ceny.

Po vyhodnotení sa zostaví zmluva. Uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi.

Verejný obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk písomne oznámiť všetkým uchádzačom výsledok vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi alebo uchádzačom oznámi, že jeho ponuku alebo ponuky prijíma. Neúspešnému – uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky.

Ďalšie informácie k zákonu nájdete na stránke:
www.poradca.sk

ph

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Marketing

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X