Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Autorské honoráre od 1. januára 2016

ThinkstockPhotos 499867363honorar
20. apríla 2016 Tlačiť

Od 1. januára 2016 nadobudol účinnosť nový autorský zákon. Ide o zákon č. 185/2015 Z. z. Dochádza aj k zmene spôsobu zdaňovania príjmov autorov. Uvedeným zmenám sa venujeme v nasledujúcom článku.

Rozdelenie príjmov podľa autorského zákona

Aktívne príjmy (podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona o dani z príjmov)

 • príjmy z vytvorenia diela a podania umeleckého výkonu dosiahnuté na základe zmluvy o dielo podľa § 91 autorského zákona platného od 1. 1. 2016 (resp. podľa § 39 alebo § 71 ods. 1 autorského zákona platného do 31. 12. 2015),

Pasívne príjmy (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov)

 • príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, ide o príjmy z už vytvoreného diela a umeleckého výkonu dosiahnuté na základe licenčnej zmluvy uzatvorenej podľa § 65 autorského zákona účinného od 1. 1. 2016 (resp. podľa § 40 alebo § 71 ods. 1 autorského zákona účinného do 31. 12. 2015).

Od 1. 1. 2016 sa aktívne aj pasívne príjmy autorov zdaňujú prednostne zrážkovou daňou. Uvedené platí v prípade, ak sa autor nedohodol s platiteľom dane na inom postupe. Autor má totiž možnosť vopred sa písomne dohodnúť s platiteľom dane o neuplatnení zrážkovej dane. V takomto prípade si autor vysporiada svoju daňovú povinnosť formou daňového priznania.

Možnosti zdanenia autorských honorárov

Daňovník sa teda môže rozhodnúť medzi dvoma spôsobmi zdanenia autorských honorárov, a to:

1. ZRÁŽKOVOU DAŇOU vo výške 19 % (podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona o dani z príjmov)

ak autor nemá uzatvorenú dohodu s vydavateľom o neuplatnení zrážkovej dane
 • touto daňou môže zdaniť aktívne autorské príjmy aj pasívne autorské príjmy,
 • základom dane je príjem znížený o zrazený príspevok do umeleckých fondov (literárneho fondu, hudobného fondu) vo výške 2 % z (hrubých) príjmov,
 • zrážková daň sa uplatní vo výške 19 % (ak sa príjem vyplatí daňovníkovi nezmluvného štátu, použije sa sadzba dane 35 %)
 • zrazením dane sa príjem považuje za daňovo vysporiadaný a neuvádza sa do daňového priznania,
 • autorovi ani nevzniká registračná povinnosť ani povinnosť platiť odvody na zdravotné a sociálne poistenie.

Príklad č. 1:

Autor podpísal v roku 2016 s vydavateľstvom autorskú zmluvu na napísanie knihy s dohodnutým honorárom 500 €. Neuzavrel dohodu o nezrážaní zrážkovej dane. Ako má vydavateľstvo postupovať pri výplate autorského honorára?

Od 1. januára 2016 má vydavateľstvo povinnosť prednostne zdaniť príjmy autorov zrážkovou daňou v prípade, ak autor s vydavateľstvom neuzatvoril dohodu o nezrážaní zrážkovej dane z autorských honorárov.

Vydavateľstvo postupuje nasledovne:

 • z hrubého autorského honorára zrazí príspevok do literárneho fondu vo výške 2 %, t. j. 500 – 10 = 490,
 • z honorára zníženého o príspevok do literárneho fondu zrazí daň vo výške 19 %, t. j. 490 x 19 % = 93,10 €,
 • výpočet honoráru: 490 – 93,10 = 396,90 €
 • Autorov honorár je 396,90 €. Tento príjem sa považuje za daňovo vysporiadaný a autor ho neuvádza do daňového priznania.

Upozornenie: Daň vyberaná zrážkou sa nevzťahuje na príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych a iných diel na vlastné náklady a tiež na príjmy z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP. Tieto príjmy je autor povinný zdaňovať prostredníctvom daňového priznania.

2. V DAŇOVOM PRIZNANÍ (podľa § 43 ods. 14 ZDP)

ak sa autor vopred písomne dohodne s platiteľom dane o nezrážaní zrážkovej dane
 • platiteľ dane vyplatí autorovi autorské honoráre nezdanené, zrazí len príspevok do príslušného umeleckého fondu vo výške 2 %,
 •  autor je povinný tieto príjmy zdaniť prostredníctvom daňového priznania k dani z príjmov FO typu B za príslušné zdaňovacie obdobie,
 • autor si môže k týmto príjmom uplatniť preukázateľné daňové výdavky na základe riadne vedeného účtovníctva alebo daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 ZDP, alebo paušálne výdavky podľa § 6 ods. 10 ZDP,
 • paušálne výdavky pri aktívnych príjmoch vo výške 40 % z hrubých príjmov, max. však 5 040 € ročne z úhrnu aktívnych príjmov, zvýšené o skutočne zaplatené poistné a príspevky, ktoré bol autor povinný platiť,
 • paušálne výdavky pri pasívnych príjmoch vo výške 40 % z hrubých príjmov, max. však 5 040 € ročne z úhrnu pasívnych príjmov, max. 5 040 € ročne z pasívnych príjmov, bez nároku na zvýšenie o preukázateľne zaplatené poistné a príspevky,
 • v sume paušálnych výdavkov je zahrnutý aj príspevok do umeleckých fondov. Suma 420 € mesačne sa počíta osobitne pre aktívne a osobitne pre pasívne príjmy z autorských honorárov.

Ak má autor aktívne príjmy a súčasne aj pasívne príjmy, môže si uplatniť paušálne výdavky až do výšky 5 040 € ročne pri oboch druhoch príjmov. Zároveň môže pri jednom druhu príjmu uplatniť preukázateľné daňové výdavky a pri druhom druhu príjmu paušálne výdavky.

Príklad č. 2:

Autor podpísal v roku 2016 s vydavateľstvom autorskú zmluvu na napísanie knihy s dohodnutým honorárom 500 €. Uzavrel dohodu o nezrážaní zrážkovej dane. Ako má vydavateľstvo postupovať pri výplate autorského honorára?

Keďže sa autor s vydavateľstvom písomne dohodol o nezrážaní zrážkovej dane z autorských honorárov, vydavateľstvo zrazí z autorského honorára len príspevok do Literárneho fondu vo výške 2 % z hrubých príjmov. Autor je povinný zdaniť autorský honorár prostredníctvom daňového priznania ako príjem podľa § 6 ods. 2 písm. a) ZDP. Tento príjem vstupuje aj do jeho vymeriavacieho základu na účely platenia povinného poistného.

Vydavateľstvo postupuje nasledovne:

 • z hrubého autorského honorára zrazí príspevok do literárneho fondu vo výške 2 %, t. j. 500 – 10 = 490 €

Sumu 490 € vyplatí vydavateľstvo autorovi.

Registračná povinnosť a povinnosť platenia odvodov

Aktívne autorské príjmy

 • autorovi vzniká registračná povinnosť a povinnosť platiť odvody na zdravotné, resp. sociálne poistenie,
 • má právo na vykázanie daňovej straty aj na jej uplatnenie z predchádzajúcich zdaňovacích období
 •  má právo na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane a daňového bonusu.

Pasívne autorské príjmy

 • autorovi nevzniká registračná povinnosť ani povinnosť platiť odvody,
 •  nemá právo na vykázanie daňovej straty,
 • nemôže si uplatniť nezdaniteľné časti základu dane ani daňový bonus.

Sociálne a zdravotné poistenie

Ak autor uzatvoril dohodu o nezdanení zrážkovou daňou a vykonáva činnosť, z ktorej má aktívne autorské príjmy, považuje sa v zdravotnom a sociálnom poistení za SZČO.

Povinné sociálne poistenie

 • vzniká na základe výšky dosiahnutých hrubých príjmov v rozhodujúcom období,

Rozhodujúce obdobie od 1. júla (1. októbra) do 31. decembra je predchádzajúci kalendárny rok.

 • povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne sa posudzuje vždy k 1. júlu kalendárneho roka (resp. k 1. októbru, ak mala fyzická osoba predĺženú lehotu na podanie daňového priznania),
 • ak hrubý príjem (výnos) autora z podnikania a z inej SZČ podľa § 6 ods. 1 a 2 ZDP za predchádzajúci kalendárny rok je vyšší ako 4 944 € (12 x 412 €) za rok 2014, resp. 5 148 € (12 x 429 €) za rok 2015, vzniká daňovníkovi povinnosť platiť odvody do Sociálnej poisťovne.

Povinné zdravotné poistenie

Autori ako SZČO platia preddavky na zdravotné poistenie za každý kalendárny mesiac, počas ktorého sú registrovaní ako SZČO vo svojej zdravotnej poisťovni, a to do 8 dní po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca.

Ak je autor v roku 2016 súčasne zamestnancom alebo poistencom štátu (napr. študentom alebo dôchodcom), v prvom roku vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti môže platiť mesačný preddavok nižší ako z minimálneho vymeriavacieho základu SZČO alebo ho nemusí platiť vôbec.

Preddavky na verejné zdravotné poistenie v ďalších rokoch bude platiť na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia v závislosti od dosiahnutého vymeriavacieho základu.

Odporúčané ebooky

Odporúčané články

Témy

autorský honorárautorský zákonPrémiový obsahzdanenie autorského honoráruzrážková daň

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Dane

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

25jún6:30Zamestnanecké akcie a opčné plány v spoločnosti z právneho a daňového pohľadu6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony

25jún6:30Zamestnanecké akcie a opčné plány v spoločnosti z právneho a daňového pohľadu6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony

01júl6:30Aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP,Ostatné dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X