Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Kto je daňový rezident na Slovensku a ako riešiť dvojitú rezidenciu?

Preddavky na daň z príjmov
Daňový rezident. Foto: Thinkstock
10. marca 2021 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Dane a ich platenie sú nevyhnutnou súčasťou života každého pracujúceho človeka. V prípade podnikateľa je situácia o to zložitejšia, že za platenie daní zodpovedá sám, nikto ho v tomto smere neodbremení. Stretli ste sa už s pojmom daňový rezident? V nasledujúcom článku sa dozviete všetko podstatné. 

Daňový rezident

Pojmom daňový rezident označujeme daňovníka, ktorého povinnosťou je zdaňovať všetky príjmy v danej krajine, pričom sa nezohľadňuje, v ktorom štáte ich nadobudol. Príjmy ale prioritne zdaňuje v tej krajine, v ktorej sa zdržiava najviac, má jej občianstvo, trvalý pobyt, prípadne silnejšie osobné a hospodárske väzby. Vznik rezidencie ovplyvňuje aj spôsob platenia dane z príjmov. Rezidentom daného štátu sa stávate aj v prípade, že sa na jeho území zdržiavate minimálne 183 dní v kalendárnom roku. Daňovým rezidentom môže byť fyzická osoba (bydlisko a trvalý pobyt na území krajiny, 183 dní strávených na území krajiny) alebo právnická osoba (sídlo firmy alebo miesto skutočného vedenia je v danej krajine).

Zmeny od 1. 1. 2021

Od 1. 1. 2021 sa spresňuje jedno z kritérií na určenie daňovej rezidencie právnickej osoby v Slovenskej republike – miesto skutočného vedenia. Za miesto skutočného vedenia sa považuje také miesto, kde sa vytvára alebo prijíma väčšina obchodných a riadiacich rozhodnutí za právnickú osobu ako celok. To platí bez ohľadu na to, či sú tieto rozhodnutia prijímané orgánmi právnickej osoby alebo inými osobami (napr. spoločníkmi, akcionármi, zamestnancami).

Rozhodnutia za menšie organizačné celky právnickej osoby alebo rozhodnutia administratívneho charakteru sa nepovažujú za zásadné pre právnickú osobu ako celok. Miesto skutočného vedenia má vo väčšine prípadov zabezpečené primerané materiálne a personálne podmienky na prijímanie takýchto rozhodnutí. Vzhľadom na rôznorodosť súčasných obchodných modelov a tiež na úroveň digitalizácie hospodárstva je však nutné posudzovať primeranosť podmienok individuálne a s ohľadom na charakter činností právnickej osoby.

Kvôli zmluvám o zamedzení dvojitého zdanenia sa dopĺňa § 2 písm. e) zákona o dani z príjmov. V prípade, ak fyzická osoba alebo právnická osoba je daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňovým rezidentom) na území Slovenskej republiky podľa zákona a súčasne daňovým rezidentom iného zmluvného štátu na základe právnych predpisov tohto druhého štátu, konflikt dvojitej rezidencie sa vyrieši v súlade s ustanoveniami príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. V dôsledku aplikácie uvedených ustanovení môže Slovenská republika stratiť právo zdaňovať celosvetové príjmy fyzickej alebo právnickej osoby.

V danom prípade takáto fyzická osoba alebo právnická osoba prestáva byť daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňovým rezidentom) na území Slovenskej republiky a podľa zákona sa stáva daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou (daňovým nerezidentom).

Vypúšťa sa výnimka pre fyzické osoby, ktoré denne prekračujú hranice Slovenskej republiky za účelom výkonu závislej činnosti v Slovenskej republike a ktoré by za iných okolností boli daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňovými rezidentmi) Slovenskej republiky podľa zákona o dani z príjmov. V prípade konfliktu daňovej rezidencie fyzickej osoby sa v záujme zamedzenia dvojitého zdanenia aplikujú rozhraničovacie kritériá definované v príslušnej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia.

Neobmedzená daňová povinnosť

Rezidentom Slovenskej republiky, resp. daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou je:

  1. fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, bydlisko alebo sa tu obvykle zdržiava, pričom
  • fyzická osoba má na území Slovenskej republiky bydlisko, ak má možnosť ubytovania, ktoré neslúži len na príležitostné ubytovanie, a so zreteľom na všetky súvisiace skutočnosti a okolnosti vrátane osobných väzieb a ekonomických väzieb fyzickej osoby k územiu Slovenskej republiky je zrejmý zámer fyzickej osoby sa v tomto bydlisku trvale zdržiavať,
  • fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území Slovenskej republiky, ak sa tu zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvisle alebo v niekoľkých obdobiach; do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu,

2. právnická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky sídlo alebo miesto skutočného vedenia; miestom skutočného vedenia je miesto, kde sa vytvárajú alebo prijímajú zásadné riadiace rozhodnutia a obchodné rozhodnutia pre právnickú osobu ako celok, aj ak adresa tohto miesta nie je zapísaná v obchodnom registri.

Obmedzená daňová povinnosť

Nerezidentom SR a teda daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou je fyzická osoba, ktorá na území SR nemá trvalý pobyt, bydlisko, ani sa tu obvykle nezdržiava a tiež právnická osoba, ktorá nemá na území SR sídlo alebo miesto skutočného vedenia. Taktiež to môže byť osoba ktorá sa na území Slovenskej republiky obvykle zdržiava len na účely štúdia alebo liečenia.

Daňové priznanie pre rezidenta

Rezident SR je povinný podať na Slovensku aj daňové priznanie. Táto povinnosť sa vás týka len v prípade, že váš celkový príjem dosiahol, v danom roku štátom stanovenú výšku. Výška celkového príjmu je určovaná každoročne. Celkový príjem zahŕňa všetky príjmy, z ktorých ste povinní zaplatiť daň, ak nie sú od tejto povinnosti oslobodené. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2020 ste povinní podať, ak vaše celkové zdaniteľné príjmy v roku 2020 presiahli sumu 2 207,10 eura. V závislosti od typu príjmov sa mení aj forma daňového priznania, ktoré budete musieť podať. Ak ste zamestnaný a je to váš jediný príjem, podávate daňové priznanie typu A. V prípade, že okrem zamestnania napr. prenajímate byt alebo podnikáte, podáte daňové priznanie typu B.

Riešenie dvojitej rezidencie

Dvojitá rezidencia je zložitejšou situáciou, no na druhej strane pomerne častou. Nie je totiž ničím výnimočným, že v jednej krajine sa dlhodobo zdržiavame a pracujeme, v inej máme trvalý pobyt a osobné väzby. Môžeme sa tak stať rezidentom dvoch krajín naraz.

Ak je daňovník považovaný za daňového rezidenta dvoch zmluvných štátov v súlade s ich vnútroštátnymi právnymi predpismi (napr. ak má trvalý pobyt v SR a na území Českej republiky sa dlhodobo zdržiava, môže byť podľa legislatívy obidvoch štátov považovaný za rezidenta SR aj za rezidenta Českej republiky), dochádza ku konfliktu dvojitej rezidencie. Tento konflikt je potrebné rozriešiť a zistiť, v ktorej krajine je daňovník daňovým rezidentom na účely jeho daňových povinností. Konflikt dvojitej rezidencie sa rieši uplatnením rozhraničovacích kritérií.

Rozhraničovacie kritériá sú v zmluve uvedené obvykle v nasledovnom poradí:

  • stály byt (trvalo dostupné bývanie) – t. j. daňovník má vo vlastníctve alebo v držbe byt, ktorý má stály charakter, je zariadený a udržiavaný pre jeho stále použitie. Nie je pritom rozhodujúce, či ide o rodinný dom alebo bytový dom, či ho má daňovník vo vlastníctve alebo je prenajatý, resp. či ide o prenajatú zariadenú miestnosť. Tento dom, byt alebo prenajatá zariadená miestnosť mu musí byť prístupná nepretržite v každom čase.
  • stredisko životných záujmov – t. j. ku ktorému štátu má daňovník bližšie osobné a hospodárske vzťahy – napr. rodinné a sociálne vzťahy, trvalé bydlisko, majetkové pomery (vlastníctvo nehnuteľností, zmluvy o pôžičkách a úveroch), zamestnanie, politické, kultúrne a iné aktivity,
  • miesto, kde sa obvykle osoba zdržiava – uprednostňuje sa ten štát, v ktorom sa daňovník zdržiava častejšie,
  • štátna príslušnosť (občianstvo),
  • vzájomná dohoda príslušných orgánov zmluvných štátov – ak je táto osoba štátnym príslušníkom oboch štátov alebo nie je štátnym príslušníkom žiadneho z nich, príslušné orgány zmluvných štátov upravia túto otázku vzájomnou dohodou.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

danedaňové priznaniedaňový rezidentpríjem

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

29jún9:00e-Commerce – nové pravidlá dovozu tovaru pre zásielky s nízkou hodnotou tovaru - vrátane DPH pravidiel pre colné konanie9:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

06júl8:30Aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP,Ostatné dane

06júl8:30Aktuálne problémy zdaňovania v oblasti cezhraničných daňových vzťahov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DzP,Ostatné dane

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X