Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Chcete oživiť firemný web fotkou či textom? Bez súhlasu autora to väčšinou nejde

Fotografie na firemný web
Fotobanka Pixmac
16. januára 2012 Autor Podnikam.SK, SITA Tlačiť
Každý sa snaží svoju webovú stránku skrášliť nejakou fotkou. Fotky návštevníka zaujmú a oživia čierny text. Fotku však nemôžme na svojej webovej stránke použiť len tak bez súhlasu autora. Niekedy sa pri písaní textu na našu webovú stránku inšpirujeme na inej webovej stránke, v knihe alebo nájdeme inšpiráciu v iných zdrojoch. Aj tu je potrebné si spomenúť na to, že texty nemôžme len tak okopírovať bez predošlého súhlasu autora.
 

Prečo je dobré uvádzať autora alebo zdroj?

Prvým z dôvodov je dodržiavanie autorského zákona. Podľa autorského práva, každý autor má má právo na ochranu svojho autorstva, právo rozmnožovať dielo, dostávať odmenu za každé použitie diela, bez súhlasu autora sa dielo nesmie používat… Ani my by sme neboli radi keby sme naše vlastné myšlienky našli na nejakej inej webovej stránke, a to najmä, ak by to boli nové nápady, zlepšováky, umelecké fotografie, básne.. atď.
 
Ak nájdeme peknú fotku, ktorú by sme chceli použiť, mali by sme požiadať autora o povolenie. Nie vždy je to však možné. Najprv by sme sa mali na webovej stránke, z ktorej chceme fotku či text použiť vyhľadať, či sa tu nenachádzajú kontaktné údaje na autora fotky či textu. Niekedy môžme nájsť kontakty, ktoré sú už neaktuálne alebo vôbec nie sú uvedené. V takom prípade neodporúčame fotku či text použiť. Môže sa totiž stať, že majiteľ stránky použil fotografiu či text neoprávnene. Ak by ste ju použili, hrozí vám riziko, že sa vám jedného dňa ozve nejaká právnická firma, ktorá zastupuje autora a bude od vás požadovať úhradu licenčného poplatku vrátane pokuty za neoprávnené používanie.
 

 
Dnes už existujú rôzne sofistikované nástroje, ktoré dokážu zistiť kde sa daná fotografia na internete používa nelegálne. Ak softvér zistí „napr. podľa podobnosti fotografie s originálom“, že daný web (alebo majiteľ) nemá licenciu, automaticky posiela informáciu právnemu oddeleniu, ktoré sa postará o vymožiteľnosť.
 
Pri uvedení textu z inej stránky na našu stránku by sme mali taktiež uviesť zdroj z ktorého sme text získali. Napríklad „Zdroj: www.podnikam.sk“ v prípade, že vám povolíme čerpať určitý článok alebo rozsah textu.
 
Autor článku či fotografie môže za svoje dielo totiž získať rôznu odmenu, či už vo forme finančnej odmeny, morálnej odmeny alebo návštevnosti stránky, nebolo by pekné, keby sme ho o to pripravili jednoduchým okopírovaním. 
 
V poslednom čase si majitelia najmä účtovníckych firiem zvykli kopriovať naše články na svoje webové stránky. Je to pre nich jednoduché, bez straty času, rozmýšlania a hlavne bez nákladov! Okrem toho firemný web pôsobí dôveryhodne a upozorňuje klientov, že majiteľ je naozaj odborník vo fachu. Sú  dokonca aj takí, ktorí nás neuvednú ani ako zdroj týchto informácií a tvária sa, že obsah vyprodukovali sami. Týmto ich zároveň upozorňujeme, aby tak prestali robiť, nakoľko porušujú naše autorské práva. Niektorí už boli vyzvaní na vykonanie nápravy a v prípade nerešpektovania im hrozia sankcie.
 
Ale vráťme sa k podstate článku. Prečo je dobré uvádzať zdroj, z ktorého sme informácie získali? Jedným z dôvodov je napríklad to, že ak čitateľa článok zaujme môže chcieť získať ďalšie doplňujúce informácie, ktoré sa v našom článku nenachádzajú, môže si chcieť vypožičať celú knihu, v ktorej je tematika popísaná alebo bude možno chcieť kontaktovať pôvodného autora. 
 
To isté platí aj o fotografiách. Čitateľ si môže napríklad chcieť nájsť fotografie, ktoré sú podobné a tie môže nájsť, ak uvedieme autora fotografií, alebo môže priamo kontaktovať autora fotografií. V neposlednom rade stránka, na ktorej sú uvedené kompletné informácie, ktoré nie sú okopírované, má pre čitateľa vyššiu hodnotu. Čitateľ sa na ňu rád vracia a rád ju odporúča svojim známym. Niekedy sa stáva, že nachádzame na webe ten istý článok a to bez uvedenia autora. Aj takýto fakt znižuje dôveryhodnosť našej stránky. Každá stránka by mala byť pre čitateľa obohacujúca a prinášať niečo nové. Čitateľ hneď opustí stránku na ktorej uvidí článok, ktorý už niekde čítal. Aj z tohto dôvodu by sme mali byť originálny a nekopírovať texty, články či fotografie.
 

Čo hovorí autorský zákon

Autor má právo: 
 1. označiť svoje dielo menom alebo pseudonymom a žiadať, aby sa jeho meno alebo pseudonym uvádzalo na všetkých rozmnoženinách diela náležitým spôsobom pri každom použití diela na verejnosti,a to podľa spôsobu použitia,
 2. neoznačiť svoje dielo menom alebo pseudonymom,
 3. rozhodnúť o zverejnení svojho diela,
 4. na nedotknuteľnosť svojho diela, najmä na ochranu pred akoukoľvek nedovolenou zmenou alebo iným nedovoleným zásahom do svojho diela, ako aj pred akýmkoľvek hanlivým nakladaním so svojím dielom, ktoré by malo za následok narušenie jeho cti a dobrej povesti. 
 
Autor má právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, najmä na:
 
 1. vyhotovenie rozmnoženiny diela,
 2. verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva,
 3. verejné rozširovanie originálu diela alebo jeho rozmnoženiny nájmom alebo vypožičaním,
 4. spracovanie, preklad a adaptáciu diela,
 5. zaradenie diela do súborného diela,
 6. verejné vystavenie diela,
 7. verejné vykonanie diela,
 8. verejný prenos diela.
 
Ochrana podľa tohto zákona sa nevzťahuje na:
 
 1. myšlienku, spôsob, systém, metódu, koncept, princíp, objav alebo informáciu, ktorá bola vyjadrená, opísaná, vysvetlená, znázornená alebo zahrnutá do diela,
 2. text právneho predpisu, úradné rozhodnutie, verejnú listinu, verejne prístupný register, úradný spis, slovenskú technickú normu vrátane ich prípravnej dokumentácie a prekladu, denné správy a prejavy prednesené pri prerokúvaní vecí verejných; na súborné vydanie týchto prejavov a na ich zaradenie do zborníka je potrebný súhlas toho, kto ich predniesol.
 

Čo je teda potrebné urobiť, aby boli zachované autorské práva?

Prvý spôsob je použiť text bez súhlasu autora. Podľa zákona bez súhlasu autora možno použiť krátku časť zverejneného diela vo forme citácie v inom diele len na účel recenzie alebo kritiky tohto zverejneného diela alebo na vyučovacie účely, vedeckovýskumné účely alebo umelecké účely. Takéto použitie musí byť v súlade so zvyklosťami a jeho rozsah nesmie presiahnuť rámec odôvodnený účelom citácie. Pri citácii sa musí uviesť meno autora alebo jeho pseudonym, ak nejde o anonymné dielo, alebo meno osoby, pod ktorej menom sa dielo uvádza na verejnosti, ako aj názov diela a prameň. Za takéto použitie nevzniká povinnosť uhradiť autorovi odmenu.
 
Súhlas autora sa nevyžaduje na:
 1. vyhotovenie rozmnoženiny diela zverejneného v novinách alebo v inom informačnom prostriedku, najmä o aktuálnych ekonomických, politických alebo náboženských udalostiach alebo otázkach a na verejný prenos s takýmto obsahom
 2. vyhotovenie rozmnoženiny a verejný prenos krátkej časti diela vnímateľného pri aktuálnych udalostiach, ktoré sú predmetom spravodajstva,
 3. vyhotovenie rozmnoženiny a verejný prenos prednášky, príhovoru alebo iného diela podobnej povahy predneseného na verejnosti,

 

 

Licenčná zmluva

Druhý spôsob na základe ktorého môžme použiť dielo iného autora je uzatvorenie licenčnej zmluvy. Licenčnou zmluvou udeľuje autor nadobúdateľovi súhlas na použitie diela. Licenčná zmluva musí obsahovať spôsob použitia diela, rozsah licencie, čas, na ktorý autor licenciu udeľuje, alebo spôsob jeho určenia a odmenu alebo spôsob jej určenia, ak sa autor s nadobúdateľom nedohodol na bezodplatnom poskytnutí licencie. Licenčná zmluva musí mať písomnú formu, inak je neplatná. Autor s nadobúdateľom môže v licenčnej zmluve dohodnúť, že udeľuje licenciu v neobmedzenom rozsahu. Ak sa autor s nadobúdateľom dohodne, že licenciu udeľuje v obmedzenom rozsahu, licenčná zmluva musí obsahovať územné alebo vecné vymedzenie rozsahu licencie.
 
Môže sa uzavrieť tzv. výhradná licencia a nevýhradná licencia. Ak nie je v zmluve dohodnuté, že autor udelil výhradnú licenciu, platí, že udelil nevýhradnú licenciu. Ak autor udelil výhradnú licenciu, nesmie udeliť tretej osobe licenciu na spôsob použitia diela udelený výhradnou licenciou a je povinný. Ak autor udelil nevýhradnú licenciu, nie je dotknuté právo autora použiť dielo spôsobom, na ktorý nevýhradnú licenciu udelil, a takisto nie je dotknuté právo autora udeliť licenciu tretej osobe.
 
 

Fotobanka – zdroj, z ktorého môžme použiť fotografiu na našom webe bez súhlasu autora

Fotobanky sú servery, ktoré sa zaoberajú predajom profesionálnych fotografií, grafík a videí. Fotky si tu môžte nakúpiť jednoducho tak, že sa uvedie slovo, ktoré je spojené s fotografiou, ktorú potrebujete a už si len vyhľadáte fotku, ktorá sa vám hodí. Fotobanky si s klientmi uzavrú licenciu, v ktorej sa uvedie, kde, kedy, ako a ako dlho sa môže fotografia použiť. 
 
Fotobanky poskytujú buď nekomerčné licencie, na základe ktorých sa môžu fotografie použiť pre vlastné potreby, na vlastné webové stránky, letáky a  informačné produkty, do novín a časopisov. 
Komerčné licencie sú vhodné pre grafikov, reklamné štúdia, web designerov, nakladateľstvá, napríklad na grafické práce pre zákazníkov, pre vytvorenie webových stránok na zákazku. 

 

Linky na niektoré fotobanky

 
 
 
 
 
 
ph

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Marketing

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X