Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Dane, odvody a ďalšie náležitosti pri zamestnávaní starobných dôchodcov

Dane, odvody a ďalšie náležitosti pri zamestnávaní starobných dôchodcov
Fotobanka Pixmac
22. júla 2013 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť
Občania, ktorí dosiahli dôchodkový vek, môžu v súlade s platnou legislatívou popri poberaní starobného dôchodku pracovať na zmluvu alebo dohodu bez toho, že by došlo k pozastaveniu vyplácania ich starobného dôchodku.
 
Prečítajte si, aké sú možnosti zamestnávania dôchodcov, ktorí už dosiahli dôchodkový vek, odvodové povinnosti, zdaňovanie príjmu a následná možnosť zvýšenia dôchodku.
 

Spôsobov zamestnávania je viacero

Uzatvorenie pracovného pomeru na základe pracovnej zmluvy

•  na dobu určitú Pracovný pomer na dobu určitú je možné dojednať najviac na dva roky a v rámci dvoch rokov ho možno predĺžiť alebo opätovne dojednať najviac dvakrát. Ďalšie predĺženie alebo opätovné dohodnutie pracovného pomeru na určitú dobu je možné len z presne daných dôvodov, ktoré sú vymedzené v § 48 ods. 4 Zákonníka práce.

 

• na dobu neurčitú

V oboch prípadoch, t. j. v prípade uzatvorenia pracovnej zmluvy na zmluvu určitú a neurčitú,  môže ísť o pracovný pomer na kratší pracovný čas alebo na plný úväzok. V prípade kratšieho pracovného času patrí zamestnancovi mzda zodpovedajúca dohodnutému kratšiemu pracovnému času. Kratší pracovný čas nemusí byť rozvrhnutý na všetky pracovné dni.

 

Vykonávanie práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

 

 • Dohoda o vykonaní práce (§ 226 Zákonníka  práce),

          – uzatvára sa prípade potreby  vykonať prácu ohraničenú konkrétnym výsledkom

 

 • Dohoda o pracovnej činnosti (§ 228a Zákonníka práce)

         – uzatvára sa v prípade pravidelne sa opakujúceho výkonu určitých činností

 

Náležitosti dohody o vykonaní práce

• uzatvára sa písomne, v opačnom prípade je neplatná• rozsah práce alebo pracovnej úlohy nepresahuje v kalendárnom  roku 350 hodín• musí byť v nej vymedzená pracovná úloha, na ktorú sa uzatvára• musí obsahovať dohodnutú  odmenu  za vykonanie práce• obsahuje údaj o dobe, v ktorej sa má pracovná úloha vykonať• obsahuje aj údaj o  predpokladanom  rozsahu  práce,  ak nevplýva priamo z rozsahu pracovnej úlohy• uzatvára sa najneskôr deň predo dňom začatia výkonu práce

 

Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je splatná po dokončení a odovzdaní práce. Na základe dohody však môže dôjsť k vyplateniu časti odmeny už po vykonaní časti úlohy. Príjem z dohody o vykonaní práce môže byť pravidelný, t. j. mesačný, alebo nepravidelný, t. j. jednorazový.

 

Náležitosti dohody o pracovnej činnosti

• uzatvára sa písomne, v opačnom prípade je neplatná• pracovnú činnosť  na základe tejto dohody možno vykonávať v rozsahu najviac 10 hodín týždenne• musí v nej byť vymedzená dohodnutá práca• musí obsahovať dohodnutú odmenu za vykonávanú prácu• musí obsahovať dohodnutý rozsah pracovného  času• obsahuje údaj o dobe, na ktorú sa táto dohoda uzatvára

 

Odvody

Tabuľka č. 1    

Pracovný pomer uzatvorený medzi poberateľom starobného dôchodku a zamestnávateľom

 

Druh poistného Zamestnanec Zamestnávateľ
Nemocenské poistenie
1,4 % z vymeriavacieho základu
1,4 % z vymeriavacieho základu
Starobné poistenie
4 % z vymeriavacieho základu
14 % z vymeriavacieho základu
Invalidné poistenie neplatí neplatí
Poistenie v nezamestnanosti neplatí neplatí
Úrazové poistenie neplatí
0,8 % z vymeriavacieho základu
Garančné poistenie neplatí
0,25 % z vymeriavacieho základu
Rezervný fond solidarity neplatí
4,75 % z vymeriavacieho základu
Preddavky na zdravotné poistenie
4 % z vymeriavacieho základu
 10 % z vymeriavacieho základu

 

Tabuľka č. 2      

Dohoda o vykonaní práce uzatvorená s poberateľom starobného dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, s pravidelným mesačným alebo nepravidelným príjmom                                          

 

Druh poistného Zamestnanec Zamestnávateľ
Nemocenské poistenie
neplatí
neplatí
Starobné poistenie
4 % z vymeriavacieho základu
14 % z vymeriavacieho základu
Invalidné poistenie neplatí neplatí
Poistenie v nezamestnanosti neplatí neplatí
Úrazové poistenie neplatí
0,8 % z vymeriavacieho základu
Garančné poistenie neplatí
0,25 % z vymeriavacieho základu
Rezervný fond solidarity neplatí
4,75 % z vymeriavacieho základu
Preddavky na zdravotné poistenie
neplatí
 neplatí

 

Tabuľka č. 3    

Dohoda o pracovnej činnosti s poberateľom starobného dôchodku, ktorý dovŕšil dôchodkový vek,s pravidelným mesačným príjmom

 

Druh poistného Zamestnanec Zamestnávateľ
Nemocenské poistenie
neplatí
neplatí
Starobné poistenie
4 % z vymeriavacieho základu
14 % z vymeriavacieho základu
Invalidné poistenie neplatí neplatí
Poistenie v nezamestnanosti neplatí neplatí
Úrazové poistenie neplatí
0,8 % z vymeriavacieho základu
Garančné poistenie neplatí
0,25 % z vymeriavacieho základu
Rezervný fond solidarity neplatí
4,75 % z vymeriavacieho základu
Preddavky na zdravotné poistenie
neplatí
 neplatí

 

 

 Výkazy podávané Sociálnej poisťovni

 
 •  Mesačný výkaz poistného a príspevkov

– v prípade uzavretej pracovnej zmluvy, resp. dohody s pravidelným mesačným príjmom- poistné je splatné ku dňu, ktorý je určený na výplatu príjmov zamestnancov

 • Výkaz poistného a príspevkov

– v prípade uzavretej dohody s nepravidelným príjmom- poistné je splatné do 8. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bol príjem zamestnancovi vyplatený

 

 • Evidenčné listy dôchodkového poistenia

– zamestnávateľ ich vedie za zamestnancov, na ktorých sa vzťahuje dôchodkové  poistenie,- v prípade zamestnanca s nepravidelným  príjmom sa do evidenčného listu dôchodkového poistenia ako doba poistenia uvedie iba obdobie, za ktoré mal      zamestnanec vymeriavací základ.

 

Zdanenie príjmu dôchodcu

Z príjmu dosiahnutého z  pracovnej zmluvy alebo z dohody  za konkrétny mesiac zamestnávateľ vyberie preddavok na daň.   

 

Upozornenie:

Ak je daňovník na začiatku zdaňovacieho obdobia poberateľom

 • starobného dôchodku alebo
 • predčasného starobného dôchodku zo sociálneho poistenia,
 • starobného dôchodkového sporenia alebo dôchodku zo zahraničného povinného poistenia rovnakého druhu,
 • alebo výsluhového dôchodku alebo
 • ak mu dôchodok bol priznaný spätne k začiatku zdaňovacieho obdobia

a ak suma tohto dôchodku je v úhrne vyššia ako suma 3 735,94 € (platná pre rok 2013), nemá v roku 2013 nárok na uplatnenie si nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka mesačne. Ak mu na ňu vznikne nárok, môže si ju uplatniť pri ročnom zúčtovaní preddavkov na  daň alebo v podanom daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie. 

 • Ak suma dôchodku v úhrne nepresiahne sumu 3 735,94 €, má zamestnanec – dôchodca nárok na zníženie základu dane len vo výške rozdielu medzi sumou 3 735, 94 € a sumou dôchodku vyplatenou v danom zdaniteľnom období. Poberateľ dôchodku predkladá zamestnávateľovi aktuálne rozhodnutie o priznaní  dôchodku  alebo doklad o ročnom úhrne vyplateného dôchodku. 
 • Ak začal dôchodca poberať starobný dôchodok v priebehu roka a tento dôchodok mu nebol priznaný spätne k 1. 1. 2013, má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane mesačne vo výške, ktorá platí v danom zdaňovacom období.

 

Zvýšenie dôchodku

Od 1. 1. 2013 sú poberatelia dôchodkov pracujúci na dohodu povinne dôchodkovo poistení, t. j. povinne platia odvody na starobné dôchodkové poistenie. Po skončení tohto poistenia, t. j. po ukončení zárobkovej činnosti, môžu požiadať o zvýšenie svojho dôchodku.

– dohodárovi sa zohľadní príjem za odpracované obdobie od 1. 1. 2013,- písomná žiadosť o zvýšenie dôchodku musí obsahovať:

 • identifikačné údaje (meno, priezvisko, číslo, pod ktorým sa dôchodok  vypláca, adresu),
 • predmet žiadosti – zvýšenie dôchodku,
 • údaj odkedy žiadate zvýšenie dôchodku – najskôr odo dňa nasledujúceho po zániku povinného dôchodkového poistenia,
 • podpis,
 • žiadosť adresovať ústrediu Sociálnej poisťovne 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

08jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

14jún8:30Logistika nákupu a riadenie zásob8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X