Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie daňovníka, ktorý vedie daňovú evidenciu

Thinkstockphotos 508068896.jpg
3. marca 2016 Tlačiť

V nasledujúcom článku si vysvetlíme, ako vyplní daňové priznanie daňovník, ktorý si uplatňuje preukázateľne vynaložené výdavky a rozhodol sa viesť daňovú evidenciu.

 

 

Kto môže viesť daňovú evidenciu

(§ 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov)

 • daňovník s príjmami z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) alebo
 • daňovník s príjmami z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 ods. 2 zákona o dani z príjmov) alebo
 • daňovník s príjmami z prenájmu (§ 6 ods. 3 zákona o dani z príjmov) alebo
 • daňovník s príjmami z použitia diela a použitia umeleckého výkonu (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov).

 

 

Výhody daňovej evidencie

 • daňovník nie je považovaný za účtovnú jednotku a postupuje podľa zákona o dani z príjmov,
 • nemusí viesť účtovníctvo a postupovať podľa zákona o účtovníctve,
 • nezostavuje Účtovnú závierku, t. j. nepredkladá Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch,
 • na príslušnom riadku daňového priznania vyznačí, že vedie zjednodušenú daňovú evidenciu.

 

Ak živnostník vedie daňovú evidenciu, je povinný viesť evidenciu o:

 • príjmoch v časovom slede v členení potrebnom na zistenie základu dane (čiastkového základu dane) vrátane prijatých dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • daňových  výdavkoch  v  časovom  slede  v  členení  potrebnom  na  zistenie  základu dane  (čiastkového   základu   dane)  vrátane  vydaných   dokladov, ktoré   spĺňajú   náležitosti  účtovných dokladov,
 • hmotnom majetku a nehmotnom majetku zaradenom do obchodného majetku,
 • zásobách a pohľadávkach,
 • záväzkoch.

Pozn.: Forma vedenia daňovej evidencie závisí od rozhodnutia daňovníka, nie je predpísaná zákonom o dani z príjmov.

 

Príklad:

Boris Luknár prevádzkoval od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 obchod s knihami. V roku 2015 vyhral v súťaži televízor v hodnote 850 € a v tomto roku 2015 mu z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vznikol nedoplatok vo výške 53 €, ktorý uhradil. Je ženatý a má dve deti, na ktoré si uplatňuje daňový bonus. Uplatňuje si nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, ktorá za rok 2015 nemala žiadne vlastné príjmy. V roku 2015 sa rozhodol viesť daňovú evidenciu. Ako má vyplniť daňové priznanie?

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Boris Luknár
DIČ: 1020103455
Trvalé bydlisko: Štefánikova 4, Nitra
Meno a priezvisko manželky: Zuzana Luknárová
Rodné číslo manželky: 805212/6445
Meno a priezvisko dieťaťa: Zuzana Luknárová
Rodné číslo dieťaťa: 105707/0014
Meno a priezvisko dieťaťa: Lukáš Luknár
Rodné číslo dieťaťa: 120304/0014
Suma príjmov z príjmov zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona za rok 2015: 37 480,00 €
Suma výdavkov vrátane poistného na sociálne a zdravotné poistenie k príjmom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2015: 25 990,00 €
Nepeňažná výhra v súťaži – televízor      850,00 €
Preukázateľne zaplatené poistné na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona vrátane poistného na dobrovoľné sociálne poistenie:    1 597,89 €
Preukázateľne zaplatené poistné na dobrovoľné sociálne poistenie:          0,00 €
Preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona (vrátane nedoplatkov za predchádzajúce obdobie): 727,87 €
Preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona (bez zaplatených nedoplatkov z RZZP): 674,87 €

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2015 má daňovník, ak jeho príjmy boli vyššie ako 1 901,67 €. Vzhľadom na to, že Boris Luknár mal príjmy zo živnosti a nepeňažný príjem z výhry v súťaži, ktoré prevýšili túto hranicu, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B označené MF/017080/2015-721 (pozri spodnú časť tlačiva vľavo). Tlačivo je určené daňovníkom – fyzickým osobám s príjmami podľa § 5 až § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DzP“), ak nie sú oslobodené od dane.

Postup pri vyplnení daňového priznania

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020103455.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2015.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke statistics.sk, www.susr.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „maloobchod s knihami v špecializovaných predajniach“.
 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,– daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE

 • Riadky 27 a 28 – vyplní svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto údaje nie je daňovník povinný vyplniť.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

 • Riadok 31 – vypĺňa, lebo si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku. Uvádza tu meno, priezvisko, rodné číslo manželky a výšku jej vlastných príjmov – 0 €. Počet mesiacov, počas ktorých manželka splnila podmienky uvedené v § 11 ods. 4 zákona, uvedie: 12.

Pozn.: Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) žijúcu s daňovníkom v domácnosti si môže daňovník uplatniť, ak manželka (manžel) nemá vlastné príjmy presahujúce sumu 3 803,33 € k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia za podmienok, že manželka (manžel) :

 • sa v príslušnom zdaňovacom období starala o vyživované maloleté dieťa (do 3 rokov, resp. v určených prípadoch do 6 rokov veku) žijúce s daňovníkom v domácnosti, alebo
 • v príslušnom zdaňovacom období poberala peňažný príspevok na opatrovanie, alebo
 • bola zaradená do evidencie uchádzačov o zamestnanie, alebo
 • sa považuje za občana so zdravotným postihnutím a ťažkým zdravotným postihnutím.

 

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

 • Riadok 32 – uvedie meno, priezvisko, rodné číslo každého dieťaťa a počet mesiacov, za ktoré uplatňuje daňový bonus, t. j. 12 mesiacov.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5)

Tento oddiel Boris Luknár nevypĺňa, nakoľko v roku 2015 nemal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o DzP.

 

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6) 

tabuľka č. 1

 • V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 37 480,00 €.
 • V stĺpci 02, riadok 02 a 09 – uvedie výdavky zo živnosti vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j.  25 990,00 €.

Pod tabuľku č. 1 sa vyznačí skutočnosť,

že daňovník uplatňuje daňové výdavky v súlade s § 6 ods. 11 zákona, pričom je potrebné uviesť, či sa daňová evidencia vedie pri príjmoch z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo pri príjmoch z prenájmu, alebo pri príjmoch z použitia diela a umeleckého výkonu.  Boris Luknár vyznačí znakom „x“ pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona (príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti).

 • Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona – uvádza sa suma preukázateľne zaplateného poistného a príspevku v eurách v príslušnom zdaňovacom období, v našom prípade ide o sumu 1 597, 89 €.

Pozn.: Ako daňový výdavok sa uvádzajú skutočne zaplatené výdavky na povinné poistné (sociálne aj zdravotné) v danom zdaňovacom období , t. j. :

 • preddavky na zdravotné poistenie,
 • poistné na sociálne poistenie,
 • nedoplatky z minulých období,
 • poistné v zahraničí,
 • dobrovoľné poistné a príspevky platené podľa osobitných predpisov v súvislosti s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona.

Tabuľku č. 1a vyplní podľa predtlače:

 • daňovník s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a použitia diela a umeleckého výkonu, ak vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona,
 • daňovník s príjmami z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, ak účtuje podľa § 6 ods. 13 zákona.

Boris Luknár nemá hmotný ani nehmotný majetok zaradený do obchodného majetku.

Na základe povinne vedených evidencií vyplní Tabuľku č. 1a:

Zásoby na začiatku zdaňovacieho obdobia: 4 678 €

Zásoby na konci zdaňovacieho obdobia: 9 458 €

Pohľadávky na začiatku zdaňovacieho obdobia: 0 €

Pohľadávky na konci zdaňovacieho obdobia: 0 €

Záväzky na začiatku zdaňovacieho obdobia: 469 €

Záväzky na konci zdaňovacieho obdobia: 1 980 €

 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 37 480,00 € a riadku 38 výdavky = 25 990,00 €.
 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 37 480,00 € – 25 990,00 € = 11 490,00 €. Údaj z r. 39 sa prenesie do riadku 43 (základ dane).

Prehľad o vzniku daňových strát daňovník nevypĺňa, lebo za predchádzajúce daňové obdobia 2010 až 2013 nevykázal daňovú stratu.

 • Na riadku 55 sa uvedie rozdiel medzi čiastkovým základom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o DzP a stratou z predchádzajúcich zdaňovacích období, t. j. r. 43 – r. 54 = 11 490 – 0 = 11 490 €.
 • Na riadku č. 57 sa uvádza rozdiel medzi čiastkovým základom dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona znížený o odpočet výdavkov na výskum a vývoj, t. j. 11 490 – 0 = 11 490 €.

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

Tento oddiel Boris Luknár nevypĺňa, lebo v roku 2015 nemal príjmy z kapitálového majetku.

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona)

 • Oddiel VIII. Boris Luknár vypĺňa, lebo v roku 2015 mal nepeňažný príjem – výhru v súťaži. Hodnota výhry – televízora bola 850 €. Vzhľadom na to, že výhry do 350 € sú oslobodené od dane z príjmov, bude zdaňovať len sumu 500 € (850 – 350), ktorú zapíše do 1. stĺ. riadku 9.
 • Sumu 500 € prenáša aj do 1. stĺ. riadku 15.

Daňovým výdavkom k týmto príjmom budú zdravotné odvody vo výške 14 % zo sumy 500 €, t. j. 70 €.  Uvedené zdravotné odvody z výhry bude platiť až na základe ročného zúčtovania zdravotného poistenia v nasledujúcom zdaňovacom období.

Do daňových výdavkov ich môže zahrnúť dvomi spôsobmi:

 • podaním dodatočného daňového priznania za rok 2015, alebo
 • uvedie ich až v daňovom priznaní za rok 2016, takže ich zahrnie do daňových výdavkov v roku 2016, kedy ich skutočne zaplatil.

 

Pán Luknár si zdravotné odvody uplatní až v daňovom priznaní za rok 2016.

 • Údaje z tabuľky č. 3 riadok 15 sa prenášajú na str. 7 do riadku 69, kde bude suma 500 €.
 • Do riadku 71 sa uvedie rozdiel súm v riadkoch 69 a 70, ktorý je 500 €.

 IX. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok č. 72 –  uvedie sa základ dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2  zákona o dani z príjmov pred znížením o nezdaniteľnú časť, t. j. 11 490,00 €.
 • Riadok č. 73 – uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka.

Keďže základ dane je 11 490,00 €, čo je < ako 19 809 €, daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť vo výške 3 803,33 €. Ak by daňovník dosiahol základ dane  > ako 19 809 €, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka by sa vypočítala nasledovne: 8 755,578 – (základ dane : 4).

(Pomôcka na vyplnenie daňového priznania FO pre rok 2014 pri uplatnení nezdaniteľných častí základu dane je súčasťou „Poučenia na vyplnenie DP k dani z príjmov FO“).

 

 • Riadok 74 – uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane na manželku vo výške 3 803,33 €.
 • Riadok 75 – keďže neplatil dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, tento riadok nevyplní.
 • Riadok 76 – keďže si neplatil príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, tento riadok nevyplní.
 • Riadok 77 – uvedie sa súčet riadkov 73 až 76, maximálne však do výšky základu dane na riadku 72. V našom prípade sa uvedie suma 7 606,66 €.
 • Riadok 78 – uvedie sa rozdiel základu dane z príjmov z riadku 72 a sumy odpočítateľných položiek, ktoré si daňovník uplatňuje na r. 77, v prípade pána Luknára to je suma 11 490 – 7 606,66 = 3 883,34 €.
 • Riadok 80 – uvedie sa základ dane ako súčet riadkov 78, 65, 68, 71 a 79. V našom prípade je to 4 383,34 €.
 • Riadok 81 – z daňového základu 4 383,34 € sa vypočíta 19 % daň z príjmov, ktorá predstavuje  832,8346 €, daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol, t. j. 832,83 €.
 • Riadok 82 – nevypĺňa, lebo nemal príjmy zo zdrojov v zahraničí.
 • Riadok 90 – uvádza údaje z riadku 81, t. j. 832,83 €.
 • Riadok 94 – prenáša sa údaj z riadku 90, t. j. suma 832,83 €.
 • Riadok 95 – uvedie sa suma daňového bonusu na dve deti za celý rok 2014, t. j. 256,92 x 2 = 513,84 €.

Daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti za mesiace I. – XII. je 21,41 €/mesiac, spolu za rok 2015 je výška daňového bonusu 256,92 €.

 • Riadok 96 – uvedie sa rozdiel dane z r. 94 a daňového bonusu z r. 95, t. j. 832,83 – 513,84 = 318,99 €.
 • Riadok 98 – uvádza sa rozdiel riadkov 95 a 97, ak je > 0, v našom prípade 513,84€.

Riadok 109 – daň na úhradu 318,99 €.

X. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

XI. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI)

Oddiely X. a XI. Boris Luknár nevypĺňa.

XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

 • Riadky 123 a 124 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t.j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely.
 • Riadok 123 – údaje sa vypočítajú nasledovne: 2 % z 318,99 € = 6,3798 €. Po zaokrúhlení na eurocenty nadol 6,37 €.
 • Riadok 124 – uvedú sa údaje o prijímateľovi. Predmetné informácie je možné zistiť zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.
 • Ak daňovník využije možnosť venovať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, na str. 10 sa podpíše.

Pozn.: Podiel do výšky 3 % zo zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania.

 

XIII. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Riadok 125 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania vrátane prílohy, ktorá je súčasťou daňového priznania. Boris Luknár uvedie 4 prílohy ktoré budú súčasťou podaného daňového priznania. Ide o:

 • Prílohy č. 1 a č. 2 (sú súčasťou daňového priznania),
 • Kópiu rodných listov oboch detí.

Vzhľadom na to, že pán Luknár vedie daňovú evidenciu, nie je účtovnou jednotkou, preto nepredkladá Účtovnú závierku – Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2015, Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2015.

Na strane 11 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

XIV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Túto časť Boris Luknár nevypĺňa, lebo o sumu daňového bonusu si znižoval svoju daňovú povinnosť a nevznikol mu preplatok na dani.

PRÍLOHA Č. 1 – ODPOČET VÝDAVKOV (NÁKLADOV) NA VÝSKUM A VÝVOJ A ÚDAJE O PROJEKTOCH VÝSKUMU A VÝVOJA PODĽA § 30c ZÁKONA

Túto prílohu p. Luknár nevypĺňa.

PRÍLOHA č. 2 – ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA (str. 12 daňového priznania)

Na riadku 12 daňovník uvedie z riadku preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č. 1 platby poistného za 12 kalendárnych mesiacov uhradené od januára do decembra 2015 vrátane zaplatených nedoplatkov za predchádzajúce obdobia. Do celkovej sumy poistného sa zahrňuje aj platba poistného za december 2014 uhradená v januári 2015.

Upozornenie: Platba poistného za december 2015 zaplatená v januári 2016 sa do úhrnu poistného nezahrňuje. Súčasťou riadkov 12 a 13 nie je povinne alebo dobrovoľne preukázateľne zaplatené sociálne poistenie v zahraničí..

V našom príklade pán Luknár zapíše do riadku 12 sumu 1 597,89 €.

Na riadku 13 sa uvedie preukázateľne zaplatené poistné na dobrovoľné sociálne poistenie, ktoré sa vyčlení z preukázateľne zaplateného poistného.

Riadok 13 – pán Luknár tento riadok nevypĺňa, lebo neplatil poistné na dobrovoľné sociálne poistenie.

Na riadku 14 daňovník uvedie preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, a to platby preddavkov za 12 kalendárnych mesiacov uhradené od januára do decembra 2015 plus zaplatené nedoplatky za predchádzajúce obdobia. Do celkovej sumy poistného sa zahrňuje aj platba poistného za december 2014 uhradená v januári 2015.

Upozornenie: Platba preddavku za december 2015, resp. nedoplatku za predchádzajúce obdobia zaplatená v januári 2016 sa do úhrnu poistného nezahrňuje. Súčasťou riadku 14 nie je povinne preukázateľne zaplatené zdravotné poistenie v zahraničí.

Riadok 14 – pán Luknár uvedie sumu 727,87 €, ide o všetky platby poistného na zdravotné poistenie, ktoré zaplatil od januára do decembra 2015, vrátane nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Na riadku 15 daňovník uvádza iba preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, t.j. platby preddavkov uhradené v januári 2015 až decembri 2015, o ktoré si znížil základ dane v danom roku bez zaplatených nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia z predchádzajúcich rokov a zahraničného poistenia. To znamená, že na príslušnom riadku sa uvedie aj platba preddavku na zdravotné poistenie za december 2014 uhradená v januári 2015.

Upozornenie: Platba preddavku za december 2015 uhradená v januári roku 2016 sa do tohto riadku nezahrnie.

Pán Luknár uvedie do r. 15 sumu  674,87 €. Ide o úhradu preddavkov na zdravotné poistenie zaplatené od januára do decembra 2015 okrem úhrady nedoplatku z ročného zúčtovania zdravotného poistenia.

Na str. 12 – uviesť dátum a podpis daňovníka.

 

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

daňová evidenciadaňové priznanie za rok 2015Podnikám ako dôchodcaPodnikám ako remeselníkPodnikám ako študentPodnikám ako zdravotne postihnutýPodnikám na internetePodnikám na materskejPodnikám popri práciPrémiový obsahSlobodné povolanie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

11jún8:30Správne zverejňovanie zmlúv faktúr a objednávok v roku 2024 vo verejnej správe a samospráve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X