Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie: uplatnenie skutočne vynaložených výdavkov

Daňové priznanie a uplatnenie skutočne vynaložených výdavkov
Ilustračné foto: SITA
7. júna 2014 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Podnikam.SK prináša servis pre tých, ktorí si odložili daňové priznanie.   

 

Aktualizované v časti Počet príloh (XIV. oddiel).

Uplatnenie skutočne vynaložených výdavkov

 
Daňovník, ktorý sa rozhodne uplatňovať skutočne preukázateľné výdavky, môže:
 • účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva,
 • účtovať v sústave podvojného účtovníctva,
 • viesť zjednodušenú daňovú evidenciu.

 

Vedenie  jednoduchého účtovníctva 
 • daňovník, ktorý účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, je považovaný za účtovnú jednotku, 
 • postupuje podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • spolu s daňovým priznaním predkladá:
» Výkaz o príjmoch a výdavkoch,
» Výkaz o majetku a záväzkoch.

 

Vedenie podvojného účtovníctva
 • daňovník, ktorý účtuje v sústave podvojného účtovníctva, je považovaný za účtovnú jednotku, 
 • postupuje podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
 • spolu s daňovým priznaním predkladá:
» Súvahu,
» Výkaz ziskov a strát,
»  Poznámky.

 

 

Vedenie zjednodušenej daňovej evidencie (§ 6 ods. 14 zákona o dani z príjmov)

 • daňovník nie je považovaný za účtovnú jednotku a postupuje podľa zákona o dani z príjmov, 
 • nemusí viesť účtovníctvo a postupovať podľa zákona o účtovníctve, 
 • k daňovému priznaniu neprikladá účtovné výkazy, a to Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch,
 • na príslušnom riadku daňového priznania vyznačí, že vedie zjednodušenú daňovú evidenciu.
 
Základné podmienky vedenia zjednodušenej daňovej evidencie 
 • vykonávať činnosť samostatne bez zamestnanca,
 • z tejto činnosti dosiahol v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období príjmy nepresahujúce sumu  170 000 € ,
 • uplatňuje pri týchto  príjmoch (výnosoch) preukázateľné daňové výdavky.

 

S účinnosť od 1.1. 2014 sa rušia podmienky na vedenie zjednodušenej daňovej evidencie. Uplatňovanie preukázateľne vynaložených výdavkov formou daňovej evidencie budú môcť využiť všetci daňovníci s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti a z použitia diela a umeleckého výkonu.

 

Ak živnostník vedie zjednodušenú daňovú evidenciu, je povinný viesť evidenciu o:
 • príjmoch a daňových výdavkoch v časovom slede vrátane prijatých a vydaných dokladov, ktoré spĺňajú náležitosti účtovných dokladov,
 • hmotnom majetku a nehmotnom majetku, využívaných na podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť,
 • zásobách, pohľadávkach a záväzkoch.

 

Pozn.: Forma vedenia daňovej evidencie závisí od rozhodnutia daňovníka, nie je predpísaná zákonom o dani z príjmov. 

 

Príklad

Boris Luknár prevádzkoval od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 obchod s knihami. Je ženatý a má dve deti, na ktoré si uplatňuje daňový bonus. Nezdaniteľnú časť základu dane na manželku si neuplatňuje. V roku 2013 sa rozhodol viesť zjednodušenú daňovú evidenciu. 
 
Tabuľka: Informácie o daňovníkovi
Meno a priezvisko: Boris Luknár
DIČ:  1020103455
Trvalé bydlisko: Štefánikova 4, Nitra
Číslo bankového podnikateľského účtu:  SLSP, a.s., 0028413290/0900
Meno a priezvisko dieťaťa:  Zuzana Luknárová
Rodné číslo dieťaťa: 105707/0014
Meno a priezvisko dieťaťa: Lukáš Luknár
Rodné číslo dieťaťa: 120304/0014
Suma príjmov z príjmov zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona za rok 2013: 35 280,00 €
Suma výdavkov vrátane príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie k príjmom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2013: 24 270,00 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne poistenie:  1 512,45 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na zdravotné poistenie: 655,74 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie spolu: 2 168,19 €

 

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2013 má daňovník, ak jeho príjmy boli vyššie ako 1 867,97 €. Vzhľadom na to, že Boris Luknár mal príjmy zo živnosti a z prenájmu, ktoré prevýšili túto hranicu, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B označené MF/20228/2013-721 (pozri spodnú časť tlačiva vľavo). Tlačivo je určené daňovníkom – fyzickým osobám s príjmami podľa § 5 až § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DzP“) a nie sú oslobodené od dane.

 

 

 

Postup pri vyplnení daňového priznania

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
 
 • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020103455.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2013.

 

 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk, www.susr.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „maloobchod s knihami v špecializovaných predajniach“.
 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 –  daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 pís. r) zákona o dani z príjmov.

 

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE 
Tento oddiel Boris Luknár nevypĺňa.
 
III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)
 • Riadok 31 – nevypĺňa, lebo si neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku.
 

 
IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)
 • Riadok 32 – uvedie meno, priezvisko, rodné číslo každého dieťaťa a počet mesiacov, za ktoré uplatňuje daňový bonus, t. j. 12 mesiacov.
 
V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5)
Tento oddiel Boris Luknár nevypĺňa, nakoľko v roku 2013 nemal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o DzP.
 

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6) 
 
tabuľka č. 1:
 • V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 35 280,00 €.
 • V stĺpci 02, riadok 02 a 09 – uvedie výdavky zo živnosti vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j.  24 270,00 €.
 
Pod tabuľku č. 1 daňovník je text:
Text „pri príjmoch podľa § 6 ods. 1, 2 zákona uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 14 zákona“ – Boris Luknár vyznačí túto kolónku znakom „x“, lebo vedie daňovú evidenciu.
 
 • Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona – uvádza sa skutočne zaplatené povinné poistné (sociálne a zdravotné), a to preddavky na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, nedoplatky z minulých období, poistné v zahraničí, dobrovoľné poistné a príspevky platené v súvislosti s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, v našom prípade ide o sumu 2 168,19 €. 

 

Tabuľka č. 1a:
Vypĺňa ju daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 zákona o DzP (daňovník vykonávajúci podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo dosahujúci príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa odsekov 1, 2 a 4 za podmienok, že túto činnosť vykonáva samostatne bez zamestnanca, dosiahol z tejto činnosti v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období príjmy (výnosy) nepresahujúce sumu 170 000 eur a uplatňuje pri týchto príjmoch (výnosoch) preukázateľné daňové výdavky.
 
Boris Luknár nemá hmotný ani nehmotný majetok zaradený do obchodného majetku. 
 • Zásoby na začiatku zdaňovacieho obdobia: 3 900 €
 • Zásoby na konci zdaňovacieho obdobia: 4690 €
 • Pohľadávky na začiatku zdaňovacieho obdobia: 0 €
 • Pohľadávky na konci zdaňovacieho obdobia: 0 €
 • Záväzky na začiatku zdaňovacieho obdobia: 150 €
 • Záväzky na konci zdaňovacieho obdobia: 598 €

 

 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 35 280,00 € a riadku 38 výdavky = 24 270,00 €.
 
 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 35 280,00 € – 24 270,00 € = 11 010,00 €. Údaj z r. 39 sa prenesie do riadku 43 (základ dane). 

 

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU
Tento oddiel Boris Luknár nevypĺňa, lebo v roku 2013 nemal príjmy z kapitálového majetku.
 
VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona)
Oddiel VIII. Boris Luknár nevypĺňa, nakoľko v roku 2013 nemal príjmy tohto charakteru.
 
IX. ODDIEL – ZÁKLAD DANE a odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona
Prvú časť IX. oddielu, ktorá je určená k uplatneniu daňovej straty, Boris Luknár nevypĺňa.
 
Vyplní časť Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich období IX. oddielu na strane 7 nasledovne:
 • Riadok 65 – prenesie sa údaj z r. 43 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov zo živnosti = 11 010,00 €.

 

 • Riadok 67 – uvedie sa čiastkový základ dane z r. 65 vo výške 11 010,00 €, lebo podnikateľ si neuplatňuje daňovú stratu.
 
X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona
 • Riadok 72 –  uvedie sa základ dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2  zákona o dani z príjmov pred znížením o nezdaniteľnú časť, t. j.  11 010,00 €.
 
 • Riadok č. 73 uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka.

 

Keďže základ dane je 11 010,00 €, čo je < ako 19 458 €, daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť vo výške 3 735,94 €. Ak by daňovník dosiahol základ dane  > ako 19 458 €, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka by sa vypočítala nasledovne: 8 600,436 – (základ dane : 4).

 

 • Riadok 75 – nevypĺňa, lebo neplatil dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
 • Riadok 76 – uvedie súčet nezdaniteľných základov dane,  t. j. 3 735,94 €, môže si však uplatniť len do výšky základu dane na r. 72.

 

 • Riadok 77 – uvedie sa rozdiel základu dane z príjmov z riadku 72 a sumy odpočítateľných položiek, ktoré si daňovník uplatňuje na r. 76, v prípade pána Luknára to je suma 11 010 – 3 735,94 = 7 274,06 €.
 
 • Riadok 78 – uvedie sa základ dane ako súčet riadkov 77, 70 a 71. V našom prípade je to 7 274,06 €.

 

 • Riadok 79 – z daňového základu 7 274,06 € sa vypočíta 19 % daň z príjmov,  ktorá predstavuje  1 382,0714 €, daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol, t. j. 1 382,07 €.
 
 • Riadok 80 – nevypĺňa, lebo nemal príjmy zo zdrojov v zahraničí.
 • Riadok 88 – uvádza údaje z riadku 79, t. j. 1 382,07 €.
 • Riadok 92 – prenáša sa údaj z riadku 88, t. j. suma 1 382,07 €.
 • Riadok 93 – uvedie sa suma daňového bonusu na dve deti za celý rok 2013, t. j. 254,64 x 2 = 509,28 €. 
 
Daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti za mesiace I. – VI. je 21,03 €/mesiac, VII. – XII. je 21,41 €, spolu za rok 2013 je výška daňového bonusu 254,64 €.
 
 • Riadok 94 – uvedie sa rozdiel dane z r. 92 a daňového bonusu z r. 93, t. j. 1 382,07 – 509,28 = 872,79 €.
 • Riadok 96 – uvádza sa rozdiel riadkov 93 a 95, ak je > 0, v našom prípade 509,28 €.
 • Riadok 108 – daň na úhradu 872,79 €.

 

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA
XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI)
Oddiely XI. a XII. Boris Luknár nevypĺňa.
 
 
XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
 • Riadky 120 a 121 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t.j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely.

 

 • Riadok 120 – údaje sa vypočítajú nasledovne: 2 % z 872,79 € = 17,4558 €. Po zaokrúhlení 17,45 €.

 

 • Riadok 121 – uvedú sa údaje o prijímateľovi. Predmetné informácie je možné zistiť zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.
 
Ak daňovník využije možnosť venovať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, na str. 10 sa podpíše.
 

 
XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA
Na riadku 122 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Boris Luknár uvedie 4 prílohy, ktoré budú súčasťou podaného daňového priznania. Ide o:
 • kópiu rodných listov oboch detí,
 • Počet príloh sa uvádza vrátane Prílohy 1 a 2, ktoré sú súčasťou daňového priznania. Danari ich odporúčajú podpísať aj v tom prípade, ak v nich nie sú vyplnené žiadne údaje.
 
XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU
Túto časť Boris Luknár nevypĺňa, lebo o sumu daňového bonusu si znižoval svoju daňovú povinnosť a nevznikol mu preplatok na dani.
 

Vyplnenie príloh č.1 a č. 2 + daňové priznanie vyplnené podľa príkladu (pdf)

Príloha 1 – ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA (str. 12 daňového priznania)
 • Riadok 13 – uvádza sa suma preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o DzP, t. j. z podnikania a SZČO, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, t. j. uvádzajú sa platby zaplatené od januára do decembra 2013 vrátane nedoplatkov za predchádzajúce obdobia. Zahŕňa sa sem aj platba poistného za december 2012 uhradená v januári 2013, no nezahŕňa sa sem platba poisteného za december 2013, ktorá bola uhradená až v januári 2014.
 
» V našom príklade pán Luknár zapíše do riadku 13 sumu  1 512,45 €.
 
 • Riadok 14 – uvádza sa sem suma zaplateného poisteného na dobrovoľné sociálne poistenie. Pán Luknár tento riadok nevypĺňa.
 
 • Riadok 15 – uvádza sa suma preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o DzP, t. j. z podnikania a SZČO, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, t. j. uvádzajú sa platby zaplatené od januára do decembra 2013 vrátane nedoplatkov za predchádzajúce obdobia. Zahŕňa sa sem aj platba poistného za december 2012 uhradená v januári 2013, no nezahŕňa sa sem platba poisteného za december 2013, ktorá bola uhradená až v januári 2014. 
 
» Pán Luknár uvedie do r. 15 sumu  655,74 €.
 
 • Riadok 16 – do tohto riadku sa uvádzajú preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zaplatené v januári až decembri 2013, o ktoré si daňovník znížil základ dane v danom roku, nezahŕňajú sa sem zaplatené nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia z predchádzajúcich rokov a zahraničného poistenia. Zahŕňa sa sem aj platba poistného za december 2012 uhradená v januári 2013, no nezahŕňa sa sem platba poisteného za december 2013, ktorá bola uhradená až v januári 2014. 
 
» Keďže pán Luknár v roku 2013 neuhrádzal žiadny nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, uvádza do riadku 16 sumu z riadku 15, t. j. 655,74 €.
 
Na str. 12 – uviesť dátum a podpis daňovníka.
 
PRÍLOHA 2 – Podiely na zisku (dividendy), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 zákona
– túto časť Boris Luknár nevypĺňa, lebo nemal takýto druh príjmov. 
 

 Daňové priznanie vyplnené podľa príklad

*Aktualizácia: Správny počet príloh na riadku 122 má byť 4 (viz aktualizácia oddielu XIV.)

 

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

11jún8:30Správne zverejňovanie zmlúv faktúr a objednávok v roku 2024 vo verejnej správe a samospráve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X