Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie k dani z príjmov typ B – SZČO a paušálne výdavky

Daňové priznanie k dani z príjmov typ B - SZČO a paušálne výdavky
Ilustračné foto: SITA
6. júna 2014 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Podnikam.SK prináša servis pre tých, ktorí si odložili daňové priznanie. Živnostník má možnosť mať výdavky percentom z príjmov aj pre roky 2015 a 2016, čo sa niekedy nazýva hovorovo aj „paušálna daň“.

Aktualizované v časti Počet príloh (XIV. oddiel).

Daňové priznanie – paušálne výdavky

Paušálne výdavky predstavujú jeden zo spôsobov uplatnenia výdavkov daňovníkom.
Daňovník si ich môže uplatniť:
 • len v prípade príjmov z podnikania (§ 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov) a zo samostatnej zárobkovej činnosti podľa § 6 ods. 2 zákona o DPH, ak nie je platiteľom DPH, alebo je platiteľom DPH len časť zdaňovacieho obdobia a neuplatňuje preukázateľné daňové výdavky,
 • uplatňujú sa vo výške 40 % z úhrnu príjmov, najviac však do výšky 5 040 € ročne,
 • ak daňovník získa živnostenské oprávnenie na podnikanie v priebehu zdaňovacieho obdobia, môže si uplatniť paušálne výdavky najviac vo výške 420 eur mesačne, a to počnúc mesiacom, kedy získal živnostenské oprávnenie,
 • ak daňovník skončí živnosť v priebehu roka, môže si uplatniť paušálne výdavky najviac vo výške 420 eur mesačne, a to aj za mesiac, v ktorom skončil podnikanie.
V prípade uplatnenia paušálnych výdavkov sú v sumách výdavkov zahrnuté všetky výdavky živnostníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je povinný platiť v súvislosti s dosahovaním príjmov zo živnosti. Toto zaplatené poistné a príspevky si môže uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške.

Príklad

Petra Horáková prevádzkovala nechtové štúdio na základe živnostenského oprávnenia (§ 6 zákona o dani z príjmov). Podnikať začala od 1.2.2013 do 31.12.2013. Nie je platiteľkou DPH. Má jednu dcéru, na ktorú si uplatňuje daňový bonus. Za rok 2013 dosiahla príjmy zo živnostenského oprávnenia vo výške 8 579,00 €, odvody do Sociálnej poisťovne neplatila a preddavky do zdravotnej poisťovne uhradila v celkovej výške 550,20 €. Iné príjmy v roku 2013 nemala. Rozhodla sa, že si bude uplatňovať výdavky percentom z príjmov. 
Meno a priezvisko: Petra Horáková
DIČ: 1020101221
Trvalé bydlisko: Leškova 7, Bratislava
Meno a priezvisko dieťaťa: Ivana Horáková
Rodné číslo dieťaťa: 070216/1133
Suma príjmov podľa § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2013: 9 979,00 €
Suma výdavkov (40 % z príjmov uvádzaných v § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2013: 3 991,60 €
Suma výdavkov vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie za rok 2013: 4 541,80 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne poistenie: 0 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na zdravotné poistenie: 550,20 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie spolu: 550,20 €
Petra Horáková mala v roku 2013 príjmy na základe živnostenského oprávnenia podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2013 jej vyplýva z dôvodov, že jej dosiahnuté príjmy boli vyššie ako 1 867,97  € a zároveň, že si uplatňuje daňový bonus.
Petra Horáková vyplní daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B vydané MF SR č. MF/20228/2013-721, ktorého súčasťou je potvrdenie o podaní daňového priznania a poučenie na jeho vyplnenie. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ B je určené pre daňovníkov s príjmami podľa § 5 až § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy) a nie sú oslobodené od dane.
Petra Horáková sa rozhodla uplatniť si paušálne výdavky v súlade s § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov vo výške 40 % z príjmov. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, ak daňovník uplatní paušálne výdavky, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach. Toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník, ktorý uplatňuje daňové výdavky paušálne, je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach. Nie je povinný zostavovať výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch. 

Postup vypĺňania daňového priznania

 • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020101221.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2013.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE: 6920 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „ostatné osobné služby i. n.“.
I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 – daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 pís. r) zákona o dani z príjmov.
II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE
III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)
Oddiely II. a III. nevypĺňa.
IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)
Riadok 32 – uvedie meno, priezvisko, rodné číslo dieťaťa a počet mesiacov, za ktoré uplatňuje daňový bonus, t. j. 12 mesiacov.
V.ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (zo zamestnania)
Tento oddiel nevypĺňa, nakoľko v roku 2013 nemala príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona.

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6 ZÁKONA)
tabuľka č. 1
 • V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 9 979 €.
 • V stĺpci 02 riadok 09 – uvedie výdavky zo živnosti vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j. 40 % z 9 979 € = 3 991,60 € + 550,20 € = 4 541,80 €.
Pozn.: Keďže daňovníčka začala podnikať až od februára, mohla by si uplatniť paušálne výdavky v sume max. 420 € za mesiac, t. j. 420 x 11 = 4 620 €. V našom príklade predstavujú paušálne výdavky sumu nižšiu (3 991,60 €), ako je maximálna suma, ktorú si daňovníčka môže uplatniť.
Pod tabuľku č. 1 daňovník uvedie:
Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona
 • pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona – znakom „x“ vyznačí túto skutočnosť.
 • preukázateľne zaplatené poistné uvedie vo výške 550,20 €;
 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 9 979 € a riadku 38 výdavky = 4 541,80 €.
 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 9 979 € – 4 541,80 € = 5 437,20 €. Údaj z r. 39 sa opíše do riadku 43 (základ dane).
VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU
VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV
Oddiely VII. a VIII. nevypĺňa, nakoľko v roku 2013 nemala príjmy tohto charakteru.
IX. ODDIEL – ODPOČET DAŇOVEJ STRATY PODĽA § 30 zákona
 • Prvú časť IX. Oddielu „Prehľad o uplatňovanej daňovej strate z predchádzajúcich zdaňovacích období“ nevypĺňa.
 • Vyplní časť „Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období“ IX. oddielu nasledovne:
 • Riadok 65 – prenesie sa údaj z r. 43 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov zo živnostenského podnikania = 5 437,20 €.
 • Riadok 66 –  nevypĺňa.
 • Riadok 67 – uvedie sa údaj z riadku 65, t. j. 5 437,20 €.
 • Riadky 68 až 71 – nevypĺňa.
X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona
 • Riadok 72 – prenáša sa údaj z riadku 67, t. j. suma 5 437,20 €.
 • Riadok 73 – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, v našom prípade 3 735,94 €.
Keďže základ dane je < ako 19 458 €, daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť vo výške 3 735,94 €. Ak by daňovník dosiahol základ dane  > ako 19 458 €, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka by sa vypočítala nasledovne: 8 600,436 – (základ dane : 4).
 • Riadok 76 – je súčtom riadkov 73, 74 a 75, t. j. 3 735,94 €.
 • Riadok 77 – výpočet základu dane zníženého o nezdaniteľnú časť, t. j. r. 72 – r. 76, t. j. 1 701,26 €.
 • Riadok 78 – r. 77 + r. 70 + r. 71, t. j. 1 701,26 €.
 • Riadok 79 – výpočet dane, t. j. 19 % zo základu dane 1 701,26 € = 323,23 €.
 • Riadky 80 až 87 – nevypĺňa.
 • Riadok 88 – prenáša sa údaj z riadku 79, t. j. suma 323,23 €.
 • Riadok 92 – prenáša sa údaj z riadku 88, t. j. suma 323,23 €.
 • Riadok 93 – uvedie sa nárok na daňový bonus vo výške 254,64 € na 1 dieťa za 12 mesiacov.
Daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti za mesiace I. – VI. je 21,03 €/mesiac, VII. – XII. je 21,41 €, spolu za rok 2013 je výška daňového bonusu 254,64 €.
 • Riadok 94 – daň znížená o daňový bonus, t. j. 323,23 € – 254,64 € = 68,59 €.
 • Riadok 95 – nevypĺňa.
 • Riadok 96 – vyplní údaj z riadku 93, t. j. 254,64 €
 • Riadky 97 až 107 – nevypĺňa.
 • Riadok 108 – rozdiel r. 92 – r. 93 = 68,59 €.
 • Riadok 109 – nevypĺňa.

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA
XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI) NA UPLATNENIE ZÁKONA
Oddiel XI. a XII. nevypĺňa.
XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
Nevypĺňa.
Ak daňovník využite možnosť venovať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, na str. 10 sa podpíše.
XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA
Riadok 122  – uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Petra Horáková uvedie 1 prílohu 3 prílohy, ktoré budú súčasťou podaného daňového priznania. Ide o:
 • kópiu rodného listu dieťaťa.
 • Počet príloh sa uvádza vrátane Prílohy 1 a 2, ktoré sú súčasťou daňového priznania ( Danari ich odporúčajú podpísať aj v tom prípade, ak v nich nie sú vyplnené žiadne údaje.)
Na strane 11 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.
XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU
Túto časť Petra Horáková nevypĺňa, lebo o sumu daňového bonusu si znižovala svoju daňovú povinnosť a nevznikol jej preplatok na dani.

Príloha 1 + vyplnené daňové priznanie podľa príkladu

Príloha 1 – ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA (str. 12 daňového priznania)

 • Riadok 13 – uvádza sa suma preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o DzP, t. j. z podnikania a SZČO, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, t. j. uvádzajú sa platby zaplatené od januára do decembra 2013 vrátane nedoplatkov za predchádzajúce obdobia. Zahŕňa sa sem aj platba poistného za december 2012 uhradená v januári 2013, no nezahŕňa sa sem platba poisteného za december 2013, ktorá bola uhradená až v januári 2014.
V našom príklade Petra Horáková nechá riadok 13 prázdny.
 • Riadok 14 – uvádza sa sem suma zaplateného poisteného na dobrovoľné sociálne poistenie. Petra Horáková tento riadok nevypĺňa.
 • Riadok 15 – uvádza sa suma preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o DzP, t. j. z podnikania a SZČO, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, t. j. uvádzajú sa platby zaplatené od januára do decembra 2013 vrátane nedoplatkov za predchádzajúce obdobia. Zahŕňa sa sem aj platba poistného za december 2012 uhradená v januári 2013, no nezahŕňa sa sem platba poisteného za december 2013, ktorá bola uhradená až v januári 2014.
Petra Horáková uvedie do r. 15 sumu 550,20 €.
 • Riadok 16 – do tohto riadku sa uvádzajú preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zaplatené v januári až decembri 2013, o ktoré si daňovník znížil základ dane v danom roku, nezahŕňajú sa sem zaplatené nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia z predchádzajúcich rokov a zahraničného poistenia. Zahŕňa sa sem aj platba poistného za december 2012 uhradená v januári 2013, no nezahŕňa sa sem platba poisteného za december 2013, ktorá bola uhradená až v januári 2014.
Keďže Petra Horáková v roku 2013 neuhrádzala žiadny nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, do riadku 16 uvedie umu z riadku 15, t. j. 550,20 €.
Na str. 12 – uviesť dátum a podpis daňovníka.
PRÍLOHA 2 – Podiely na zisku (dividendy), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 zákona
– túto časť Petra Horáková nevypĺňa, lebo nemala takýto druh príjmov.
*Aktualizácia: správny počet príloh má byť 3 (viz XIV. oddiel)

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

PodnikamPrémiový obsahszčoživnostníci

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

11jún8:30Správne zverejňovanie zmlúv faktúr a objednávok v roku 2024 vo verejnej správe a samospráve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X