Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich období – DP FO B

Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich období - DP FO B
Ilustračné foto SITA
6. júna 2014 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Podnikam.SK prináša servis pre tých, ktorí si odložili daňové priznanie.   

Zmena pri odpočítavaní daňovej straty platí až pre DP za rok 2014

Pri podávaní daňového priznania za rok 2013 si môže daňovník umorovať stratu za roky 2008 až 2012 vo výške, aká podnikateľovi čo najviac vyhovuje vzhľadom na optimalizáciu jeho základu dane.
 
 
K dôležitej zmene dôjde pri odpočítavaní daňovej straty v daňovom priznaní za rok 2014, kedy bude platiť nový režim, a to rovnomerné umorovanie daňovej straty maximálne počas 4 rokov.
 

Príklad:

Juraj Novotný podniká na základe živnostenského oprávnenia – prevádzkuje predajňu potravín. Vedie jednoduché účtovníctvo a je platiteľom DPH. Juraj Novotný je ženatý a manželkine príjmy za rok 2013 boli 12 650 €.

 

Vzhľadom na to, že vlastné príjmy manželky boli vyššie než je suma 3 735,94 €, nemôže si daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku. Má dve deti, na ktoré si uplatňuje daňový bonus v daňovom priznaní.

 

V rokoch 2011 a 2012 vykázal nasledovné daňové straty:

 • v roku 2011 vo výške  1 970 €, 
 • v roku 2012  vo výške 430 €,

ktoré si chce uplatniť v daňovom priznaní za rok 2013.

 

Tabuľka č. 1: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Juraj Novotný
DIČ: 1020104433
Trvalé bydlisko: Žilinská 7, Bratislava
Číslo bankového účtu: ČSOB, a.s., 4002001225/7500
Meno a priezvisko dieťaťa: Šimon Novotný
Rodné číslo dieťaťa: 120304/0014 
Meno a priezvisko dieťaťa: Lucia Novotná 
Rodné číslo dieťaťa: 105707/0014
Suma príjmov zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona za rok 2013:

64 780 €

Suma preukázateľných výdavkov vrátane príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie k príjmom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. b) zákona za rok 2013: 43 990,00 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne poistenie: 1 545,63 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na zdravotné poistenie: 652,80 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie spolu: 2 198,43 €
Suma straty z príjmov z podnikania podľa § 6 vykázaná v roku 2011: 1 970,00 €
Suma straty z príjmov z podnikania podľa § 6 vykázaná v roku 2012: 430,00 €
 

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2013 daňovníkovi vyplýva z dôvodov, že jeho príjmy boli vyššie ako 1 867,97 €. Juraj Novotný vyplní daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B vydané MF SR č. MF/20228/2013-721, ktorého súčasťou je potvrdenie o podaní daňového priznania a poučenie na jeho vyplnenie.

 

 

Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ B je určené pre daňovníkov,  ktorí majú príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, príjmy z kapitálového majetku,ostatné príjmy) a nie sú oslobodené od dane.

 

Postup pri vypĺňaní daňového priznania

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020104433.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2013.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE: 6920 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „ostatný maloobchod s potravinami v špecializovaných predajniach“.
 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 – daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 pís. r) zákona o dani z príjmov.

 
 

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

Tieto oddiely Juraj Novotný nevypĺňa.

 

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

 • Riadok 32 – uvedie meno, priezvisko, rodné číslo detí a počet mesiacov, za ktoré uplatňuje daňový bonus, t.j. 12 mesiacov.

 

 

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Tento oddiel Juraj Novotný nevypĺňa, nakoľko v roku 2013 nemal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona.

 

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, tabuľka č. 1

 

 • V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 64 780,00 €.
 • V stĺpci 02, riadok 02 a 09 – uvedie výdavky zo živnosti vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j. 43 990,00 €.

 

 • Pod tabuľku č. 1 daňovník nevyznačuje znakom „x“ žiadnu z koloniek., lebo vedie jednoduché účtovníctvo.
 • Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona – uvádza sa skutočne zaplatené povinné poistné (sociálne a zdravotné), a to preddavky na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, nedoplatky z minulých období, poistné v zahraničí, dobrovoľné poistné a príspevky platené v súvislosti s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, v našom prípade ide o sumu 2 198,43 €.

» Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 64 780,00 € a riadku 38 výdavky = 43 990,00 €. 

 

 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 64 780,00 € – 43 990,00 € = 20 790,00 €. Údaj z r. 39 sa prenesie do riadku 43 (základ dane).

 

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV

Oddiel VII. a VIII. Juraj Novotný nevypĺňa, nakoľko v roku 2013 nemal príjmy tohto charakteru.

 

IX. ODDIEL – ODPOČET DAŇOVEJ STRATY PODĽA § 30 ZÁKONA 

Prehľad o uplatňovanej daňovej strate (stratách) z predchádzajúcich zdaňovacích období 

 • Riadok 59 – daňovník uvedie vľavo rok straty: 2011 a vpravo sumu daňovej straty na uplatnenie, t. j. 1 970,00 €.

V riadkoch 59 až 62 sa uvádzajú daňové straty za obdobie do 31. 12. 2011. Uvádza sa tu len daňová strata alebo tá časť daňovej straty, ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období odpočítava od základu dane.

 

 • Riadok 63 – uvádza sa úhrn uplatňovaných daňových strát z r. 59 až r. 62, t. j. 1 970 €.
 • Riadok 64 – uvádza sa daňová strata vykázaná po 31. 12. 2011. Daňovník uvedie sumu daňovej straty na uplatnenie, t. j. 430,00 €.

 

Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období 

 • Riadok 65 – prenesie sa údaj z r. 43 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov zo živnosti = 20 790,00 €.
 • Riadok 66 – uvádza sa nárok na uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich období z r. 63 + r. 64 = 2 400 €,  maximálne do sumy na r. 65.
 • Riadok 67 – rozdiel riadkov 65 – 66 = 18 390 €.
 • Riadky 68  až 71 nevypĺňa.

X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 72 – prenáša sa údaj z riadku 67, t. j. suma 18 390,00 €.
 • Riadok č. 73 uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, t. j. 3 735,94 €.

Keďže základ dane je 18 390 €, čo je < ako 19 458 €, daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť vo výške 3 735,94 €. Ak by daňovník dosiahol základ dane  > ako 19 458 €, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka by sa vypočítala nasledovne: 8 600,436 – (základ dane : 4).

 

 • Riadok 74 – Juraj Novotný si neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku, preto riadok nevypĺňa.
 • Riadok 76 – je súčtom riadkov 73 až 75, t. j. suma 3 735,94 €.
 • Riadok 77 – základ dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona znížený o nezdaniteľnú časť, t. j. r. 72 – r . 76 = 14 654,06 €.
 • Riadok 78 – základ dane ako súčet riadkov 70, 77 a 71, v našom prípade 14 654,06 + 0 + 0 = 14 654,06 €.
 • Riadok 79 – výpočet dane vo výške 19 % zo základu dane z  r. 78 = 19 % z 14 654,06 € = 2 784,27 €.
 • Riadok 88 – prenáša sa údaj z riadku 79, t. j. suma 2 784,27 €.
 • Riadok 92 – prenáša sa údaj z riadku 88, t. j. suma 2 784,27 €.
 • Riadok 93 – uvedie sa suma daňového bonusu na dve deti za celý rok 2013, t. j. 254,64 x 2 = 509,28 €.

 

Daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti za mesiace I. – VI. je 21,03 €/mesiac, VII. – XII. je 21,41 €, spolu za rok 2013 je výška daňového bonusu 254,64 €.

 

 • Riadok 94 – daňová povinnosť znížená o daňový bonus, r. 91 – r. 93 = 2 274,99 €
 • Riadok 96 – uvedie sa rozdiel riadkov 93 a 95 > 0, t. j. 509,28 €.
 • Riadky 97 až 107 – Juraj Novotný nevypĺňa.
 • Riadok 108 – uvádza sa dań na úhradu vo výške 2 274,99 €
 • Riadok 109 – Juraj Novotný nevypĺňa.

 

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI) NA UPLATNENIE ZÁKONAOddiel XI. a XII. Juraj Novotný nevypĺňa.

 

 

XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákonaJuraj Novotný si uplatňuje inštitút poukázania 2 % dane na osobitné účely podľa § 50 zákona.

 • Riadok 120 – výpočet 2 % zo zaplatenej dane z r. 97, t. j. 2 % z 2 274,99 € = 45,49 €. Minimálna suma je 3 €.
 • Podpis daňovníka v kolónke „Podpis daňovníka (zástupcu)“.
 • Riadok 121 – vyplnenie údajov o prijímateľovi, ktoré si daňovník zistí zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka, v ktorom možno prijímateľovi poskytnúť 2 %, resp. 3 % podiel zaplatenej dane.

 

 

XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

V riadku 122 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Juraj Novotný uvedie 4 prílohy, ktoré budú súčasťou podaného daňového priznania. Ide o:

 • Kópie rodných listov oboch detí.
 • Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2013.
 • Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2013. 

Na strane 11 daňovník daňové priznanie podpíše s uvedením dátumu. 

XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU A O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Juraj Novotný túto časť nevypĺňa, lebo jeho daňová povinnosť sa znižovala o daňový bonus, preto nežiada o jeho vyplatenie a nemal žiadny daňový preplatok.

 

Príloha1 + Príloha 2 + vyplnené daňové priznanie podľa príkladu

Príloha 1 – ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA (str. 12 daňového priznania)

 • Riadok 13 – Juraj Novotný uvedie sumu preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie z príjmov z podnikania, t. j. 2 198,43 €.

 

Riadok 13 – uvádza sa suma preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o DzP, t. j. z podnikania a SZČO, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, t. j. uvádzajú sa platby zaplatené od januára do decembra 2013 vrátane nedoplatkov za predchádzajúce obdobia. Zahŕňa sa sem aj platba poistného za december 2012 uhradená v januári 2013, no nezahŕňa sa sem platba poisteného za december 2013, ktorá bola uhradená až v januári 2014. 

 

 • Riadok 14 – uvádza sa sem suma zaplateného poisteného na dobrovoľné sociálne poistenie. Pán Novotný tento riadok nevypĺňa.
 • Riadok 15 – uvedie sumu  preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné poistenie z príjmov z podnikania, t. j. 652,80 €.

 

Riadok 15 – uvádza sa suma preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o DzP, t. j. z podnikania a SZČO, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, t. j. uvádzajú sa platby zaplatené od januára do decembra 2013 vrátane nedoplatkov za predchádzajúce obdobia. Zahŕňa sa sem aj platba poistného za december 2012 uhradená v januári 2013, no nezahŕňa sa sem platba poisteného za december 2013, ktorá bola uhradená až v januári 2014. 

 

 • Riadok 16 – uvedie tiež sumu 652,80 €, lebo neplatil žiadne nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia ani zo zahraničného poistenia.

 

Na str. 12 – uviesť dátum a podpis daňovníka.

 

PRÍLOHA 2 – Podiely na zisku (dividendy), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 zákona

– túto časť Juraj Novotný nevypĺňa, lebo nemal takýto druh príjmov. 

 

Vyplnené daňové priznanie podľa príkladu

 

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Aktuálne zmeny v zamestnávaní cudzincov z tretích krajín8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

06máj8:30Právne minimum pre starostov a primátorov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X