Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie zamestnanca s príjmami aj z podnikania

Daňové priznanie zamestnanca s príjmami aj z podnikania
Ilustračné foto SITA
6. júna 2014 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Podnikam.SK prináša servis pre tých, ktorí si odložili daňové priznanie typu živnostník a zamestnanec, alebo ak chcete inak, SZČO a zamestnanec.

Aktualizované v časti Počet príloh (XIV. oddiel).

Ako vyplní daňové priznanie zamestnanec aj živnostník (s príjmami aj zo živnosti)

Príklad :
Jozef Takáč mal v roku 2013 príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov a zároveň podnikal na základe živnostenského oprávnenia podľa § 6 zákona o dani z príjmov – predmet činnosti „vedenie účtovníctva“.  
Pán Takáč si bude robiť daňové priznanie sám, preto požiadal svojho zamestnávateľa o vystavenie „Potvrdenia o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch na daň zo závislej činnosti za rok 2013“. Jeho príjmy zo živnostenského podnikania v roku 2013 boli v sume 12 250 €, výdavky v sume 5 650 €.
Podnikateľ viedol jednoduché účtovníctvo. Jozef Takáč je slobodný a bezdetný.
Tabuľka: Informácie o daňovníkovi
Meno a priezvisko: Jozef Takáč
Trvalé bydlisko: 1020104055
DIČ: Nám. Slobody 3, Bratislava
Číslo bankového účtu: ČSOB, a.s., 4002221111/7500
Suma príjmov zo závislej činnosti § 5 zákona o dani z príjmov: 11 100,00 €
Suma povinného poistného na sociálne poistenie (zabezpečenie): 995,50 €
Suma povinného poistného na zdravotné poistenie: 498,00 €
Suma povinného poistného na zdravotné a sociálne poistenie spolu: 1 493,50 €
Suma zrazených preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti: 1 198,00 €
Suma príjmov zo živnosti § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov za rok 2012: 12 250,00 €
Suma výdavkov zo živnosti § 6 ods. 1 písm. b) zákona o dani z príjmov za rok 2012: 5 650,00 €
Suma uhradeného poistného na sociálne poistenie zo živnosti: 1 545,63 €
Suma uhradených preddavkov na zdravotné poistenie: 653,13 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie spolu: 2 198,76 €

Jozef Takáč použije daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B vydané MF SR č. MF/20228/2013-721, ktorého súčasťou je potvrdenie o podaní daňového priznania a poučenie na jeho vyplnenie. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B vypĺňajú daňovníci, ktorí majú príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa § 5 až § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy) a nie sú oslobodené od dane.

Postup pri vypĺňaní daňového priznania

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020104055.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2013.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE: 9602 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo“.
 • Riadok 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11- daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresa atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. r) zákona o dani z príjmov.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIEIII. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

Jozef Takáč oddiely II., III. a IV. nevypĺňa.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

 • Riadok 34 – uvedie úhrn príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona od svojho zamestnávateľa, v tomto prípade sumu: 11 100,00 €.
 • Riadok 34a – nevypĺňa, lebo nevykonával práce na základe dohôd.
 • Riadok 35 – uvedie úhrn poistného a príspevkov, ktoré bol povinný platiť zamestnanec, v tomto prípade sumu: 1 493,50 €.
 • Riadok 36 – uvedie čiastkový základ dane ako rozdiel sumy uvádzanej na r. 34 – 35, v tomto prípade r. 36 = 11 100,00 € – 1 493,50 € = 9 606,50 €.

VI.ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, tabuľka č. 1

 • V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 12 250,00 €.
 • V stĺpci 02, riadok 02 a 09 – uvedie výdavky zo živnosti v sume: 5 650 €.

Pod tabuľkou č. 1 daňovník nič nezaškrtáva, lebo si neuplatňuje paušálne výdavky a nevedie daňovú evidenciu.

Do kolónky suma preukázateľne zaplateného poistného na z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov uvádza sumu preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie spolu  vo výške 2 198,76 €.

 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 12 250,00 € a riadku 38 výdavky = 5 650 €.
 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 12 250 € – 5 650 € = 6 600 €. Údaj z r. 39 sa opíše do riadku 43 (základ dane).

VII. ODDIEL – VÝPOČET čiastkového základu dane Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKUVIII. ODDIEL – VÝPOČET čiastkového základu dane Z OSTATNÝCH PRÍJMOV

Oddiel VII. a VIII.  Jozef Takáč nevypĺňa,  nakoľko nemal príjmy tohto charakteru.

IX. ODDIEL – ZÁKLAD DANE a odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona

Prvú časť IX. Oddielu „Prehľad o uplatňovanej daňovej strate z predchádzajúcich zdaňovacích období“   Jozef Takáč nevypĺňa.

Časť „Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období“ vyplní nasledovne:

 • Riadok 65 – prenesie sa údaj z r. 43 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov = 6 600 €.
 • Riadok 66 – nevypĺňa, lebo si neuplatňuje daňovú stratu z predchádzajúcich zdaňovacích období.
 • Riadok 67 – uvedie údaj z riadku 65, t. j. 6 600 €.
 • Riadky 68 až 71 – nevypĺňa.

X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 72 – predstavuje súčet r. 36 + r.67 = 16 206,50 €.
 • Riadok 73 – uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, čo je suma 3 735,94 €.

Keďže základ dane daňovníka je 16 206,50 € , čo je < ako suma 19 458 €, daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť vo výške 3 735,94 €. Ak by daňovník dosiahol základ dane > ako 19 458 €, nezdaniteľná časť základu dane by sa vypočítala nasledovne: 8 600,436 – (základ dane : 4). 

 • Riadok 74 – nevypĺňa, lebo nemá manželku.
 • Riadok 76 – je súčtom r. 72 až r. 75, v našom prípade vyplní sumu 3 735,94 €.
 • Riadok 77 – uvádza sa základ dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2 zákona po znížení o nezdaniteľnú časť, t.j. r. 72 – r. 76, čo je v našom prípade 16 206,50 – 3 735,94 = 12 470,56 €.
 • Riadok 78 – je súčtom r. 77 + r. 70 + r. 71, v našom prípade 12 470,56 + 0 + 0 = 12 470,56 €.
 • Riadok 79 – výpočet dane zo základu dane na r. 78, t. j. vypočítame 19 % zo sumy 12 470,56 = 2 369,40 € (zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol).
 • Riadky 80 až 87 – nevypĺňa.
 • Riadok 88 – prenáša sa údaj z r. 79, t. j suma 2 369,40 €.
 • Riadky 89 až 91 – nevypĺňa.
 • Riadok 92 – prenáša sa údaj z r. 88, t. j suma 2 369,40 €.
 • Riadok 93 – nevypĺňa.
 • Riadok 94 – prenáša sa údaj z r. 92, t. j. 2 369,40 €.
 • Riadky 95 až 101 – nevypĺňa.
 • Riadok 102 – uvedie sa suma zrazených preddavkov na daň zo závislej činnosti 1 198 €.
 • Riadky 103 až 107 – nevypĺňa.
 • Riadok 108 – uvedie sa daň na úhradu ako rozdiel r. 92 – r. 102 = 2 369,4 – 1 198 = 1 171,40 €.

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI) NA UPLATNENIE ZÁKONAOddiel XI. a XII.  Jozef Takáč nevypĺňa.

XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

 • Riadky 120 a 121 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t.j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely.
 • Riadok 120 – vypočítajú sa 2 % zo sumy 2 369,40 € = 47,38 €.
 • Riadok 121 – uvedú sa údaje o prijímateľovi. Predmetné informácie je možné zistiť zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.

Na strane 10 daňovník daňové priznanie podpíše.

XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Riadok 122 – uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania.  Jozef Takáč uvedie 3 prílohy, a to:

 •  potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch zo závislej činnosti za rok 2013,
 •  výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2013,
 •  výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2013.

*Aktualizácia: Správny počet príloh má byť 3. Zmena spočíva v tom, že účtovné výkazy –  Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch už nie sú povinnou prílohou k daňovému priznaniu (nemusia byť podané spolu s daňovým  priznaním). Z uvedeného dôvodu sa nezahrnú do počtu príloh, ktoré sú súčasťou daňového priznania. Počet príloh sa ale uvádza vrátane Prílohy 1 a 2, ktoré sú súčasťou daňového priznania. danari ich odporúčajú podpísať aj v tom prípade, ak v nich nie sú vyplnené žiadne údaje.

Na strane 11 daňovník daňové priznanie podpíše s uvedením dátumu.

XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATNIE DAŇOVÉHO BONUSU

XVI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU

Oddiely XV., XVI.  pán Takáč nevypĺňa.

Príloha 1 – ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA (str. 12 daňového priznania)

 • Riadok 10 – uvádza sa úhrn povinného poistného z príjmov zo závislej činnosti z riadku 35, v našom prípade je to 1 493,50 €.
 • Riadok 11 – uvádza sa úhrn poistného na sociálne poistenie z príjmov zo závislej činnosti, t. j. 995,50 €.
 • Riadok 12 – uvádza sa úhrn poistného na zdravotné poistenie z príjmov zo závislej činnosti, t. j. 498 €.
 • Riadok 13 – uvádza sa suma preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o DzP, t. j. z podnikania a SZČO, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, t. j. uvádzajú sa platby zaplatené od januára do decembra 2013 vrátane nedoplatkov za predchádzajúce obdobia. Zahŕňa sa sem aj platba poistného za december 2012 uhradená v januári 2013, no nezahŕňa sa sem platba poisteného za december 2013, ktorá bola uhradená až v januári 2014.

V našom príklade pán Takáč zapíše do riadku 13 sumu  1 545,63 €.

 • Riadok 14 – uvádza sa sem suma zaplateného poisteného na dobrovoľné sociálne poistenie. Pán Takáč tento riadok nevypĺňa.
 • Riadok 15 – uvádza sa suma preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o DzP, t. j. z podnikania a SZČO, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, t. j. uvádzajú sa platby zaplatené od januára do decembra 2013 vrátane nedoplatkov za predchádzajúce obdobia. Zahŕňa sa sem aj platba poistného za december 2012 uhradená v januári 2013, no nezahŕňa sa sem platba poisteného za december 2013, ktorá bola uhradená až v januári 2014.

Pán Takáč uvedie do r. 15 sumu  653,13 €.

 • Riadok 16 – do tohto riadku sa uvádzajú preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zaplatené v januári až decembri 2013, o ktoré si daňovník znížil základ dane v danom roku, nezahŕňajú sa sem zaplatené nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia z predchádzajúcich rokov a zahraničného poistenia. Zahŕňa sa sem aj platba poistného za december 2012 uhradená v januári 2013, no nezahŕňa sa sem platba poisteného za december 2013, ktorá bola uhradená až v januári 2014.

Keďže pán Takáč v roku 2013 neuhrádzal žiadne nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia alebo zahraničného poistenia, uvádza na r. 16 rovnakú sumu, ako na r. 15, t. j. 653,13 €.

Na str. 12 – uviesť dátum a podpis daňovníka.

PRÍLOHA 2 – Podiely na zisku (dividendy), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 zákona

– túto časť pán Takáč nevypĺňa, lebo nemal takýto druh príjmov.

Vyplnené daňové priznanie podľa príkladu

Daňové priznanie zamestnanca s príjmami aj z podnikania

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikám popri práciPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

29sep8:30Sledovanie stavu vlastného imania (záporné vlastné imanie, spoločnosť v kríze)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

02oct8:30Zákon o slobode informácií v praxi stavebných úradov – najčastejšie problémy a odporúčané riešenia8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X