Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie pri súbehu príjmov z podnikania a z prenájmu

Daňové priznanie pri súbehu príjmov z podnikania a z prenájmu
Ilustračné foto SITA
6. júna 2014 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Podnikam.SK prináša servis pre tých, ktorí si odložili daňové priznanie. Ako na daňové priznanie z prenájmu bytu či inej nehnuteľnosti?

Aktualizované v časti Počet príloh (XIV. oddiel).

Daňovník podáva priznanie aj pri dosiahnutí daňovej straty

Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený. Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje aj príjem dosiahnutý zo zdrojov v zahraničí, ak ide o daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou (rezidenta SR).
Upozornenie: Daňovník je povinný podať daňové priznanie aj vtedy, ak vykazuje daňovú stratu, hoci jeho zdaniteľné príjmy sumu 1 867,97 € nepresiahli.

Lehota na podanie daňového priznania

 • základná lehota na podanie daňového priznania za rok 2013 je do 31. marca 2014,
 • daňovník má možnosť predĺženia základnej lehoty na podanie daňového priznania za r. 2013, a to:
» najviac tri celé kalendárne mesiace ( s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii),
» najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí (s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii).
Predĺženie lehoty sa realizuje formou oznámenia, ktoré daňovník podá príslušnému správcovi dane do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania. Daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná.

Príklad:

Peter Stacho vykonáva na základe živnostenského oprávnenia maloobchodnú činnosť – prevádzkuje železiarstvo. V roku 2013 prenajímal byt (čiže treba podať aj daňové priznanie za prenájom bytu), ktorý nemá zaradený v obchodnom majetku. Daňovník je platiteľom DPH. Je ženatý a má dve deti, na ktoré si uplatňuje daňový bonus. Jeho manželka počas celého roka 2013 poberala rodičovský príspevok, ktorý sa nezapočítava do vlastných príjmov, a mala aj vlastný príjem.
Tabuľka: Informácie o daňovníkovi
Meno a priezvisko: Peter Stacho
DIČ: 1020103455
Trvalé bydlisko: Štefánikova 4, Bratislava
Číslo bankového podnikateľského účtu: SLSP, a.s., 0028413290/0900
Meno a priezvisko manželky: Ivana Stachová
Rodné číslo manželky: 855205/0012
Meno a priezvisko dieťaťa: Simona Stachová
Rodné číslo dieťaťa: 105707/0014
Meno a priezvisko dieťaťa: Lukáš Stacho
Rodné číslo dieťaťa: 120304/0014
Suma príjmov z príjmov zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona za rok 2013: 49 280,00 €
Suma výdavkov vrátane príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie k príjmom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2013: 36 290,00 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne poistenie: 1 512,45 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na zdravotné poistenie: 655,74 €
Suma preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie spolu: 2 168,19 €
Suma zaplatených nedoplatkov na zdravotnom poistení za predchádzajúce obdobia 25 €
Vlastné príjmy manželky znížené o zaplatené poistné a príspevky za r. 2013. 1 100 €
Suma príjmov z prenájmu nehnuteľností (bytu) podľa § 6 ods. 3 za rok 2013: 8 900,00 €
Preukázateľné daňové výdavky pri príjmoch z prenájmu
Upozornenie: S účinnosťou od 1. 1. 2013 nie je možné pri príjmoch z prenájmu si uplatniť výdavky percentom z príjmov.
4 440 €

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2013 má daňovník, ak jeho príjmy boli vyššie ako 1 867,97 €. Vzhľadom na to, že Peter Stacho mal príjmy zo živnosti a z prenájmu, ktoré prevýšili túto hranicu, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B označené MF/20228/2013-721 (pozri spodnú časť tlačiva vľavo). Tiež netreba zabúdať, že je nutnosť podať daňové priznanie aj pri prenájme bytu zvlášť.

Tlačivo je určené daňovníkom – fyzickým osobám s príjmami podľa § 5 až § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DzP“) a nie sú oslobodené od dane.

Postup pri vyplnení daňového priznania

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
 • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020103455.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2013.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk, www.susr.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „maloobchod so železiarskym tovarom, farbami a sklom v špecializovaných predajniach“.
 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, – daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 pís. r) zákona o dani z príjmov.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE 

Tento oddiel Peter Stacho nevypĺňa.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

 • Riadok 31 – uvedie meno, priezvisko, rodné číslo manželky a výšku jej vlastných príjmov, ktoré boli znížené o zaplatené poistné a príspevky, t. j. 1 100 € . Počet mesiacov, počas ktorých manželka žila s daňovníkom v spoločnej domácnosti, uvedie: 12.

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

 • Riadok 32 – uvedie meno, priezvisko, rodné číslo každého dieťaťa a počet mesiacov, za ktoré uplatňuje daňový bonus, t. j. 12 mesiacov.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5)

 • Tento oddiel Peter Stacho nevypĺňa, nakoľko v roku 2013 nemal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o DzP.

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6) 
tabuľka č. 1
 • V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 49 280,00 €.
 • V stĺpci 02, riadok 02 a 09 – uvedie výdavky zo živnosti vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j.  36 290,00 €.

Podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona sa na r. 10 stĺpec 1 uvádza kladný rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a sumou 500 €. Výdavky priraďované k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaným do základu dane sa na riadku 10 stĺpec 2 zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom.

Preto daňovník:
 • v stĺpci 01, riadok 10 – uvedie príjmy z prenájmu nehnuteľností v sume: 8 400,00 €, ktoré boli vypočítané ako rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a sumou 500 €, t. j. 8 900,00 € – 500 €.
 • v stĺpci 02, riadok 10 – uvedie výdavky z prenájmu nehnuteľností v sume: 4 190,56 €, ktoré boli vypočítané rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom, t. j. (8 400 € : 8 900 €) x 4 440 €  = 4 190,56 €.
 • Riadok 12 – uvedie údaj z riadku 10 v stĺpci príjmy a výdavky.
Pod tabuľku č. 1 daňovník je text:
» Text „pri príjmoch podľa § 6 ods. 1, 2 zákona uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 14 zákona“ – vyznačí túto znakom „x“ len daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu.
» Text „pri príjmoch podľa § 6 ods. 1, 2 zákona uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona“ –vyznačí túto znakom „x“ len daňovník, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky.
Peter Stacho vedie jednoduché účtovníctvo, nevyznačuje znakom „x“ žiadnu z kolonie
 • Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona – uvádza sa skutočne zaplatené povinné poistné (sociálne a zdravotné), a to preddavky na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, nedoplatky z minulých období, poistné v zahraničí, dobrovoľné poistné a príspevky platené v súvislosti s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, v našom prípade ide o sumu 2 168,19 €.
 • Tabuľka č. 1a – vypĺňa ju daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 zákona o DzP (daňovník vykonávajúci podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo dosahujúci príjmy z použitia diela a použitia umeleckého výkonu podľa odsekov 1, 2 a 4 za podmienok, že túto činnosť vykonáva samostatne bez zamestnanca, dosiahol z tejto činnosti v bezprostredne predchádzajúcom zdaňovacom období príjmy (výnosy) nepresahujúce sumu 170 000 eur a uplatňuje pri týchto príjmoch (výnosoch) preukázateľné daňové výdavky.
 • Tabuľka č. 1b –  vypĺňa ju daňovník, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona (daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov).
 • Tabuľka č. 1 c – vypĺňa ju daňovník, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona (pri príjmoch z prenájmu).
 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 49 280,00 € a riadku 38 výdavky = 36 290,00 €.
 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 49 280,00 € – 36 290,00 € = 12 990,00 €. Údaj z r. 39 sa prenesie do riadku 43 (základ dane).
 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 12 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 45 príjmy = 8 400,00 € a riadku 46 výdavky = 4 190,56 €.
 • Na riadku 47 sa vypočíta základ dane = r. 45 – r. 46 = príjmy – výdavky = 8 400,00 € – 4 190,56 € = 4 209,44 €. Údaj z r. 47 sa prenesie do riadku 52 (základ dane).

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU
Tento oddiel Peter Stacho nevypĺňa, lebo v roku 2013 nemal príjmy z kapitálového majetku.
VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona)
Oddiel VIII. Peter Stacho nevypĺňa, nakoľko v roku 2013 nemal príjmy tohto charakteru.
IX. ODDIEL – ZÁKLAD DANE a odpočet daňovej straty podľa § 30 zákona
Prvú časť IX. oddielu, ktorá je určená k uplatneniu daňovej straty, Peter Stacho nevypĺňa.

Vyplní časť Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich období IX. oddielu na strane 7 nasledovne:

 • Riadok 65 – prenesie sa údaj z r. 43 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov zo živnosti = 12 990,00 €.
 • Riadok 67 – uvedie sa čiastkový základ dane z r. 65 vo výške 12 990 €, lebo podnikateľ si neuplatňuje daňovú stratu.
 • Riadok 68 – uvedie úhrn čiastkových základov dane podľa § 6 ods. 3 a 4, § 7 a 8 zákona, t. j. v našom prípade 4 209,44 € /čiastkový základ dane z príjmov z prenájmu/.
 • Riadok 70 – uvedie sumu z riadku 68, t. j. 4 209,44 €.

X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona
 • Riadok 72 –  uvedie sa základ dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2  zákona o dani z príjmov pred znížením o nezdaniteľnú časť, t. j.  12 990 €.
 • Riadok č. 73 uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka.

Keďže základ dane je 12 990 €, čo je < ako 19 458 €, daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť vo výške 3 735,94 €. Ak by daňovník dosiahol základ dane  > ako 19 458 €, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka by sa vypočítala nasledovne: 8 600,436 – (základ dane : 4).

 • Riadok 74 – uvedie sa nezdaniteľná časť na manželku. V našom prípade je potrebné posudzovať, či daňovník má základ dane nižší (rovný) ako je 34 401,74 € alebo vyšší  ako táto suma. Potom posudzujeme, či mala manželka vlastné príjmy a v akej výške. V našom príklade daňovník dosiahol základ dane  < ako 34 401,74 €.

Keďže manželka dosiahla aj vlastné príjmy, je potrebné posúdiť, či boli nižšie ako 3 735,94 €.  Z príkladu je zrejmé, že bola splnená táto podmienka, takže nezdaniteľná časť na manželku sa vypočíta ako rozdiel celej nezdaniteľnej časti na manželku na rok 2013 a výškou jej príjmov, t. j. 3 735,94 € − 1 100 € = 2 635,94 €.

Na manželku si môže daňovník uplatniť nezdaniteľnú časť vo výške 2 635,94 €. Ak by manželka dosiahla príjem  ≥ ako 3 735,94 €, daňovník by si nemohol uplatniť nezdaniteľnú časť na manželku (pomôcka na vyplnenie daňového priznania FO za rok 2013 pri uplatnení nezdaniteľných častí základu dane je súčasťou „Poučenia na vyplnenie DP k dani z príjmov FO“).

 • Riadok 75 – nevypĺňa, lebo neplatil dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
 • Riadok 76 – uvedie súčet nezdaniteľných základov dane na daňovníka a manželku, t. j. 6 371,88 €, môže si však uplatniť len do výšky základu dane na r. 72.
 • Riadok 77 – uvedie sa rozdiel základu dane z príjmov z riadku 72 a sumy odpočítateľných položiek, ktoré si daňovník uplatňuje na r. 76, v prípade pána Stacha to je suma 12 990 – 6 371,88 = 6 618,12 €.
 • Riadok 78 – uvedie sa základ dane ako súčet riadkov 77, 70 a 71. V našom prípade je to súčet 6 618,12 + 4 209,44 = 10 827,56 €.
 • Riadok 79 – z daňového základu 10 827,56 sa vypočíta 19 % daň z príjmov, ktorá predstavuje  2 057,2364 €, daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol, t. j. 2 057,23 €.
 • Riadok 80 – nevypĺňa, lebo nemal príjmy zo zdrojov v zahraničí.
 • Riadok 88 – uvádza údaje z riadku 79, t. j. 2 057,23 €.
 • Riadok 92 – prenáša sa údaj z riadku 88, t. j. suma 2 057,23 €.
 • Riadok 93 – uvedie sa suma daňového bonusu na dve deti za celý rok 2013, t. j. 254,64 x 2 = 509,28 €.
Daňový bonus na vyživované dieťa žijúce s daňovníkom v domácnosti za mesiace I. – VI. je 21,03 €/mesiac, VII. – XII. je 21,41 €, spolu za rok 2013 je výška daňového bonusu 254,64 €.
 • Riadok 94 – uvedie sa rozdiel dane z r. 92 a daňového bonusu z r. 93, t. j. 2 057,23 – 509,28 = 1 547,95 €.
 • Riadok 96 – uvádza sa rozdiel riadkov 93 a 95, ak je > 0, v našom prípade 509,28 €.
 • Riadok 108 – daň na úhradu 1 547,95 €.
XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA
XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI)
Oddiely XI. a XII. Peter Stacho nevypĺňa.
XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
 • Riadky 120 a 121 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t.j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely.
 • Riadok 120 – údaje sa vypočítajú nasledovne: 2 % z 1 547,95 € = 30,959 €. Po zaokrúhlení 30,95 €.
 • Riadok 121 – uvedú sa údaje o prijímateľovi. Predmetné informácie je možné zistiť zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.
Ak daňovník využite možnosť venovať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, na str. 10 sa podpíše.
XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA
Riadok 122 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Peter Stacho uvedie 5 príloh, ktoré budú súčasťou podaného daňového priznania. Ide o:
 • kópiu rodných listov oboch detí,
 • potvrdenie o príjme manželky za rok 2013,
 • výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2013,
 • výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2013.
*Aktualizácia: Správny počet príloh má byť 5. Zmena spočíva v tom, že účtovné výkazy –  Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch už nie sú povinnou prílohou k daňovému priznaniu (nemusia byť podané spolu s daňovým  priznaním). Z uvedeného dôvodu sa nezahrnú do počtu príloh, ktoré sú súčasťou daňového priznania. Počet príloh sa ale uvádza vrátane Prílohy 1 a 2, ktoré sú súčasťou daňového priznania. Danari ich odporúčajú podpísať aj v tom prípade, ak v nich nie sú vyplnené žiadne údaje.
Na strane 11 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.
XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU
Túto časť Peter Stacho nevypĺňa, lebo o sumu daňového bonusu si znižoval svoju daňovú povinnosť a nevznikol mu preplatok na dani.

Príloha 1 – ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA (str. 12 daňového priznania)

 • Riadok 13 – uvádza sa suma preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o DzP, t. j. z podnikania a SZČO, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, t. j. uvádzajú sa platby zaplatené od januára do decembra 2013 vrátane nedoplatkov za predchádzajúce obdobia. Zahŕňa sa sem aj platba poistného za december 2012 uhradená v januári 2013, no nezahŕňa sa sem platba poisteného za december 2013, ktorá bola uhradená až v januári 2014.
V našom príklade pán Stacho zapíše do riadku 13 sumu 1 512,45 €.
 • Riadok 14 – uvádza sa sem suma zaplateného poisteného na dobrovoľné sociálne poistenie. Pán Stacho tento riadok nevypĺňa.
 • Riadok 15 – uvádza sa suma preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o DzP, t. j. z podnikania a SZČO, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, t. j. uvádzajú sa platby zaplatené od januára do decembra 2013 vrátane nedoplatkov za predchádzajúce obdobia. Zahŕňa sa sem aj platba poistného za december 2012 uhradená v januári 2013, no nezahŕňa sa sem platba poisteného za december 2013, ktorá bola uhradená až v januári 2014.
Pán Stacho uvedie do r. 15 sumu  655,74 €.
 • Riadok 16 – do tohto riadku sa uvádzajú preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zaplatené v januári až decembri 2013, o ktoré si daňovník znížil základ dane v danom roku, nezahŕňajú sa sem zaplatené nedoplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia z predchádzajúcich rokov a zahraničného poistenia. Zahŕňa sa sem aj platba poistného za december 2012 uhradená v januári 2013, no nezahŕňa sa sem platba poisteného za december 2013, ktorá bola uhradená až v januári 2014.
Keďže pán Stacho v roku 2013 uhrádzal aj nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vo výške 25 €, musí o túto sumu znížiť sumu zaplateného poisteného na zdravotné poistenie v roku 2013, t. j. do riadku 16 uvedie len sumu 635,74 €, ktorú vypočíta ako rozdiel 655,74 – 25 = 635,74.
 • Na str. 12 – uviesť dátum a podpis daňovníka.

PRÍLOHA 2 – Podiely na zisku (dividendy), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 zákona

Túto časť Peter Stacho nevypĺňa, lebo nemal takýto druh príjmov.

Vyplnené daňové priznanie k príkladu (pdf)

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X