Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Kontrolný výkaz k DPH

Vzor tlačiva Kontrolný výkaz DPH
20. februára 2014 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Aktualizácia: Kontrolné výkazy k DPH treba poslať pred daňovým priznaním, zjemňujú sa aj sankcie.

Kontrolný výkaz sa musí podať v rovnaký deň ako daňové priznanie k DPH

Kto podáva kontrolný výkaz?

Kontrolný výkaz podáva každý platiteľ DPH registrovaný podľa § 4, § 4a, § 5 alebo § 6 zákona o DPH.

Termín podania kontrolného výkazu

Kontrolný výkaz sa podáva

 • do 25 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, t.j. platiteľ DPH za mesačné zdaňovacie obdobie podáva kontrolný výkaz za mesiac január 2014 do 25. februára 2014,
 • platiteľ DPH za štvrťročné zdaňovacie obdobie podáva kontrolný výkaz za I. štvrťrok 2014 do 25. apríla 2014

Poznámka: V prípade podania daňového priznania k DPH pred 25. dňom po skončení zdaňovacieho obdobia je daňovník povinný podať v tento deň aj kontrolný výkaz.

Príklad:
Daňovník podá DP k DPH 20. februára 2014 a v tento istý deň je povinný podať aj kontrolný výkaz k DPH.

Aktualizácia: 
Finančná správa odporúča podnikateľom, podnikateľom, aby najskôr poslali kontrolný výkaz DPH a až následne daňové priznanie na DPH.

Usmernenie k uvádzaniu identifikačného čísla odberateľa alebo dodávateľa v kontrolnom výkaze podanom podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

Spôsob podania kontrolného výkazu

Kontrolný výkaz sa podáva elektronicky vo formáte XML:

 • podpísaný zaručeným elektronickým podpisom alebo
 • bez zaručeného elektronického podpisu, ak daňovník uzavrel so správcom dane písomnú dohodu o elektronickom doručovaní.

Pozor: Pre plynulé používanie zaručeného elektronického podpisu finančná správa odporúča podnikateľom nainštalovať si aktualizáciu podpisovej politiky.

Čo sa uvádza v kontrolnom výkaze

Časť A: Údaje z vyhotovených faktúr o dodaní tovarov a služieb (platiteľ vyhotovuje faktúry podľa § 71 až 75 zákona o DPH)

A.1: Údaje z vyhotovených faktúr s DPH o dodaní tovaru a služieb s miestom dodania v tuzemsku zdaniteľnej osobe alebo právnickej osobe, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň dodávateľ tovaru alebo služby v tuzemsku.

Poznámka: Neuvádzajú sa tu údaje o dodaní tovarov a služieb oslobodených od dane a údaje zo zjednodušenej faktúry.

A.2: Údaje z vyhotovených faktúr o dodaní tovaru, pri ktorom je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia (odberateľ), t.j. ide o prenos daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 písm. f) až i) zákona o DPH, pričom ide iba o tieto druhy tovaru:

 • poľnohospodárske plodiny (obilniny, olejnaté semená a plody, rôzne zrná a plody, priemyselné a liečivé rastliny, slama a krmoviny),
 • kovy a kovové predmety (železo a oceľ, predmety zo železa a ocele),
 • mobilné telefóny (ak základ dane vo faktúrach za ich dodanie je 5 000 eur a viac),
 • integrované obvody (ak základ dane vo faktúre za ich dodanie je 5 000 eur a viac).

Poznámka:nižší ako 5 000 eur, neuplatní sa prenos daňovej povinnosti na odberateľa (kupujúceho). Takéto dodania sa uvádzajú v časti A. 1. a povinnosť platiť daň má dodávateľ tovaru. >

Časť B: Údaje z prijatých faktúr

B. 1: Údaje z prijatých faktúr za dodané tovary a služby, kde príjemca (odberateľ) plnenia je osobou povinnou platiť daň (samozdanenie):

 • ide o tuzemský prenos daňovej povinnosti § 69 ods. 2,3,6,7,9 a 12 zákona o DPH,
 • nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu alebo tretieho štátu.

Pozn.: Neuvádzajú sa dodania služieb oslobodených od dane na základe § 28 až § 42 zákona o DPH zahraničnou osobou z iného členského štátu alebo tretieho štátu.

B.2:  Údaje z prijatých faktúr od tuzemského dodávateľa, pri ktorých si príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane

Pozn.: Neuvádzajú sa tu údaje o dodaní tovarov a služieb oslobodených od dane a pri ktorých sa neuplatňuje odpočítanie dane. Taktiež sa sem neuvádzajú údaje z opravných faktúr.

B.3: Údaje o celkových sumách základov dane, dane a odpočítanej dane z prijatých zjednodušených faktúr (dokladov), z ktorých si príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane v danom zdaňovacom období.

Zahrnú sa sem:

 • doklady ERP (ak cena tovaru alebo služieb nie je viac ako 1 000 €),
 • doklady vyhotovené tankovacím automatom (ak cena nie je vyššia ako 1 600 €),
 • doklad za tovar alebo službu, ak cena vrátane danie nie je viac ako 100 € (cestovné lístky, parkovacie lístky, …),
 • diaľničné známky

Pozn.: Do kontrolného výkazu sa nezahrnie zjednodušená faktúra, z ktorej si príjemca plnenia neodpočítava daň.

Časť C: Údaje z vyhotovených a prijatých opravných faktúr

C.1:  Údaje z opravných faktúr vyhotovených dodávateľom k faktúram uvedeným v častiach A.1 a A.2 (vystavené opravné faktúry)

C.2:  Údaje z opravných faktúr prijatých príjemcom k faktúram uvedeným v častiach B.1 a B.2. (prijaté opravné faktúry)

Uvádzajú sa sem aj údaje z prijatých dobropisov alebo ťarchopisov k dodávkam, pri ktorých bol vydaný doklad z elektronickej registračnej pokladnice (ERP) alebo iná zjednodušená faktúra.

Poznámka: Ak sa dodávateľ a odberateľ písomne dohodnú, že neopravia daňový základ a DPH podľa § 25 ods. 6 zákona o DPH, neuvádzajú sa v časti C.1 a C.2 tieto dobropisy.

Časť D: Údaje o dodaní tovarov a služieb, pri ktorých je dodávateľ povinný platiť daň, no nie je povinný vystavovať faktúru alebo vyhotovuje zjednodušené faktúry.

D.1:  Údaje o celkových sumách obratov evidovaných ERP

 • tieto údaje uvádza dodávateľ, ktorý je povinný evidovať tržby ERP.

Poznámka: Ak je faktúra vyhotovená dodávateľom uhradená v hotovosti prostredníctvom ERP, dodávateľ ju má zahrnutú v časti A.1 a nemusí ju zahrnúť do časti D.1.

D.2: Údaje o celkových základoch dane vzťahujúcich sa na dodanie tovarov a služieb, pri ktorých vznikla daňová povinnosť a neevidujú sa v ERP.

 • ide o dodanie tovarov a služieb nezdaniteľným osobám, predaj cestovných lístkov, doklad z tankovacieho automatu, predaj diaľničných známok atď., ktoré nie sú uvedené v časti D 1.

Sankcie

Pokutovaní môžete byť za

 • nedoručenie kontrolného výkazu,
 • oneskorené doručenie kontrolného výkazu,
 • uvedenie nesprávnych údajov v kontrolnom výkaze,
 • neodstránenie nedostatkov podaného kontrolného výkazu v lehote určenej vo výzve daňového úradu – pokuta uložená daňovým úradom vo výške 10 000 eur, pri opakovanom porušení povinností môže byť uložená sankcia až do výšky 100 000 eur.

Pri určení výšky sankcie sa prihliada na závažnosť a dĺžku trvania protiprávneho stavu.

Aktualizácia: 

Sankcie sa podľa finančnej správy nebudú vyrubovať v nasledovných prípadoch:

 • platiteľ podal KV oneskorene, t.j. podal KV neskôr ako podal daňové priznanie, avšak KV podal do 25. dňa, resp. v zákonnej lehote po skončení zdaňovacieho obdobia na základe vlastného podnetu, t.j. bez výzvy,
 • platiteľ opakovane podal KV oneskorene, t.j. podal KV neskôr ako podal daňové priznanie, avšak KV podal do 25. dňa po skončení zdaňovacieho obdobia na základe vlastného podnetu, t.j. bez výzvy,
 • platiteľ podal dodatočný KV, ktorým opravil neúplné alebo nesprávne údaje v podanom KV (odstránil nedostatky) z vlastného podnetu, t.j. bez výzvy,
 • platiteľ podal dodatočný KV, ktorým opravil neúplné alebo nesprávne údaje (odstránil nedostatky) na základe výzvy v lehote určenej vo výzve.

Príklad + vyplnený KvDPH

Ján Olvecký je podnikateľ – fyzická osoba. Na základe § 4 zákona o DPH je registrovaný ako platiteľ DPH s mesačným intervalom platenia DPH. Do 25. februára 2014 má povinnosť podať okrem daňového priznania k DPH aj kontrolný výkaz za január 2014.

V januári 2014 vystavil nasledovné faktúry:

 • Dodanie kovového šrotu v sume 2 928 € bez DPH. Dátum zdaniteľného plnenia 28. 1. 2014.

» Dodanie kovového šrotu nebude uvádzať v kontrolnom výkaze, lebo tieto dodania uvádza príjemca plnenia.

 • Vykonanie paličských prác v sume vrátane DPH 715,73 € (základ dane 596,44 € a DPH 119,29 €). Dátum zdaniteľného plnenia 28. 1. 2014.

» Táto faktúra bude uvedená v časti A.1 kontrolného výkazu.

 • Fakturácia stavebných prác v celkovej sume vrátane DPH 1 323,60 € (základ dane 1 103 € a DPH 220,60 €). Zdaniteľné plnenie 29. 1. 2014.

» Táto faktúra bude uvedená v časti A.1 kontrolného výkazu.

 • V januári prijal 100 %-nú zálohu na stavebné práce vo výške 2 978,40 €, ku ktorej vystavil faktúru.

» Podnikateľ vystavil faktúru k prijatej platbe a uvedie ju v časti A.1 kontrolného výkazu. Daňová povinnosť vznikla prijatím platby. Po dodaní stavebných prác už podnikateľ nebude uvádzať v kontrolnom výkaze faktúru, ktorú vystaví po dodaní služby (k úhrade bude 0 €, lebo záloha bola zaplatená vo výške 100 %).

Prijaté faktúry v januári 2014:

 • Faktúra od spoločnosti Orange vo výške 128,47 € (základ dane 107,06 € a DPH 21,41 €).
 • Faktúra od spoločnosti Orange za internet vo výške 16,49 € (základ dane 13,74 € a DPH 2,75 €).

» Z obidvoch faktúr od spoločnosti Orange si podnikateľ uplatní odpočítanie DPH. Faktúry uvedie v časti B.2 kontrolného výkazu.

 • Faktúra č. 1/2014 od podnikateľa J. Lisého na dodanie železného šrotu vo výške 2 100 € bez DPH, pri ktorej sa prenáša daňová povinnosť na príjemcu/odberateľa plnenia na základe § 69  ods. 12 zákona o DPH.

» V tomto prípade ide o prijatú faktúru, kde dochádza k tuzemskému prenosu daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 zákona o DPH na príjemcu plnenia. Faktúra bude uvedená v časti B.1 kontrolného výkazu. Dodávateľ železného šrotu nebude túto faktúru uvádzať v kontrolnom výkaze vôbec.

Doklady ERP, z ktorých si uplatňuje podnikateľ v januári odpočítanie dane:

 • PHL vo výške základ dane 41,72 € a DPH 8,35 €,
 • PHL vo výške základ dane 16,34 € a DPH 3,26 €,
 • PHL vo výške základ dane 11,95 € a DPH 2,39 €.

Podnikateľ si uplatní odpočítanie dane z dokladov ERP. Údaje o celkových sumách základov dane, dane a odpočítanej dane z prijatých zjednodušených faktúr (dokladov) uvedie v časti B.3 kontrolného výkazu.

Podnikateľ Ján Olvecký nebude vypĺňať časti C a D kontrolného výkazu.

» Časť C nevypĺňa preto, lebo v januári nevyhotovil žiadnu opravnú faktúru k faktúram uvedeným v častiach A.1 a A.2 kontrolného výkazu.

» Časť D nevyĺňa, lebo napriek tomu, že faktúry uvedené v časti A.1 kontrolného výkazu boli uhradené v hotovosti prostredníctvom ERP, obsahujú všetky náležitosti faktúry, preto ich nemusí zahrnúť do obratov evidovaných ERP. Podnikateľ nedodal v januári žiadny tovar ani službu, ktoré sa dodávajú nezdaniteľným osobám a neevidujú sa v ERP. 

Vyplnený KvDPH k príkladu

Pomoc finančnej správy

Finančná správa zverejnila aj videonávod, ktorý môže podnikateľom pri vypĺňaní formulára pomôcť. Podnikatelia ho nájdu v časti Rýchle odkazy – Príručky a návody. Vzor tlačiva, poučenie, či metodické usmernenia nájdu daňové subjekty rovnako na webovej stránke finančnej správy.

Tlačivo kontrolného výkazu je zároveň dostupné aj v osobnej internetovej zóne každého prihláseného používateľa. Po prihlásení je následne dostupné v katalógu formulárov, kde je možné vyplniť ho, skontrolovať logickými kontrolami a následne odoslať na finančnú správu.

TIP: Finančná správa predlžuje úradné hodiny call centra

Podľa finančnej správy prináša kontrolný výkaz možnosť krížovej kontroly DPH na vstupe a na výstupe. Princíp spočíva v analytickom zisťovaní a párovaní podľa dátumu, sumy a čísla faktúry. Výkaz tak poskytne ucelenú informáciu o tom, ako sa podnikateľ dostal k tovaru a ako vyzeral následný pohyb tovaru medzi ďalšími subjektmi.

Objasní tiež, ako sa daňový subjekt dopracoval k výslednému číslu na daňovom priznaní. Kontrolný výkaz by okrem odhalenia podvodov vo forme nadmerných odpočtov, karuselových obchodov alebo eliminácie fiktívnych operácií, mal odhaliť aj podvodné konanie v oblasti znižovania vlastnej daňovej povinnosti.<

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

11jún8:30Správne zverejňovanie zmlúv faktúr a objednávok v roku 2024 vo verejnej správe a samospráve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X