Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Kedy musí daňovník s príjmami len zo závislej činnosti podať daňové priznanie

14. marca 2016 Tlačiť

Daňovníci, ktorí majú len príjmy zo závislej činnosti, majú dve možnosti, ako si vysporiadať svoju daňovú povinnosť. Prvou možnosťou je vysporiadanie daňovej povinnosti prostredníctvom ročného zúčtovania dane. Túto možnosť využívajú zamestnanci najčastejšie. V zákone o dani z príjmov sú však definované aj prípady, keď daňovník nemôže požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, ale si musí podať daňové priznanie sám. V nasledujúcom článku si vysvetlíme, ako má vyplniť daňové priznanie daňovník s príjmami len zo závislej činnosti.

Kedy si musí daňovník s príjmami len zo závislej činnosti podať daňové priznanie (typ A):

Daňovník musí podať daňové priznanie, ak dosiahol zdaniteľné príjmy za zdaniteľné obdobie 2015 presahujúce 1 901,67 € a došlo k nasledovným situáciám:

 • zamestnávateľ daňovníka zanikol bez právneho nástupcu,
 • daňovníkovi plynuli príjmy od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane ani zahraničným platiteľom dane,
 • daňovníkovi plynuli príjmy zo zdrojov v zahraničí,
 • daňovník je povinný zvýšiť základ dane o sumu dobrovoľne platených príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, ktorá mu bola vyplatená na základe zákona o starobnom dôchodkovom sporení a o ktorú si v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach znížil základ dane,
 • daňovníkovi nebolo možné z týchto príjmov zraziť preddavok na daň z dôvodu, že zdaniteľná mzda spočívala len v nepeňažnom plnení, alebo toto nepeňažné plnenie tvorilo väčšiu časť zdaniteľnej mzdy.

Upozornenie: Daňové priznanie pri dosiahnutí zdaniteľného príjmu zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov) vyššieho ako 1 901,67 € podáva aj daňovník, ktorý:

 • nepožiadal svojho zamestnávateľa do 16. 2. 2016 o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, alebo
 • požiadal svojho zamestnávateľa v stanovenom termíne o vykonanie ročného zúčtovania, ale mu nepredložil všetky požadované doklady.

Príklad:

Ivana Bohunská pracovala počas roka 2015 v pracovnom pomere 10 mesiacov do októbra 2015 a jej príjem dosiahol sumu 3 980 €. Výška odvodov bola 533,32. Daňovníčka do 16. 2. 2016 nepožiadala svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov, preto si musí podať daňové priznanie sama. Vzhľadom na výšku jej príjmu môže požiadať aj o vyplatenie zamestnaneckej prémie.

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Ivana Bohunská
640914/3233
Trvalé bydlisko: Mierová 4, Bratislava
Príjem zo závislej činnosti: 3 980 €

Preddavok na daň z príjmu:

(uplatňovala si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka)

52,60 €
Výdavky na sociálne poistenie: 374,12 €
Preddavky na zdravotné poistenie: 159,20 €
Úhrn výdavkov na sociálne a zdravotné poistenie: 533,32 €

Keďže daňovníčka mala len príjmy zo závislej činnosti, vypĺňa daňové priznanie typ A vydané Ministerstvom financií SR č. MF/017083/2015-721.

Vzor vyplneného DP príjmy zo závislej činnosti + zamestnanecká prémia

POSTUP VYPLNENIA PRIZNANIA TYP A

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Riadok č. 01 – uvedie svoje rodné číslo
Riadky č. 03 až 10 vyplní daňovník podľa predtlače.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE

Tento oddiel nevypĺňa.

Riadky 25 a 26 – vyplní svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto údaje nie je daňovníčka povinná vyplniť.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE

Tento oddiel nevypĺňa.

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Tento oddiel nevypĺňa.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Riadok č. 32 – vyplnia sa podľa údajov uvedených v potvrdení o všetkých príjmoch zo závislej činnosti, t. j. 3 980 €
Riadok č. 32a – nevyplní, lebo jej príjmy neplynuli na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Riadok č. 33 – poistné preukázateľne zaplatené, t. j. 533,32 €.
Riadok 33a – vyplní sumu 374,12 €, poistné sociálne poistenie.
Riadok 33b – vyplní sumu 159,20 €, poistné zdravotné poistenie.
Riadok č. 34 – rozdiel riadkov 32 – 33 = 3 446,68 €

VI. ODDIEL – VÝPOČET DANE

Riadok č. 36 – vypočíta sa základ dane ako súčet riadkov 34 a 35 = 3 446,68 €
Riadok č. 37 – uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá sa môže vypočítať v XII. oddiele priznania typ A. Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa môže použiť pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania typ A. V našom prípade má daňovník nárok na nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 3 803,33 €.
Riadok č. 41 – uvedie sa súčet riadkov 37 až 40 maximálne do výšky základu dane na r. 36, t. j. 3 446,68 €.
Riadok č. 42 – uvedie sa 0.
Riadok č. 43 – daň sa vypočíta zo základu dane uvedeného na riadku č. 42, t. j. 0 €.
Riadok č. 44 – uvádza sa základ dane pre uplatňovanie zamestnaneckej prémie (platí v prípade príjmov od 2 280 € do 4 560 €).

Podmienky na uplatnenie zamestnaneckej prémie

 • zamestnanec musí za rok 2015 dosiahnuť zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti len zo súčasného alebo z predchádzajúceho pracovnoprávneho vzťahu (počítajú sa aj príjmy z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru), služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru alebo členského pomeru, alebo z obdobného vzťahu, v ktorom je zamestnanec pri výkone práce pre platiteľa príjmu povinný dodržiavať pokyny alebo príkazy platiteľa príjmu, ako aj príjmy za prácu žiakov a študentov v rámci praktického vyučovania a zdaniteľné príjmy z prostriedkov sociálneho fondu poskytované podľa zákona o sociálnom fonde,
 • dosiahnuté príjmy musia byť za prácu vykonávanú len na území SR,
 • zamestnanec musí poberať príjmy v pracovnom pomere v kalendárnom roku minimálne 6 kalendárnych mesiacov (nemusia nasledovať po sebe),
 • dosiahnuté príjmy za rok 2015 musia byť v úhrnnej výške aspoň 2 280 eur.

Nárok na uplatnenie zamestnaneckej prémie nevzniká zamestnancovi, ktorý súčasne poberal aj iné príjmy. 

Pozn.: Ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy za kalendárny mesiac len na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, tento mesiac sa do obdobia šiestich kalendárnych mesiacov nezapočíta.
Keďže daňovníčka dosiahla príjmy v intervale medzi 6-násobkom a 12-násobkom minimálnej mzdy za rok 2015, uvedie do riadku 44 sumu 3 446,68 € z r. 34.

Riadok č. 45 – uvedie počet mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky za uplatnenie zamestnaneckej prémie, v našom prípade je to 10 mesiacov.

Riadok č. 46 – suma zamestnaneckej prémie sa počíta ako:

Nezdaniteľná časť na daňovníka − základ dane x 19 % = zamestnanecká prémia za 12 kal. mesiacov
(3 803,33 – 3 446,68) x 19 = 67,7635
Keďže podmienky na uplatnenie zamestnanej prémie boli splnené na 10 mesiacov, musí sa suma prémie krátiť: 67,7635 : 12 x 10 = 56,4695 €
Vypočítaná suma zamestnaneckej prémie sa zaokrúhli na eurocenty nahor, t. j. na sumu 56,47 €.

Riadky č. 48 až 49 – nevyplní
Riadky č. 51 až 55 – nevyplní
Riadok 56 – uvádzame 0 €.
Riadok 58 – uvádzame 0 €.
Riadok 64 – uvádzame 52,60 € (zaplatená suma preddavkov na daň z príjmu).
Riadok 66 – uvádzame preplatok na dani vo výške 52,60 €.

VII. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Riadky č. 67 až 74 – nevypĺňa, lebo nepodáva dodatočné daňové priznanie.

VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2% alebo 3 %)

nevypĺňa

IX. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

nevypĺňa

X. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU

Riadok 79 – uvedie počet príloh, t. j. potvrdenia od všetkých zamestnávateľov, t. j. 1.

Na strane 6 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

XI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU A VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE

Zaškrtne, že žiada vrátenie daňového preplatku a zamestnaneckej prémie a uvedie spôsob, či majú byť peniaze zaslané poštovou poukážkou alebo na účet. V prípade zaslania na účet vyplní údaje o bankovom účte.
Uvedie dátum a podpíše sa.

XII. ODDIEL – POMOCNÉ VÝPOČTY

nevypĺňa

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu"

Témy

daňové priznanie za rok 2015Podnikám ako dôchodcaPodnikám ako remeselníkPodnikám ako študentPodnikám ako zdravotne postihnutýPodnikám na internetePrémiový obsahzávislá činnosť

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

január

25jan8:30Ročné zúčtovanie za rok 2020 a aktuálny stav mzdovej agendy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

25jan8:30Ročné zúčtovanie za rok 2020 a aktuálny stav mzdovej agendy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

25jan8:30Ročné zúčtovanie za rok 2020 a aktuálny stav mzdovej agendy8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody,Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X