Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Ako vyplní daňové priznanie študent s príjmami zo závislej činnosti

ThinkstockPhotos 474105988student
9. marca 2016 Tlačiť

V nasledujúcom článku si vysvetlíme, kedy vzniká študentovi povinnosť podať daňové priznanie v prípade, ak dosiahol len príjmy zo závislej činnosti.

Kedy má študent povinnosť podať daňové priznanie

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2015 má každý študent, ak za zdaniteľné obdobie 2015 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 901,67 €.

 • Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený.

Kedy je pre študenta výhodné podať daňové priznanie (nemá však povinnosť podať DP)

 • Ak celkové zdaniteľné príjmy študenta v roku 2015 boli nižšie ako 1 901,67 € a z týchto príjmov mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň z príjmu.
 • V takomto prípade študent nie je povinný podať daňové priznanie, no môže ho podať dobrovoľne.
 • Na základe zrazených preddavkov na daň z príjmu mu vznikne daňový preplatok, ktorý mu správca dane vráti na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku.
 • Žiadosť je súčasťou daňového priznania.

Pozn.: Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 5 €. Ak tento daňový preplatok je menší ako 5 €, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Ako má študent postupovať pri podávaní daňového priznania

 • Ak má príjem IBA ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, o pracovnej činnosti alebo o brigádnickej práci študentov) a sú to iba príjmy na území SR

 

Povinnosť podať daňové priznanie mu vznikne:

 • ak jeho celkový zdaniteľný príjem  v roku 2015 presiahol sumu 1 901,67 €,
 • v takomto prípade mohol najneskôr do 16. februára 2015 písomne požiadať svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania (nemusí podať sám daňové priznanie),
 • ak nepožiadal svojho posledného zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania, musí podať daňové priznanie sám – podáva daňové priznanie typu A.

Študent môže podať daňové priznanie aj dobrovoľne:

 • ak jeho celkový zdaniteľný príjem v roku 2015 je nižší ako 1 901,67 € a zamestnávateľ z jeho príjmu zrážal preddavky na daň z príjmu, je pre neho výhodné podať daňové priznanie, lebo mu vznikne daňový preplatok,
 • podáva daňové priznanie typu A,
 • daňový preplatok mu bude vrátený na základe žiadosti, ktorá je súčasťou daňového priznania,

ak je daňový preplatok nižší ako 5 €, správca dane ho nevracia.

 • Ak má príjem IBA ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce, o pracovnej činnosti alebo o brigádnickej práci študentov) a sú to aj príjmy dosiahnuté zo zdrojov v zahraničí

Povinnosť podať daňové priznanie mu vznikne:

 • ak celkový zdaniteľný príjem študenta v roku 2015 presiahol sumu 1 901,67 €, vzniká mu povinnosť podať daňové priznanie,
 • do celkového zdaniteľného príjmu musí zahrnúť aj príjem dosiahnutý v zahraničí,
 • ak dosiahol len príjem zo závislej činnosti, podáva daňové priznanie typu A,
 • k daňovému priznaniu prikladá potvrdenie o vyplatenom príjme alebo iné doklady od zahraničného zamestnávateľa,

Pozn.: Hoci študent zdaňoval svoje zahraničné príjmy v štáte, kde ich dosiahol, je povinný tieto príjmy ako rezident SR uviesť v daňovom priznaní podanom na Slovensku. Uplatní v ňom príslušnú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia (metódu zápočtu dane alebo metódu vyňatia príjmov).

V prípade poberania príjmov zo zahraničia nemôže študent požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania.

Príklad:

Roman Boldiš je študent. V roku 2015 pracoval na základe dohôd u dvoch zamestnávateľov a dosiahol aj príjem z brigády vo Veľkej Británii. U jedného zamestnávateľa si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane. Za rok 2015 dosiahol hrubý príjem vo výške 1 753 €, čo je suma nižšia ako 1 901,67 €, nemá povinnosť podať daňové priznanie. Vzhľadom na to, že mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň z príjmu, študent sa rozhodol podať daňové priznanie dobrovoľne, aby mu boli zaplatené preddavky na daň z príjmu vrátené. Keďže všetky príjmy dosiahol zo závislej činnosti, bude vypĺňať daňové priznanie fyzickej osoby – typ A.

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Roman Boldiš
9309202229
Trvalé bydlisko: Mierová 4, Bratislava
Príjem u prvého zamestnávateľa: 1 080 €

Preddavok na daň z príjmu:

(uplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka)

0 €
Výdavky na sociálne poistenie: 93,00 €
Príjem u druhého zamestnávateľa: 673,00 €
Preddavky na daň z príjmu: 116,47
Výdavky na sociálne poistenie: 0 €
Úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov: 1 753,00 €
Úhrn povinného poistného: 93,00 €

Keďže daňovník mal len príjmy zo závislej činnosti, vypĺňa daňové priznanie typ A vydané Ministerstvom financií SR č. MF/170083/2015-721.

DP študenta s príjmami zo závislej činnosti

POSTUP VYPLNENIA PRIZNANIA TYP A

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

Riadok č. 01 – uvedie svoje rodné číslo
Riadky č. 03 až 10 vyplní daňovník podľa predtlače.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI, DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI

nevypĺňa

Riadky 25 a 26 – uvedie svoje telefónne a e-mailovú adresu. Tieto informácie nemusí vyplniť.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE

Nevypĺňa, lebo si neuplatňuje nezdaniteľnú položku na manželku a nie je ani poberateľom dôchodkov.

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Nevypĺňa, lebo si neuplatňuje daňový bonus na dieťa.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

Riadok č. 32 – vyplnia sa podľa údajov uvedených v potvrdení o všetkých príjmoch zo závislej činnosti, t. j.
1 753 €
Riadok č. 32a – vyplní údaj z riadku 32, lebo všetky príjmy mu plynuli na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
Riadok č. 33 – poistné preukázateľne zaplatené, t. j. 93 €.
Riadok 33a – vyplní sumu 93 €, poistné sociálne poistenie.
Riadok č. 34 – rozdiel riadkov 32 – 33 = 1 660 €

VI. ODDIEL – VÝPOČET DANE

Riadok č. 36 – vypočíta sa základ dane ako súčet riadkov 34 a 35 = 1 660 €
Riadok č. 37 – uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá sa môže vypočítať v XII. oddiele priznania typ A. Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa môže použiť pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania typ A. V našom prípade má daňovník nárok na nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 3 803,33 €.
Riadok č. 41 – uvádza 1 660 €, lebo odpočítateľné položky môžu byť uplatnené len do výšky základu dane na r. 36.
Riadok č. 42 – vypočítaná suma základu dane z r. 36 sa znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane z r. 41, t. j. 0 €.
Riadok č. 43 – daň sa vypočíta zo základu dane uvedeného na riadku č. 42, a to sadzbou dane 19 % zo sumy nepresahujúcej 35 022,31 € vrátane, vypočítaná suma dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol. T. j. 19 % z 0 = 0 €.
Riadky č. 48 až 50 – vyplní sa, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, ktoré sa vynímajú zo zdanenia (§ 45 zákona), v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona.
Riadky č. 51 až 55 – vyplní sa len v prípade, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, z ktorých sa podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia na území Slovenskej republiky započítava daň zaplatená v zahraničí, v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona.
Riadok 56 – uvádzame 0
Riadok 58 – uvádzame 0
Riadok 64 – uvádzame 116,47 € (zaplatená suma preddavkov na daň z príjmu).
Riadok 66 – uvádzame preplatok na dani vo výške 116,47 €.

VII. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Riadky č. 67 až 74 – nevypĺňa, lebo nepodáva dodatočné daňové priznanie.

VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2% alebo 3 %)

nevypĺňa

IX. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Nevypĺňa, lebo nedosiahol príjmy zo zdrojov v zahraničí.

X. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU

Riadok 79 – uvedie počet príloh, t. j. potvrdenia od všetkých zamestnávateľov, t. j. 2.

Na strane 6 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

XI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU A VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE

Zaškrtne, že žiada vrátenie daňového preplatku a uvedie spôsob, či majú byť peniaze zaslané poštovou poukážkou alebo na účet. V prípade zaslania na účet vyplní údaje o bankovom účte.

XII. ODDIEL – POMOCNÉ VÝPOČTY

Nie je potrebné vyplniť.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu"

Témy

daňové priznanie za rok 2015Podnikám ako študentPodnikám na internetePrémiový obsahpríjem študentazávislá činnosť študenta

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

17jún8:30FIDIC: Contract Conditions, Technical Specifications and Claim Management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

17jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

17jún8:30Riadenie zmien – Change management8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X