Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Ako vyplniť daňové priznanie s odpočtom daňových strát z predchádzajúcich zdaňovacích období  

ThinkstockPhotos 502644390
9. marca 2016 Tlačiť

V nasledujúcom článku si na príklade vysvetlíme spôsob vyplnenia daňového priznania podnikateľa (fyzickej osoby),  ktorý dosiahol za rok 2015 niekoľko druhov príjmov a uplatňuje si daňové straty alebo ich časti z predchádzajúcich zdaňovacích období.

Daňovník  vykázal za rok 2015 príjmy z podnikania z prenájmu nehnuteľností. Uplatňuje si neuplatnené daňové straty (alebo ich časť) z predchádzajúcich zdaňovacích období:

Rok 2010  –   380,80 €

Rok 2012 – 2 189,78 €

Rok 2014 –    237,00 €

Príklad:

Peter Seneši vykonáva na základe živnostenského oprávnenia maloobchodnú činnosť – prevádzkuje predajňu mäsa a mäsových výrobkov. Je platiteľom DPH. V roku 2015 dosiahol aj  príjem z prenájmu dvoch bytov, ktoré nemá zaradené v obchodnom majetku.  Je ženatý a má dve deti, na ktoré si uplatňuje daňovýbonus jeho manželka. Účtoval v sústave jednoduchého účtovníctva.

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Peter Seneši
DIČ: 1020103466
Trvalé bydlisko: Štefánikova 4, Bratislava
Suma príjmov z príjmov zo živnosti podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona o DZP za rok 2015: 47 190,00 €
Suma výdavkov vrátane príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie k príjmom uvedeným v § 6 ods. 1 písm. b) za rok 2015: 35 290,00 €
Suma preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona: 2 591,76 €
Suma preukázateľne zaplatených preddavkov na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona: 655,74 €
Suma nedoplatkov na zdravotnom poistení za predchádzajúce obdobia na základe RZZP:    79,00 €
Suma preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona: 1 597,89 €
Suma príjmov z prenájmu nehnuteľností podľa § 6 ods. 3 za rok 2015: 12 590,00 €

Preukázateľné daňové výdavky pri príjmoch z prenájmu

Upozornenie: Pri príjmoch z prenájmu nie je možné si uplatniť výdavky percentom z príjmov.

6 413,90 €

Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2015 má daňovník, ak jeho príjmy boli vyššie ako 1 901,67 €. Vzhľadom na to, že Peter Seneši mal príjmy, ktoré prevýšili túto hranicu, má povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb typ B označené MF/017080/2015-721 (pozri spodnú časť tlačiva vľavo). Tlačivo je určené daňovníkom – fyzickým osobám s príjmami podľa § 5 až § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DzP“) a nie sú oslobodené od dane.

Vzor vyplneného daňového priznania

Postup pri vyplnení daňového priznania

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020103466.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2015.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke statistics.sk, www.susr.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „maloobchod s mäsom“.
 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,– daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. n) zákona o dani z príjmov.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE

Riadky 27 a 28 – vyplní svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu. Tieto údaje daňovník nie je povinný vyplniť.

 

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

Túto časť nevypĺňa, lebo si na manželku neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane.

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

Túto časť nevypĺňa, lebo si neuplatňuje daňový bonus na deti.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5)

Tento oddiel Peter Seneši nevypĺňa, nakoľko v roku 2015 nemal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o DzP.

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6)

 tabuľka č. 1

 • V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 47 190,00 €.
 • V stĺpci 02, riadok 02 a 09 – uvedie výdavky zo živnosti vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j.  35 290,00 €.

Pri príjmoch z prenájmu nehnuteľností platí nasledovné:

Podľa § 9 ods. 1 písm. g) zákona sa na r. 10 stĺpec 1 uvádza kladný rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a sumou 500 €. Výdavky priraďované k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaným do základu dane sa na riadku 10 stĺpec 2 zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom.

Preto daňovník postupuje nasledovne:

 • v stĺpci 01, riadok 10 – uvedie príjmy z prenájmu nehnuteľností v sume: 12 090,00 €, ktoré boli vypočítané ako rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a sumou 500 €, t. j. 12 590,00 € – 500 €.
 • v stĺpci 02, riadok 10 – uvedie výdavky z prenájmu nehnuteľností v sume: 6 159,17€, ktoré boli vypočítané rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom, t. j. (12 090 € : 12 590 €) x 6 413,90 €  = 6 159,17 €.
 • Riadok 12 – uvedie údaj z riadku 10 v stĺpci príjmy a výdavky.

Pod tabuľkou č. 1 je text:

 • Uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 11 zákona“ – túto časť vyplní len daňovník, ktorý vedie daňovú evidenciu.
 • Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona“ – vyplní len daňovník, ktorý si uplatňuje paušálne výdavky.

Peter Seneši vedie jednoduché účtovníctvo, nevyznačuje znakom „x“ žiadnu z kolóniek.

 • Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona – uvádza sa skutočne zaplatené povinné poistné (sociálne a zdravotné), a to preddavky na zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, nedoplatky z minulých období, poistné v zahraničí, dobrovoľné poistné a príspevky platené v súvislosti s príjmami podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona, v našom prípade ide o sumu 2 591,76 €. Nezahŕňajú sa sem dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Tabuľka č. 1a – vypĺňa ju daňovník, ktorý:

 • vedie daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 11 zákona o DzP (daňovník vykonávajúci podnikanie alebo inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo dosahujúci príjmy z prenájmu alebo použitia diela a použitia umeleckého výkonu ),
 • daňovník s príjmami z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, ak účtuje podľa § 6 ods. 13 zákona.

Tabuľka č. 1b –  vypĺňa ju daňovník, ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 10 zákona (daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov).

 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 47 190,00 € a riadku 38 výdavky = 35 290,00 €.
 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 47 190,00 € – 35 290,00 € = 11 900,00 €. Údaj z r. 39 sa prenesie do riadku 43 (základ dane).

Prehľad o vzniku daňových strát podľa § 30 a § 52za ods. 4 zákona.

Na r. 45  uvedie daňovú stratu za rok 2010 vo výške 380,80 €.

Na r. 47 uvedie daňovú stratu za rok 2012 vo výške 2 189,78 €

Poznámka: Podľa § 30 zákona je od základu dane (čiastkového základu dane) z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 daňovníka možné odpočítať daňovú stratu rovnomerne počas štyroch bezprostredne nasledujúcich zdaňovacích období, a to počnúc zdaňovacím obdobím bezprostredne nasledujúcim po zdaňovacom období , za ktoré bola táto daňová strata vykázaná.

Na r. 49 sa uvedie presná suma celej daňovej straty vzniknutá za zdaňovacie obdobie roka 2014, ktorú daňovník uplatňuje v súlade s § 30 zákona, t. j. sumu 237 eur.  V daňovom priznaní za rok 2015 je možné podľa § 30 zákona uplatniť len daňovú stratu vzniknutú v roku 2014 (r. 50 až 52 sa nebudú v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie roka 2015 vypĺňať).

Na r. 53 sa uvedie súčet daňových strát z r. 45 až 49, t. j. suma 2 807,58 eur.

Na r. 54 sa uvedie len ¼ zo súčtu strát na r. 53, t. j. suma 701,90 eur.

Na r. 55 sa následne zníži čiastkový základ dane z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o ¼ z úhrnu strát z predchádzajúcich zdaňovacích období (r. 54), ktorú však uplatní maximálne do výšky tohto čiastkového základu dane uvedenom na r. 43.

Poznámka: Do súčtu neuplatnených daňových strát môže daňovník zahrnúť aj neuplatnenú stratu z príjmov z prenájmu nehnuteľností vykázanú za zdaňovacie obdobie 2010 a 2011. Ak vykážete základ dane nižší, ako je pomerná časť straty na odpočítanie v príslušnom zdaňovacom období, prichádzate o možnosť odpočítania tejto pomernej časti.

 

Uplatnenie odpočtu výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa § 30c zákona

Na r. 57 uvedie rozdiel riadkov 55 a 56, t. j. 11 198,10 eur.

 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 12 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 58 príjmy = 12 090,00 € a riadku 59 výdavky = 6 159,17 €.
 • Na riadku 60 sa vypočíta základ dane = r. 58 – r. 59 = príjmy – výdavky = 12 090,00 € – 6 159,17 € = 5 930,83 €. Údaj z r. 60 sa prenesie do riadku 65 (základ dane).

 

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

Tento oddiel Peter Seneši nevypĺňa, lebo v roku 2015 nemal príjmy z kapitálového majetku.

 

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona)

Peter Seneši nemal v roku 2015 takýto druh príjmov, preto túto časť nevypĺňa.

 

IX. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 72 –  uvedie sa základ dane z príjmov podľa § 5 a § 6 ods. 1 a 2  zákona o dani z príjmov pred znížením o nezdaniteľnú časť, t. j.  11 198,10 €.
 • Riadok č. 73 uvedie sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka.

Keďže základ dane je 11 900,00 €, čo je < ako 19 809 €, daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť vo výške 3 803,33 €. Ak by daňovník dosiahol základ dane  > ako 19 809 €, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka by sa vypočítala nasledovne: 8 755,578 – (základ dane : 4).(Pomôcka na vyplnenie daňového priznania FO pre rok 2015 pri uplatnení nezdaniteľných častí základu dane je súčasťou „Poučenia na vyplnenie DP k dani z príjmov FO“).

 • Riadok 74 – nevyplní, lebo si neuplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku.
 • Riadok 75 – nevyplní, lebo neplatil dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie.
 • Riadok 76 – nevyplní, lebo neplatil príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie.
 • Riadok 77 – uvedie súčet nezdaniteľných základov dane, t. j. 3 803,33 €, môže si ju uplatniť len do výšky základu dane na r. 72.
 • Riadok 78 – uvedie sa rozdiel základu dane z príjmov z riadku 72 a sumy odpočítateľných položiek, ktoré si daňovník uplatňuje na r. 77, v prípade pána Senešiho to je suma 7 394,77 €.
 • Riadok 80 – uvedie sa základ dane ako súčet riadkov 78, 65, 68, 71 a 79. V našom prípade je to súčet 13 325,60 €.
 • Riadok 81 – z daňového základu 13 325,60 sa vypočíta 19 % daň z príjmov, ktorá predstavuje  2 531,864 €, daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol, t. j. 2 531,86 €.
 • Riadok 82 – nevypĺňa, lebo nemal príjmy zo zdrojov v zahraničí.
 • Riadok 90 – uvádza údaje z riadku 81, t. j. 2 531,86 €.
 • Riadok 94 – prenáša sa údaj z riadku 90, t. j. suma 2 531,86 €.
 • Riadok 95 – nevyplní.
 • Riadok 96 – uvedie sa rozdiel dane z r. 94 a daňového bonusu z r. 95, t. j. 2 531,86€.
 • Riadok 109 – daň na úhradu 2 531,86 €.

X. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

XI. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI)

Oddiely X. a XI. Peter Seneši nevypĺňa.

XII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

 • Riadky 123 a 124 sa vypĺňajú vtedy, ak daňovník uplatní postup vyplývajúci z § 50 zákona, t.j. využije inštitút o použití podielu zaplatenej dane na osobitné účely.
 • Riadok 123 – údaje sa vypočítajú nasledovne: 2 % z 2 531,86 € = 50,6372 €. Po zaokrúhlení 50,63 €.
 • Riadok 124 – uvedú sa údaje o prijímateľovi. Predmetné informácie je možné zistiť zo zoznamu prijímateľov, ktorý každoročne zverejňuje Notárska komora SR do 15. januára kalendárneho roka.
 • Ak daňovník využite možnosť venovať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, na str. 10 sa podpíše.

Pozn.: Podiel do výšky 3 % zo zaplatenej dane môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania.

XIII. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Na riadok 125 sa uvádza počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania, a to vrátane Prílohy č. 1 a č. 2, ktoré sú súčasťou tlačiva daňového priznania (tie sa započítavajú do počtu príloh, aj keď ich daňovník nevypĺňa). Peter Seneši uvedie 3 prílohy, ktoré budú súčasťou podaného daňového priznania. Ide o:

 • Prílohy č. 1 a č. 2 (sú súčasťou tlačiva),
 • Účtovnú závierku (ktorá obsahuje Výkaz o príjmoch a výdavkoch za rok 2015 a Výkaz o majetku a záväzkoch za rok 2015).

Na strane 11 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

XIV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Túto časť Peter Seneši nevypĺňa.

PRÍLOHA Č. 1 – ODPOČET VÝDAVKOV (NÁKLADOV) NA VÝSKUM A VÝVOJ A ÚDAJE O PROJEKTOCH VÝSKUMU A VÝVOJA PODĽA § 30c ZÁKONA

Túto prílohu p. Seneši nevypĺňa.

PRÍLOHA Č. 2  – ÚDAJE PRE ÚČELY SOCIÁLNEHO POISTENIA A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA (str. 12 daňového priznania)

Na riadku 12 daňovník uvedie z riadku preukázateľne zaplateného poistného z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona uvedeného pod tabuľkou č. 1 platby poistného za 12 kalendárnych mesiacov uhradené od januára do decembra 2015 vrátane zaplatených nedoplatkov za predchádzajúce obdobia. Do celkovej sumy poistného sa zahrňuje aj platba poistného za december 2014 uhradená v januári 2015.

Upozornenie: Platba poistného za december 2015 zaplatená v januári 2016 sa do úhrnu poistného nezahrňuje. Súčasťou riadkov 12 a 13 nie je povinne alebo dobrovoľne preukázateľne zaplatené sociálne poistenie v zahraničí..

V našom príklade pán Seneši zapíše do riadku 12 sumu 1 597,89 €.

 • Riadok 13 – uvádza sa sem suma zaplateného poisteného na dobrovoľné sociálne poistenie. Pán Seneši tento riadok nevypĺňa, lebo neplatil poistné na dobrovoľné sociálne poistenie.
 • Na riadku 14 daňovník uvedie preukázateľne zaplatené poistné na zdravotné poistenie zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, a to platby preddavkov za 12 kalendárnych mesiacov uhradené od januára do decembra 2015 plus zaplatené nedoplatky za predchádzajúce obdobia. Do celkovej sumy poistného sa zahrňuje aj platba poistného za december 2014 uhradená v januári 2015.

Upozornenie: Platba preddavku za december 2015, resp. nedoplatku za predchádzajúce obdobia zaplatená v januári 2016 sa do úhrnu poistného nezahrňuje. Súčasťou riadku 14 nie je povinne preukázateľne zaplatené zdravotné poistenie v zahraničí.

 • Pán Seneši uvedie do r. 14 sumu  655,74 €.
 • Na riadku 15 daňovník uvádza iba preukázateľne zaplatené preddavky na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona zaplatené v príslušnom zdaňovacom období, t .j. platby preddavkov uhradené v januári 2015 až decembri 2015, o ktoré si znížil základ dane v danom roku bez zaplatených nedoplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia z predchádzajúcich rokov a zahraničného poistenia. To znamená, že na príslušnom riadku sa uvedie aj platba preddavku na zdravotné poistenie za december 2014 uhradená v januári 2015.

Upozornenie: Platba preddavku za december 2015 uhradená v januári roku 2016 sa do tohto riadku nezahrnie.

 • Keďže pán Seneši v roku 2015 uhrádzal aj nedoplatok z ročného zúčtovania zdravotného poistenia vo výške 79 €, musí o túto sumu znížiť sumu zaplateného poisteného na zdravotné poistenie v roku 2015, t. j. do riadku 15 uvedie len sumu 576,74 €, ktorú vypočíta ako rozdiel 655,74 – 79 = 576,74.

Na str. 12 – uviesť dátum a podpis daňovníka.

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu"

Témy

daňová strataDaňové priznanie 2015daňové priznanie za rok 2015Podnikám ako dôchodcaPodnikám ako študentPodnikám na materskejPodnikám popri práciPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

máj

25máj9:00Online certifikované štúdium: ENVIRO špecialista9:00 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

26máj6:30Kataster nehnuteľností a súdna prax6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony

26máj8:30Umenie komunikácie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X