Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Eseročka či akciovka? Čo je pre mňa lepšie?

Premýšľajúci muž s otáznikmi
Fotobanka Pixmac
27. decembra 2012 Zdroj Podnikam.SK, Jiří Sixta, Danica Valentová, Glatzová & Co., s.r.o. Tlačiť

Ste naklonení založiť si spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) a nad akciovou spoločnosťou neuvažujete? Neviete, aký je rozdiel medzi s.r.o a a.s. spoločnosťou?

Pre zjednodušenie vašej situácie vám prinášame jednoduché porovnanie oboch spoločností – s.ro. vs a.s.

Eseročka je administratívne jednoduchšia, akciovka dôveryhodnejšia

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.) je najrozšírenejšou formou obchodnej spoločnosti. Jej jediným spoločníkom, resp. zakladateľom môže byť tak fyzická ako aj právnická osoba. Jeden spoločník – fyzická osoba však nemôže byť jediným spoločníkom/zakladateľom viac ako v 3 s.r.o.

Ďalej platí tzv. zákaz reťazenia, kedy s.r.o. s jedným spoločníkom nemôže byť jediným zakladateľom/spoločníkom inej s.r.o. Maximálny počet spoločníkov v s.r.o. je stanovený na 50.

Základné imanie s.r.o. je minimálne 5000 eur bez určenia maxima. Imanie je tvorené peňažnými, prípadne nepeňažnými vkladmi spoločníkov, pričom minimálny vklad každého spoločníka je 750 eur. Poplatok za podanie návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra je 331,50 eur (ak ho podáte elektronicky, poplatok sa zníži na polovicu, teda 165,75 eur).

Orgánmi s.r.o. sú:

  • valné zhromaždenie tvorené všetkými spoločníkmi s.r.o.,
  • jeden alebo viacerí konatelia a
  • dozorná rada, ktorá však nie je povinná.

Spoločník s.r.o. ručí za záväzky spoločnosti len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

Akciová spoločnosť

Jediným zakladateľom akciovej spoločnosti (a.s.) môže byť len právnická osoba. Minimálny počet fyzických osôb potrebných na založenie a.s. je dve osoby. V porovnaní s eseročkou, maximálny počet spoločníkov a.s. nie je obmedzený.

A.s. môže existovať ako súkromná alebo verejná spoločnosť. Za verejnú a.s. sa považuje taká a.s., ktorej všetky akcie alebo ich časť boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu.

Základné imanie a.s. je päťnásobne vyššie ako základné imanie s.r.o., t.j. minimálne 25000 eur, ktoré pozostáva z akcií akcionárov. Rovnako ako pri s.r.o. nie je určený maximálny strop pre základné imanie. Poplatok za návrh do obchodného registra je 829,50 eur (v prípade elektronického podania 414,75 eur).

Orgánmi akciovej spoločnosti, podobne ako pri s.r.o., sú:

  • valné zhromaždenie tvorené akcionármi,
  • predstavenstvo a
  • dozorná rada (v tomto prípade ide o obligatórny orgán).

Na rozdiel od spoločníka s.r.o., akcionár a.s. za záväzky spoločnosti neručí vôbec.

Založenie spoločnosti

Na založenie s.r.o. potrebujete len spoločenskú zmluvu, v prípade jednoosobovej spoločnosti zakladateľskú listinu, ktorú podpíšu všetci jej zakladatelia a ich podpisy sa úradne overia.

Založenie a.s. si vyžaduje, aby spoločenská (zakladateľská) zmluva prípadne zakladateľská listina bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice a jej súčasťou bol aj návrh stanov. Poplatok za spísanie takejto notárskej zápisnice sa odvíja od výšky základného imania a.s., čo v prípade minimálneho základného imania predstavuje sumu cca 200 eur.

Obchodný podiel a akcie

Účasť spoločníka v s.r.o. je vyjadrená tzv. obchodným podielom v spoločnosti, ktorého výška sa spolu s údajmi o spoločníkovi zapisuje do obchodného registra. Spoločnosť má povinnosť viesť zoznam spoločníkov, ktorý si vedie samotná s.r.o.

V a.s. má každý akcionár svoje akcie, ktoré sú buď na meno alebo na doručiteľa. Akcia, ktorá znie na meno, môže byť vydaná ako listinná alebo zaknihovaná. Akcia na doručiteľa môže byť vydaná len ako zaknihovaná. Akcie ako cenné papiere sú vedené v Centrálnom depozitári cenných papierov. Ten vedie zoznam akcionárov listinných akcií na meno ako aj zaknihovaných akcií, s čím sú spojené nezanedbateľné poplatky.

Orgány spoločnosti

Valné zhromaždenie s.r.o. sa musí konať minimálne jedenkrát ročne. Zvoláva sa písomnou pozvánkou minimálne 15 dní vopred, ale túto podmienku je možné v spoločenskej zmluve upraviť inak. Spoločníci sa tiež môžu práva na riadne zvolanie valného zhromaždenia vzdať. Nespornou výhodou je možnosť prijímania rozhodnutí aj mimo valného zhromaždenia (tzv. formou per rollam).

Fungovanie a.s. je v porovnaní so s.r.o. výrazne formálnejšie. Valné zhromaždenie a.s. sa musí konať tiež minimálne raz za rok, ale jeho zvolanie je náročnejšie. Pri spoločnosti s akciami na meno sa zasiela pozvánka na valné zhromaždenie všetkým akcionárom vedeným v zozname akcionárov minimálne 30 dní pred jeho konaním a tejto náležitosti zvolania sa nie je možné vzdať.

Súkromná a.s. s akciami na doručiteľa v rovnakej lehote uverejňuje oznámenie o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou zverejňujúcou burzové správy, ak stanovy a.s. neurčujú iný spôsob uverejňovania. Verejné a.s. sú rovnako povinné zverejniť oznámenie o konaní valného zhromaždenia v periodickej tlači, ktorá uverejňuje burzové správy, ale jej stanovy nemôžu upraviť zverejnenie iným spôsobom. Pri verejných a.s. s akciami na doručiteľa sa, dokonca, musí oznámenie zverejniť aj v prostriedkoch, ktoré umožnia šírenie oznámenia vo všetkých štátoch Európskeho hospodárskeho priestoru.

Hoci predstavenstvo a.s. ako jej štatutárny orgán môže evokovať, že sa vždy skladá z viacerých členov, nie je tomu tak. Rovnako ako pri s.r.o., aj predstavenstvo a.s. môže pozostávať z jedného alebo viacerých členov. O priebehu zasadania predstavenstva ako kolektívneho orgánu a o jeho rozhodnutiach sa musia vyhotoviť zápisnice podpísané jeho predsedom a zapisovateľom.

Takáto zápisnica sa pri s.r.o. nevyžaduje, hoci je veľmi vítaná v prípade, ak má spoločnosť viacerých konateľov a tí prijímajú rozhodnutie o obchodnom vedení spoločnosti.

Dozorná rada sa v s.r.o. nevytvára povinne, pokiaľ sa však zriaďuje musí mať aspoň troch členov. V a.s. je dozorná rada povinná. Navyše v prípade kedy má a.s. viac ako 50 zamestnancov je 1/3 dozornej rady volená práve zamestnancami.

Nakladanie s podielmi, akciami

S.r.o. má viacero možností úpravy nakladania s obchodným podielom. V jej spoločenskej zmluve je možné vylúčiť prevod obchodného podielu na tretie osoby, prípadne ho podriadiť súhlasu valného zhromaždenia alebo vylúčiť prechod obchodného podielu na právneho nástupcu spoločníka. Dokonca je možné stanoviť, či obchodný podiel bude predmetom dedenia alebo nie.

A.s. nepozná obmedzenie prevodu akcií v takom zmysle akým je obmedzenie, prípadne vylúčenie prevodu obchodného podielu v s.r.o. Obmedziť alebo vylúčiť prevoditeľnosť akcií na doručiteľa nie je vôbec možné a pri akciách na meno je prevoditeľnosť možné obmedziť, ale nie vylúčiť. Obmedzenie prevodu akcií na meno má formu súhlasu predstavenstva alebo iného orgánu a.s. V prípade prijatia akcií burzou na obchodovanie nie je vôbec možné obmedziť ich prevoditeľnosť.

Rezervný fond

S.r.o. poráža a.s. v otázke rezervného fondu. Ak ho s.r.o. nevytvorí hneď pri založení spoločnosti, musí tak urobiť až v tom roku, keď dosiahne zisk. Rezervný fond sa vytvorí vo výške najmenej 5 % z čistého zisku vykázaného v riadnej účtovnej závierke, nie však viac ako 10 % základného imania.

A.s. je povinná vytvoriť rezervný fond už pri svojom vzniku, a to najmenej vo výške 10 % základného imania. Tento fond je potom povinná každoročne dopĺňať najmenej o sumu vo výške 10 % z čistého zisku vyčísleného v riadnej účtovnej závierke. Minimálna hodnota rezervného fondu je najmenej 20 % základného imania.

Porovnanie:

S.R.O. A.S.
Základné imanie minimálne 5.000 EUR minimálne 25.000 EUR
Zakladatelia 1 alebo viac fyzických/právnických osôb minimálne 1 právnická alebo 2 fyzické osoby
Minimálny vklad 750 EUR zákon neustanovuje
Forma vkladu peňažný/nepeňažný peňažný/nepeňažný
Splatenie vkladu najneskôr do 5 rokov od vzniku najneskôr do 1 roka od vzniku
Orgány spoločnosti valné zhromaždenie1 alebo viacerí konateliadozorná rada – nepovinný orgán (minimálne 3 členovia) valné zhromaždeniepredstavenstvodozorná rada – minimálne 3 členovia
Prijímanie rozhodnutí mimo valného zhromaždenia áno nie
Rezervný fond vytvára povinne po dosiahnutí zisku, najmenej vo výške 5 % z čistého zisku, nie však viac ako 10 % základného imania vytvára povinne pri vzniku vo výške najmenej 10 % základného imania, každoročne sa dopĺňa o sumu určenú v stanovách, najmenej však o 10 % z čistého zisku, celkovo najmenej do 20 % základného imania
Zodpovednosť spoločnosti zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojim majetkom zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojim majetkom
Zodpovednosť spoločníkov/ akcionárov spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri akcionár neručí za záväzky spoločnosti

Zhrnutie:

Hoci sa môže zdať, že a.s. neponúka v porovnaní so s.r.o. skoro žiadne alebo minimálne výhody, pri rozhodovaní medzi s.r.o. a a.s. by ste si mali položiť aj túto  otázku:

Aký je môj cieľ v podnikaní?

Ak si ho postavíte vysoko, a.s. vám k nemu môže pomôcť. Napriek tomu, že sú s ňou spojené vyššie náklady, administratívna aj personálna náročnosť, je vhodná pre stredné a väčšie podnikanie, ktoré má rozsiahlejšie podnikateľské zámery. Predstavuje tiež väčšiu vierohodnosť pre obchodných partnerov, jednoduchší prístup k úverom a možnosť obchodovania na burze.

S.r.o. s nižšími nákladmi a administratívnou jednoduchosťou viac vyhovuje jednotlivcom a malým firmám. Pre fyzickú osobu – podnikateľa je tiež možnosťou pre lepšou daňovú a odvodovú optimalizáciu podnikateľa.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Akciová spoločnosť (a.s.)

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X