Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Kto bude mať nárok na rodičovský dôchodok od 1. 11. 2022?

rodičovský dôchodok
rodičovský dôchodok Foto: Getty Images
17. októbra 2022 Autor Ing. Lenka PajtinkováZdroj Podnikam.sk Tlačiť

Parlament schválil novelu zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Hlavným cieľom návrhu je zavedenie rodičovského dôchodku od 1. januára 2023.

Ústava SR garantuje, každému poistencovi právo rozhodnúť sa, že časť uhradenej dane alebo časť uhradenej platby spojenej s účasťou na systéme primeraného hmotného zabezpečenia v starobe bude poskytnutá osobe, ktorá ho vychovala a ktorej je poskytované hmotné zabezpečenie v starobe (tzv. asignácia odvodov). Zákon o sociálnom poistení doposiaľ takúto možnosť neupravoval a z tohto dôvodu sa zavádza nová dôchodková dávka – rodičovský dôchodok.

Ústava garantuje osobe, ktorá dosiahla ustanovený počet odpracovaných rokov, vznik nároku na primerané hmotné zabezpečenie v starobe. Nárok na predčasný starobný dôchodok vznikne po 40 odpracovaných rokoch, čo v zásade zodpovedá získaním  40 rokov obdobia dôchodkového poistenia. Do uvedeného obdobia sa nebudú započítavať niektoré náhradné doby získané pred 1. januárom 2004.

Účelom novely je garantovať poistencom, ktorí väčšinu svojho života vykonávali zárobkovú činnosť a získali potrebný počet odpracovaných rokov výkonom zárobkovej činnosti alebo z dôvodu činnosti, ktorá objektívne znemožňovala jej výkon, nárok na predčasný starobný dôchodok po 40 odpracovaných rokoch.

Ustanovenia novely týkajúce sa rodičovských dôchodkov nadobudnú účinnosť už 1. 11. 2022, pričom ďalšie ustanovenia nadobudnú účinnosť až 1. 1. 2023.

Dôchodková hodnota

V záujme zabezpečenia dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému a nivelizácie rozdielu medzi dôchodkami priznávanými v jednotlivých rokoch sa upravuje aktuálna dôchodková hodnota.

V súčasnosti je aktuálna dôchodková hodnota každoročne k 1. januáru upravovaná vzhľadom na medziročnú zmenu priemernej nominálnej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky v treťom štvrťroku príslušného kalendárneho roka zverejnenej štatistickým úradom (ďalej „priemerná mesačná mzda v treťom štvrťroku“).

Korekčný mechanizmus spočíva v tom, že z medziročnej zmeny priemernej mesačnej mzdy v treťom štvrťroku sa na účely určenia indexu úpravy aktuálnej dôchodkovej hodnoty od 1. januára 2023 použije len 95 % tejto hodnoty.

To znamená, že ak by predstavovala medziročná zmena priemernej mesačnej mzdy v treťom štvrťroku napríklad rast na úrovni 5 %, na určenie aktuálnej dôchodkovej hodnoty sa použije hodnota 0,95*5 % = 4,75 %, t. j. index úpravy aktuálnej dôchodkovej hodnoty bude predstavovať hodnotu 1,0475.

Dôchodkový vek

Od ročníka narodenia 1967 sa opätovne naviaže zvyšovanie dôchodkového veku v závislosti od strednej dĺžky života.

Zachová sa zásada, že osoby narodené v rovnakom roku budú mať rovnaký všeobecný dôchodkový vek. Dôchodkový vek konkrétneho poistenca sa ustanoví ako všeobecný dôchodkový vek znížený za výchovu dieťaťa. V tejto súvislosti ženám, ktoré vychovali dieťa bude aj naďalej dôchodkový vek znížený o 6 mesiacov za každé vychované dieťa, maximálne však o 18 mesiacov (platí pre ženy, ktoré vychovali tri a viac detí).

V prípade, ak obdobie výchovy dieťaťa nemožno pri určení dôchodkového veku zohľadniť žene, navrhuje sa subsidiárne obdobie výchovy zohľadniť mužovi, ktorý dieťa vychoval v rovnakom rozsahu.

V záujme predvídateľnosti a zapamätateľnosti dôchodkového veku sa všeobecný dôchodkový vek ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na 6 rokov dopredu.

Rodičovský dôchodok

Nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu poberateľ starobného dôchodku, poberateľ invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a poberateľ výsluhového dôchodku podľa osobitného predpisu vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku, ak je

 • a) rodičom vlastného, alebo osvojeného dieťaťa a toto dieťa
  1. bolo dôchodkovo poistené v roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku; § 78 ods. 1 prvá veta sa použije primerane, a

  2. do konca augusta kalendárneho roku predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku nevyhlásilo, že tomuto poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku nemá vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok
 • b) fyzickou osobou, ktorá vychovala dieťa zverené poistencovi do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, a toto dieťa
  1.
  bolo dôchodkovo poistené v roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku; § 78 ods. 1 prvá veta sa použije primerane, a
  2. do konca augusta kalendárneho roku predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku vyhlásilo, že tomuto poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku má vzniknúť nárok na rodičovský dôchodok.

Ak dieťa do konca augusta kalendárneho roku predchádzajúceho sledovanému kalendárnemu roku vyhlási, že nárok na rodičovský dôchodok zaniknúť, nárok na rodičovský dôchodok zanikne od prvého dňa sledovaného kalendárneho roka. Sledovaný kalendárny rok je najskôr piaty kalendárny rok nasledujúci po kalendárnom roku, v ktorom naposledy vznikol nárok na rodičovský dôchodok.

Ak nárok na rodičovský dôchodok nevznikol podľa odseku 1 písm. a) alebo zanikol podľa odseku 2 a dieťa do konca augusta kalendárneho roku predchádzajúceho príslušnému kalendárnemu roku vyhlási, že nárok na rodičovský dôchodok vzniknúť, nárok na rodičovský dôchodok a nárok na jeho výplatu poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku vzniká od 1. januára príslušného kalendárneho roku, ak dieťa bolo dôchodkovo poistené v roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
Ak dieťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, nebolo dôchodkovo poistené v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku,
 • nárok na rodičovský dôchodok nezaniká a
 • nárok na výplatu rodičovského dôchodku zaniká od 1. januára príslušného kalendárneho roka.
Nárok na výplatu rodičovského dôchodku, ktorý zanikol podľa odseku 4, opätovne vzniká od 1. januára príslušného kalendárneho roka, ak dieťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, bolo dôchodkové poistené v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
Na účely nároku na výplatu rodičovského dôchodku obdobie dôchodkového poistenia je
 • obdobie dôchodkového poistenia podľa § 15, počas ktorého poistenec mal vymeriavací základ a nemal vylúčenú povinnosť platiť poistné počas celého kalendárneho roka,
 • obdobie podľa § 142 ods. 3, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie.
Na účely nároku na výplatu rodičovského dôchodku, obdobie dôchodkového poistenia nie je obdobie povinného dôchodkového poistenia, v ktorom dieťa nemalo vymeriavací základ na platenie poistného na starobné poistenie z dôvodu uplatnenia odvodovej odpočítateľnej položky pri sezónnej práci.
Na účely nároku na výplatu rodičovského dôchodku sa za príslušný kalendárny rok považuje kalendárny rok, za ktorý sa posudzuje splnenie podmienok na vznik nároku na výplatu rodičovského dôchodku.
 
Ak poberateľovi dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku vznikne nárok na výplatu viacerých rodičovských dôchodkov, vypláca sa len jeden rodičovský dôchodok v sume určenej ako úhrn súm rodičovských dôchodkov.

Suma rodičovského dôchodku

Suma rodičovského dôchodku v príslušnom kalendárnom roku sa určí ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa , od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorých bolo zaplatené poistné na starobné poistenie, najviac ako 1,5 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku.
Úhrn súm rodičovských dôchodkov viacerých poberateľov dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku v príslušnom kalendárnom roku určených z úhrnu vymeriavacích základov jedného dieťaťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok, je najviac 3 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov tohto dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku, z ktorých bolo zaplatené poistné na starobné poistenie, a najviac 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Predčasný starobný dôchodok

Upravuje sa podmienka vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok. Poistenec má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.

Suma predčasného starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty znížený o
 • 0,5 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, ak ide o poistenca, ktorý nezískal najmenej 40 odpracovaných rokov.
 • 0,3 % za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok do dovŕšenia dôchodkového veku, ak ide o poistenca, ktorý získal najmenej 40 odpracovaných rokov.

Aak dôchodkový vek poistenca nie je známy, za dôchodkový vek tohto poistenca sa na účely určenia sumy predčasného starobného dôchodku považuje posledný určený všeobecný dôchodkový vek, znížený za výchovu detí a zvýšený o dva mesiace za každý kalendárny rok rozdielu roku narodenia tohto poistenca a príslušného ročníku, pre ktorý bol určený posledný všeobecný dôchodkový vek.

Poberateľovi, ktorému vznikol nárok na predčasný starobný dôchodok z dôvodu splnenia podmienky chýbajúcich dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorý počas nároku naň získal 40 odpracovaných rokov, sa upravuje krátenie, teda, aby sa za zostávajúcu časť obdobia poberania predčasného starobného dôchodku po získaní 40 odpracovaných rokov sa kráti suma predčasného starobného dôchodku o 0,2 % za každých začatých 30 dní odo dňa, ku ktorému poistenec získal 40 odpracovaných rokov do dňa dovŕšenia dôchodkového veku.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

dôchodokrodičovský dôchodokrok 2022spravodajstvo

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Odvody do sociálnej poisťovne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

11jún8:30Správne zverejňovanie zmlúv faktúr a objednávok v roku 2024 vo verejnej správe a samospráve8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

11jún8:30ESG agenda a dopady nemeckého zákona o náležitej starostlivosti v dodávateľských reťazcoch (LkSG) na slovenské obchodné spoločnosti8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X