Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Legislatívne zmeny pre podnikateľov v júni 2011

Legislatívne zmeny pre podnikateľov - jún 2011
Fotobanka Pixmac
5. júla 2011 Tlačiť

Počas mesiaca jún 2011 boli schválené nasledovné zákony, ktoré sa týkajú podnikateľských subjektov.

Zákon o zrušení zákona č. 140/2010 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľom a dodávateľom tovaru, ktorým sú potraviny

 • tento zákon bol prijatý v roku 2010 kvôli tomu, že zisk v potravinovom reťazci sa nerozdeľuje spravodlivo medzi jednotlivými článkami, ale najviac zisku prislúcha obchodným reťazcom a distribútorom
 • zrušenie zákona môže podľa niektorých názorov viesť ešte k výraznejšiemu zhoršeniu podmienok pre malých a stredných výrobcov potravín, pretože obchodné reťazce si do zmlúv ukladajú neprimerané a nevýhodné podmienky
 • v zákone sa hovorí o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľmi a dodávateľmi tovaru, ktorým sú potraviny, o tom ako tieto neprimerané podmienky kontrolovať a ako ich sankcionovať. Neprimerané podmienky sú napríklad, ak dodávateľ zaplatí za to, že je zaradený do registra dodávateľov u odberateľa, /u obchodného reťazca/, alebo za zaradenie jeho tovaru do evidencie, alebo, ak zaplatí za prevádzku elektronických zariadení alebo za časovo obmedzené umiestnenie tovaru. Za porušenie sa môže udeliť pokuta až do výšky 300 000 eur
 • vláda zrušila zákon z dôvodu, že zákon neplní svoj cieľ, na ktorý bol prijatý a zrušenie zároveň vyplýva z Programového vyhlásenia vlády
 • tento dôvod vyplýva z toho, že obchodné vzťahy sú už upravené v Obchodnom zákonníku a nie je potrebná ďalšia úprava. Ďalej vláda argumentuje tým, že má existovať sloboda vo vytváraní podmienok zmluvy, teda obchodné reťazce by mali mať právo rozhodovať o tom, čo bude uvedené v zmluve, ktorú majú uzatvorenú so svojimi dodávateľmi. To znamená, že podľa vlády nie je potrebné, aby zákon o neprimeraných podmienkach vôbec existoval.
 • ďalej vláda argumentuje tým, že zrušením zákona č. 140/2010 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchodných vzťahoch medzi odberateľmi a dodávateľmi sa obmedzia bariéry podnikania v oblasti dodávok tovaru a tým sa zlepší podnikateľské prostredie

» Viac informácií

Zákon o štítkovaní energeticky významných výrobkov č. 182/2011 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Tento zákon by si mali prečítať najmä dovozcovia a predajcovia takýchto výrobkov.

 • zákonom sa upravuje energeticky významný výrobok, ktorý má priamy alebo nepriamy vplyv na spotrebu energie alebo na iný podstatný zdroj počas jeho používania a poskytovanie informácií o energeticky významnom výrobku pre konečného užívateľa a dohľad nad dodržiavaním tohto zákona a ukladanie sankcií za jeho porušovanie.
 • zákon hovorí o povinnostiach výrobcu, splnomocneného zástupcu alebo dovozcu pri uvádzaní energeticky významného výrobku na trh (dodať štítok a informačný list, vypracovať a uchovávať technickú dokumentáciu a poskytnúť ju orgánom dohľadu a ďalšie informačné povinnosti) a povinnosti predajcu pri predávaní takéhoto výrobku.
 • informácie o energeticky významnom výrobku sa poskytujú prostredníctvom označovania, štandardných informácií o výrobku, informácií o spotrebe energie a iných podstatných zdrojov počas používania výrobku a doplňujúcich informácií týkajúcich sa výrobku.
 • pri nedodržiavaní zákona môže orgán dohľadu uložiť pokutu až do výšky 16 600 Eur.

Novela  zákona, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

 • účelom tohto zákona je implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/109/ES zo 16. septembra 2009,
 • cieľom bolo zníženie administratívnej náročnosti vybraných procesov zlúčenia, splynutia a rozdelenia akciových spoločností tak vnútroštátnych, ako aj cezhraničných
 • podľa novely dochádza k zjednodušeniu požiadaviek týkajúcich sa vypracovania a predloženia písomnej správy štatutárneho orgánu o procese fúzie alebo rozdelenia a k zjednodušeniu informačných povinností spoločností podieľajúcich sa na fúzii alebo rozdelení umožnením uverejnenia dokumentov  na internetovej stránke spoločnosti, a k zjednodušeniu výkonu práva akcionára vyžiadať  kópie dokumentov
 • dnes má spoločnosť povinnosť uložiť návrh zmluvy o fúzii do zbierky listín a následne zverejniť jej uloženie v lehote najneskôr 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodovať o schválení dotknutej zmluvy. Podľa novely si bude akciová spoločnosť môcť uvedenú povinnosť splniť aj zverejnením návrhu zmluvy o fúzii v Obchodnom vestníku najneskôr 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodovať o schválení zmluvy. Predstavenstvo spoločnosti podieľajúcej sa na fúzii bude tiež povinné informovať valné zhromaždenie o podstatnej zmene obchodného majetku a záväzkov, ktoré nastanú v období od vyhotovenia návrhu zmluvy o fúzii po konanie valného zhromaždenia, ktoré bude o fúzii rozhodovať.
 • v prípade, že sú akcie akciovej spoločnosti zúčastňujúcej sa na fúzii obchodované na regulovanom trhu cenných papierov hoci aj sčasti, nebude uvedená spoločnosť po novom povinná vypracovať priebežnú účtovnú závierku, ak zverejní polročnú finančnú správu podľa zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov a poskytne ju akcionárom spoločnosti na nahliadnutie v sídle spoločnosti v lehote najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodovať o fúzii alebo, ju zverejní na svojej webovej stránke. Akciová spoločnosť nebude povinná vypracovať priebežnú účtovnú závierku ani v prípade, ak s tým budú súhlasiť všetci akcionári každej zo spoločností podieľajúcich sa na fúzii.
 • novela ustanovila novú povinnú náležitosť pozvánky na valné zhromaždenie alebo oznámenia o konaní valného zhromaždenia, ktoré má rozhodovať o fúzii, a to poučenie o možnosti prístupu k elektronickej podobe dokumentov. Podľa novely zákonníka môže akciová spoločnosť splniť povinnosť umožniť nahliadnuť do dokumentov, ak dokumenty uverejní na svojej webovej stránke nepretržite najmenej 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodovať o fúzii. Ak akciová spoločnosť zverejní dokumenty na webovej stránke v podobe, ktorá umožňuje ich tlač, nebude povinná poskytnúť akcionárovi kópie dokumentov. Ak dokumenty nebude na webovej stránke zverejňovať nepretržite počas najmenej 30 dní pred valným zhromaždením, bude spoločnosť povinná poskytnúť akcionárovi dokumenty aj v listinnej podobe.
 • novela hovorí aj o obnovení účasti člena – právnickej osoby v družstve.  Účasť člena v družstve sa obnoví, ak bol konkurz na majetok člena, ktorého účasť v družstve zanikla jej vstupom do likvidácie alebo vyhlásením konkurzu, právoplatným rozhodnutím súdu zrušený z iných dôvodov ako po splnení rozvrhového uznesenia alebo pre nedostatok majetku, alebo ak bola rozhodnutím súdu zastavená exekúcia.

» Viac informácií

Zákon o Obchodnom vestníku a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 • zákon bol schválený predovšetkým preto, aby sa  určili pravidlá pre elektronické vydávanie Obchodného vestníka tak, aby bol bezplatne prístupný širokej verejnosti a aby osoby, ktoré majú záujem na informáciách, ktoré sa v ňom zverejňujú, mali možnosť kedykoľvek efektívne a jednoducho získať relevantné údaje.
 • zákon by mal pomôcť podnikateľskému prostrediu tým, že vylepší možnosť získavania informácií, týkajúcich sa určitého subjektu alebo určitej činnosti koncovému užívateľovi, ktoré sú potrebné pre jeho rozhodovanie a konanie.

» Viac informácií

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 561/2007 Z. z. o investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 56/2009 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 • novela znížila minimálne sumy, od ktorých sa investície kvalifikujú na získanie podpory od štátu.
  • novela upravuje pravidlá na získanie pomoci od vlády
  • bude sa sledovať, či podpora od štátu motivuje investora na rozšírenie investície, ak nebude možné dokázať, že by sa investícia bez štátnej podpory neuskutočnila, štát neposkytne pomoc na túto investíciu, investor musí počkať na potvrdenie o štátnej pomoci až potom môže nakupovať, ďalej firma musí rozbehnúť svoju činnosť do troch rokov, a ak do roka nezačne stavať nedostane podporu
  • štát by mal podporovať najmä investície do oblastí Slovenska, ktoré sú málo rozvinuté
 • nárok na podporu budú mať prednostne investície do výskumu a vývoja, do centier zdieľaných služieb, do turizmu
  • znižuje sa minimálna výška investície a tým sa rozširuje počet podnikateľov, ktorým sa pomoc môže poskytnúť
  • novela ustanovila nové kontrolné mechanizmy a sankcie, prípadne situácie, keď musí firma podporu vrátiť
  • mala by sa preferovať podpora vo forme daňových úľav, a to odpísanie daní až na desať rokov

» Viac informácií

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • doteraz výška pokút v Slovenskej republike patrila k najvyšším, ak porovnáme výšku pokút v okolitých štátoch, a to v Českej republike, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku a Poľsku,
 • policajný zbor SR bude priebežne, mesačne hodnotiť počet priestupkov. Na základe týchto prieskumov potom bude možné určovať prípadne nové ustanovenie výšky pokút, alebo ďalšie legislatívne kroky
 • sankcie za neuhradenie mýta, chýbajúcu palubnú jednotku v nákladnom automobile či neoprávnenú manipuláciu s ňou od 1. augusta klesnú z 1 655 eur na 700 eur v blokovom a z 2 655 eur na 1 300 eur v správnom konaní. Za priestupok, keď vodič do palubnej jednotky nezadá alebo zadá neúplné či klamlivé údaje alebo ich nesprístupní správcovi výberu mýta, zostáva pokuta vo výške 120 eur v blokovom a 160 eur v správnom konaní. Dopravcovia môžu dostať aj nové sankcie od 50 eur do 600 eur v blokovom a od 100 eur do 1 000 eur v správnom konaní, ak na výzvu polície nepredložia osvedčenie o evidencii vozidla, technický preukaz alebo iný doklad o vozidle.
 • nižšie  pokuty sú pre podnikateľov akceptovateľnejšie, pretože nie sú také likvidačné ako boli doteraz

» Viac informácií

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

 • účelom zákona je transponovať do právneho poriadku Slovenskej republiky smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/52/ES, v ktorej sú určené minimálne normy pre sankcie a opatrenia voči zamestnávateľom, ktorí zamestnávajú príslušníkov tretích krajín, ktorí nemajú oprávnenie zdržiavať sa a pracovať na území členských krajín
 • nový zákon dopĺňa zákon o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní tým, že všeobecne zakazuje nelegálne zamestnávanie osôb ako bolo vyššie uvedené
 • v zákone sa stanovuje  zodpovednosť zamestnávateľa za nelegálne zamestnávanie  a povinnosť hradiť náklady súvisiace s administratívnym vyhostením cudzinca, ktorý bol nelegálne zamestnaný (dlžná mzda, platby v sume rovnajúcej sa dani zo mzdy, poistnému na sociálne poistenie a zdravotné poistenie, náklady na doručenie dlžnej mzdy).
 • zákon tiež upravuje nové povinnosti zamestnávateľa pri zamestnávaní štátneho príslušníka tretej krajiny.
 • zamestnávateľ, ktorý zamestnáva príslušníka tretej krajiny je povinný predložiť inšpektorovi práce kópiu dokladu o pobyte alebo iného oprávnenia na pobyt
 • ďalej sa v zákone hovorí o tom, že inšpektorát práce posudzuje riziko nelegálneho zamestnávania a pravidelne identifikuje odvetvia ekonomických činností, v ktorých sa objavuje nelegálne zamestnávanie, a v týchto odvetviach vykonáva kontrolu
 • zamestnávateľ nie je zodpovedný za nelegálne zamestnávanie,  ak nevedel, že doklad o pobyte alebo iné oprávnenie na pobyt boli sfalšované a splnil ostatné povinnosti o zamestnávaní príslušníkov tretích krajín
 • takže zamestnávateľom sa neoplatí zamestnávať takéto osoby, z dôvodu, že im to pri zistení porušenia zákona vyplynú nové neočakávané náklady, ktoré môžu ohroziť existenciu ich podniku

» Viac informácií

ph

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X