Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Legislatívne zmeny za mesiac máj 2012

Legislatívne zmeny pre podnikateľov za mesiac máj 2012
Fotobanka Pixmac
12. júna 2012 Tlačiť

V mesiaci máj 2012 boli pripravené a predložené tieto novely zákonov týkajúce sa podnikateľov.

Novela zákona o spotrebiteľských úveroch

Ministerstvo financií SR chce do zákona o spotrebiteľských úveroch doplniť nový výpočet ročnej percentuálnej miery nákladov pri úveroch bez pevne stanoveného trvania alebo opakovane plne splatných, teda aj pri tzv. revolvingových úveroch. Návrh obsahuje aj zavedenie špeciálneho režimu pre úvery poskytované vlastníkom bytov v zastúpení spoločenstva. Účinnosť tejto novely by mal byť koniec tohto roka.

Novela zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Ministerstvo spravodlivosti predložilo návrh novely zákona o slobodnom prístupe k informáciám. V návrhu sú upravené základné pojmy, najmä opakované použitie informácií ako aj samotný pojem informácie. Vyšpecifikovaný je aj okruh povinných osôb, ktorý súvisí s právnou úpravou verejného obstarávania, kde sa vychádza z princípov nediskriminácie a transparentnosti podmienok a postavenia žiadateľov. Hlavne sú tu upravené výhradné dohody obsahujúce ustanovenia obmedzujúce pre ostatných žiadateľov, pričom tieto považuje návrh zákona za neplatné. Výnimku tvorí prípad, ak je takéto obmedzenie vo verejnom záujme,čo sa však pravidelne prehodnocuje. Smernica ani návrh zákona neobsahujú povinnosť povinnej osoby sprístupniť informácie na opakované použitie. Je na jej rozhodnutí či informácie sprístupní; ak tak však urobí, vzťahuje sa na ňu rad povinností, okrem iného hlavne zásada rovnakého zaobchádzania. V súvislosti s možnosťami sprístupnenia informácií na opakované použitie návrh zákona zavádza dva režimy, a to bez podmienok a s podmienkami.

Novela zákona o odbornom vzdelávaní a príprave

Ministerstvo školstva predložilo návrh novely zákona o odbornom vzdelávaní a príprave. Ustanovuje sa tu povinnosť pravidelne zverejňovať informácie o uplatniteľnosti absolventov stredných škôl podľa jednotlivých odborov vzdelávania. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny bude mať povinnosť vytvárať plány potrieb trhu práce, doteraz mali túto povinnosť stavovské a profesijné organizácie.

Zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach 

Ministerstvo financií pripravilo návrh zákona, ktorým sa ustanovuje osobitný odvod pre regulované firmy. Prostriedky získané z tohto odvodu sa majú vložiť do fondu zameraného na prorastové opatrenia.
Návrh zákona upravuje povinnosť platenia osobitného odvodu, výšku a spôsob jeho platenia, ako aj správu osobitného odvodu. Základom pre výpočet odvodu je výsledok hospodárenia vykázaný za to účtovné obdobie, v ktorom regulovaná osoba (právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výkon činnosti v regulovaných oblastiach) má oprávnenie na výkon takejto činnosti. Odvodovým obdobím podľa navrhovaného zákona je každý kalendárny mesiac účtovného obdobia, v ktorom má regulovaná osoba oprávnenie na výkon činnosti v regulovaných oblastiach.
Zaplatený odvod bude možné uplatniť ako daňový výdavok.
Po predložení výsledku hospodárenia za príslušné účtovné obdobie sa zaplatený osobitný odvod zúčtuje, t.j. prepočíta sa podľa skutočne vykázaného výsledku hospodárenia za príslušné účtovné obdobie.
Predmetom úpravy zákona o regulácii v sieťových odvetviach je:
  • regulácia v sieťových odvetviach,
  • inštitucionálny rámec výkonu regulácie (postavenie a pôsobnosť Úradu pre reguláciu sieťových odvetví),
  • povinností tých osôb, ktoré vykonávajú regulovanú činnosť (regulovaných subjektov),
  • pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou a plynom,
  • pravidlá upravujúce konanie vo veciach upravených zákonom.
Podrobné a osobitné podmienky vykonávania regulovaných činností v sieťových odvetviach upravujú osobitné zákony (najmä zákon o energetike, zákon o tepelnej energetike, zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, zákon o vodách).
„Predložený návrh zákona predpokladá, že príjmy z navrhnutého osobitného odvodu sa použijú na financovanie prioritných projektov na naštartovanie hospodárskeho rastu a zamestnanosti,“ uvádza rezort financií v pripravenom materiáli. Zavedenie odvodu podľa predpokladov ministerstva financií nespôsobí zvýšenie cien poskytovaných služieb a dodávaných tovarov  pre konečného spotrebiteľa. „Tento odvod sa nebude považovať za oprávnený náklad, ktorý možno započítať do regulovanej ceny a zákon priamo zakazuje zvyšovaťz tohto dôvodu regulovanú cenu,“ konštatuje ministerstvo.

Novela zákona o sociálnom poistení

Od 1. januára budúceho roka sa budú dôchodky zvyšovaťo pevnú sumu. Štát v druhom pilieri ponechá tri alebo štyri percentá. Súčasná 9-percentná výška príspevku do druhého dôchodkového piliera by sa  mala znížiť na 3 alebo 4 percentá z hrubej mzdy sporiteľa. K tomu by si však mohol sporiteľ priplácať  ďalšie dve percentá z vlastného čistého príjmu, pričom o túto sumu by si mohol znížiť základ dane.

Návrh na novelu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

Predložený návrh zvyšuje hranicu, od ktorej je daňovník povinný platiť preddavky v priebehu preddavkového obdobia na úroveň od 2 500 €. Po prvýkrát by sa mala táto zmena uplatniť za zdaňovacie obdobie roka 2012.

Návrh novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Návrh novely zákona o DPH obsahuje zásadné legislatívne opatrenia v týchto kľúčových oblastiach:
  • sprísnenie podmienok pre registráciu za platiteľa dane pre rizikové subjekty, ktoré v súčasnosti alebo v minulosti vlastnili alebo riadili spoločnosti, ktoré majú alebo mali nedoplatky na dani z pridanej hodnoty voči daňovému úradu, a rozšírenie právomoci daňového úradu zrušiť registráciu za platiteľa dane v odôvodnených prípadoch s cieľom vylúčiť z registra platiteľov dane a zo systému dane z pridanej hodnoty osoby, ktoré sú rizikové a zneužívajú systém na neoprávnené čerpanie nadmerných odpočtov,
  • v rámci možností daných smernicou 2006/112/ES rozšírenie prenosu povinnosti platiť daň na príjemcu plnenia ako inštitútu garantujúceho elimináciu daňových únikov, a to najmä pri nútenom predaji nehnuteľností (exekučné konanie a konkurzné konanie) a pri predaji tovaru v rámci výkonu záložného práva a výkonu zabezpečovacieho prevodu vlastníckeho práva, kedy najčastejšie dochádza k nevymožiteľnosti dane na výstupe na strane predávajúceho, pričom kupujúci uplatňuje svoje legitímneprávo na odpočítanie vstupnej dane,
  • úprava inštitútu ručenia za zaplatenie dane na výstupe s cieľom eliminovať zdaniteľné obchody, ktorých jediným cieľom je zneužitie práva a dosiahnutie vyplatenia neoprávneného nadmerného odpočtu, pričom častokrát  ide o obchodovanie so službami, pri ktorých sa skutočnosť, či ide o fiktívny obchod s cieľom získať daňovú výhodu zneužitím práva, ťažko zisťuje.
 Ďalej návrh novely zákona o DPH obsahuje tieto významné opatrenia:
  • zavedenie povinnosti viesť a doručovať (elektronicky) daňovému úradu evidenciu o nákupe ojazdených motorových vozidiel z iných členských štátov EÚ, a to z dôvodu, že pri následnom predaji týchto vozidiel v tuzemsku dochádza k daňovým podvodom a únikom zámerným uplatnením nesprávneho daňového režimu, resp. predaju mimo rámca dane z pridanej hodnoty,
  • zníženie limitu, do ktorého sa doklad vyhotovený elektronickou registračnou pokladnicou pri platbe v hotovosti považuje za plnohodnotnú faktúru na účely uplatnenia odpočítania dane, a tým zníženie rizika zneužívania týchto dokladov na neoprávnené uplatnenie odpočítania dane a zníženie základu dane z príjmov.
Novela zákona o DPH predpokladá zavedenie opatrení na zamedzenie podvodných aktivít na DPH s účinnosťou od 1. októbra 2012.
ph

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X