Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Monitorovanie zamestnancov na pracovisku. Je to možné?

Monitorovanie zamestnancov na pracovisku
Fotobanka Pixmac
12. novembra 2012 Zdroj Glatzová & Co., s.r.o. Tlačiť

Dôveruj, ale preveruj. Túto základnú tézu môžeme uplatniť aj vo vzťahu zamestnávateľa a zamestnanca. Ale ako preverovanie vykonať? Je to vôbec dovolené?

Právo kontrolovať verzus súkromie. A ako ďaleko je možné zájsť v monitorovaní zamestnanca a je kontrola zamestnanca možná?

Právny rozpor

Ak sa z blízka pozrieme na monitorovanie zamestnanca na pracovisku, narazíme na dve práva, ktoré si vo svojej podstate odporujú. Na jeden strane je to právo zamestnávateľa kontrolovať, či si zamestnanec plní svoju základnú povinnosť, t.j. či využíva pracovný čas na prácu riadne a preto sa využíva monitorovanie zamestnancov na pracovisku. Na strane druhej je to právo zamestnanca na súkromie. Zamestnávatelia tvrdia, že majú plné právo na kontrolu pracovnej činnosti zamestnanca, prípadne využívania pracovných prostriedkov. Zamestnanci však oponujú, že ochrana súkromia platí aj na pracovisku.
Zákonník práce rieši túto dilemu veľmi šalamúnsky. V základných článkoch stanovuje, že zamestnávateľ nesmie, bez vážnych dôvodov spočívajúcich v osobitnej povahe činností zamestnávateľa, narúšať súkromie zamestnanca na pracovisku a v spoločných priestoroch zamestnávateľa tým, že ho
  • sleduje bez toho, aby bol na to upozornený
  • kontroluje listové zásielky adresované zamestnancovi ako súkromnej osobe
V prípade, že je u zamestnávateľa zavedený kontrolný mechanizmus, je povinný informovať zamestnancov o rozsahu kontroly a spôsoboch jej uskutočňovania.
Je zrejmé, že nie je možné monitorovať zamestnancov bez toho, aby existoval vážny dôvod. Napriek tomu neexistuje žiadne zákonné vymedzenie toho, čo sa za vážny dôvod považuje. Všeobecnou požiadavkou však je, aby sa vážny dôvod vykladal v priamej nadväznosti na osobitnú činnosť zamestnávateľa.
Rada: Odporúčame preto, aby vážne dôvody boli určené vo vnútornom predpise zamestnávateľa. Všeobecne sa za akceptovateľné vážne dôvody považujú vážne majetkové záujmy zamestnávateľa, prípadne bezpečnosť zamestnanca alebo priestorov zamestnávateľa.

Kontrola príchodov a odchodov na a z pracoviska

Zamestnanec je povinný byť na začiatku pracovného času na pracovisku, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z nej až po skoncení pracovného času. Zamestnávateľ má právo kontrolovať dodržiavanie tejto povinnosti. V praxi môžeme využiť rôzne spôsoby vykonania takej kontroly, napr. klasickými „štikačkami“, čipovými kartami, osobnou kontrolou prítomnosti zamestnancov na pracovisku, prípadne pracovnou dobou počítanou od zapnutia počítača.
Za účelom ochrany svojho majetku majú zamestnávatelia taktiež právo vykonať v nevyhnutnom rozsahu kontrolu vecí, ktoré zamestnanec vnáša na pracovisko alebo odnáša z pracoviska. Spôsob ako ju vykonať by mal zamestnávateľ určiť v pracovnom poriadku, pričom sa musí brať ohľad na osobnú slobodu a ľudskú dôstojnosť zamestnanca. Ak považujete za potrebné vykonať osobnú prehliadku zamestnanca, vykonávať by ju mala osoba rovnakého pohlavia. Pri kontrole osobných vecí akými sú kabelky, prípadne iné tašky, odporúčame, aby ich k nahliadnutiu sprístupnil zamestnanec. Predídete tak možným obvineniam, že „kontraband“ sa tam dostal pri prehliadke.

Adresa na doručenie: môj zamestnávateľ

Hoci by si zamestnanec nemal zamieňať zamestnávateľovu schránku za svoju privátnu, niekedy sa vyskytnú situácie, kedy si dá zamestnanec doručiť list na adresu zamestnávateľa. Najčastejšie sa objavuje v podobe uvedenia mena zamestnanca a potom názvu a adresy zamestnávateľa. Súkromnú povahu listu je možné odhaliť aj cez osobu odosielateľa. Klasický list adresovaný zamestnancovi ako súkromnej osobe podlieha listovému tajomstvu. Takýto list nie je možné otvoriť, a ak zamestnávateľ vedie evidenciu došlej pošty, nemal by v nej ani figurovať.

Pracovný email verzus listové tajomstvo

Názory na to, či je možné kontrolovať obsah emailov na pracovnom emailovom účte, sa líšia. Zamestnávatelia pretláčajú stanovisko, že monitoring emailov vrátane ich obsahov, je možný za účelom ochrany dobrej povesti zamestnávateľa, zabráneniu úniku obchodného tajomstva, kontroly spôsobu komunikácie zamestnanca so zákazníkmi, atď. Oponujú im zástancovia názoru, že aj na pracovný email sa vzťahuje listové, prípadne telekomunikačné tajomstvo a ich akákoľvek kontrola je vylúčená.
Európsky súd pre ľudské práva stanovil, že meritom toho, či je možné kontrolovať obsah emailov je dôvodné očakávanie zamestnanca na súkromie. Ak zamestnávateľ upozorní zamestnanca, že vykonáva kontrolu emailov, vrátane ich obsahov, miera dôvodného očakávania zamestnanca na zverenom emailovom účte je výrazne zmenšená a zamestnávateľ môže vykonať kontrolu emailov. V prípade, že zamestnávateľ povolí / nezakáže využívať pracovný emailový účet na vybavovanie súkromných záležitostí zamestnanca, kontrola emailov bez ohľadu na to, či sú pracovné alebo súkromné nie je možná. Dôvodom je očakávanie súkromia zo strany zamestnanca na emailovom účte a možnosť, že by zamestnávateľ mohol zasiahnuť do súkromia zamestnanca prečítaním súkromného emailu.
Rada: Spôsobom, akým sa dá vyhnúť situácii, že zamestnávateľ nemá kontrolu nad tým, aké emaily sú odosielané v jeho mene, je zákaz využívania pracovného emailového účtu na súkromné účely a umožnenie prístupu zamestnancov na súkromné emailové kontá.

Počítač a internet

Ak zamestnanca upozorníte, akým spôsobom je kontrolovaná jeho činnosť na počítači, je možné využiť osobitné programy, ktoré sú schopné ukázať, na čo všetko zamestnanec využíva počítač. Je možné sa stretnúť s tzv. „keyloggermi“, ktoré zaznamenávajú všetko, čo používateľ napíše a zároveň si zapamätajú názov používanej aplikácie. V dnešnej dobe však nie je problém odsledovať ani to, či má zamestnanec otvorený dokument len „pro forma“, objem tlače, alebo aké dokumenty sťahuje na USB.
Obdobne je to aj s internetom. Najčastejší spôsob ako zabrániť tomu, aby zamestnanci strávili pracovný čas surfovaním na internete ,je zneprístupnenie stránok, prípadne sledovanie otváraných stránok.

Kamery v štýle Big Brother

Rovnako ako v predchádzajúcich prípadoch, aj pri monitorovaní zamestnancov prostredníctvom kamier musí existovať vážny dôvod spočívajúci v osobitnej povahe činnosti zamestnávateľa. Napríklad prevencia pred krádežou majetku môže spadať pod vážny dôvod, ale sledovanie pracovného výkonu zamestnanca je už zakázané. Kamery je možné umiestniť aj v priestoroch sprístupnených verejnosti (napríklad vo vestibuloch), ako aj v priestoroch, do ktorých majú povolený vstup len zamestnanci. Umiestnenie kamier je však úplne zakázané v miestnostiach, v ktorých by bola zasiahnutá súkromná sféra zamestnancov (napríklad toalety, sprchy, šatne). Zamestnanci musia byť na monitorovanie kamerami samozrejme upozornení a verejne prístupné miestnosti musia by označené príslušným piktogramom.
Pri monitorovaní zamestnancov prostredníctvom kamier nezabúdajte na povinnosti vyplývajúce zo zákona na ochranu osobných údajov, pretože uchovávaním takýchto záznamov dochádza k spracovávaniu osobných údajov. Ešte pred tým, ako na pracovisku nainštalujete kamery, musíte registrovať informačný systém na Úrade pre ochranu osobných údajov SR, predložiť bezpečnostný projekt a získať súhlas zamestnancov, ktorí majú byť snímaní.

GPS monitoring vozidiel

Ak je predmet vašej činnosti preprava osôb alebo vecí, po upozornení zamestnancov je možné využiť aj GPS monitorovací systém vozidiel. Účelom môže byť kontrola dodržiavania trasy, zabezpečenie bezpečnosti nielen prepravovanej zásielky, ale aj zamestnancov.

Zmeny v Novom roku

Čerstvo prijatá novela Zákonníka práce sa dotkla aj monitorovania zamestnancov. Nové ustanovenie o monitorovaní zamestnancov precizuje to pôvodné a uvádza, že monitorovanie zamestnancov, vykonávanie záznamov telefonických hovorov uskutočňovaných technickými pracovnými zariadeniami zamestnávateľa a kontrolovanie elektronickej pošty odoslanej z pracovnej elektronickej adresy a doručenej na túto adresu bez toho, aby na to zamestnávateľ vopred zamestnanca upozornil a bez vážneho dôvodu spočívajúceho v osobitnej povahe činnosti zamestnávateľa, nie je možné. Ak sa zamestnávateľ rozhodne zaviesť nový kontrolný mechanizmus, bude povinný so zástupcami zamestnancov prerokovať:
  • rozsah kontroly
  • spôsob jej uskutočnenia
  • dobu trvania kontroly
  • a informovať zamestnancov o uvedených bodoch.
Môžeme zhrnúť, že akýkoľvek kontrolný mechanizmus zamestnávateľa by mal byť:
  • účelný – Účelom monitorovania môže byť len vážny dôvod spočívajúci v osobitnej povahe činnosti zamestnávateľa.
  • transparentný – Zamestnanci musia byť o spôsobe a rozsahu monitorovania vopred informovaní.
  • primeraný – Monitorovanie nesmie príliš zasahovať do súkromia zamestnancov.
Spôsob a rozsah monitorovania zamestnancov by mal byť zakotvený v pracovnom poriadku, s ktorým sa má zamestnanec oboznámiť pri nástupe do zamestnania alebo pri jeho zmene.
Autor: Tomáš Jelínek, Danica Valentová

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

19aug8:30Zmenky a ich využitie v praxi – účtovný, daňový a právny pohľad8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X