Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Nové vzory daňových priznaní od 1. 1. 2019 – Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B

Daňové priznanie
daňové priznanie
10. októbra 2018 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Ing. Lenka FalatováZdroj podnikam.sk Tlačiť

V medzirezortnom pripomienkovom konaní sa momentálne nachádza Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010685/2018-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov. Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov pre daňovníkov, ktorí sú fyzickými osobami, sú uvedené v prílohách č. 1 a 2 tohoto opatrenia. Ak bude toto opatrenie schválené, daňovníci budú podávať daňové priznanie k dani z príjmov vydané týmto opatrením po nadobudnutí účinnosti tohto opatrenia, t. j. od 1. januára 2019. Vzory tlačív daňových priznaní podľa doterajších predpisov sa použijú pri podávaní daňových priznaní u daňovníkov, ktorým posledný deň lehoty na podanie daňového priznania uplynul najneskôr 31. decembra 2018. Aké zmeny nás pravdepodobne čakajú od 1.1.2019? Ako bude vyzerať daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B za rok 2018 sa dozviete v článku.

Vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov boli aktualizované v nadväznosti na zmeny a doplnenia zákona o dani z príjmov. Rovnako vzory daňových priznaní zohľadňujú aj požiadavky, ktoré vyplynuli z aplikačnej praxe.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
  • III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona) A DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)
  • IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU NA ZAPLATENÉ ÚROKY (§ 33a zákona)
  • VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI , Z PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6 zákona) – v eurách
  • VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona) – v eurách
  • IX. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona – v eurách
  • X. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA – v eurách
  • XIV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU ALEBO O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU
  • PRÍLOHA č. 1 – Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona
  • Nový vzor daňového priznania

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

K ďalším menším zmenám patrí úprava Adresy pobytu na území Slovenskej republiky, kde sa daňovník obvykle zdržiaval v zdaňovacom období na Adresu bydliska alebo adresa pobytu na území Slovenskej republiky, kde sa daňovník zdržiaval v zdaňovacom období.

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona) A DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

Oddiel III ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona) sa dopĺňa na ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona) A DAŇOVÉHO
BONUSU (§ 33 zákona). Tento oddiel sa teda spája s oddielom IV.

Upravujú sa tiež Údaje o manželke (manželovi), ktorá (ý) žije s daňovníkom v domácnosti na uplatnenie nezdaniteľných častí základu dane. V tejto časti sa okrem už zv minulom roku uvedených údajov dopĺňajú zaškrtávacie polia uplatňujem nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona a uplatňujem nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť za manželku (manžela) podľa § 11 ods. 14 zákona. Túto časť teda daňovník vypĺňa aj ak uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 14 zákona za manželku (manžela). V tomto prípade je nutné vyplniť aj Preukázateľne zaplatené úhrady (najviac 50 eur).

Údaje o vyživovaných deťoch žijúcich s daňovníkom v domácnosti na uplatnenie daňového bonusu podľa § 33 zákona sa dopĺňajú na Údaje o vyživovaných deťoch žijúcich s daňovníkom v domácnosti na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na kúpeľnú starostlivosť (§ 11 ods. 14 zákona) a daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa podľa § 33 zákona (ďalej len „daňový bonus podľa § 33 zákona“). Uvádzajú sa tu údaje o vyživovanom dieťati (deťoch), na ktoré za rovnaké obdobie kalendárneho roka neuplatnil iný daňovník nárok na daňový bonus podľa § 33 zákona alebo nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť podľa § 11 ods. 14 zákona. Prílohou daňového priznania sú aj doklady preukazujúce nárok na daňový bonus (§ 32 ods. 10 zákona). Ak daňovník v zdaňovacom období, za ktoré podáva daňové priznanie, takéto doklady predložil svojmu zamestnávateľovi a neuplatňuje si daňový bonus ani jeho pomernú časť podaním daňového priznania, uvedené doklady nie sú súčasťou daňového priznania.

Dopĺňa sa stĺpec kúpeľná starostlivosť. Ak daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na kúpeľnú starostlivosť za dieťa (deti), v stĺpci „Kúpeľná starostlivosť“ sa vyznačí x. Dopĺňa sa tiež škrtacie pole Údaje o ďalších vyživovaných deťoch uvádzam v XIII. oddiele v členení podľa r. 34 a pole Preukázateľne zaplatené úhrady na kúpelnú starostlivosť za vyživované dieťa (deti) v úhrne najviac do výšky 50 eur za rok za každé z týchto detí.

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU NA ZAPLATENÉ ÚROKY (§ 33a zákona)

Riadok 37 daňového priznania sa vypĺňa, ak si daňovník uplatňuje nárok na daňové zvýhodnenie na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa § 33a zákona (ďalej len „daňový bonus
na zaplatené úroky podľa § 33a zákona“). Suma zaplatených úrokov za zdaňovacie obdobie sa vypĺňa podľa potvrdenia vydaného veriteľom podľa § 26a zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 279/2017 Z. z. na priznanie sumy daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona, ktorého kópia je prílohou daňového priznania. V stĺpci počet mesiacov sa uvádza počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období (kalendárnom roku), v ktorých má daňovník nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona.

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI , Z PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6 zákona) – v eurách

Druh príjmov podľa § 6 zákona z vytvorenia diela; z podania umeleckého výkonu; z vytvorenia, zhotovenia, použitia alebo postúpenia práv k inému predmetu duševného vlastníctva sa dopĺňa na  z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu, pri ktorých daňovník uplatnil postup podľa § 43 ods. 14 a z vydávania, rozmnožovania a rozširovania diel na vlastné náklady a z vytvorenia alebo zhotovenia iného predmetu duševného vlastníctva a z použitia iného predmetu duševného vlastníctva alebo z postúpenia práv k predmetu duševného vlastníctva.

Prehľad o vzniku daňových strát podľa § 30 a § 52za ods. 4 zákona sa mení na Prehľad o vzniku daňových strát podľa § 30 zákona. Vypúšťa sa riadok Daňové straty vykázané za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2010 až 2013 neuplatnené do 31. decembra 2013 odpočítavané podľa § 52za ods. 4 zákona. V riadku 53 sa uvádza Súčet daňových strát z r. 49 až 52 odpočítavaných podľa § 30 zákona a v riadku 54 1/4 zo sumy uvedenej v r. 53 vypočítanej podľa § 30 zákona.

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV (§ 8 zákona) – v eurách

Medzi druhy príjmov podľa § 8 zákona sa dopĺňa riadok 15: príjmy z prerozdelenia kapitálového fondu z príspevkov podľa ods. 1 písm. s)

IX. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona – v eurách

Dopĺňa sa zníženie základu dane o nezdaniteľné časti podľa § 11 zákona ods. 14 – na preukázateľne zaplatené úhrady súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami. V riadku 76, riadku 76a a riadku 76b sa uvádza suma preukázateľne zaplatených úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými službami, najviac do výšky 50 eur za zdaňovacie obdobie na každú jednu osobu, na ktorú sa uvedená nezdaniteľná časť uplatňuje, ak sú splnené podmienky podľa § 11 ods. 14 zákona. Ak daňovník uplatňuje nárok na túto  nezdaniteľnú časť aj za manželku (manžela) a vyživované dieťa (deti), údaje o týchto osobách a sumách preukázateľne zaplatených úhrad podľa § 11 ods. 14 zákona sa uvádzajú v III. a XIII. oddiele.

Zo sumy príspevkov, o ktorú sa zvyšuje základ dane podľa § 11 ods. 9 a 13 a § 52ze zákona sa vypúšťajú príspevky podľa § 52ze.

Dopĺňa sa riadok 112 Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa § 33a zákona vo výške prepočítanej podľa § 33a ods. 10 zákona. Ak daňovník uplatňuje daňový bonus na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie podľa § 33a zákona, daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50% zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok. Ak obdobie úročenia úveru na bývanie počas ktorého má daňovník nárok na tento daňový bonus začalo v priebehu zdaňovacieho obdobia, uvádza sa v r. 112 suma zodpovedajúca pomernej časti daňového bonusu na zaplatené úroky z maximálnej sumy 400 eur pripadajúca na počet kalendárnych mesiacov, v ktorých vznikol nárok na jeho uplatnenie.

Dopĺňa sa riadok 113 daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus podľa § 33 zákona a o daňový bonus za zaplatené úroky podľa § 33a zákona (r. 107 – r. 112). Ak je suma v r. 112 vyššia ako suma v r. 107, uvádza sa nula.

Dopĺňa sa riadok 114 Suma daňového bonusu podľa § 33a priznaného a vyplateného zamestnávateľom. Vypĺňa sa, ak bolo podané daňové priznanie po vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov.

V riadku 115 sa uvádza Rozdiel riadkov r. 112 – r. 114 > 0.

V riadku 116 je uvedená suma daňového bonusu podľa § 33a na poukázanie správcom dane r. 115 – r. 107 > 0.

X. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA – v eurách

V riadku 133 sa uvádza Suma daňového bonusu podľa § 33a zákona na poukázanie správcom dane z r. 116 daňového priznania alebo r. 67 daňového priznania typ A alebo r. 16 ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti a v riadku 134 Rozdiel súm daňového bonusu podľa § 33a zákona na poukázanie správcom dane (+), na vrátenie správcovi dane (-) (r. 116 – r. 133).

XIV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU ALEBO O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Dopĺňa sa škrtacie pole žiadam o vyplatenie daňového bonusu na zaplatené úroky alebo rozdielu daňového bonusu na zaplatené úroky podľa § 33a zákona (r. 116 alebo rozdiel z r. 134, ak je kladný).

PRÍLOHA č. 1 – Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona

Najvýraznejšou zmenou v tomto tlačive je úprava Prílohy č. 1 – Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu a vývoja podľa § 30c zákona. Túto časť daňového priznania bude vypĺňať iba daňovník, ktorý si môže uplatniť takýto odpočet, pričom v prípade fyzických osôb ide o zanedbateľný počet daňovníkov. V riadku 7 sa uvádza suma odpočtu podľa § 30c ods. 1 zákona odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období v úhrne z riadku 6 za všetky projekty. Riadok 7 sa vypĺňa aj pri daňovníkovi, ktorý uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj iba za jeden projekt, pričom sa v ňom uvádza suma z riadku 6. V riadku 8 sa uvádza suma odpočtu podľa § 30c ods. 2 zákona odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období. Riadky 7 a 8 sa vypĺňajú len v prílohe k § 30c zákona, v ktorej sa uvádza projekt č. 1.

Nový vzor daňového priznania si môžete stiahnuť tu: Vzor daňového priznania k dani z príjmu fyzických osôb typ B

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

daňové priznaniedaňové priznanie 2018

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daňové priznanie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

november

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

01dec8:30Nové ustanovenia daňového poriadku8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Ostatné dane,Účtovníctvo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X