Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. januára 2017

Uctovnictvo/uctovnictvo/vlada schvalila novelu zakona uctovnictve
Pixmac
10. augusta 2016 Tlačiť

Článok o zmenách platných od roku 2017 v prípade dani z príjmov prinesieme v najbližších týždňoch. Zatiaľ si prečítajte, čo sa zmenilo od začiatku tohto roka.

Novela zákona o dani z príjmov prináša mnoho zmien a doplnení. Niektoré z ustanovení ovplyvnia aj daňové priznania za rok 2015. V článku prinášame výber najvýraznejších zmien.

Oslobodenie príjmov z predaja cenných papierov

Od dane bude oslobodený príjem fyzickej osoby (nepodnikateľa):

  • z predaja cenných papierov obchodovaných na regulovanom trhu alebo obdobnom zahraničnom regulovanom trhu za podmienky, že doba medzi nadobudnutím cenných papierov a ich predajom presiahne jeden rok.

Pozn.: Ak boli cenné papiere obchodným majetkom daňovníka, nie je príjem z ich predaja oslobodený.

  • z predaja cenných papierov, opcií a príjem z derivátových operácií plynúci z dlhodobého investičného sporenia a príjem vyplatený daňovníkovi po uplynutí 15 rokov od začiatku dlhodobého investičného sporenia.

Pozn.: Príjem z predaja cenných papierov, opcií a z derivátových operácií, ktoré boli obchodným majetkom daňovníka, nie je od dane oslobodený.

Osobitný základ dane na príjmy z kapitálového majetku

  • príjmy z kapitálového majetku sa budú zdaňovať samostatne v osobitnom základe dane so sadzbou vo výške 19 %, pričom sa nebude brať ohľad na to, či plynú zo zdrojov na území SR alebo zo zdrojov v zahraničí.

Pozn.: Do 31. 12. 2015 sa uvedené príjmy zahrňujú pod spoločný základ dane z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti, z podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu, použitia diela a umeleckého výkonu a výška dane je buď 19 % alebo 25 % v závislosti od dosiahnutého základu dane zo všetkých uvedených činností.

Spresnené vymedzenie poradenských služieb

  • pri ktorých sa do základu dane zahrňujú výdavky (náklady) len po zaplatení. Ide o poradenské a právne služby zaradené do kódu Klasifikácie produktov 69.1. (Právne činnosti) a 69.2. (Účtovnícke a audítorské činnosti, vedenie účtovných kníh; daňové poradenstvo).

Spresnenie výdavkov na normy a certifikáty

  • novelou zákona sa upravuje, že výdavky na normy a certifikáty nižšie ako 2 400 eur sa zahrnú do základu dane jednorazovo; ak je obstarávacia cena noriem a certifikátov vyššia ako 2 400 eur, platia pre ne súčasné pravidlá, t. j. zahŕňajú sa do základu dane rovnomerne počas doby ich platnosti naviac počas 36 mesiacov počnúc mesiacom, v ktorom boli zaplatené.

Pozn.: Spresnené vymedzenie poradenských služieb a spresnenie výdavkov na normy a certifikáty sa použije už pri podaní daňového priznania za rok 2015.

Cestovné náhrady nad rámec zákona o cestovných náhradách

Cestovné náhrady poskytnuté nad rámec zákona o cestovných náhradách sú pre zamestnávateľa daňovo uznaným výdavkom, ak sú pre zamestnanca zdaniteľným príjmom. Tento postup je možný v prípade, ak nárok na tieto cestovné náhrady nad rámec zákona o cestovných náhradách je zakotvený v pracovnej zmluve so zamestnancom alebo v kolektívnej zmluve.

Tvorba opravnej položky k príslušenstvu pohľadávky a jeho odpis

Opravnú položku k príslušenstvu k pohľadávke, ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov, je možné zahrnúť do daňových výdavkov až v zdaňovacom období, v ktorom od splatnosti pohľadávky uplynie 1 080 dní. Pri odpise pohľadávky vrátane príslušenstva je možné považovať odpis príslušenstva za daňový výdavok až v zdaňovacom období, v ktorom od splatnosti pohľadávky uplynulo 1 080 dní.

Výška daňových odpisov prenajímaného hmotného majetku

U prenajímaného hmotného majetku, ktorý sa prenajíma len časť zdaňovacieho obdobia, sa pri výpočte daňových odpisov bude zohľadňovať rozsah a doba prenájmu.

Zrušenie povinnosti krátenia zostatkovej ceny technického zhodnotenia prenajatej nehnuteľnosti

Od 1. januára 2016 sa ruší povinnosť krátiť zostatkovú cenu technického zhodnotenia vykonaného nájomcom na prenajatej nehnuteľnosti zaradenej do odpisovej skupiny 6 s dobou odpisovania 40 rokov do výšky príjmov z predaja tohto technického zhodnotenia. Daňová zostatková cena sa zahrnie do daňových výdavkov v plnej výške bez ohľadu na dosiahnutý príjem z predaja. Zároveň sa spresňuje postup pri zaradení technického zhodnotenia vykonaného na nehnuteľnosti do odpisovej skupiny v prípade, ak je budova využívaná na niekoľko účelov.

Pozn.: Tieto zmeny sa uplatnia už za zdaňovacie obdobie 2015.

Ocenenie hmotného, nehmotného a finančného majetku

Z dôvodu, že sa od 1. 1. 2016 ruší ocenenie majetku v reprodukčnej obstarávacej cene, sa bude za vstupnú cenu hmotného a nehmotného majetku nadobudnutého dedením a darovaním a finančného majetku nadobudnutého bezodplatne považovať cena stanovená znalcom, resp. cena uvedená v uznesení o dedičstve.

Oslobodenie nepeňažného príjmu vo forme stravy uhradenej držiteľom za poskytovateľa zdravotnej starostlivosti

Od dane z príjmov fyzických osôb sa oslobodzuje nepeňažný príjem vo forme stravy uhradený držiteľom za poskytovateľa zdravotnej starostlivosti na akomkoľvek odbornom podujatí určenom na vzdelávanie do výšky hodnoty stravného určeného pre zamestnancov podľa zákona o cestovných náhradách. V prípade poskytnutia stravy vo vyššej sume bude presahujúca časť zdaniteľným príjmom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Zmena periodicity zdanenia a oznámení nepeňažných príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti

Mení sa lehota na oznamovacie a odvodové povinnosti v súvislosti so zdanením nepeňažných plnení v oblasti zdravotníctva (pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti aj pre držiteľov lieku) – do konca kalendárneho mesiaca po uplynutí kalendárneho roka (pôvodne bol štvrťrok).

Pozn.: Zmena sa uplatní až na plnenia poskytnuté po 31. 12. 2015.

Dividendy

Do zákona sa zavádza, že ak u daňovníka vyplácajúceho podiel na zisku bola celá suma alebo časť sumy vyplácaného podielu na zisku zahrnutá do daňových výdavkov, potom u príjemcu podielu na zisku v SR zodpovedajúca časť podielu na zisku ostáva súčasťou základu dane.

Rozširuje sa okruh osôb oslobodených od platenia daňovej licencie

Oslobodenie od platenia daňovej licencie sa rozširuje na:

  • pozemkové spoločenstvá, ktoré vykonávajú poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov, hospodária v lesoch, na vodných plochách a ich obrat nepresiahne sumu 10 000 eur,
  • daňovníka, ktorý podal návrh na zrušenie spoločnosti bez likvidácie, a to počnúc zdaňovacím obdobím, v ktorom podal tento návrh.

Pozn.: Uvedené oslobodenie sa uplatní už pri podaní daňového priznania za rok 2015.

Oslobodenie sociálnej výpomoci pre zamestnancov od dane

Sociálna výpomoc poskytnutá zamestnávateľom svojmu zamestnancovi z dôvodu mimoriadnych udalostí (úmrtie blízkej osoby, havária, živelná pohroma a pod.) alebo v čase hmotnej núdze zamestnanca do výšky 2 000 eur ročne bude oslobodená od dane z príjmov fyzických osôb. V prípade vyššej sumy sociálnej výpomoci sa zahrnie sociálna výpomoc nad takto ustanovenú sumu do základu dane.

Pozn.: Oslobodenie od dane sa prvýkrát použije pri vyplatení sociálnej výpomoci po 31. 12. 2015. Do konca roku 2015 je zdaniteľným príjmom.

Zdaňovanie autorských honorárov

Od 1. januára 2016 sa zavádza možnosť zdanenia príjmov podľa Autorského zákona zrážkovou daňou, a to nielen príjmov za príspevky do novín a časopisov, ale aj príjmov z vytvorenia diela a z podania umeleckého výkonu. Ak daňovník nebude chcieť týmto spôsobom príjem zdaniť, môže sa s platiteľom príjmu dohodnúť a vysporiada si takýto príjme podaním daňového priznania. Daň vyberaná zrážkou sa nevzťahuje na príjmy z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady.

Pozn.: Do konca roku 2015 sa zrážkovou daňou vysporadúvajú len príjmy autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie, ak daňovník neuzatvoril písomnú dohodu o nezrážaní zrážkovej dane.

Úpravy u daňovníka v reštrukturalizácii

Ak súd potvrdí daňovníkovi reštrukturalizačný plán, daňovník si zníži základ dane o sumu záväzkov, o ktorú v minulosti základ dane zvyšoval. Základ dane nemusí upravovať u tých záväzkov, ktoré sú uvedené v reštrukturalizačnom pláne. Rovnako postupuje aj daňovník, na ktorého bol vyhlásený konkurz, t. j. základ dane bude znižovať o sumu záväzku, o ktorú v minulosti zvyšoval základ dane.

Pozn.: Uvedený postup sa môže použiť pri podaní daňového priznania za rok 2015.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

legislatívne zmeny 2017

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X