Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Podávame daňové priznanie typu B – SZČO za rok 2011. Krok za krokom.

Podávame daňové priznanie typu B – SZČO za rok 2011. Krok za krokom.
Fotobanka Pixmac
12. februára 2012 Tlačiť

Termín na podanie daňového priznania sa blíži. V nasledujúcom článku preto nájdete všetky dôležité informácie, ktoré sú potrebné k vyplneniu a podaniu daňového priznania za rok 2011.

 

Kto je povinný podať daňové priznanie?

Daňové priznanie je povinný podať daňovník, ak za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy presahujúce 50 % sumy zodpovedajúcej 19,2 násobku sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia. Povinnosť podať daňové priznanie za rok 2011 vzniká, ak daňovník dosiahol príjmy vo výške viac ako 1779,65 €.
 
Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať aj daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie nepresiahli 50 % sumy zodpovedajúcej 19,2 násobku sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia, ale vykazuje daňovú stratu. 
 
Daňové priznanie za zdaňovacie obdobie je povinný podať aj daňovník, ktorý za zdaňovacie obdobie dosiahol zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, presahujúce 50 % sumy zodpovedajúcej 19,2 násobku sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia ak:
 
 • plynú od zamestnávateľa, ktorý nie je platiteľom dane a ani zahraničným platiteľom dane 
 • plynú zo zdrojov v zahraničí, okrem prípadov, ak daňovník má príjmy, ktoré poberá od zahraničného zastupiteľského úradu na území SR, a je daňovníkom, ktorý používa výsady a imunity podľa medzinárodného práva alebo príjmy zo závislej činnosti plynúce zamestnancom Európskej únie alebo jej orgánov, ktoré boli preukázateľne zdanené v prospech všeobecného rozpočtu EÚ
 • nemožno z týchto príjmov zraziť preddavok na daň, keďže ide o nepeňažné príjmy,
 • daňovník nepožiadal zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti alebo požiadal o vykonanie ročného zúčtovania, ale nepredložil v ustanovenom termíne potrebné doklady na vykonanie ročného zúčtovania,
 • poberal príjmy zo závislej činnosti od viacerých zamestnávateľov a zamestnávateľovi, ktorý mu vykonal ročné zúčtovanie nepredložil požadované doklady od každého zamestnávateľa,
 • poberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou a po uplynutí zdaňovacieho obdobia si uplatní nárok na vrátenie dane alebo časti dane z príjmov, z ktorých daň bola vybraná zrážkou 

 

Kedy sa podáva daňové priznanie?

Daňové priznanie sa podáva do 3 kalendárnych mesiacov po uplynutí zdaňovacieho obdobia, ak zákon o dani z príjmov neustanovuje inak. Daňové priznanie za rok 2011  je potrebné podať do 31. 3. 2012. Lehotu na podanie daňového priznania si môžme na základe vopred poslaného oznámenia predĺžiť o tri mesiace, ak máme zdroje plynúce zo zahraničia, môže sa lehota predĺžiť až o šesť mesiacov. 
 

Ako sa podáva daňové priznanie?

Daňové priznanie sa podáva miestne príslušnému daňovému úradu, ktorý závisí od trvalého pobytu fyzickej osoby. Daňové priznanie sa podáva na tlačive, ktorého vzor určuje opratrenie MFSR. 
 
 
Ak sme si našli v daňovom priznaní chybu, môžme podať opravné daňové priznanie, ktoré sa podáva ešte do uplynutia lehoty na podanie priznania. Po uplynutí tejto lehoty sa podáva dodatočné daňové priznanie. Daňové priznanie je možné doručiť daňovému úradu osobne, poštou alebo elektronicky. 
 
Ak daňovník uplatňuje k dosiahnutým príjmom skutočne vynaložené výdavky, priloží sa k daňovému priznaniu účtovnú závierku. Ďalej sa k daňovému priznaniu prikladajú doklady, ktoré sú uvedené v tlačive. 
 
 
 
Základné číselné údaje potrebné k vyplneniu daňového priznania
 
 • Sadzba dane z príjmov je 19 %   
 • Nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka – ak je základ dane daňovníka rovný alebo je nižší ako 18 538 € (100 násobok sumy platného životného minima 185,38 €)  ide o sumu 3 559,30 € (19,2 násobok sumy platného životného minima 185,38 €) – ak je základ dane daňovníka vyšší ako 18 538 €  je to rozdiel medzi sumou 8 193,796 € (44,2 násobok sumy platného životného minima 185,38 €) a jednej štvrtiny základu dane daňovníka;  
 • Nezdaniteľná časť základu dane ročne na manželku (manžela) – ak je základ dane daňovníka rovný alebo nižší ako 32 775,18 €  (176,8 násobok sumy platného životného minima)• ak  manželka (manžel) nemala žiadny vlastný príjem – nezdaniteľná časť je 3 559,30 €• ak manželka(manžel)  mala  vlastný príjem nepresahujúci sumu 3 559,30 €- nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 3 559,30 € a  vlastným príjmom manželky (manžela),• ak manželka (manžel) mala vlastný príjem presahujúci sumu 3 559,30 € – nezdaniteľná časť je nula,- ak je základ dane daňovníka vyšší ako 32 775,18  €• ak manželka (manžel) nemala žiadny vlastný príjem – nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 11 753,092 € (63,4 násobok platného životného minima 185,38 € )a jednej štvrtiny základu dane daňovníka, ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná  časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nule • ak manželka (manžel) mala vlastný príjem – nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 11 753,092 € a jednej štvrtiny základu dane daňovníka zníženej o vlastný príjem manželky (manžela), ak táto suma je nižšia ako nula, nezdaniteľná  časť základu dane na manželku (manžela) sa rovná nuleZa vlastný príjem manželky (manžela) sa považuje vlastný príjem manželky (manžela),znížený o zaplatené poistné a príspevky. Do vlastného príjmu manželky (manžela) sa nezahŕňa:
  • Zamestnanecká prémia,
  • Daňový bonus,
  • Zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť,
  • Štátne sociálne dávky (príspevok pri narodení dieťaťa, príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa, príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá alebo viac detí súčasne, príspevok na pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príplatok k prídavku na dieťa, vianočný príspevok dôchodcom, príplatok k dôchodku politickým väzňom),   
  • Štipendium poskytované študujúcim sústavne sa pripravujúcim na budúce povolanie (okrem doktorandského štúdia) 
 • Ostatné nezdaniteľné časti základu dane sa od 1.1.2011 zrušili, išlo o: – príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu,- finančné prostriedky na účelové sporenie, – poistné na životné poistenie.

 

 

Daňový bonus

Daňový bonus je spolu 243,18  € za celý rok 2011 (január až jún 2011 bol 20,02 € mesačne  + júl až december 2011 bol 20,51 €  mesačne).Ak si chce daňovník daňový bonus uplatniť, musel dosiahnuť zdaniteľné príjmy za rok 2011 aspoň vo výške 1 902 € (6 násobokminimálnej mzdy 317 €) alebo pri príjmoch z podnikania musí byť výška zdaniteľných príjmov aspoň 1902 € a musí vykázať základ dane. 
 
Ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy v úhrnnej sume aspoň 1 902 € a nižšej ako 3 804 € môže si uplatniť zamestnaneckú prémiu vo výške 50,34 € ročne.  Ak zamestnanec dosiahol príjmy najmenej 3 804 €, zamestnaneckou prémiou je suma vypočítaná 19 % sadzbou dane z rozdielu medzi sumou 3 559,30  € a základom dane z posudzovaných príjmov tohto zamestnanca.  
 
 

Príjmy oslobodené od dane  

 • do výšky 500 €, ak ide o úhrn príjmov z prenájmu a z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí. Ak tieto príjmy neznížené o výdavky presiahnu sumu 500 €, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto sumu. 
 • do výšky 500 €, ak ide o úhrn príjmov z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov (obstaraných od 1. januára 2004), z prevodu účasti (podielu) na spoločnosti s ručenímobmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo  členských práv družstva (obstaraných od 1. januára 2004). Ak tieto príjmy znížené o výdavky presiahnu sumu 500 € eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad túto  sumu.

 

Pri súčasnom dosiahnutí príjmov z prenájmu a z príležitostných  činností neznížených o výdavky a ďalej príjmov z prevodu opcií, z prevodu cenných papierov, z prevodu podielu naspoločnosti s ručením obmedzeným, komanditnej spoločnosti alebo  členských práv družstva znížených o výdavky, sa uplatní oslobodenie  najviac v úhrnnej  výške 500 eur, čiže príjmy nad túto sumu sa zdaňujú. 
 
Ak si daňovník uplaňuje výdavky percentuálne z príjmu, môže si uplatniť 40 %, ak ide o daňovníka s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej  činnosti a z prenájmu alebo 25 %, ak ide o daňovníka s príjmami z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva. 
 
Daň sa nevyrubí a neplatí, ak za zdaňovacie obdobie nepresiahne sumu 16,60 €, alebo celkové zdaniteľné príjmy daňovníka v zdaňovacom období roku 2011 nepresiahli sumu 1 779,65 €, ak si daňovník neuplatňoval nárok na daňový bonus. Daň sa neplatí, ak daň  na úhradu vypočítaná v daňovom priznaní nepresiahne sumu 3,32 €.
 
ph
 

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X