Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Podnikateľ a zodpovedný zástupca

Podnikateľ a zodpovedný zástupca
Fotobanka Pixmac
8. novembra 2011 Tlačiť
Chcete si otvoriť jazykovú školu, no nemáte štátnice z cudzieho jazyka, alebo je vašim snom vlastniť kadernícky salón, no nemáte výučný list v tomto odbore? Možno sa chcete realizovať v úplne inom odbore, než ktorý ste vyštudovali a neviete ako postupovať ďalej. Nemusíte sa vzdávať svojich snov, lebo za odborné prevádzkovanie vašej živnosti môže byť zodpovedný niekto, kto je v danej oblasti odborníkom. Je to zodpovedný zástupca.

Zodpovedný zástupca

V prípade, ak uchádzač o živnostenské oprávnenie nespĺňa odborné predpoklady na prevádzkovanie živnosti, je povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu. Ak podnikateľ prevádzkuje viacero prevádzkarní (napr. predajní), alebo združenú prevádzkareň je povinný ustanoviť jedného zodpovedného zástupcu, prípadne viacerých zodpovedných zástupcov pre každú takúto prevádzkareň.
Zodpovedný zástupca je taká fyzická osoba, ktorú ustanoví podnikateľ, aby zodpovedala za odborné prevádzkovanie živnosti. Musí spĺňať všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti, ako aj osobitné podmienky prevádzkovania živnosti a musí mať bydlisko na území Slovenskej republiky alebo iné oprávnenie na pobyt (zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.).

Kto môže byť zodpovedným zástupcom

 • osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
 • osoba s prechodným pobytom alebo trvalým pobytom na území Slovenskej republiky na základe povolenia podľa zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • štátny občan Slovenskej republiky s prechodným alebo trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky, ktorý má ohlásený prechodný pobyt na území Slovenskej republiky,
 • štátny príslušník členského štátu Európskych spoločenstiev s bydliskom v členskom štáte, ktorý má na území Slovenskej republiky ohlásený pobyt cudzinca.

Kto nemôže byť zodpovedným zástupcom

 • osoba, ktorej bolo zrušené živnostenské oprávnenie počas troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o zrušení živnostenského oprávnenia (pri FO a PO)
 • člen dozornej rady, prípadne iného kontrolného orgánu právnickej osoby (pri právnickej osobe)

Podmienky, ktoré musí zodpovedný zástupca spĺňať

 1. Všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti– vek 18 rokov,- spôsobilosť na právne úkony- bezúhonnosť.Za bezúhonného sa nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za trestný čin hospodársky, trestný čin proti majetku alebo iný trestný čin spáchaný úmyselne, ktorého skutková podstata súvisí s predmetom podnikania, ak sa naňho nehľadí, akoby nebol odsúdený.U slovenskej právnickej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať fyzická osoba alebo osoby, ktoré sú jej štatutárnym orgánom. U podniku zahraničnej osoby musí všeobecné podmienky spĺňať osoba vedúceho podniku zahraničnej osoby a u organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby osoba vedúceho organizačnej zložky podniku zahraničnej osoby.
 2. Osobitné podmienkyodborná alebo iná spôsobilosť podľa tohto zákona alebo osobitných predpisovOdborná spôsobilosť – je súhrn teoretických vedomostí, praktických schopností a ovládanie technických alebo technologických postupov. Preukazuje sa výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení príslušného učebného odboru alebo príslušného študijného odboru.Iná spôsobilosť – živnostenský zákon alebo iný zákon môže vyžadovať v niektorých prípadoch ako osobitnú podmienku prevádzkovania živnosti okrem osobitnej odbornej spôsobilosti aj inú spôsobilosť. K tzv. „inej“ spôsobilosti, ktorú je podnikateľ povinný pri prevádzkovaní koncesovanej živnosti splniť, patrí aj spoľahlivosť, ktorá sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania so zreteľom na ochranu života, zdravia, majetkových a iných práv osôb a verejných záujmov.

Kedy je podnikateľ povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu?

 • keď podnikateľ nespĺňa osobitné podmienky prevádzkovania živnosti (odborné predpoklady)
 • ak podnikateľ prevádzkuje viacero prevádzkární
 • podnikateľ nemá bydlisko na území SR alebo oprávnenie na pobyt
Ak podnikateľ spĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti, môže úlohy spojené s výkonom funkcie zodpovedného zástupcu vykonávať aj osobne v jednej takejto prevádzkarni. Ak mu živnostenský úrad povolí výnimku, môže vykonávať funkciu zodpovedného zástupcu aj vo viacerých takýchto prevádzkarňach!  Pre jednu prevádzkareň môže podnikateľ ustanoviť aj niekoľko zodpovedných zástupcov (napr. v prípade non-stop prevádzkarní,  kde nie je možné zabezpečiť celú prevádzkovú dobu jedným zodpovedným zástupcom).
Dôležité: Zodpovedný zástupca musí byť pri prevádzkovaní živnosti v pracovnom pomere k podnikateľovi. Je to nevyhnutná podmienka prevádzkovania živnosti prostredníctvom zodpovedného zástupcu. 

Výnimky, kedy nemusí mať zodpovedný zástupca pracovný pomer k podnikateľovi

 • ak je zodpovedný zástupca manžel (manželka) podnikateľa,  podnikateľov príbuzný v priamom rade, alebo súrodenec,
 • v prípade právnickej osoby:  spoločník alebo člen právnickej osoby (napr. spoločník s.r.o., alebo člen družstva), starosta (ak ide o obec)

Oznamovacia povinnosť podnikateľa

Ustanovenie zodpovedného zástupcu, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie oznámi podnikateľ živnostenskému úradu v lehote 15 dní. Táto povinnosť sa nevzťahuje na podnikateľa, ktorý má zriadených viac prevádzkarní ako jednu prevádzkareň alebo združenú prevádzkareň, v ktorých prevádzkuje remeselnú živnosť, viazanú živnosť alebo koncesovanú živnosť.
V tomto prípade má podnikateľ povinnosť mať zodpovedného zástupcu, ale nemá povinnosť jeho ustanovenia, ako aj ukončenie výkonu jeho funkcie ohlásiť živnostenskému úradu. Rovnako takúto povinnosť nemá podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou a spĺňa osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti podľa § 7 živnostenského zákona a ktorý úlohy spojené s výkonom funkcie zodpovedného zástupcu vykonáva osobne. Nesplnenie povinností, ktoré živnostenský zákon ukladá v súvislosti s inštitútom zodpovedného zástupcu, tvorí aj jednotlivé skutkové podstaty iných správnych deliktov, za ktoré môže živnostenský úrad podnikateľa sankcionovať.
Ak zodpovedný zástupca prestane vykonávať funkciu, musí podnikateľ v lehote 15 dní ustanoviť nového zodpovedného zástupcu.
Do ustanovenia nového zodpovedného zástupcu môže pokračovať v prevádzkovaní živnosti, ak tým neohrozí život, zdravie a bezpečnosť ľudí. To neplatí, ak v živnosti pokračuje podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou, má bydlisko na území Slovenskej republiky a spĺňa všeobecné i osobitné podmienky na prevádzkovanie živnosti.
Pri pokračovaní živnosti pri úmrtí fyzickej osoby (živnostníka) zákon umožňuje využiť inštitút zodpovedného zástupcu. Ak dedičia zo zákona, dedičia zo závetu a pozostalý manžel (aj keď nie je dedičom, ale je spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti) a ak v živnosti nepokračujú dedičia, nespĺňajú všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti podľa § 6 živnostenského zákona a osobitné podmienky podľa § 7 živnostenského zákona, sú povinní bez meškania ustanoviť zodpovedného zástupcu. Rovnakú povinnosť má aj správca dedičstva ustanovený súdom, ktorý nespĺňa osobitné podmienky prevádzkovania živnosti podľa § 7 ods. 1 a 2 živnostenského zákona.
Pri ohlásení prevádzkarne na živnostenskom úrade musí podnikateľ uviesť údaje o zodpovednom zástupcovi v príslušnom formulári a zodpovedný zástupca potvrdzuje svojím podpisom, že súhlasí so svojím ustanovením do tejto funkcie a vyhlasuje, že spĺňa všetky predpoklady na výkon tejto funkcie. Jeho údaje sa tiež uvádzajú na označení prevádzky spolu s otváracími hodinami, menom prevádzky a názvom jej prevádzkovateľa.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako začať podnikať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

13júl8:30Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Mzdy a odvody

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X