Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Pracovné úlohy si nemusíte pamätať. Sústreďte sa na ich vykonanie

Pracovné úlohy si nemusíte pamätať. Sústreďte sa na ich vykonanie
Fototobanka Pixmac
3. októbra 2012 Tlačiť

Viete, kto je autorom tejto myšlienky? Jej pôvodcom je David Allen, ktorý ju popísal v rovnomennej knihe s názvom „Getting Things Done.“ V súčasnosti sa tento celosvetovo rozšírený pojem “Getting Things Done” (skratka GTD) používa na označenie metódy časového manažmentu.

Princíp zdravého rozumu

GTD vychádza z princípu „zdravého rozumu“, to je z predpokladu, že ak máte k dispozícii aktuálny, systematicky organizovaný a revidovaný zoznam svojich povinností (záväzkov), lepšie sa dokážete sústrediť na ich plnenie. Pozornosť venujete tomu, čo je v danom časovom okamihu potrebné.

Ak:

 • ste zavalení prácou a stále niečo nestíhate;
 • neviete, koľko času máte alebo či vôbec máte na niečo čas;
 • neviete, či a aké pracovné záväzky môžete prijať;
 • zdá vám, že stále iba „hasíte to, čo horí“;
 • máte výborné nápady, ale stále ich zabúdate alebo si nedokážete spomenúť, kam ste založili ich popis;

metóda GTD vám pomôže zorganizovať a zjednodušiť život.

Moderný diár – EVERNOTE

Ľud­ská pa­mäť je žiaľ, ob­me­dze­ná. V minulosti sme používali den­ník alebo poz­nám­ko­vý blok. Chodiť dnes s ťaž­kým pa­pie­ro­vým diárom sa už nenosí. K zákazníkom, do bánk, či k obchodným partnerom chodíme s notebookmi, tabletmi, iPhonmi alebo mobilmi.

Riešenie, ktoré za­ují­ma­vým, ale jed­no­du­chým spô­so­bom nahrádza funkciu diára v spomínaných zaria­de­niach, je EVERNOTE. Nevy­ža­duje pritom žiadne ra­di­kál­ne zme­ny ná­vy­kov používateľov, ako by sa na pr­vý poh­ľad moh­lo zdať.

EVERNOTE je ap­li­ká­cia pre Win­dows, Mac OS X a väč­ši­nu dru­hov mo­bil­ných za­ria­de­ní (vrá­ta­ne iP­ho­nu, iPa­du, An­droi­du, Win­dows Mo­bi­le a Blac­kBerry). Jej obdobou pre Li­nux je softvér s podobnými funkciami s názvom Ne­ver­No­te.

K poz­nám­kam, ktoré ste si uložili v EVERNOTE, môž­ete pris­tu­po­vať po­mo­cou webo­vé­ho roz­hra­nia na inter­ne­to­vej strán­ke ever­no­te.com. Ob­sa­hu­je väč­ši­nu vy­hľa­dá­va­cej fun­kcio­na­li­ty a ich pre­hlia­da­nie.

V akých situáciách vám EVERNOTE príde vhod?

Máte nový nápad? Poznamenajte si ho skôr, ako sa vás stratí z mysle. Práve vám napadlo, že ste dnes v práci zabudli poslať dôležitý report? Poznačte si to ihneď, inak na to rovnako rýchlo zabudnete. Použiť môžete naj­bliž­šie za­ria­de­nie (mobil, tablet, či notebook), kto­ré má­te po­ru­ke. Vy­tvo­r­te no­vú poz­nám­ku. Mô­že to byť fo­tog­ra­fia, napríklad vi­zit­ky, pa­pie­ro­vých poz­ná­mok, text ale­bo zá­znam hla­su.

Ever­no­te dokáže dokonca auto­ma­tic­ky identifikovať po­lo­hu, kde bo­la poz­nám­ka vy­tvo­re­ná. Oceníte to v nepríjemných situáciach. Napríklad v prípade, že sa nachádzate na nejakom neznámom mieste a potrebujete sa niekam fyzicky dostať. Jediné, čo si pamätáte je, že na cieľovom mieste ste si v minulosti zapísali do EVERNOTE určitú poznámku. Záznam, kto­rý ste na da­nom mies­te v minulosti vytvo­ri­li, vám pomôže nájsť hľadanú adresu. Aplikácia ukladá poznámky na servre EVERNOTE, čím umožňuje aj iným používateľom prístup k vašim poznámkam.

O svo­je súk­ro­mie sa nemusíte obávať. Môžete pou­žiť lo­kál­ne šif­ro­va­nie čas­tí textu. Ta­kú­to za­šif­rovanú poz­nám­ku však nie je možné čítať na mo­bil­nom za­ria­de­ní. Ďalšou možnosťou ochrany údajov je, že si vy­tvo­rite len lo­kál­ny zá­pis­ník.

EVERNOTE umož­ňu­je okrem jed­no­du­chého za­dá­va­nia poz­ná­mok aj ich za­sie­la­nie e-mai­lom. A to vo forme li­niek, textu, ob­ráz­kov, zvu­ko­vých sú­bo­rov. Pre kaž­dý pou­ží­va­teľ­ský účet je vy­ge­ne­ro­va­ná uni­kát­na e-mai­lo­vá ad­re­sa, kto­rú mož­no do­kon­ca jed­no­du­cho pri­dať do sys­té­mo­vé­ho zoz­na­mu kon­tak­tov, nap­rík­lad v te­le­fó­ne. Pos­la­ním e-mai­lu na tú­to ad­re­su sa auto­ma­tic­ky vy­tvo­rí poz­nám­ka. Ta­kis­to mô­že­te ur­čiť, do kto­ré­ho zá­pas­ní­ka má byť ulo­že­ná (pou­ži­tím syn­taxe @me­no­zá­pis­ní­ka v pred­me­te e-mai­lu) a aké ta­gy má mať (pou­ži­tím syn­taxe #tag1 #tag2).

EVERNOTE pos­ky­tu­je in­teg­rá­ciu s webo­vý­mi pre­hlia­dač­mi, keď mož­no ulo­žiť časť webo­vej strán­ky ale­bo ce­lú strán­ku pria­mo po­mo­cou tla­čid­la v pre­hlia­da­či. Ever­no­te auto­ma­tic­ky ulo­ží aj pô­vod­né URL a tak­to sa dá ulo­žiť člá­nok na pre­čí­ta­nie nes­kôr, prí­pad­ne na ar­chi­vá­ciu.

EVERNOTE je k dispozícii v dvoch variantoch, vo verzii zadarmo alebo vo verzii Premium. Na nenáročné ukladanie poznámok a štandardnú spoluprácu s kolegami si vystačíte s verziou zadarmo. Ak požadujete, aby aj vaši podriademí a nadriadení mali možnosť editovať vaše poznámky, vyberte si spoplatnený variant Premium. Tešiť sa môžete aj z jej ďalších nižšie popísaných funkcií.

Verzia zadarmo umožňuje Verzia Pre­mium umožňuje
 • up­load men­šie­ho poč­tu poz­ná­mok – 60 MB za me­sačne
 • up­load men­šie­ho poč­tu poz­ná­mok – 1 GB za me­siac
 • uk­la­da­nie ob­me­dze­né­ho množ­stva for­má­tov sú­bo­rov (ob­ráz­ky, audio, pí­sa­né poz­nám­ky)
 • uk­la­da­nie neob­me­dze­né­ho množ­stva for­má­tov sú­bo­rov
 • funkčné vy­hľa­dá­va­nie s obmezením pre sú­bo­ry PDF
 • funkčné vy­hľa­dá­va­nie v plnom rozsahu
 • z mo­bil­ných za­ria­de­ní sa vyžaduje onli­ne prís­tup
 • off-li­ne prís­tup z mo­bil­ných za­ria­de­ní
 • iní používatelia nemajú k vašim poznámkam povolenie na editovanie, len na čí­ta­nie
 • iní používatelia majú k vašim poznámkam povolenie na editovanie a pritom nemusia mať ver­ziu Pre­mium

dj

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

jún

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

27jún8:30Uhlíkové clo – CBAM8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

08júl8:30Vedenie a motivácia výrobných pracovníkov - Teamleader vo výrobe8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažérske zručnosti,Riadenie,žiadny

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X