Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Prechod z jednoduchého na podvojné účtovníctvo

Prenos dát medzi 2 počítačmi
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
16. decembra 2013 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Kedy je prechod prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné účtovníctvo povinný a kedy dobrovoľný pre rok 2015? Poradíme vám, aké sú podmienky prechodu z jednoduchého účtovníctva na podvojné.

Kto môže účtovať v sústave jednoduchého účtovníctva?

Jednoduché účtovníctvo môžu využívať

 • podnikatelia, ktorí nie sú zapísaní v obchodnom registri (§ 37 Obchodného zákonníka),
 • fyzické osoby (FO), ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa zákona o dani z príjmov s výnimkou fyzických osôb, ktoré vedú daňovú evidenciu podľa § 6 ods. 14 a 15 zákona o dani z príjmov,
 • občianske združenia, ich organizačné zložky, ktoré majú právnu subjektivitu, organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu, združenia právnických osôb, spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, neinvestičné fondy, poľovnícke organizácie a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur,
 • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú.

Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné

Kedy je prechod na podvojné účtovníctvo povinný?

Ak podnikateľ účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a prestane spĺňať podmienky pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva.

Kedy je prechod na podvojné účtovníctvo dobrovoľný?

Ak podnikateľ účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a rozhodne sa zmeniť používanie účtovnej sústavy napriek tomu, že naďalej spĺňa podmienky pre účtovanie v sústave jednoduchého účtovníctva.

Akú sú podmienky prechodu z jednoduchého na podvojné účtovníctvo?

Prechod  zo  sústavy  JÚ  do  sústavy PÚ sa uskutočňuje vždy len k prvému dňu účtovného obdobia nasledujúceho po účtovnom  období, v ktorom  účtovná jednotka zistila skutočnosti, ktoré sú dôvodom pre zmenu účtovnej sústavy.

Účtovné jednotky sú povinné postupovať podľa Opatrenia MF SR č. 21378/2003-92, ktorým sa ustanovil postup prechodu zo sústavy JÚ do sústavy PÚ. Opatrenie  je zverejnené vo FS č. 18/2003 v znení Opatrenia MF SR č. MF/25814/2006-74 a Opatrenia MF SR č. MF/24694/2008-74.

Účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené za účelom podnikania, pri prechode z JÚ na podvojné budú postupovať podľa Opatrenia Ministerstva financií SR č. 17599/2003-92, ktoré je zverejnené vo FS č. 16/2003 v znení Opatrenia MF SR č. MF/18900/2008-74.

Kroky pri prechode z jednoduchého účtovníctva na podvojné

1. Uzavretie účtovných kníh v jednoduchom účtovníctve a zostavenie účtovnej závierky k poslednému  dňu bežného  účtovného obdobia v sústave JÚ.

» Základom uzávierkových prác je inventarizácia majetku a záväzkov, ktorá musí byť vykonaná podľa zákona o účtovníctve (§ 29 a § 30). Inventarizáciou za overí, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti.

» Inventúrou zistené stavy majetku a záväzkov sa uvedú v inventúrnom súpise, výsledky porovnania skutočného a účtovného stavu a priebeh inventarizácie sa uvedie v inventarizačnom zápise.

» Inventarizácia musí byť vykonaná úplne a dôsledne, pretože inventúrne súpisy a inventarizačný zápis budú základnými podkladmi, na základe ktorých sa budú otvárať účtovné knihy v podvojnom účtovníctve.

V rámci inventarizácie je potrebné rozčleniť:

» stav zásob na zásoby, ktorých obstarávacia cena bola zaplatená, a na zásoby, ktorých obstarávacia cena zaplatená nebola,

» stav záväzkov za nákup zásob na záväzky, ktorými sa nakúpili zásoby, ktoré sa ešte nespotrebovali, resp. nepredali, a záväzky, ktorými sa nakúpili zásoby, ktoré už boli spotrebované, resp. predané.

Na základe údajov z peňažného denníka, z knihy pohľadávok, z knihy záväzkov, z pomocných účtovných kníh a z vykonanej inventarizácie majetku a záväzkov sa v súlade s § 22 postupov účtovania pre JÚ zostaví účtovná závierka k poslednému dňu účtovného obdobia.

2. Otvorenie účtovných kníh v sústave PÚ k prvému dňu účtovného  obdobia nasledujúceho po bežnom účtovnom období.

» údaje z účtovných kníh v sústave JÚ sa účtujú ako začiatočné stavy účtov vytvorených v rámci sústavy PU. Súvzťažný zápis je na účte 701 – Začiatočný účet súvahový,

» pred prevodom účtovnej sústavy je účtovná jednotka povinná zostaviť vlastný účtový rozvrh syntetických účtov v rámci účtovej osnovy, ako aj ich analytické členenie.

 Účtovanie začiatočných stavov:

»  dlhodobý majetok

Na príslušných účtoch účtových skupín 01 – Dlhodobý nehmotný majetok, 02 – Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný, 03 – Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný sa účtuje suma ocenenia dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku. Suma ocenenia sa zisťuje podľa § 25 zákona o účtovníctve a účtuje sa ako začiatočný stav.

Na účtoch účtovných skupín 07 – Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku a 08 – Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku sa účtuje suma odpisov k jednotlivému  dlhodobému nehmotnému majetku alebo k jednotlivým zložkám dlhodobého hmotného majetku ako začiatočný stav príslušných účtov.

Na účtoch účtovnej skupiny 05 – Poskytnuté preddavky na dlhodobý majetok sa účtuje suma poskytnutých preddavkov na obstaranie  jednotlivého dlhodobého majetku ako začiatočný stav účtov

Na účtoch účtovej triedy 06 – Dlhodobý finančný majetok sa účtuje suma ocenenia jednotlivého dlhodobého finančného majetku okrem poskytnutých dlhodobých pôžičiek ako začiatočný stav príslušného účtu.

Na účtoch účtovej skupiny 04 – Obstaranie dlhodobého majetku sa účtuje suma obstarávania jednotlivého dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého  hmotného majetku alebo dlhodobého finančného majetku do času jeho uvedenia do užívania vrátane nedokončeného technického zhodnotenia ako začiatočný stav príslušných účtov.

Na účte 097 – Opravná  položka k nadobudnutému majetku sa účtuje ako začiatočný stav tohto účtu suma opravnej položky k odplatne nadobudnutému majetku vytvorenej po jeho nadobudnutí  v pôvodnej výške. Súčet odpisov k nej sa účtuje ako začiatočný stav účtu 098 – Oprávky k opravnej položke k nadobudnutému majetku.

» zásoby

Na účtoch účtovej skupiny 11 – Materiál, 12 – Zásoby vlastnej výroby a účtovej skupiny 13 – Tovar sa účtuje stav zásob ako začiatočný stav na príslušných účtoch.

»  peňažné prostriedky

Na účte 211  Pokladnica sa účtuje stav peňažných prostriedkov v pokladnici  ako začiatočný stav.

Na účte 213 – Ceniny sa účtuje stav cenín.

Na účte 221 – Bankové účty sa účtuje stav peňažných  prostriedkov  na bankových účtoch ako začiatočný stav.

Na účtoch účtovej skupiny 25 – Krátkodobý finančný majetok sa účtuje stav jednotlivých krátkodobých cenných papierov ako začiatočný stav príslušných účtov.

Ako začiatočný stav účtu 312 – Zmenky na inkaso sa účtuje stav zmeniek na inkaso.

» priebežné položky

Ak vznikol prevodovom medzi pokladňou a bankovými účtami, alebo prevodom medzi bankovými účtami a pokladňou, nevyrovnaný rozdiel priebežných položiek peňažného denníka sa účtuje ako začiatočný stav účtu 261 – Peniaze na ceste.

» pohľadávky

Na príslušných účtoch účtovej triedy 3 sa účtuje stav jednotlivých pohľadávok okrem pohľadávok z poskytnutých krátkodobých   pôžičiek ako začiatočný stav.

Ako začiatočný stav účtu 067 – Ostatné pôžičky, účtu 335 – Pohľadávky voči zamestnancom alebo účtu 378 – Iné pohľadávky sa účtuje stav jednotlivých pohľadávok z poskytnutých pôžičiek.

» záväzky

Na účtoch účtovej triedy 3 a 4 sa účtuje stav jednotlivých záväzkov okrem záväzkov z prijatých pôžičiek, z úverov, z rezerv a zo sociálneho fondu sa účtuje ako začiatočné stavy príslušných účtov.

        Na účtoch účtovej skupiny 45 – Rezervy sa účtuje stav jednotlivých rezerv ako začiatočný stav príslušných účtov

Na účtoch účtovej triedy 2, 3 a 4 sa účtuje stav jednotlivých prijatých pôžičiek a úverov ako začiatočný stav príslušných účtov.

Na účte 381 – Náklady budúcich období sa účtuje zostatok  jednotlivých  výdavkov, ktoré sa z dôvodu časového rozlišovania nezahrnovali na daňové účely ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, pričom sa účtuje na ťarchu tohto účtu.

Na účte 384 – Výnosy budúcich období sa účtuje zostatok jednotlivých príjmov, ktoré sa z dôvodu časového rozlišovania  nezahrnovali do základu dane, pričom sa účtuje v prospech tohto účtu.

Na účte 472 – Záväzky zo sociálneho fondu sa účtuje stav sociálneho fondu, pričom sa účtuje v prospech tohto účtu.

Účtovanie rozdielu medzi súčtom syntetických účtov majetku a súčtom syntetických účtov záväzkov:

» kladný rozdiel na ťarchu účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom v prospech účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa,

» záporný rozdiel v prospech účtu 701 – Začiatočný účet súvahový so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa.


3. Zaúčtovanie účtovných prípadov, ktoré vyplývajú zo zmeny metódy účtovania.
Po otvorení účtovných kníh podvojného účtovníctva sa na účely prechodu zo sústavy jednoduchého účtovníctva do sústavy podvojného účtovníctva sa účtujú nasledovné účtovné prípady:

» na ťarchu účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa so súvzťažným zápisom v prospech účtu 648 – Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti suma:

 • ocenenia odplatne obstaraných zásob, ak obstaranie zásob bolo uhradené,
 • ocenenia zásob vlastnej výroby, ktoré sú v stave zásob vlastnej výroby,
 • ocenenia krátkodobého finančného majetku, ak obstaranie krátkodobého finančného majetku bolo uhradené a úhrada bola uznaná na daňové účely ako výdavok na obstaranie, zabezpečenie a udržanie príjmov,
 • ocenenia pohľadávky, ktorá sa pri vzniku pohľadávky účtuje v sústave podvojného účtovníctva súvzťažne s účtom výnosu,
 • poskytnutého preddavku, ak jeho úhrada bola uznaná na daňové účely ako výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov,

» na ťarchu účtu 548 – Ostatné náklady na hospodársku činnosť so súvzťažným zápisom v prospech účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa suma:

 • ocenenia záväzku okrem dane z príjmov, ktorý sa v sústave podvojného účtovníctva účtuje pri vzniku záväzku súvzťažne s účtom nákladu a ocenenia záväzku zo spotrebovaných zásob,
 • prijatého preddavku, ak prijatie bolo uznané na daňové účely ako príjem zahrnutý do základu dane z príjmov,
 • prijatej dotácie, ak prijatie dotácie bolo uznané na daňové účely ako príjem zahrnutý do základu dane z príjmov,
 • časť zostatku účtu 451 – Rezervy zákonné, ktorú tvorí rezerva na opravu dlhodobého majetku, sa účtuje na ťarchu účtu 451 – Rezervy zákonné so súvzťažným zápisom v prospech účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa.

Viac k podvojnému účtovníctvu nájdete v našom seriáli Podvojné účtovníctvo.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Jednoduché účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

05oct8:30Logistika nákupu a riadenie zásob8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

12oct8:30Proces likvidácie spoločnosti od novely Obchodného zákonníka8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

12oct8:30Proces likvidácie spoločnosti od novely Obchodného zákonníka8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X