Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Sociálne a zdravotné odvody pri súbehu príjmov v roku 2017

Odvody pri súbehu
odvody pri súbehu
25. júla 2017 Zdroj podnikam.sk Tlačiť

Ste zamestnancom a popri tom podnikáte? Na platenie odvodov na sociálne a zdravotné poistenie pri súbehu príjmov sa vzťahujú osobitné pravidlá. Tie sa týkajú úpravy minimálneho a maximálneho vymeriavacieho základu.

V prémiovej časti obsahu nájdete:

  • Minimálny vymeriavací základ
  • Maximálny vymeriavací základ
  • Praktické príklady
  • Zamestnanec a súčasne živnostník
  • Zamestnanec a súčasne konateľ
  • Živnostník a súčasne autor
  • Zamestnanec a súčasne autor

Minimálny vymeriavací základ

Pri zdravotnom poistení sa na samostatne zárobkovo činnú osobu (napr. živnostníka, či autora), ktorá je súčasne zamestnancom, nevzťahuje minimálny vymeriavací základ. Znamená to, že ak ste zamestnancom a súčasne podnikáte, nemusíte do zdravotnej poisťovne ako SZČO v tomto roku platiť minimálne 61,81 eura mesačne.

Minimálny preddavok na zdravotné poistenie v tejto sume sa totiž týka len tých SZČO, ktoré nie sú súčasne zamestnancami alebo poistencami štátu, teda tzv. „čistých“ SZČO.

Ak sa zamestnanec stane v tomto roku živnostníkom, nemusí mesačné preddavky na zdravotné poistenie vôbec platiť. Svoje odvodové povinnosti voči zdravotnej poisťovni si takáto osoba vysporiada až v rámci ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017.

Nemá pritom stanovenú minimálnu sumu mesačného poistného, čo znamená, že poistné na zdravotné poistenie zaplatí v roku 2018 spätne za rok 2017 podľa toho, aký základ dane vykáže v daňovom priznaní. Ak živnostník vykáže v daňovom priznaní stratu, zdravotné odvody ako SZČO neplatí vôbec.

Toto pravidlo sa však neuplatňuje pri platení poistného na sociálne poistenie. Tohtoročný minimálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie vo výške 441,50 eura (50 % z priemernej mzdy 883 eur za rok 2015) sa vzťahuje na všetky SZČO, teda aj na tie, ktoré sú súčasne zamestnancami.

Aj tá povinne dôchodkovo a nemocensky poistená SZČO, ktorá je súčasne zamestnancom, preto musí platiť v roku 2017 odvody na sociálne poistenie najmenej v sume 146,35 eura mesačne. Výnimkou sú len prípady, kedy osoba so súbehom príjmov prekročí maximálny vymeriavací základ.

Maximálny vymeriavací základ

Najvyšší možný vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie je v tomto roku 6 181 eur, čo je 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku za rok 2015. V roku 2018 pôjde o sumu 6 384 eur (7-násobok priemernej mzdy na Slovensku v roku 2016).

Ak ho osoba so súbehom príjmu presiahne, tak sa uplatňujú tieto pravidlá:

  • ak je osoba zamestnancom a súčasne SZČO, poistné na sociálne poistenie sa platí prednostne z príjmu zamestnanca,
  • ak má osoba viacero príjmov ako zamestnanec, poistné sa odvádza najprv z príjmu, ktorý je vyšší,
  • v prípade, že je výška vymeriavacích základov zamestnanca rovnaká, prednostne sa odvody na sociálne poistenie platia z toho príjmu, z ktorého poistenie vzniklo skôr.

Ak má zamestnanec hrubú mzdu napríklad 6 200 eur, tak tým presiahol tohtoročný maximálny vymeriavací základ a ako SZČO už poistné na starobné, invalidné a nemocenské poistenie neplatí.

Pozor

SZČO však platí poistné do rezervného fondu solidarity so sadzbou 4,75 % z jej vymeriavacieho základu. Poistné do rezervného fondu solidarity totiž neplatí zamestnanec, ale jeho zamestnávateľ a preto sa vymeriavací základ zamestnávateľa nezapočítava podnikateľovi do celkového maximálneho vymeriavacieho základu na platenie odvodov do rezervného fondu solidarity.

V prípade, že osoba ako zamestnanec nepresiahla svojou hrubou mzdou maximálny vymeriavací základ, tak ako SZČO zaplatí odvody na sociálne poistenie najviac zo sumy, ktorá mu ako zamestnancovi chýbala do dosiahnutia maximálneho možného základu.

Ak by bola hrubá mzda zamestnanca napríklad 5 500 eur, tak ako SZČO platí v tomto roku odvody na sociálne poistenie maximálne zo základu 681 eur.

Maximálny mesačný vymeriavací základ na platenie poistného na zdravotné poistenie od 1. januára tohto roka stanovený nie je. Znamená to, že pri ročnom zúčtovaní zdravotného poistenia živnostník, ktorý je súčasne aj zamestnancom, doplatí zdravotné odvody z vymeriavacieho základu, ktorý mu z jeho základu dane vypočíta jeho zdravotná poisťovňa. Jeho vymeriavací základ tak nebude na rozdiel od sociálneho poistenia krátený.

Príklad

Osoba má v roku 2017 ako zamestnanec hrubú mzdu 5 450 eur. Je súčasne aj SZČO s vymeriavacím základom na platenie odvodov v sume 850 eur mesačne.

Zdravotné poistenie odvádza za zamestnanca jeho zamestnávateľ pri sadzbe 14 %, čo z hrubej mzdy 5 450 eur predstavuje 763 eur.

Keďže pri platení zdravotných odvodov maximálny vymeriavací základ od 1. januára 2017 nie je stanovený, osoba platí ako SZČO zdravotné odvody z vymeriavacieho základu 850 eur. Poistné na zdravotné poistenie z tejto sumy dosahuje 119 eur (14 % z 850 eur).

Sociálne odvody osoba zaplatí prednostne ako zamestnanec, teda zo sumy 5 450 eur. Ako SZČO bude mať vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, invalidné poistenie a starobné poistenie vo výške 731 eur (maximálny vymeriavací základ 6 181 eur – 5 450 eur). Jej vymeriavací základ na sociálne poistenie tak bude nižší, ako vymeriavací základ na platenie preddavkov na zdravotné poistenie (850 eur).

Poistné do rezervného fondu solidarity (4,75 %) však bude SZČO platiť z celého vymeriavacieho základu, teda zo sumy 850 eur. Poistné do rezervného fondu solidarity totiž neplatí zamestnanec, ale jeho zamestnávateľ a preto sa vymeriavací základ zamestnávateľa nezapočítava podnikateľovi do celkového maximálneho vymeriavacieho základu na platenie odvodov do rezervného fondu solidarity.

Zamestnanec a súčasne živnostník

Ak je osoba zamestnancom a súčasne živnostníkom, tak ako živnostník preddavky na zdravotné poistenie nemusí platiť dovtedy, kým mu ich zdravotná poisťovňa neurčí na základe ročného zúčtovania poistného. Minimálna výška preddavku pritom pri súbehu so zamestnaním nie je určená, môže byť v tomto roku teda aj menej ako 61,81 eura mesačne.

Poistné na sociálne poistenie takáto osoba začne platiť od 1. júla daného roka, ak v predchádzajúcom roku dosiahla hrubý príjem vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Za rok 2016 ide o sumu 5 298 eur.

Ak by táto osoba mala ako zamestnanec hrubý príjem na úrovni maximálneho vymeriavacieho základu  6 181 eur, tak ako živnostník bude platiť len poistné do rezervného fondu solidarity vo výške 4,75 % z vymeriavacieho základu živnostníka.

Ak by osoba mala ako zamestnanec hrubú mzdu napr. 6 000 eur, jej maximálny vymeriavací základ ako živnostníka na platenie poistného na nemocenské poistenie, starobné poistenie a invalidné poistenie bude najviac 181 eur, teda do výšky maximálneho vymeriavacieho základu.

Príklad

Zamestnanec má v roku 2017 hrubý príjem 1 500 eur mesačne. V marci 2017 začal popri tom podnikať ako živnostník. Preddavky na zdravotné poistenie ako živnostník v roku 2017 a 2018 platiť nemusí.

Za rok 2017 ako živnostník zarobí v hrubom 15 000 eur, jeho základ dane bez odpočítania zdravotných a sociálnych odvodov dosiahne 4 750 eur.

Zdravotná poisťovňa mu v ročnom zúčtovaní za rok 2017 vypočíta ročný vymeriavací základ na úrovni 3 196,50 eura (4 750/ koeficient 1,486).

Zdravotnej poisťovni tak v druhom polroku 2018 v rámci ročného zúčtovania za rok 2017 doplatí 447,51 eura (14 % z ročného základu 3 196,50 eura).

Súčasne zdravotná poisťovňa živnostníkovi určí preddavok na zdravotné poistenie vo výške 44,75 eura (475,51 /10 mesiacov podnikania v roku 2017), ktorý bude živnostník platiť od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019. Mesačný vymeriavací základ živnostníka bude 319,65 eura.

Odvody na sociálne poistenie živnostník v roku 2017 neplatí. Keďže za rok 2017 výškou svojho hrubého príjmu (15 000 eur) prekročil hranicu 5 472 eur pre vznik povinnosti platiť sociálne odvody (hranica platná na rok 2018), tak od 1. júla 2018 bude povinný platiť dôchodkové a nemocenské odvody.

Jeho vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie vypočíta Sociálna poisťovňa nasledovne:

4 750 /12/1,486 = 266,37 eura

Pozn. Základ dane pri výpočte vymeriavacieho základu na sociálne poistenie delíme počtom mesiacov v roku (12), a nie počtom mesiacov podnikania, ako je tomu pri zdravotnom poistení.

Vypočítaná suma vymeriavacieho základu 266,37 eura je menej ako minimálny vymeriavací základ pre SZČO. Živnostník na rozdiel od zdravotného poistenia musí platiť sociálne odvody najmenej zo sumy, ktorá tvorí polovicu priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Na rok 2018 minimálny vymeriavací základ bude 456 eur (polovica priemernej mzdy za rok 2016, ktorá predstavovala 912 eur).

Sociálne odvody živnostníka tak od 1. júla 2018 dosiahnu 151,16 eura mesačne (minimálne odvody z vymeriavacieho základu 456 eur).

Zamestnanec a súčasne konateľ

Konatelia, či iní štatutári v obchodnej spoločnosti sa od 1. januára 2011 považujú za zamestnancov. Príjem za ich prácu je totiž príjmom zo závislej činnosti. Pri posudzovaní prednosti platenia poistného na sociálne poistenie musíme vziať do úvahy v prvom rade výšku príjmov z jednotlivých činnosti (zamestnanca a konateľa) a ak je výška týchto príjmov rovnaká, tak odvody na sociálne poistenie sa platia prednostne z toho príjmu, ktorý osoba začala dostávať skôr.

Príklad

Osoba je zamestnancom s mesačným príjmom 4 400 eur a ako konateľ má mesačný príjem 1 900 eur. Odvody na sociálne poistenie bude platiť zo sumy 4 400 eur a ako konateľ zaplatí sociálne odvody zo sumy, ktorá chýba do maximálneho mesačného vymeriavacieho základu 6 181 eur. Pôjde teda o čiastku 1 781 eur.

Živnostník a súčasne autor

Autorská činnosť (ak nie je zdaňovaná zrážkovou daňou počas roka) sa považuje za samostatne zárobkovú činnosť a preto živnostník a súčasne autor je z hľadiska platenia odvodov dvojnásobnou samostatne zárobkovo činnou osobou. Hoci má teda súbeh príjmov, je fakticky „čistou“ samostatne zárobkovo činnou osobou. Takáto osoba tak musí platiť v tomto roku do zdravotnej poisťovne preddavok v minimálnej mesačnej výške 61,81 eura a ak jej ročný príjem prekročí v roku 2017 sumu 5 472 eur, tak od 1. júla 2018 bude platiť aj poistné na sociálne poistenie.

Príklad

Osoba je od 1. januára 2017 živnostníkom a súčasne má príjmy aj ako autor. Od 1. januára 2017 musí platiť do zdravotnej poisťovne preddavok na poistné v sume 61,81 eura. V roku 2017 poistné na sociálne poistenie neplatí.

Jej hrubý príjem z oboch činností za rok 2017 dosiahne 8 000 eur a jej základ dane pred odpočítaním zaplatených odvodov na zdravotné poistenie tvorí 4 200 eur.

Keďže táto osoba presiahla hranicu pre vznik platenia povinných odvodov do Sociálnej poisťovne (5 472 eur), od 1. júla 2018 začne platiť poistné na sociálne poistenie.

Zo základu dane v sume 4 200 eur jej Sociálna poisťovňa v roku 2018 vypočíta vymeriavací základ tak, že ho vydelí koeficientom 1,486 a 12 kalendárnymi mesiacmi.

Výsledkom je vymeriavací základ 235,53 eura, čo bude menej ako minimálny vymeriavací základ na rok 2018.

Na rok 2018 je minimálnym vymeriavacím základom na platenie poistného na sociálne poistenie suma 456 eur, čomu prislúchajú sociálne odvody vo výške 151,16 eura mesačne.

Na rok 2019 však táto suma vzrastie, keďže minimálny vymeriavací základ je naviazaný na vývoj priemernej mzdy na Slovensku a priemerná mzda sa každoročne zvyšuje.

Rovnaký základ, teda 235,53 eura bude mať takáto SZČO aj v zdravotnom poistení pri ročnom zúčtovaní poistného za rok 2017.

Keďže je za rok 2017 jej vymeriavací základ nižší ako minimálny vymeriavací základ 441,50 eura, poistné na zdravotné poistenie musí SZČO platiť najmenej vo výške 61,81 eura mesačne.

ZČO však preddavky v takejto výške v roku 2017 platila, a preto za rok 2017 nebude musieť doplácať poistné na zdravotné poistenie.

Zamestnanec a súčasne autor

Autor, ktorému firma jeho honoráre nezdaňuje mesačne zrážkovou daňou, je samostatne zárobkovo činnou osobou a preto pre neho platia rovnaké pravidlá ako pre živnostníka.

Ak je osoba zamestnancom a súčasne autorom, tak ako autor preddavky na zdravotné poistenie nemusí platiť dovtedy, kým mu ich zdravotná poisťovňa neurčí na základe ročného zúčtovania poistného. Minimálna výška preddavku pritom pri súbehu so zamestnaním nie je určená, môže byť teda aj menej ako 61,81 eura.

Poistné na sociálne poistenie takáto osoba začne platiť od 1. júla daného roka, ak v predchádzajúcom roku dosiahla ako autor hrubý príjem vyšší ako 12-násobok minimálneho vymeriavacieho základu. Za rok 2017 ide o sumu 5 472 eur.

Ak by táto osoba mala v tomto roku ako zamestnanec hrubý príjem na úrovni maximálneho vymeriavacieho základu 6 181 eur a viac, tak ako autor bude platiť len poistné do rezervného fondu solidarity vo výške 4,75 % z vymeriavacieho základu SZČO.

Odporúčané ebooky

K téme

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Nemocenské poistenie

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

04aug8:30Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony

04aug8:30Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony,Medzinárodné zdaňovanie

04aug8:30Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia a transferové oceňovanie8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva a zákony,Legislatíva, zákony,Medzinárodné zdaňovanie

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X