Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Usmernenie k uplatňovaniu § 4 ods. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH

Money and house
25. júla 2009 Zdroj Daňové riaditeľstvo SR, www.drsr.sk Tlačiť

Vzhľadom na rôzne postupy pri uplatňovaní ustanovenia § 4 ods. 7 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) Daňové riaditeľstvo SR vydáva usmernenie k uplatňovaniu citovaného ustanovenia zákona o DPH s cieľom zabezpečiť jednotný postup pri posudzovaní prevádzkarne na účely zákona o DPH.Podľa ustanovenia § 4 ods. 7 zákona o DPH sa prevádzkarňou rozumie stále miesto podnikania, ktoré má personálne a materiálne vybavenie potrebné na výkon podnikania. Z tejto definície vyplýva, že musí ísť o stále miesto podnikania, ktoré musí mať k dispozícii tak personálne ako aj materiálne vybavenie potrebné na vykonávanie ekonomickej činnosti z tohto miesta.Pri posudzovaní či organizačná zložka zahraničnej osoby spĺňa kritériá prevádzkarne, sa doteraz vychádzalo z názoru, že organizačná zložka zahraničnej osoby, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri SR, je na účely zákona o DPH prevádzkarňou v SR. Zápis organizačnej zložky do obchodného registra sa považoval za to, že zahraničná osoba má záujem podnikať na území SR, a to prostredníctvom svojej organizačnej zložky podniku. Uvedený názor bol vyjadrený vo viacerých písomných stanoviskách a súčasne bol premietnutý aj v Metodickom pokyne č. 47/2/2006 na uplatňovanie zákona o DPH pri dodaní plynu a elektriny vydanom v roku 2006 v znení 1. dodatku zo dňa 12.11.2007.Vzhľadom na nejasnosť postupu pri posudzovaní problematiky prevádzkarne v kontexte rozsudkov Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a na viaceré podnety poukazujúce na osobitný prístup Slovenskej republiky pri posudzovaní prevádzkarne, Daňové riaditeľstvo SR požiadalo Ministerstvo financií SR o prehodnotenie výkladu pojmu prevádzkareň v zmysle zákona o DPH. V tom smere, aby sa pri posudzovaní prevádzkarne na účely zákona o DPH ako jediné dôležité kritérium nebral do úvahy len samotný zápis organizačnej zložky zahraničnej osoby do Obchodného registra v SR, ale aby sa skúmali aj ďalšie faktory nevyhnutné pre existenciu prevádzkarne (nezávislé vykonávanie ekonomickej činnosti, personálne a materiálne vybavenie), čo má oporu aj v rozhodnutiach Súdneho dvora Európskych Spoločenstiev (ďalej len „ES“).Problematika prevádzkarne na účely dane z pridanej hodnoty je riešená vo viacerých rozhodnutiach Súdneho dvora ES, napr. vo veci C-168/84 Gunter Berkholz, C-190/95 ARO Lease, C-390/96 Lease Plan Luxembourg, C-73/06 Planzer Luxembourg. V rozhodnutí C-190/95 ARO Lease Súdny dvor ES konštatuje, že dôsledkom toho, aby sa prevádzkareň mohla účelne považovať, v rámci výnimky z prioritného kritéria sídla, za miesto poskytnutia služby zdaniteľnej osoby, musí na dostatočnej úrovni zabezpečovať stálosť a organizáciu, ktorá z hľadiska ľudského a materiálneho vybavenia je schopná poskytovať predmetné služby samostatne. V ďalšej časti uvedeného rozsudku Súdny dvor ES dospel k názoru, že ak leasingová spoločnosť (predmetom daného rozsudku je prenájom automobilov leasingovou spoločnosťou) nemá v členskom štáte ani vlastný personál, ani organizačnú zložku, ktorá na dostatočnej úrovni zabezpečuje stálosť, ktorá môže uzatvárať zmluvy alebo prijímať rozhodnutia o správe, a teda ktorá je schopná samostatne poskytovať predmetné služby, nemožno mať za to, že táto leasingová spoločnosť má stálu prevádzkareň v danom členskom štáte. V rozsudku C-390/96 Lease Plan, ktorý sa obdobne zaoberal prenájmom automobilov leasingovou spoločnosťou, bolo podobným spôsobom konštatované, že zriadenie odlišného sídla (prevádzkarne) od hlavného sídla podnikania je možné len v prípade, ak sa takéto sídlo vyznačuje dostatočným stupňom trvalosti a adekvátnou štruktúrou, z hľadiska ľudských a technických zdrojov, na dodávanie dotknutých služieb na nezávislom základe. Súdny dvor ES teda v predmetnom spore opäť dospel k názoru, že keď nemá leasingová spoločnosť v členskom štáte k dispozícii buď vlastný personál alebo štruktúru vyznačujúcu sa dostatočným stupňom trvalosti na poskytnutie rámca, v ktorom môžu byť zhotovené zmluvy alebo uskutočnené manažérske rozhodnutia, aby sa tým pádom zaručilo poskytovanie predmetných služieb na nezávislom základe, nemôže sa takáto spoločnosť považovať za spoločnosť so stálou prevádzkou v danom štáte. Dňa 28. 6. 2007 Súdny dvor ES rozhodoval aj o ďalšom spore, ktorým bol prípad C-73/06 Planzer Luxembourg, v ktorom konštatuje, že v súlade s ustálenou judikatúrou v oblasti DPH pojem stála pobočka (prevádzkareň) vyžaduje minimálnu súdržnosť dosiahnutú spojením ľudských a technických prostriedkov, ktoré sú potrebné k poskytnutiu určitých služieb.Koncept prevádzkarne v súvislosti s dodávkami elektriny bol riešený na podnet Slovenskej republiky aj na zasadnutí Výboru pre DPH pri Európskej komisii. V zmysle záverov Výboru pre DPH, organizačná zložka zahraničnej osoby nepredstavuje automaticky prevádzkareň na účely dane z pridanej hodnoty. Ak má organizačná zložka spĺňať kritériá prevádzkarne pre účely dane z pridanej hodnoty, musí mať aj personálne aj materiálne vybavenie potrebné na výkon ekonomickej činnosti, z ktorej dosahuje príjem.Na základe vyššie uvedených záverov Výboru pre DPH ako aj v zmysle rozsudkov Súdneho dvora ES, ak má zahraničná osoba v tuzemsku zriadenú organizačnú zložku, ktorá je zapísaná v obchodnom registri, táto organizačná zložka automaticky nespĺňa kritériá prevádzkarne na účely zákona o DPH. Ak má organizačná zložka spĺňať kritériá prevádzkarne na účely dane z pridanej hodnoty, je potrebné skúmať aj ďalšie faktory nevyhnutné pre existenciu prevádzkarne t.j. musí mať personálne a materiálne vybavenie potrebné na výkon ekonomickej činnosti v tuzemsku. To znamená, že pod pojmom prevádzkareň v zmysle § 4 ods. 7 zákona o DPH je potrebné rozumieť stále miesto vykonávania samostatnej a nezávislej ekonomickej činnosti, z ktorej sa dosahuje príjem (vykonávanie činnosti na pokračujúcej báze resp. opakovane) a ktoré disponuje na jednej strane materiálnym vybavením potrebným na vykonávanie ekonomickej činnosti z tohto miesta (napr. kancelárske priestory, v ktorých alebo z ktorých poskytuje svoje plnenia) a na strane druhej personálnym vybavením (personál resp. zamestnanci, ktorí sú stále k dispozícii na uvedenom mieste) potrebným na vykonávanie uvedenej ekonomickej činnosti z tohto miesta. Uvedené skutočnosti, ako už bolo uvedené vyššie, potvrdzujú aj rozsudky Súdneho dvora ES, v zmysle ktorých, na to aby sa prevádzkareň mohla považovať za miesto poskytnutia služby, musí na dostatočnej úrovni zabezpečovať stálosť a organizáciu (dostatočný stupeň trvalosti), ktorá z hľadiska ľudského a materiálneho vybavenia je schopná poskytovať predmetné služby samostatne (tzn. schopnosť resp. možnosť z uvedeného miesta uzatvárať a vyhotovovať zmluvy, uskutočňovať manažérske rozhodnutia, dojednávať obchody, prijímať platby, vykonávať konkrétnu ekonomickú činnosť, atď.) Pritom musí ísť o ekonomickú činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem, teda nie činnosť vykonávanú napr. len pre svojho zriaďovateľa so sídlom v zahraničí. Aj keď sa v uvedených rozsudkoch Súdneho dvora ES pojednáva o službe, tie isté kritériá sa vzťahujú aj na dodanie tovaru, ak má dodanie tovaru uskutočniť zahraničná osoba prostredníctvom svojej prevádzkarne.Na základe vyššie uvedených skutočností, ak má organizačná zložka zahraničnej osoby personálne a materiálne vybavenie na to, aby mohla v tuzemsku vykonávať samostatnú ekonomickú činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem, spĺňa kritériá prevádzkarne na účely dane z pridanej hodnoty. V takomto prípade sa na uvedenú osobu vzťahuje registračná povinnosť podľa § 4 zákona o DPH, t.j. registrácia zdaniteľnej osoby, ktorá má v tuzemsku sídlo, miesto podnikania alebo prevádzkareň (registruje ju miestne príslušný daňový úrad). V opačnom prípade, teda ak právnická alebo fyzická osoba, ktorá podniká v zahraničí, nespĺňa v tuzemsku kritériá prevádzkarne na účely dane z pridanej hodnoty (a nemá v tuzemsku ani sídlo, ani miesto podnikania) a začne v tuzemsku vykonávať činnosť, ktorá je predmetom dane, je táto osoba povinná registrovať sa podľa § 5 zákona o DPH na Daňovom úrade Bratislava I (bez ohľadu na výšku obratu).Vzhľadom na nejednoznačné príp. rôzne postupy pri posudzovaní prevádzkarne v zmysle zákona o DPH odporúčame v zmysle vyššie uvedeného výkladu pojmu prevádzkareň prehodnotiť súčasnú registráciu vykonanú podľa § 4 zákona o DPH resp. preskúmať postavenie zdaniteľných osôb v tuzemsku a v prípade potreby vykonať zmenu registrácie z miestne príslušného daňového úradu (registrácia podľa § 4 zákona o DPH) na Daňový úrad Bratislava I (registrácia podľa § 5 zákona o DPH), alebo aj naopak.Na záver uvádzame, že v súvislosti s prehodnotením pojmu prevádzkareň na účely dane z pridanej hodnoty bol v roku 2009 upravený aj Metodický pokyn č. 24/2/2009 k uplatňovaniu zákona o DPH pri dodaní plynu a elektriny.V zmysle vyššie uvedeného, je potrebné pojem prevádzkareň posudzovať jednotne od zverejnenia tohto usmernenia na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie DPH

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X