Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Významné zmeny v Obchodnom zákonníku účinné od februára 2013

Významné zmeny v Obchodnom zákonníku účinné už od februára 2013
Fotobanka Pixmac
29. januára 2013 Tlačiť

aktualizácia: zmeny vyznačené *bold

 

Od 1. februára 2013 nadobudne účinnosť novela Obchodného zákonníka, ktorej cieľom je najmä zlepšenie platobnej disciplíny.

 
Zmenou legislatívy sa spresnia sa inštitúty v obchodných vzťahoch, ktorými sú nekalá zmluvná podmienka a nekalá obchodná prax. 
 

​Aj pri zmenách v eseročke bude potrebné overovať podpisy

Rozhodovanie o zmenách v spoločnosti s ručením obmedzeným doteraz nepodliehalo striktným formálnym požiadavkám. Na zápisnici z valného zhromaždenia, resp. rozhodnutí jediného spoločníka nebolo potrebné úradne osvedčiť žiaden podpis. Novela Obchodného zákonníka zavádza požiadavku osvedčenia úradného podpisu v nasledovných prípadoch:
 • rozhodovanie o zvýšení, znížení základného imania spoločnosti alebo rozhodovanie o nepeňažnom vklade do základného imania spoločníka,
 • rozhodovanie o vymenovaní, odvolaní alebo odmeňovaní konateľov,
 • rozhodovanie o zrušení spoločnosti alebo o zmene právnej formy, ak to spoločenská zmluva pripúšťa,
 • rozhodovanie o schválení zmluvy o predaji podniku alebo zmluvy o predaji časti podniku,
 • rozhodovanie o vymenovaní, odvolaní alebo odmeňovaní prokuristu.
 
 
 
„V uvedených prípadoch zákon vyžaduje, aby bol podpis predsedu valného zhromaždenia na zápisnici úradne osvedčený. Ak pôjde o tzv. jednoosobovú spoločnosť s ručením obmedzeným, úradne osvedčený musí byť podpis jediného spoločníka na rozhodnutí,“ uviedla Zuzana Chmeľová, Senior Associate, Accace k.s.
 

Lehoty na plnenie peňažných záväzkov

Novela ustanovuje, že zmluvne dohodnutá lehota na splnenie peňažného záväzku nesmie presiahnuť 60 dní
 • od doručenia faktúry alebo iného dokladu, alebo
 • od plnenia veriteľom, alebo
 • od nasledujúceho dňa po skončení prehliadky, ktorou sa zistilo riadne plnenie veriteľom (takáto prehliadka by sa nemala uskutočniť neskôr ako 30 dní od plnenia veriteľom).
 
Veriteľ a dlžník sa môžu dohodnúť na dlhšej lehote splatnosti ako týchto 60 dní, avšak táto ich dohoda nesmie byť v hrubom nepomere k právam a povinnostiam z ich záväzkového vzťahu. „Ustanovenia upravujúce lehotu na plnenie peňažných záväzkov sa nepoužijú na prípady, kedy dlžník hradí svoj záväzok v splátkach, ani na prípady, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ,“ uviedla Zuzana Chmeľová. 
 
Novela osobitne upravuje časové podmienky plnenia peňažných záväzkov, ak je dlžníkom subjekt verejného práva (orgány územnej samosprávy a štátnej správy). Subjekt verejného práva by si mal splniť svoj peňažný záväzok v kratšej lehote, a to 30 dní. Dohodou zmluvných strán môže byť lehota splatnosti predĺžená najviac na 60 dní.
 

Omeškanie dlžníka a nároky veriteľa

V dôsledku zavedenia pravidiel o maximálnej lehote splatnosti peňažných záväzkov sa primerane upravili ustanovenia o tom, kedy sa dlžník dostane do omeškania. Ak je dlžník v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku, veriteľ ktorý si riadne splnil svoje povinnosti, má právo požadovať od dlžníka:
 • splnenie záväzku,
 • úroky z omeškania,
 • paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky,
 • náhradu škody spôsobenej omeškaním.
 

Úroky z omeškania

Obchodný zákonník rozlišuje zmluvné a zákonné úroky z omeškania. Prednostne veriteľ požaduje zmluvné úroky z omeškania, zákonné úroky si môže uplatniť iba vtedy, ak sa s dlžníkom nedohol na zmluvných úrokoch z omeškania. Výška zmluvných úrokov nie je limitovaná, okrem prípadu, ak by bol dlžníkom spotrebiteľ. Vtedy možno dohodnúť zmluvné úroky maximálne do výšky zákonných úrokov, ako je uvedené nižšie. Výška zákonných úrokov závisí od úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) a spôsob jej vyčíslenia je upravený v novom nariadení vlády, ktorým sa vykonávanú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. Veriteľ si môže uplatniť:
 • fixné zákonné úroky z omeškania – pri určení výšky úroku bude rozhodujúca úroková sadzba ECB platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku, ku ktorej sa pripočíta 9 percentuálnych bodov, alebo
 • pohyblivé zákonné úroky z omeškania – *namiesto fixných úrokov z omeškania si môže veriteľ uplatniť úrokovú sadzbu ECB platnú k prvému dňu kalendárneho roka počas celého tohto kalendárneho *polroka omeškania, ku ktorej pripočíta 8 percentuálnych bodov. *Takýto spôsob výpočtu úrokov sa použije na celú dobu omeškania.
   
Pri kalkulácii zákonných úrokov z omeškania sa teda nebude postupovať podľa doterajšieho Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, ale na záväzkové vzťahy medzi podnikateľmi v rámci ich podnikateľskej činnosti alebo na vzťahy medzi subjektom verejného práva a podnikateľom pri jeho podnikateľskej činnosti, sa aplikujú ustanovenia nového nariadenia, ktorým sa vykonáva Obchodný zákonník. „Podľa týchto pravidiel sa bude postupovať v prípadoch, keď k omeškaniu došlo najskôr od 1. februára 2013,“ uviedla Zuzana Chmeľová. 
 
 

Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením pohľadávky

Spomínané nové nariadenie vlády určuje sumu paušálnych nákladov, ktoré veriteľovi vzniknú pri domáhaní sa uspokojenia svojej peňažnej pohľadávky na 40,- EUR. Na túto výšku *jednorazovej paušálnej náhrady nemá vplyv ako dlho trvá omeškania dlžníka so splnením peňažného záväzku. Paušálnu náhradu nákladov si môže veriteľ uplatniť len zo záväzkových vzťahov uzatvorených najskôr 1. februára 2013. T.z. nie je možné požadovať paušálnu náhradu za omeškanie so splnením záväzku, ktorý vznikol pre účinnosťou tejto novely.
 

 

 

Nové inštitúty v obchodných vzťahoch

Novela Obchodného zákonníka zadefinovala nekalú zmluvnú podmienku a nekalú obchodnú prax.
 

Nekalá zmluvná podmienka

Za nekalú zmluvnú podmienku sa bude považovať akékoľvek ustanovenie, ktoré upravuje splatnosť peňažného záväzku, sadzby úrokov z omeškania alebo paušálnu náhradu nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, v hrubom nepomere k právam a povinnostiam veriteľa vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu bez toho, aby na to existoval spravodlivý dôvod. 
 
„Môže ísť o prípad neprimerane dlhej lehoty splatnosti, alebo neprimerane vysokého až úžerníckeho úroku z omeškania a pod. Zákon explicitne vyslovuje neplatnosť takejto nekalej zmluvnej podmienky,“ uviedla Zuzana Chmeľová. 
 
 

Nekalá obchodná prax

Nekalou obchodnou praxou sa rozumie taká obchodná prax týkajúca sa splatnosti peňažného záväzku, sadzby úrokov z omeškania alebo paušálnej náhrady nákladov spojených s uplatnením pohľadávky, ktorú si strany medzi sebou zaviedli, pričom takáto praktika zakladá hrubý nepomer v právach a povinnostiach veriteľa, bez toho, aby na to existoval spravodlivý dôvod. Nekalá obchodná prax sa zakazuje.
 
„Pri posudzovaní, či ide o nekalú zmluvnú podmienku alebo nekalú obchodnú prax je potrebné posúdiť všetky okolnosti prípadu, predovšetkým súlad so zásadami poctivého obchodného styku, povahu predmetu plnenia záväzku, existenciu spravodlivého dôvodu pre odlišné dojednanie ako ustanovuje zákon,“ uviedla Zuzana Chmeľová. 
 
Ak príslušný súd vyhlási niektoré zmluvné dojednanie za nekalú zmluvnú podmienku, alebo zakáže používanie určitej obchodnej praktiky, zmluvná strana, rovnako ako jej prípadný právny nástupca, je povinná zdržať sa ich používania v záväzkových vzťahoch s ďalšími svojimi podnikateľskými partnermi.
 

Zdroj: Podnikam.SK, materiál pripravila poradenská spoločnosť Accace

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Manažment

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

august

10aug8:30Transferové oceňovanie komplexne - trojdňové školenie pre začiatočníkov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

10aug8:30Transferové oceňovanie komplexne - trojdňové školenie pre začiatočníkov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:DPH

18aug8:30Aktuálne zmeny Infozákona a najčastejšie problémy aplikačnej praxe v druhom polroku 20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Samospráva

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X