Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zmeny v zákone o používaní elektronickej registračnej pokladnice od 01.01.2012

Zmeny v zákone o používaní elektronickej registračnej pokladnice od 01.01.2012
SITA
12. januára 2012 Autor Podnikam.SK, SITA Tlačiť

Podmienky používania elektronickej registračnej pokladnice na území Slovenskej republiky upravuje zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov. Predmetný predpis bol koncom roka 2011 novelizovaný zákonom č. 331/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ustanovenia zákona č. 331/2011 Z. z. novelizujúce zákon o elektronickej registračnej pokladnici nadobúdajú účinnosť 01.01.2012. O tom, k akým zmenám v súvislosti s používaním elektronickej registračnej pokladnice od 01.01.2012 došlo, informujeme v nasledujúcom článku.

Dôvodom novelizácie zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) je prebiehajúca reforma daňovej a colnej správy, cieľom ktorej je zjednotiť výber daní, cla a poistných odvodov. Reforma si vyžiadala zmeny v právnych predpisoch upravujúcich jednotlivé druhy daní, ako aj v právnych predpisoch, ktoré majú subsidiárny vzťah k týmto zákonom, napríklad v zákone č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice“).

Tabuľka č. 1:  Prehľad zmien v zákone č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice v znení neskorších predpisov zákonom č. 331/2011 Z. z.

Zákon č. 289/2008 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
Ustanovenie Pôvodný text Nová právna úprava
1 § 2 písmeno j) Na účely tohto zákona sa rozumiej) službou služba uvedená v prílohe č. 1, Na účely tohto zákona sa rozumiej) službou služba označená v Štatistickej klasifikácii ekonomických činností2) uvedená v prílohe č. 1,
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 2)§ 16 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. 2) Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.
2 Poznámky pod čiarou k odkazom 3, 8 a 10 3)§ 7 ods. 1 a 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.8)§ 57 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.10)Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 3) § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch a o zmene zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.8) § 16 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.10) Zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3 § 4 ods. 2 3)§ 7 ods. 1 a 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.8)§ 57 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.10)Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (2) Elektronická registračná pokladnica musí okrem technických požiadaviek podľa odseku 1 písm. b) tretieho bodu spĺňať aj tieto požiadavky: …
4 Poznámka pod čiarou k odkazu 12 12)§ 45 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov. 12) § 69 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
5 § 5 ods. 2 písm. b) (2) Servisná organizácia je povinnáb) písomne si objednať u Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky13) (ďalej len „daňové riaditeľstvo“) plomby a viesť ich evidenciu, (2) Servisná organizácia je povinnáb) písomne si objednať u daňového úradu servisnej organizácie plomby a viesť ich evidenciu,
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa 13)Zákon č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
6 Poznámka pod čiarou k odkazu 14 14)§ 31 ods. 7 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 14) § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z.
7 § 6 ods. 8 (8) Daňové riaditeľstvo z registrov vedených podľa § 5 ods. 1 písm. c) vypracúva elektronický register, ktorý priebežne aktualizuje a zverejňuje na svojej internetovej stránke. (8) Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky14a) (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) z registrov vedených podľa § 5 ods. 1 písm. c) vypracúva elektronický register, ktorý priebežne aktualizuje a zverejňuje na svojej internetovej stránke.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14a 14a) Zákon č. …/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva.
8 § 16 Plomba(1) Plombu je oprávnená vyhotovovať fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou daňové riaditeľstvo uzavrelo zmluvu;17) plomba musí byť vyhotovená v súlade s ochrannými prvkami a údajmi, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4.(2) Plomby, ktorých reklamáciu osoba podľa odseku 1 uznala, odovzdá daňovému riaditeľstvu. Daňové riaditeľstvo takéto plomby zničí a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie odovzdá osobe podľa odseku 1.(3) Daňové riaditeľstvo objednané množstvo plomb predá servisnej organizácii. Daňové riaditeľstvo plomby predáva servisnej organizácii za cenu podľa osobitného predpisu.18) O predaji plomb servisnej organizácii daňové riaditeľstvo vedie evidenciu.(4) Plomby môže použiť len servisná organizácia a nesmie ich predať alebo iným spôsobom odovzdať inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe.(5) Servisná organizácia odovzdá daňovému riaditeľstvu poškodené plomby alebo z iného dôvodu nepoužiteľné plomby. Daňové riaditeľstvo takéto plomby zničí na náklady servisnej organizácie a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach; tento záznam odovzdá servisnej organizácii a daňovému úradu servisnej organizácie. Daňový úrad servisnej organizácie uloží nahradiť náklady vynaložené na zničenie plomb servisnej organizácii, ktorá je povinná uhradiť tieto náklady do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie. Odvolanie má odkladný účinok. Ak servisná organizácia neuhradí uložené náklady, daňový úrad servisnej organizácie je oprávnený ich vymáhať v daňovom exekučnom konaní podľa osobitného predpisu.19)(6) Zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb so servisnou organizáciou vykoná daňové riaditeľstvo za príslušný kalendárny rok do 31. januára po uplynutí kalendárneho roka. Pri vykonaní zúčtovania servisná organizácia uvediea) počet prijatých plomb,b) počet plomb nalepených na elektronické registračné pokladnice,c) počiatočný stav nenalepených plomb,d) počiatočný stav poškodených plomb,e) počet plomb zničených podľa odseku 5,f) konečný stav nenalepených plomb,g) konečný stav poškodených plomb.(7) Daňové riaditeľstvo vedie evidenciu zúčtovaných plomb v členení podľa servisných organizácií. Plomba(1) Plombu je oprávnená vyhotovovať fyzická osoba alebo právnická osoba, s ktorou finančné riaditeľstvo uzavrelo zmluvu;17) plomba musí byť vyhotovená v súlade s ochrannými prvkami a údajmi, ktoré sú uvedené v prílohe č. 4.(2) Plomby, ktorých reklamáciu osoba podľa odseku 1 uznala, odovzdá finančnému riaditeľstvu. Finančné riaditeľstvo takéto plomby zničí a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach, pričom jedno vyhotovenie odovzdá osobe podľa odseku 1.(3) Daňový úrad servisnej organizácie objednané množstvo plomb predá servisnej organizácii. Daňový úrad servisnej organizácie plomby predáva servisnej organizácii za cenu podľa osobitného predpisu.18) O predaji plomb servisnej organizácii daňový úrad servisnej organizácie vedie evidenciu.(4) Plomby môže použiť len servisná organizácia a nesmie ich predať alebo iným spôsobom odovzdať inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe.(5) Servisná organizácia v rámci zúčtovania odberu a použitia prevzatých plomb podľa odsekov 6 a 7 odovzdá daňovému úradu servisnej organizácie poškodené plomby alebo z iného dôvodu nepoužiteľné plomby okrem plomb nenávratne zničených pri označovaní elektronickej registračnej pokladnice a plomb poškodených podľa § 5 ods. 2 písm. d). Daňový úrad servisnej organizácie takéto plomby zničí a o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie záznamu odovzdá servisnej organizácii.(6) Zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb so servisnou organizáciou vykoná daňový úrad servisnej organizácie za príslušný kalendárny rok do 31. januára po uplynutí kalendárneho roka. Ak servisná organizácia prestala vykonávať opravy a údržbu elektronických registračných pokladníc, zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb vykonaná do 30 dní po ukončení tejto činnosti. Nepoužité plomby servisná organizácia vráti a daňový úrad servisnej organizácie ich zničí, pričom o ich zničení vyhotoví úradný záznam v dvoch vyhotoveniach; jedno vyhotovenie záznamu odovzdá servisnej organizácii.(7) Pri vykonaní zúčtovania servisná organizácia uvediea) počet plomb zakúpených servisnou organizáciou,b) počiatočný stav nenalepených plomb z predchádzajúceho kalendárneho roku,c) celkový počet plomb nalepených na elektronické registračné pokladnice,d) počet plomb nalepených na elektronické registračné pokladnice, ktoré boli uvedené do prevádzky,e) počet plomb nalepených na elektronické registračné pokladnice, po tom čo boli nenávratne zničené pri servisnom zásahu,f) počet plomb vymenených alebo doplnených podľa § 5 ods. 2 písm. d),g) počet plomb poškodených servisnou organizáciou a odovzdaných na zničenie podľa odseku 5,h) počet plomb vrátených na zničenie podľa odseku 6,i) konečný stav plomb.(8) Daňový úrad servisnej organizácie vedie evidenciu zúčtovaných plomb v členení podľa servisných organizácií. Finančné riaditeľstvo vedie evidenciu zúčtovaných plomb v členení podľa daňových úradov servisnej organizácie.
9 nové § 16a až 16c § 16aSprávne deliktySprávneho deliktu sa dopustí ten, ktoa) nepoužil elektronickú registračnú pokladnicu na evidenciu tržby,b) svojím zásahom vyradí elektronickú registračnú pokladnicu z prevádzky,c) používa elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 1 až 3,d) nevydá paragón podľa § 10 ods. 4,e) zaeviduje tržbu v elektronickej registračnej pokladnici, ale nevydá pokladničný doklad podľa § 8 ods. 1 a 2,f) vydá pokladničný doklad, doklad alebo paragón, ktoré nespĺňajú náležitosti podľa § 8 ods. 1 a 2 alebo§ 10 ods. 4,g) nemá knihu elektronickej registračnej pokladnice umiestnenú na predajnom mieste podľa § 2 písm. zc),h) nezaeviduje v elektronickej registračnej pokladnici hotovosť podľa § 3 ods. 3,i) nepoužíva elektronickú registračnú pokladnicu na všetkých predajných miestach podľa § 3 ods. 4,j) nezabezpečí vykonanie povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice podľa § 4 ods. 7,k) neoznačí tovar alebo službu podľa § 8 ods. 3,l) nevydá pokladničný doklad alebo paragón podľa § 8 ods. 4,m) nezabezpečí ochranu údajov alebo ochranu elektronickej registračnej pokladnice, alebo uchovávanie údajov podľa § 9,n) nenahlási servisnej organizácii poruchu elektronickej registračnej pokladnice podľa § 10 ods. 1,o) nezaeviduje v elektronickej registračnej pokladnici údaje z vyhotovených paragónov v lehote podľa § 10 ods. 5,p) neuchová fiskálnu pamäť v lehote podľa § 11 ods. 2,q) nevyhotoví dennú uzávierku alebo intervalovú uzávierku v lehote podľa § 12 ods. 1,r) nevedie knihu elektronickej registračnej pokladnice podľa § 13,s) nedodrží postup pri zmene vlastníka elektronickej registračnej pokladnice podľa § 14,t) neoznámi ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice v lehote podľa § 15 ods. 2,u) nezaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice skutočnosti podľa § 10 ods. 1 alebo ods. 3,v) nezabezpečí vykonanie opravy elektronickej registračnej pokladnice v lehote podľa § 5 ods. 2 písm. a),w) nevedie evidenciu plomb podľa § 5 ods. 2 písm. b),x) neoznámi daňovému úradu servisnej organizácie zistenie poškodenia plomby alebo chýbanie plomby, alebo zmeny údajov uložených v elektronickej registračnej pokladnici, alebo odchýlky od elektronickej registračnej pokladnice certifikovanej akreditovanou osobou podľa § 5 ods. 2 písm. c),y) nezabezpečí výmenu poškodenej plomby alebo doplnenie chýbajúcej plomby podľa § 5 ods. 2 písm. d),z) neoznámi v ustanovenej lehote zmenu skutočností podľa § 6 ods. 5,aa) neoznačí elektronickú registračnú pokladnicu plombou podľa § 7 ods. 5,ab) predá alebo iným spôsobom odovzdá inej fyzickej osobe alebo právnickej osobe plomby podľa § 16 ods. 4,ac) neodovzdá daňovému úradu servisnej organizácie poškodené plomby alebo z iného dôvodu nepoužiteľné plomby alebo nedodrží postup pri zúčtovaní odberu alebo použitia prevzatých plomb s daňovým úradom podľa § 16 ods. 5, 6 alebo ods. 7,ad) nezaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice skutočnosti podľa § 4 ods. 7, § 5 ods. 2 písm. c) a d), § 7 ods. 4 a 5, § 10 ods. 2, § 11 ods. 2 a 3 alebo § 15 ods. 1,ae) uvádza elektronickú registračnú pokladnicu do prevádzky alebo vykonáva opravu a údržbu elektronických registračných pokladníc a nie je zapísaný v registri servisných organizácií podľa § 6.§ 16bPokuty(1) Daňový úrad uloží pokutua) od 330 eur do 3 300 eur za správny delikt podľa § 16a písm. a) až d),b) od 30 eur do 330 eur za správny delikt podľa § 16a písm. e) a f),c) od 30 do 3 300 eur za správny delikt podľa § 16a písm. g) až u).(2) Daňový úrad servisnej organizácie uloží pokutua) od 30 eur do 3 300 eur za správny delikt podľa § 16a písm. v) až ad),b) od 160 eur do 1 600 eur za správny delikt podľa § 16a písm. ae).(3) Daňový úrad uloží pokutu pri každom ďalšom zistení porušenia podľaa) § 16a písm. a) až d) od 660 eur do 6 600 eur,b) § 16a písm. e) a f) od 160 eur do 1 600 eur,c) § 16a písm. g) až u) od 60 eur do 6 600 eur.(4) Daňový úrad servisnej organizácie uloží pokutu pri každom ďalšom zistení porušenia podľaa) § 16a písm. v) až ad) od 60 eur do 6 600 eur,b) § 16a písm. ae) od 330 eur do 3 300 eur.(5) Colný úrad na účely spotrebných daní ukladá fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá je podľa tohto zákona povinná používať elektronickú registračnú pokladnicu, pokutu podľa § 16a písm. a), b), d) až f), k) a p) a primerane podľa odseku 3.(6) Daňový úrad a colný úrad sa o uložení pokuty podľa § 16a písm. a), b), d) až f), k) a p) vzájomne informujú.(7) Nepoužívanie elektronickej registračnej pokladnice, uvádzanie elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky alebo vykonávanie opravy a údržby elektronickej registračnej pokladnice fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorá nie je zapísaná v registri servisných organizácií podľa § 6, sa považuje za závažné porušenie tohto zákona; daňový úrad alebo daňový úrad servisnej organizácie, môže po prvom opakovanom zistení uvedených skutočností namiesto uloženia pokuty podľa odseku 3 písm. a) alebo podľa odseku 4 písm. b) podať podnet na zrušenie živnostenského oprávnenia alebo pozastavenie prevádzkovania živnosti.(8) Pri ukladaní pokuty podľa odsekov 1 až 5 sa prihliada na závažnosť, trvanie a následky protiprávneho stavu.(9) Uložením pokuty nezanikajú povinnosti, za ktorých porušenie bola pokuta uložená.(10) Pokutu podľa odsekov 1 až 5 nemožno uložiť, ak uplynulo päť rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu tohto zákona.§ 16cBloková pokutaDaňový úrad v prípadoch, v ktorých ukladá pokuty podľa § 16a písm. e) až ad) alebo colný úrad na účely spotrebných daní v prípadoch, v ktorých ukladá pokutu podľa § 16a písm. e), f), k) a p), môže uložiť fyzickej osobe, ktorá porušila povinnosti podľa tohto zákona blokovú pokutu do výšky 165 eur, ak je fyzická osoba ochotná zaplatiť blokovú pokutu na mieste. Proti uloženiu blokovej pokuty nie sú prípustné opravné prostriedky. Na pokutovom bloku sa vyznačí komu, kedy a za porušenie akej povinnosti bola bloková pokuta uložená. Pokutový blok je súčasne potvrdením o zaplatení blokovej pokuty na mieste v hotovosti. Ak fyzická osoba nezaplatí blokovú pokutu na mieste, vydá sa na pokutu nezaplatenú na mieste pokutový blok s poučením o spôsobe zaplatenia pokuty, o lehote jej zaplatenia a následkoch nezaplatenia pokuty.
10 Poznámky pod čiarou k odkazom 19 a 20 19)Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.20)§ 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov. 19) Zákon č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. …/2011 Z. z.20) § 37 až 39 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení zákona č. …/2011 Z. z.
11 § 17 sa dopĺňa odsekom 3 (3) V konaní o uložení pokút sa postupuje podľa osobitného predpisu.19)
12 nový § 18b § 18bPrechodné ustanovenia k úpravámúčinným od 1. januára 2012(1) Konanie o uložení pokuty podľa osobitného predpisu22) účinného k 28. februáru 2009 a blokovej pokuty podľa osobitného predpisu23) účinného k 28. februáru 2009, ktoré bolo začaté, avšak nebolo právoplatne ukončené k 28. februáru 2009 sa dokončí podľa osobitného predpisu24) účinného k 28. februáru 2009.(2) Za porušenie ustanovení osobitného predpisu,21) o ktorom sa k 28. februáru 2009 neviedlo konanie, sa uloží pokuta podľa osobitného predpisu24) účinného k 28. februáru 2009.(3) Ak osoba podľa osobitného predpisu25) účinného od 1. marca 2009 používa v súlade s § 18 ods. 1 elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitného predpisu21) účinného k 28. februáru 2009, za porušenie ustanovení tohto predpisu, sa uloží pokuta podľa osobitného predpisu24) účinného k 28. februáru 2009.(4) Konanie o uložení pokuty podľa osobitného predpisu26) účinného k 31. decembru 2011 a blokovej pokuty podľa osobitného predpisu23) účinného k 31. decembru 2011, ktoré bolo začaté, avšak nebolo právoplatne ukončené k 31. decembru 2011 sa dokončí podľa osobitného predpisu24) účinného k31. decembru 2011.(5) Za porušenie ustanovení predpisu účinného k 31. decembru 2011, o ktorom sa k 31. decembru 2011 neviedlo konanie, sa uloží pokuta podľa osobitného predpisu24) účinného k 31. decembru 2011.(6) Osobe podľa osobitného predpisu25) účinného k 28. februáru 2009, ktorá používa v súlade s § 18 ods. 1 elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitného predpisu21) účinného k 28. februáru 2009, colný úrad na účely spotrebných daní za porušenie ustanovení osobitného predpisu21) účinného k 28. februáru 2009 v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2011, uloží pokutu podľa osobitného predpisu24) účinného k 28. februáru 2009.(7) Plomby obstarané do 31. decembra 2011 sa môžu používať aj po 31. decembri 2011.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22 až 26 22) § 35 ods. 8 až 12 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.23) § 35a zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.24) Zákon Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.25) § 35 ods. 8 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.26) § 35 ods. 8 až 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
13 Príloha č. 1 SLUŽBY, NA KTORÉ SA VŤZAHUJE POVINNOSŤ EVIDENCIE TRŽIEBV ELEKTRONICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICI SLUŽBY, na ktoré sa vzťahuje povinnosť EVIDENCIE TRŽIEB V ELEKTRoNICKEJ REGISTRAČNEJ POKLADNICIViď novela

Čo všetko sa zmenilo v súvislosti s novelou zákona o elektronickej registračnej pokladnici od 01.01.2012?

  1. Definícia služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona č. 289/2008 Z. z. sa spresňuje v súlade s vyhláškou Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z, ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Rozsah služieb sa touto úpravou oproti pôvodnej prílohe č. 1 nemení. Používanie elektronickej registračnej pokladnice sa vzťahuje len na služby označené v tejto prílohe.
  2. V ustanovení § 5 ods. 2 písm. b) zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice došlo k zmene terminológie. Do 31.12.2011 si servisné organizácie písomne objednávali plomby u Daňového riaditeľstva SR. Od 01.01.2012 je servisná organizácia povinná  písomne si objednať plomby u daňového úradu servisnej organizácie.
  3. Bodom 7 novely dochádza k pojmovému spresneniu ustanovenia § 6 ods. 8. Do 31.12.2011 viedlo elektronický register Daňové riaditeľstvo SR. Vzhľadom na zmenu názvu Daňového riaditeľstva SR na Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky od 01.01.2012, bude elektronický register od tohto dátumu viesť na svojej internetovej stránke Finančné riaditeľstvo SR.
  4. Bodom 8 novely bolo ustanovenie § 16 upravujúce skutočnosti týkajúce sa objednávania, zúčtovania a vedenia evidencie plomb čiastočne pozmenené. Od 01.01.2012 sa budú plomby objednávať u daňového úradu servisnej organizácie. Zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb so servisnou organizáciou vykoná daňový úrad servisnej organizácie za príslušný kalendárny rok do 31. januára po uplynutí kalendárneho roka. V súvislosti so zúčtovaním plomb sa dopĺňa postup v prípade, kedy servisná organizácia prestane vykonávať opravy a údržbu elektronických registračných pokladníc.
  5. Ustanovenie § 16 sa dopĺňa o nový odsek 8, ktorý ustanovuje, že daňový úrad servisnej organizácie vedie evidenciu zúčtovaných plomb v členení podľa servisných organizácií. Finančné riaditeľstvo SR vedie evidenciu zúčtovaných plomb v členení podľa daňových úradov servisnej organizácie.
  6. Bodom 9 a 10 novely sa do zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice dopĺňajú nové odseky, a to § 16a Správne delikty a §16b Pokuty. Dôvodom je skutočnosť, že do konca roka 2011 boli sankcie za porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice ustanovené v zákone č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý vstúpil do platnosti od 01.januára 2012, ukladanie sankcií za porušenie povinností uvedených v zákone o elektronickej registračnej pokladnici nerieši. Preto bolo potrebné tieto skutočnosti doplniť do zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice.
  7. Bodom 11 novely sa ustanovuje, aby v konaní o uložení pokút, napr. v konaní o uložení, odvolaní alebo o iných riadnych alebo mimoriadnych opravných prostriedkoch sa postupovalo podľa daňového poriadku.
  8. Bodom 12 novely sa za odsek §18a vkladá nové ustanovenie § 18b, ktoré znie Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2012.  Ich náplňou sú  prechodné ustanovenia k ukladaniu pokút za porušenie ustanovení vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov. Napríklad ak podnikateľ  používal pokladnicu podľa vyhlášky č. 55/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov do 31. decembra 2011 a v tomto období bolo zistené aj porušenie ustanovení predmetnej vyhlášky, v roku 2012 sa mu uloží pokuta podľa § 35 alebo 35a zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov účinného k 28. februáru 2009. Jednoducho povedané, ak  porušenie zákona o používaní elektronickej registračnej pokladnice bolo zistené do 31. decembra 2011, pokuta sa uloží podľa zákona č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov účinného do 31. decembra 2011.
  9. Novela č. 331/2011 Z. z. ustanovuje, že plomby, ktoré boli obstarané tak zo strany finančného riaditeľstva, ako aj servisných organizácii do konca roka 2011, a na ktorých sa nachádzajú slová „DAŇOVÉ RIADITEĽSTVO“ je možné používať aj v roku 2012 až do vyčerpania zásob napriek zmene názvu tohto orgánu (na FINANČNÉ RIADITEĽSTVO).

dj

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Registračné pokladne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X