Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zmeny v zákone o používaní elektronickej registračnej pokladnice od 1. 1. 2018

Registračná pokladnica
registračná pokladnica Thinkstock
6. novembra 2017 Tlačiť

Od 1. 1. 2018 nadobúda účinnosť novela zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice.

V súvislosti s používaním virtuálnej registračnej pokladnice sa detailnejšie definuje virtuálna registračná pokladnica tak, aby interpretácia bola jednoznačná a neumožňovala iný výklad. Účelom je jednoznačne ustanoviť, akým spôsobom a prostredníctvom akých aplikácií je možné prihlásenie do virtuálnej registračnej pokladnice.

V zo snahy o elimináciu krátenia prijatých tržieb a dosiahnutie vyššej ochrany a bezpečnosti, či už pri výrobe pokladníc a aj pri ich používaní vyplývajú ďalšie úpravy. Ide o zmeny týkajúce sa certifikácie elektronických registračných pokladníc, postupu servisných organizácií pri ukončení prevádzky pokladníc, upravujú sa niektoré ustanovenia z dôvodu jednoznačnosti.

O všetkých zmenách, ktoré v zákone o používaní elektronickej registračnej pokladnice nastanú sa dočítate v prémiovej časti obsahu.

V prémiovej časti nájdete:

 • Úpravy pre používanie výhradne klientskeho prostredia poskytovaného finančným riaditeľstvom
 • Úprava terminológie
 • Povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou alebo virtuálnou registračnou pokladnicou a povinnosti ZŤP
 • Evidencia tržieb
 • Povinnosti voči Colnému úradu
 • Požiadavky na virtuálnu registračnú pokladnicu
 • Predĺženie lehoty na rozhodnutie o žiadosti na vykonanie certifikácie
 • Zverejňovanie zoznamu certifikovaných elektronických registračných pokladníc
 • Plombovanie registračných pokladníc
 • Zmena kompetencií z daňového na colný úrad
 • Zmeny v povinnostiach servisnej organizácie
 • Nová podmienka na zápis a vyčiarknutie z registra servisných organizácií
 • Žiadosť o pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice
 • Úprava predajného miesta – prenosná pokladnica
 • Lehota na oznámenie zmeny predajného miesta
 • Označenie tovaru alebo služby na pokladničnom doklade
 • Postup pri prerušení prevádzky a zrušenie povinnosti dennej uzávierky z paragońov
 • Zaznamenanie kumulovaného obratu pri výmene fiskálnej pamäte
 • Povinnosti podnikateľa pri zmene údajov
 • Ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice
 • Predaj plomb
 • Zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb
 • Správne delikty a sankcie
 • Doklady pri kontrole dodržiavania ustanovení zákona
 • Zabezpečenie a prepadnutie elektronickej registračnej pokladnice
 • Postup podnikateľa pri zabezpečení a prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice
 • Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018
 • Notifikácia v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady
 • Kniha elektronickej registračnej pokladnice

Úpravy pre používanie výhradne klientskeho prostredia poskytovaného finančným riaditeľstvom

V § 2 písmeno b) znie:

„b) virtuálnou registračnou pokladnicou  služba zriadená Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) komunikujúca prostredníctvom koncového zariadenia a poskytovaná výhradne prostredníctvom

 1. mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo a
 2. klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle,“.

§ 2 sa dopĺňa písmenami zh) a zi), ktoré znejú:

„zh) klientskym prostredím webová aplikácia, prostredníctvom ktorej sa zadávajú údaje o pokladničnom doklade,

zi) komunikačným protokolom súbor príkazov, sekvencií, funkcií a informácií, na základe ktorých vykonáva vstavaný registračný program svoju činnosť.“.

§ 4a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Používať iné klientske prostredie pre používanie virtuálnej registračnej pokladnice podnikateľom, okrem klientskeho prostredia podľa § 2 písm. b) druhého bodu, je zakázané.“.

V § 8 ods. 7 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „okrem údaja podľa odseku 1 písm. e)“ a na konci sa pripája táto veta: „Unikátny identifikačný kód je zobrazený v alfanumerickom tvare a zároveň ako čitateľný QR kód spracovateľný technickými zariadeniami.“.

V § 8 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:

„(8) Akýkoľvek údaj uvedený na vyhotovenom pokladničnom doklade podľa odseku 7 je zakázané meniť.“.

Týmito legislatívnymi úpravami sa má dosiahnuť, aby koncový používateľ virtuálnej registračnej pokladnice – podnikateľ používal výhradne klientske prostredia poskytované finančným riaditeľstvom a nie externé klientske prostredia, ktoré nemusia zaručiť korektné prepojenie s virtuálnou registračnou pokladnicou. Pri použití externých klientskych prostredí finančná správa nevie garantovať, aby nedošlo k modifikácii údajov na pokladničnom doklade pred jeho odoslaním do virtuálnej registračnej pokladnice a aby nedošlo k zmene tlačovej formy pokladničného dokladu.

Detailnejšie sa definuje  virtuálna registračná pokladnica tak, aby interpretácia bola jednoznačná a neumožňovala iný výklad. Účelom takto precizovaného ustanovenia je jasne ustanoviť akým spôsobom a prostredníctvom akých aplikácií je možné prihlásenie do virtuálnej registračnej pokladnice.

Zavádza sa nový pojem klientske prostredie, ktorým je iba to prostredie, ktoré je publikované na stránke finančného riaditeľstva, teda iba to prostredie, ktoré je finančným riaditeľstvom určené na využívanie služby virtuálnej registračnej pokladnice. Účelom zavedenia tohto pojmu je aj zamedzenie prípadného nesprávneho chápania alebo výkladu, akým komunikačným kanálom je podnikateľ oprávnený/povinný používať službu virtuálnej registračnej pokladnice. Dopĺňa sa aj pojem komunikačný protokol.

Ustanovenie § 8 ods. 7  sa dopĺňa tým, že sa rozširuje o čitateľný QR kód ako o údaj, ktorý  musí pokladničný doklad vyhotovený virtuálnou registračnou pokladnicou obsahovať.    Textáciou „čitateľný QR kód“  je QR kód v takej kvalite tlače,  aby ho bolo možné opätovne zosnímať čítačkou čiarových kódov, ktorou sú vybavené mobilné telefóny prípadne špecializované zariadenia. Iba tak je možné zabezpečiť jednoduchosť a atraktívnosť overenia pokladničného dokladu pracovníkom finančnej správy alebo občanom Slovenskej republiky. Táto požiadavka uľahčuje overenie dokladu občanom, čím ho nepriamo stimuluje k tejto aktivite a napomáha teda hlavnému účelu, t. j. identifikácii podnikateľov, ktorí neevidujú tržbu podľa zákona a tým teda občania nepriamo podporujú boj proti daňovým podvodom.

V § 8 sa dopĺňa nový odsek 8, ktorým sa ustanovuje jednoznačný zákaz  úpravy údajov pokladničného dokladu z virtuálnej registračnej pokladnice pred jeho samotnou tlačou.

Úprava terminológie

Na účely výroby elektronickej registračnej pokladnice sa pre výrobcov dovozcov a distribútorov pokladníc precizuje pojem vlastný registračný program a zreálňuje sa skutočné fungovanie elektronickej registračnej pokladnice a fiskálnej tlačiarne.

V § 2 písm. e) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „vlastný registračný program musí komunikovať so vstavaným registračným programom na základe komunikačného protokolu a môže byť umiestnený len v počítači, ktorý prostredníctvom komunikačného modulu komunikuje so vstavaným registračným programom,“.

V § 3 ods. 2 písm. a) ôsmy bod znie:

„8. tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím;8) to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,“.

V § 3 ods. 2 písm. b) prvý bod znie:

„1. fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím;8) to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,“.

Ide o zosúladenie terminológie so zákonom č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou alebo virtuálnou registračnou pokladnicou a povinnosti ZŤP

§ 3 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Podnikateľ, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť evidovať tržbu, je povinný na každom predajnom mieste sprístupniť oznámenie, v ktorom uvedie, že nie je podľa tohto zákona povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu tak, aby toto oznámenie bolo pre kupujúceho jednoznačné, zrozumiteľné, ľahko prístupné a dobre čitateľné. Ak podnikateľ nemá povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu podľa § 3 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu alebo písm. b) prvého bodu, je povinný mať na predajnom mieste na účely kontroly podľa § 17 ods. 1 preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom8) alebo  úradne osvedčenú fotokópiu týchto preukazov.“.

Doplnené ustanovenie prispeje k zníženiu podnetov kupujúcich na nevydanie pokladničného dokladu podnikateľom, ktorý nie je povinný používať na evidenciu tržieb elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu a zjednoduší sa aj činnosť orgánov finančnej správy, ktoré pri miestnom zisťovaní nebudú musieť spísať zápisnicu o tejto skutočnosti. Zákon taxatívne neustanovuje, aký formát alebo čo musí presne oznámenie o tom, že podnikateľ nie je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu obsahovať. Odporúča sa, aby podnikateľ nadväzne na zákon v oznámení uviedol, napr. že nie je podnikateľom alebo sa na neho vzťahuje výnimka podľa § 3 ods. 2 alebo neposkytuje službu uvedenú v prílohe č. 1 k zákonu. Formát a miesto umiestnenia oznámenia je tiež na rozhodnutí podnikateľa a malo byť také, aby pre zákazníka bolo čo najviac prístupné a zrozumiteľné.

Nadväzne na výnimku z používania registračných pokladníc fyzickými osobami s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, tieto osoby na predajnom mieste musia mať na účely kontroly preukaz fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukaz s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ich overenú fotokópiu.

Evidencia tržieb

V záujme toho, aby podnikateľ nepoužíval na evidenciu tržieb inú pokladnicu ako tú, ktorá bola certifikovaná, dopĺňa podmienka v § 4.

V § 4 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:

„4. ktorá je konštrukčne totožná s typom elektronickej registračnej pokladnice, na ktorý Colný úrad Bratislava vydal rozhodnutie o certifikácii alebo na ktorý akreditovaná osoba10) vydala certifikát o splnení požiadaviek podľa odsekov 2 až 4.“.

Povinnosti voči Colnému úradu

V § 4 ods. 6 druhej vete sa slová „od vydania rozhodnutia o certifikácii Colnému úradu Bratislava poskytnúť“ nahrádzajú slovami „odo dňa doručenia výzvy Colného úradu Bratislava, poskytnúť Colnému úradu Bratislava“.

V § 4 sa odsek 6 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

„f) iné informácie alebo nástroje požadované Colným úradom Bratislava.“.

Výrobcovia, dovozcovia a distribútori elektronických registračných  pokladníc budú teda povinní poskytovať na základe výzvy Colného úradu Bratislava aj iné informácie a nástroje ako sú uvedené v  písm. a) až e) tohto ustanovenia. Vo výzve Colný úrad Bratislava uvedie, ktoré informácie alebo nástroje je výrobca, dovozca alebo distribútor povinný poskytnúť.

V § 4 ods. 9 sa slová „daňovému úradu alebo colnému úradu“ za slovami „poskytnúť ho“ nahrádzajú slovami „daňovému úradu, colnému úradu, finančnému riaditeľstvu alebo Kriminálnemu úradu finančnej  správy (ďalej len „orgán finančnej správy“) a slová „daňovému úradu alebo colnému úradu“ za slovom „umožniť“ sa nahrádzajú slovami „orgánu finančnej správy“.

Ustanovenie je doplnené nadväzne na skutočnosť, že kontrolu dodržiavania ustanovení zákona vykonáva nie-len daňový úrad, colný úrad, ale aj finančné riaditeľstvo a Kriminálny úrad.

§ 4 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť a sprístupniť servisnej organizácii a Colnému úradu Bratislava každú aktualizáciu vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu spolu s nezameniteľným označením verzie týchto programov. V oznámení pre Colný úrad Bratislava výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice uvedie

 1. a) dátum aktualizácie vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu spolu s nezameniteľným označením verzie týchto programov,
 2. b) zoznam servisných organizácií, ktorým bola aktualizácia oznámená a sprístupnená s uvedením dátumu jej oznámenia a sprístupnenia,
 3. c) spôsob ako zistiť verziu vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu na type a modeli elektronickej registračnej pokladnice,
 4. d) popis zmien oproti poslednej certifikovanej verzii elektronickej registračnej pokladnice, ktorý popisuje vzťah k základným fiskálnym požiadavkám na elektronickú registračnú pokladnicu vrátane čestného vyhlásenia zodpovednej osoby o pravdivosti popisovaných zmien.“.

Ustanovuje sa tak povinnosť pre výrobcu, dovozcu a distribútora elektronickej registračnej pokladnice oznámiť Colnému úradu Bratislava aktualizáciu vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu s označením ich verzie a zároveň sa ustanovujú údaje, ktoré v oznámení budú uvedené.

Požiadavky na virtuálnu registračnú pokladnicu

V § 4a odsek 1 znie:

„(1) Na účely plnenia povinnosti podľa § 3 ods. 1 možno používať len virtuálnu registračnú pokladnicu podľa § 2 písm. b).“.

S prihliadnutím na nové znenie § 2 písm. b) sa upravuje, akú virtuálnu registračnú pokladnicu je možné používať.

Vzhľadom na to, že virtuálna registračná pokladnica je zriadená v prostredí finančného riaditeľstva musia byť tlačové výstupy, t j. pokladničné doklady, pásky uzávierok, resp. iné doklady vytlačené tak, ako ich nastavilo finančné riaditeľstvo vo svojom systéme. Nie je možné, aby obsah a usporiadanie výsledných výstupov vytvorených virtuálnou registračnou pokladnicou bolo možné doplňovať a upravovať. Pokiaľ ide o formát tlače, tento nie je taxatívne ustanovený.

V § 4a ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Obsah alebo usporiadanie údajov výsledných výstupov vytvorených virtuálnou registračnou pokladnicou nie je možné ďalej doplňovať alebo upravovať.“.

Predĺženie lehoty na rozhodnutie o žiadosti na vykonanie certifikácie

V § 4b ods. 9 sa slová „rozhodnutím predĺžiť o 30 dní“ nahrádzajú slovami „predĺžiť o 90 dní“ a na konci sa pripája táto veta: „O predĺžení lehoty s uvedením dôvodov Colný úrad Bratislava písomne upovedomí výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice.“.

Predlžuje sa lehota, o ktorú môže odvolací orgán predĺžiť Colnému úradu Bratislava lehotu na rozhodnutie o žiadosti na vykonanie certifikácie. Dôvodom na zmenu lehoty sú poznatky z praxe, a to, že v záujme dôsledného uskutočnenia certifikácie v odôvodnených prípadoch je doteraz ustanovená lehota krátka. V praxi sa často stáva, že je potrebné doplniť doklady, ktoré sú nevyhnutné pre certifikačné konanie a za týmto účelom musí  Colný úrad Bratislava vyzvať dotknutú osobu na ich doplnenie, pričom táto osoba nie vždy vie z objektívnych dôvodov tieto doklady predložiť tak, aby Colný úrad Bratislava mohol rozhodnúť v zákonnej lehote.

Zverejňovanie zoznamu certifikovaných elektronických registračných pokladníc

§ 4b sa dopĺňa odsekom 17, ktorý znie:

„(17) Finančné riaditeľstvo vypracúva na základe právoplatných rozhodnutí o certifikácii podľa odseku 7 zoznam certifikovaných elektronických registračných pokladníc alebo fiskálnych tlačiarní vrátane vlastného registračného programu, ktorý priebežne aktualizuje a zverejňuje na svojom webovom sídle.“.

Finančné riaditeľstvo bude na základe právoplatných rozhodnutí o certifikácii zverejňovať na svojom webovom sídle zoznam certifikovaných elektronických registračných pokladníc alebo fiskálnych tlačiarní. Zoznam bude slúžiť pre podnikateľov, aby si mohli overiť, či pokladnica, ktorú si chcú obstarať na účely evidencie tržieb je certifikovaná.

Plombovanie registračných pokladníc

V § 5 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) písomne si objednať u finančného riaditeľstva plomby, viesť ich evidenciu a vykonať ich zúčtovanie podľa § 16,“.

Servisná organizácia si nebude plomby na plombovanie registračných pokladníc objednávať na daňovom úrade, ale na finančnom riaditeľstve, nakoľko objednávanie a predaj plomb zabezpečuje finančné riaditeľstvo v sídle svojej organizačnej zložky.

Zmena kompetencií z daňového na colný úrad

V § 5 ods. 2 písm. c) sa slová „daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „colnému úradu“.

Miestne príslušný daňový úrad sa nahrádza colným úradom, nakoľko činnosti súvisiace s plombami prechádzajú do kompetencie colných úradov z dôvodu zefektívnenia tejto činnosti.

Zmeny v povinnostiach servisnej organizácie

V § 5 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:

„e) vykonať pri každej oprave a povinnej údržbe elektronickej registračnej pokladnice aktualizáciu vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu na najnovšiu verziu, ktorá je pre daný typ a model elektronickej registračnej pokladnice dostupná a zapísať dátum aktualizácie do knihy elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdiť odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú a podpisom fyzickej osoby, ktorá záznam vykonala s uvedením jej mena a priezviska,

f) oznámiť bez zbytočného odkladu colnému úradu stratu plomby, pričom v oznámení uvedie číslo série a poradové číslo plomby a dátum jej straty,

g) oznámiť podnikateľovi zmeny údajov podľa § 7 ods. 1 písm. a) štvrtého bodu do 15 dní odo dňa, kedy zmeny nastali.“.V záujme toho, aby registračné pokladnice boli zosúladené so zmenami, ktoré môžu nastať vo vstavanom registračnom programe alebo vo vlastnom registračnom programe majú  tieto zmeny byť vykonané servisnou organizáciou v rámci opravy alebo povinnej údržby elektronickej registračnej pokladnice.

Nadväzne na to, že zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb sa bude vykonávať na colnom úrade, tak aj oznámenie o strate plomby sa bude vykonávať na colnom úrade.

Nadväzne na úpravu § 13 sa ustanovuje servisnej organizácii povinnosť oznámiť podnikateľovi všetky zmeny údajov týkajúcich sa servisnej organizácie, ktorá pre podnikateľa vykonáva opravu a údržbu elektronických registračných pokladníc na účely vykonania zmien v knihe pokladnice a následne oznámenia zmien na daňovom úrade.

Nová podmienka na zápis a vyčiarknutie z registra servisných organizácií

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c) nebola v predchádzajúcich piatich kalendárnych rokoch právoplatne vyčiarknutá z registra servisných organizácií podľa odseku 6 písm. d).“.

V § 6 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

„d) nevykoná zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb podľa § 16 ani v lehote do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o pokute uloženej za správny delikt podľa § 16a písm. aj).“.

Dopĺňa sa ďalšia podmienku na zápis fyzickej alebo právnickej osoby do registra servisných organizácií daňovým úradom a podmienku na vyčiarknutie servisnej organizácie z registra servisných organizácií. Ide o sprísnenie podmienok na zápis do registra servisnej organizácie a jej vyčiarknutie.

Žiadosť o pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice

Z dôvodu jednoznačnosti sa dopĺňa aj do § 7 ods. 1, že požiadať o pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice môže podnikateľ na ktoromkoľvek daňovom úrade.

V § 7 ods. 1  úvodnej vete sa za slovo „podnikateľ“ vkladá slovo „ktorémukoľvek“.

V § 7 ods. 3 sa vypúšťa posledná veta. Nadväzne na § 7 ods. 1, v ktorom sa z dôvodu jednoznačnosti doplnilo, že požiadať o pridelenie daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice môže podnikateľ na ktoromkoľvek daňovom úrade, sa posledná veta stala bezpredmetnou.

Úprava predajného miesta – prenosná pokladnica

V prípade, že sa elektronická registračná pokladnica používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase v knihe elektronickej registračnej pokladnice a aj na tlačových výstupoch z registračných pokladníc sa uvedie ako predajné miesto prenosná pokladnica. Predajné miesto  je definované v § 2 písm. l), a teda všade, kde sa v zákone uvádza predajné miesto sa v zmysle § 7 ods. 6 bude uvádzať prenosná pokladnica.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Ak sa elektronická registračná pokladnica používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, ako predajné miesto sa uvedie prenosná pokladnica.“.

§ 7a sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Ak sa virtuálna registračná pokladnica používa na rôznych predajných miestach v odlišnom čase, ako predajné miesto sa uvedie prenosná pokladnica.“.

Nadväzne na poznatky z praxe sa novozavedeným odsekom 4 upravuje pri používaní virtuálnej registračnej pokladnice, v ktorých prípadoch sa ako predajné miesto uvádza „prenosná pokladnica“.

Lehota na oznámenie zmeny predajného miesta

V § 7a ods. 3 sa slová „v lehote podľa osobitného predpisu14)“ nahrádzajú slovami „do 15 dní od uskutočnenia tejto zmeny“.

Skracuje sa lehota na oznámenie zmeny predajného miesta.

Označenie tovaru alebo služby na pokladničnom doklade

V § 8 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Tovar alebo službu nemožno označiť len číselným znakom alebo alfanumerickým kódom.“.

S prihliadnutím na poznatky z praxe sa v ustanovení  dopĺňa, že pri pomenovaní tovaru alebo služby, ktorý sa uvádza na pokladničnom doklade, nie je možné použiť len číselný znak alebo alfanumerický kód. Z uvedeného vyplýva, že tovar musí byť označený podstatným menom, resp. jeho prívlastkom a až potom môže dôjsť k doplneniu číselným znakom alebo alfanumerickým kódom, t. j. ide o kombináciu menného a číselného názvu.

Znenie neupravuje, že číselný znak a alfanumerický kód má byť uvedený za slovným označením, len nepripúšťa označenie tovaru alebo služby iba číselným znakom alebo alfanumerickým kódom; tzn. že novelou sa zakazuje označiť tovar alebo službu iba číselným znakom alebo alfanumerickým kódom.

Postup pri prerušení prevádzky a zrušenie povinnosti dennej uzávierky z paragońov

Postup uvedený pri prerušení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice alebo virtuálnej registračnej pokladnice sa bude vzťahovať na podnikateľa bez ohľadu na to, či závažný dôvod prerušenia prevádzky vznikol bez jeho zavinenia alebo s jeho zavinením.

V záujme zníženia administratívnej záťaže a z dôvodu, že údaje z paragónov je podnikateľ povinný zaevidovať v elektronickej registračnej pokladnici dodatočne, sa ruší povinnosť vyhotovovať dennú uzávierku z paragońov.

V § 10 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „ktorý vznikol bez jeho zavinenia,“.

V § 10 ods. 4 sa vypúšťa posledná veta.

Zaznamenanie kumulovaného obratu pri výmene fiskálnej pamäte

V § 11 ods. 2  poslednej vete sa za slovo „zaznamená“ vkladajú slová „sumu kumulovaného obratu evidovaného v elektronickej registračnej pokladnici v čase výmeny fiskálnej pamäte,“.

Pri výmene fiskálnej pamäte bude do knihy pokladnice zapísaná výška kumulovaného obratu. Tento údaj využije podnikateľ pri strate údajov z pokladnice za účelom preukázania výšky kumulovaného obratu, najmä na účely kontroly.

V § 12 ods. 4 druhej vete sa vypúšťa slovo „a),“.

Ide o legislatívnu úpravu nadväzne na § 4a ods. 2 písm. a), podľa ktorého pri virtuálnej registračnej pokladnici ochranný znak obsahuje iba pokladničný doklad.

Povinnosti podnikateľa pri zmene údajov

V § 13 odsek 3 znie:

„(3) Podnikateľ je povinný zapísať zmeny údajov uvedených v § 7 ods. 1 písm. a) prvého bodu alebo druhého bodu do knihy elektronickej registračnej pokladnice v lehote do 15 dní odo dňa, kedy zmeny nastali a zmeny údajov uvedených v štvrtom bode do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia servisnej organizácie podľa § 5 ods. 2 písm. g). Pri zmene predajného miesta, ktoré je odlišné od miesta podnikania alebo od sídla podnikania a pri zmene servisnej organizácie alebo pri zápise druhej servisnej organizácie do knihy elektronickej registračnej pokladnice, je podnikateľ povinný v lehote do 15 dní od vykonania zápisu v knihe elektronickej registračnej pokladnice predložiť ktorémukoľvek daňovému úradu oznámenie o vykonaní zápisu zmien týchto údajov v knihe elektronickej registračnej pokladnice.“.

Ustanovuje sa povinnosť podnikateľa zapísať všetky zmeny týkajúce sa identifikačných údajov podnikateľa, údajov o elektronickej registračnej pokladnici a údajov o servisnej organizácii do knihy elektronickej registračnej pokladnice, a to do 15 dní odo dňa kedy tieto zmeny nastali.

Pri zmene predajného miesta, ak je odlišné od miesta podnikania alebo sídla podnikania, pri zmene servisnej organizácie alebo pri zápise druhej servisnej organizácie je podnikateľ povinný oznámiť v ustanovenej lehote daňovému úradu, že vykonal zápis zmien do knihy elektronickej registračnej pokladnice.

Ide o zníženie administratívnej záťaže podnikateľa, pretože oproti v súčasnosti platnej úprave, nebude musieť ísť na daňový úrad s knihou pokladnice, ale bude postačovať, ak si zmeny v knihe pokladnice vykoná sám a taxatívne uvedené zmeny  v ustanovenej lehote len oznámi daňovému úradu.

Ukončenie prevádzky elektronickej registračnej pokladnice

V § 15 odsek 1 znie:

„(1) Servisná organizácia pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice na požiadanie podnikateľa vyberie fiskálnu  pamäť z elektronickej registračnej pokladnice aj s elektronickými súčiastkami potrebnými na prečítanie údajov z fiskálnej pamäte mimo elektronickej registračnej pokladnice a odovzdá ju podnikateľovi. Pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice  dátum ukončenia prevádzky a sumu kumulovaného obratu evidovaného v elektronickej registračnej pokladnici ku dňu ukončenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú a podpisom fyzickej osoby, ktorá ukončila prevádzku elektronickej registračnej pokladnice, s uvedením jej mena a priezviska. Vybranú fiskálnu pamäť je podnikateľ povinný uchovávať do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane.12)“.

Vzhľadom na to, že podľa zákona nie je potrebné pri uvedení pokladnice do prevádzky zaznamenať do prevádzkovej pamäte daňový kód pokladnice, z ustanovenia sa vypúšťa povinnosť servisnej organizácie odstrániť daňový kód elektronickej registračnej pokladnice z prevádzkovej pamäte.

Rovnako ako pri výmene fiskálnej pamäte bude pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice do knihy pokladnice zapísaná aj výška kumulovaného obratu. Tento údaj využije podnikateľ pri strate údajov z pokladnice za účelom preukázania výšky kumulovaného obratu, najmä na účely kontroly.

Ustanovuje sa spresnenie tak, aby bol podnikateľ po ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice povinný uchovávať vybranú fiskálnu pamäť do uplynutia lehoty na zánik práva vyrubiť daň alebo rozdiel dane, rovnako ako pri výmene fiskálnej pamäte.

 Nie je účelné ani efektívne, aby podnikateľ pri ukončení prevádzky musel knihu pokladnice predkladať miestne príslušnému daňovému úradu. Za účelom zjednotenia postupu pri uvedení elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky s postupom pri ukončení prevádzky elektronickej registračnej pokladnice sa ustanovuje, aby mal podnikateľ možnosť ukončiť prevádzku elektronickej registračnej pokladnice na ktoromkoľvek daňovom úrade.

V § 15 ods. 2 prvej vete sa za slovo „pokladnice“ vkladá slovo „ktorémukoľvek“.

Na základe potreby preukázanej v praxi sa upravuje ukončenie používania registračných pokladníc z úradnej moci aj v tých prípadoch, ak podnikateľ daňovému úradu neoznámil alebo nemohol oznámiť ukončenie prevádzky a ak daňový úrad potrebuje ukončiť používanie registračných pokladníc z vlastného podnetu alebo z podnetu iného orgánu finančnej správy.

Zároveň sa upravuje lehota na ukončenie používania registračných pokladníc, ak dôjde k úmrtiu podnikateľa alebo k zániku spoločnosti bez likvidácie.

Pri ukončení používania virtuálnej registračnej pokladnice  budú nové prihlasovacie údaje zaslané nielen podnikateľovi, ale aj dedičovi alebo právnemu nástupcovi.

§ 15 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

„(6) Daňový úrad zruší daňový kód elektronickej registračnej pokladnice aj

a) po výmaze podnikateľa z obchodného registra bez právneho nástupcu alebo po výmaze z iného obdobného registra bez právneho nástupcu, alebo ak je nástupcom Slovenská republika, alebo

b) z vlastného podnetu alebo z podnetu colného úradu, finančného riaditeľstva alebo Kriminálneho úradu finančnej správy, ak je takéto konanie daňového úradu nevyhnutné na zabezpečenie účelu tohto zákona.

(7) Pri úmrtí podnikateľa a pri zániku podnikateľa, ktorý bol zrušený bez likvidácie, je dedič alebo právny nástupca povinný ukončiť prevádzku elektronickej registračnej pokladnice najneskôr v lehote podľa osobitného predpisu.14)“.

V § 15a odsek 2 znie:

„(2) Daňový úrad ukončí používanie virtuálnej registračnej pokladnice aj

a) po výmaze podnikateľa z obchodného registra bez právneho nástupcu alebo po výmaze z iného obdobného registra bez právneho nástupcu, alebo ak je nástupcom Slovenská republika,

b) po oznámení podnikateľa, že došlo k strate, zneužitiu alebo k odcudzeniu prihlasovacích údajov,

c) z vlastného podnetu alebo z podnetu colného úradu, finančného riaditeľstva alebo Kriminálneho úradu finančnej správy, ak je takéto konanie daňového úradu nevyhnutné na zabezpečenie účelu tohto zákona.“.

§ 15a sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Pri úmrtí podnikateľa a pri zániku podnikateľa, ktorý bol zrušený bez likvidácie, je dedič alebo právny nástupca povinný ukončiť používanie virtuálnej registračnej pokladnice najneskôr v lehote podľa osobitného predpisu.14)

(5) Daňový úrad umožní po ukončení používania virtuálnej registračnej pokladnice podľa odseku 2 písm. b) a c) alebo odseku 4 prístup k údajom vo virtuálnej registračnej pokladnici zaslaním nových prihlasovacích údajov podnikateľovi, dedičovi alebo právnemu nástupcovi.“.

Predaj plomb

V § 16 ods. 3 prvej a druhej vete sa slová „Daňový úrad“ nahrádzajú slovami „Finančné riaditeľstvo“ a v tretej vete sa slová „daňový úrad“ nahrádzajú slovami „finančné riaditeľstvo“.

Podľa doterajšieho znenia ustanovenia predával plomby servisnej organizácii daňový úrad. Nakoľko na daňových úradoch nie sú zriadené pokladnice, predaj plomb bude zabezpečovať finančné riaditeľstvo.

Zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb

V § 16 odseky 5 a 6 znejú:

„(5) Servisná organizácia vykoná zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb podľa odseku 7 na  colnom úrade za prvý polrok najneskôr do 31. júla príslušného kalendárneho roka a za druhý polrok najneskôr do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Servisná organizácia v rámci zúčtovania odberu a použitia prevzatých plomb odovzdá  colnému úradu poškodené plomby alebo z  iného dôvodu nepoužiteľné plomby okrem plomb nenávratne zničených pri označovaní elektronickej registračnej pokladnice a plomb poškodených podľa § 5 ods. 2 písm. d).  Colný úrad takéto plomby zničí a o ich zničení vyhotoví úradný záznam.

(6) Ak servisná organizácia prestala vykonávať opravy a údržbu elektronických registračných pokladníc, vykoná zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb podľa odseku 7 na  colnom úrade do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia daňového úradu o vyčiarknutí servisnej organizácie z registra. Servisná organizácia v rámci zúčtovania odberu a použitia prevzatých plomb odovzdá  colnému úradu poškodené plomby alebo z  iného dôvodu nepoužiteľné plomby okrem plomb nenávratne zničených pri označovaní elektronickej registračnej pokladnice a plomb poškodených podľa § 5 ods. 2 písm. d).  Colný úrad takéto plomby zničí a o ich zničení vyhotoví úradný záznam.“.

Upravuje sa postup pri zúčtovaní odberu a použitia prevzatých plomb tak, aby uvedené činnosti prešli z daňových úradov do kompetencie colných úradov z dôvodu vyššej efektívnosti.

Samostatne sa upravuje postup pri zúčtovaní odberu a použitia prevzatých plomb pre činné servisné organizácie a pre tie, ktoré prestali vykonávať činnosť.

Servisné organizácie, ktoré neprestali vykonávať činnosť sú povinné vykonať zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb za prvý polrok príslušného kalendárneho roka do 31. júla a za druhý polrok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka.

Servisné organizácie, ktoré prestali vykonávať opravy a údržbu elektronických registračných pokladníc sú povinné vykonať zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb na colnom úrade do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia daňového úradu o vyčiarknutí servisnej organizácie z registra.

Zároveň sa ustanovuje postup pre colný úrad v prípade zničenia plomb, ktoré boli pri zúčtovaní vrátené.

V § 16 ods. 7 úvodná veta znie: „Servisná organizácia predloží zúčtovanie odberu a použitia prevzatých plomb na dátovom médiu, na ktorom uvedie“.

V § 16 ods. 7 sa za písmeno h) vkladá nové písmeno i), ktoré znie:

„i) počet stratených plomb s uvedením čísla série a poradového čísla stratenej plomby,“.

Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená j) a k).

V § 16 ods. 7 písmeno k) znie:

„k) čísla sérií a poradové čísla plomb, ktorými boli označené elektronické registračné pokladnice v členení podľa daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice  s uvedením obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania podnikateľa, predajného miesta, ak je odlišné od sídla alebo miesta podnikania a dátumy nalepenia plomb.“.

Ustanovením sa nahrádza písomné predkladanie zúčtovania servisnou organizáciou zúčtovaním predkladaným na dátovom médiu.

Precizuje sa, aké údaje a v akom rozsahu má servisná organizácia pri zúčtovaní odberu a použitia prevzatých plomb predkladať. V tomto prípade nejde o zvýšenie administratívnej záťaže na strane servisnej organizácie, ale o nevyhnutne potrebný úkon, ktorý smeruje k dosiahnutiu zákonom chráneného záujmu.

Rozširuje sa zoznam údajov, ktoré je servisná organizácia povinná uviesť v zúčtovaní plomb o údaj o počte a identifikácii stratených plomb.

V § 16 sa tiež vypúšťa odsek 8.

Ustanovenie vypúšťa, nakoľko zúčtovanie a evidencia plomb sa bude vykonávať na colnom úrade a finančnom riaditeľstve; orgán a spôsob si finančná správa určí interne nadväzne na organizačnú štruktúru a možnosti informačných systémov.

Správne delikty a sankcie

Ustanovenia o správnych deliktoch a sankciách reagujú na niektoré nové ustanovené povinnosti, a preto je potrebné ustanoviť nové správne delikty a pokuty za porušenie týchto správnych deliktov. Z uvedených dôvodov sa preto upravuje znenie, resp. sa dopĺňajú príslušné ustanovenia. Niektoré ustanovenia sa spresňujú a zároveň pokuty za porušenie správnych deliktov týkajúcich sa servisných organizácii, výrobcov, dovozcov, distribútorov elektronických registračných pokladníc a iných osôb  môžu ukladať aj colné úrady.

Osobitne sa upravuje pokuta za nesprávne uvedenie názvu tovaru alebo služby na pokladničnom doklade. Pri prvom nesprávnom označení, daňový úrad alebo colný úrad pokutu neuloží, ale podnikateľa na uvedenú skutočnosť upozorní a v prípade, že nedostatky nebudú odstránené až potom bude uložená pokuta, ktorú sa zároveň navrhuje ukladať v nižšej výške. Ak po upozornení nedostatky nebudú odstránené a daňový úrad alebo colný úrad zistí porušenie, tak pri tomto zistení uloží pokutu podľa § 16b ods. 1 písm. c) a pri každom ďalšom porušení podľa § 16b ods. 2 písm. c).

Pri správnych deliktoch uvedených v § 16a písm. am), ap) a ar) sa ruší taxatívne ustanovená výška pokuty a navrhuje sa zaviesť rozpätie od 2 000 eur do 10 000 eur a pri opakovanom porušení od 4 000 eur do 20 000 eur. Uvedeným sa zohľadnia skutočnosti, ktoré budú ovplyvňovať výšku uloženej pokuty.

Nadväzne na niektoré navrhnuté zmeny, vznikli ďalšie legislatívno technické úpravy.

V § 16a písm. l) sa na konci pripájajú tieto slová: „a 10“.

V § 16a písm. o) sa slová „§ 8 ods. 5 alebo ods. 6“ nahrádzajú slovami „§ 3 ods. 7 alebo § 8 ods. 5 a 6“.

V § 16a písm. z) sa za slová „§ 4 ods. 6“ vkladá čiarka a slová „§ 17a ods. 4“.

V § 16a písmeno ab) znie:

„ab) nevykoná niektorú z činností podľa § 15 ods. 1 alebo nedodrží postup uloženia údajov podľa § 11 ods. 4 alebo § 15 ods. 3,“.

V § 16a písm. ae) sa slová „daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „colnému úradu“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „nevykoná aktualizáciu vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu podľa § 5 ods. 2 písm. e) alebo neoznámi stratu plomby podľa § 5 ods. 2 písm. f),“.

V § 16a písmeno af) znie:

„af) nezabezpečí výmenu poškodenej plomby, doplnenie chýbajúcej plomby alebo neoznámi zmenu údajov podľa § 5 ods. 2 písm. d) alebo písm. g),“.

V § 16a písm. aj) sa slová „daňovému úradu“ nahrádzajú slovami „colnému úradu“ a slová „daňovým úradom“ sa nahrádzajú slovami „colným úradom“.

V § 16a písm. am) sa slová „elektronickej registračnej pokladnici alebo v kontrolnom zázname“ nahrádzajú slovami „elektronickej registračnej pokladnici, vo virtuálnej registračnej pokladnici, v kontrolnom zázname alebo umožní zmeniť alebo zmení obsah alebo usporiadanie údajov výsledných výstupov vytvorených virtuálnou registračnou pokladnicou“.

§ 16a sa dopĺňa písmenom ar), ktoré znie:

„ar) umožní vytlačiť alebo vytlačí ochranný znak na pokladničnom doklade, ktorý   nie je zaznamenaný v kontrolnom zázname, alebo umožní vytlačiť alebo vytlačí údaje, ktoré nie sú súčasťou obratu, záporného obratu, kumulovaného obratu alebo kontrolného záznamu.“.

V § 16b ods. 1 písm. b)  a ods. 2 písm. b) sa slová „k) až n)“ nahrádzajú slovami „k), l), n)“.

V § 16b ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) § 16a písm. m) od 20 eur do 100 eur pri druhom a ďalšom  zistení porušenia; pri prvom zistení porušenia daňový úrad alebo colný úrad pokutu neuloží, ale podnikateľa vyzve na odstránenie nedostatkov pri označení tovaru alebo služby,“.

V § 16b ods. 1 písm. e)  sa slová „am) a ap) 2 000 eur“ nahrádzajú slovami „am), ap) a ar) od 2 000 eur do 10 000 eur“.

V § 16b ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) § 16a písm. m) od 40 eur do 200 eur,“.

V § 16b ods. 2 písm. e) sa slová „am) a ap) 4 000 eur“ nahrádzajú slovami „am), ap) a ar) od 4 000 eur do 20 000 eur“.

V § 16b ods. 5 sa slová „a ap)“ nahrádzajú slovami „až ar)“.

V § 16b odsek 6 znie:

„(6) Daňový úrad alebo colný úrad pri

a) prvom opakovanom zistení porušenia podľa 16a písm. a) až d), am),  ap) a ar), uloží pokutu podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. e) a môže podať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona,18a)

b) každom ďalšom zistení porušenia podľa 16a písm. a) až d), am),  ap) a ar), uloží pokutu podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. e) a podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona.18a)“.

V § 16b ods. 8 sa slová „písm. d)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“ a slová „am) a ap)“ sa nahrádzajú slovami „am), ap) a ar)“.

V § 16b ods. 10 sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. f)“ a za slovo  „oprávnenia“ sa vkladajú slová  „k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona“.

V § 16b ods. 11 sa slová „ao) a ap)“ nahrádzajú slovami „ao) až ar)“.

V § 16b sa za odsek 13 vkladá nový odsek 14, ktorý znie:

„(14) Postup podľa odseku 2 sa neuplatní, ak v čase zistenia toho istého správneho deliktu podľa § 16a uplynuli dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 1 alebo odseku 2 za ten istý správny delikt podľa § 16a.“.

V § 16c ods. 1 a 2 sa za slová „Daňový úrad“ vkladajú slová „alebo colný úrad“.

V § 16c odsek 3 znie:

„(3) Pokutu podľa odseku 1 alebo odseku 2 ukladá ten daňový úrad alebo colný úrad, ktorý správny delikt zistil.“.

V § 16c odsek 5 znie:

„(5) Daňový úrad alebo colný úrad

a) pri prvom opakovanom zistení porušenia  podľa § 16a písm.  al) a an), uloží pokutu podľa odseku 2 písm. c) alebo písm. d) a môže podať návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona,18a)

b) pri každom ďalšom zistení porušenia podľa § 16a písm. al) a an), uloží pokutu podľa odseku 2 písm. c) alebo písm. d) a podá návrh na zrušenie živnostenského oprávnenia k činnosti, pri ktorej došlo k porušeniu tohto zákona.18a)“.

V §16c sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:

„(6) Daňový úrad a colný úrad sa o zistení porušenia podľa § 16a písm. y) až al) a an) vzájomne informujú.“.

V § 16c ods. 7 a 9 sa slová „1 až 3“ nahrádzajú slovami „1 a 2“.

V § 16c sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:

„(9) Postup podľa odseku 2 sa neuplatní, ak v čase zistenia toho istého správneho deliktu podľa § 16a uplynuli dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty podľa odseku 1 alebo odseku 2 za ten istý správny delikt podľa § 16a.“.

Doklady pri kontrole dodržiavania ustanovení zákona

V § 17 odsek 1 znie:

„(1) Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto zákona vykonáva orgán finančnej správy. Pri kontrole dodržiavania ustanovení tohto zákona sa postupuje podľa osobitného predpisu,18d) pričom na účely kontroly môže byť využitý aj pokladničný doklad, kópia originálu pokladničného dokladu, paragón, iný doklad, ktorý nie je pokladničným dokladom a obsahuje informácie o cene tovaru alebo o cene služby a doklad podľa osobitných predpisov18e) získaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou aj inak, ako postupom podľa osobitného predpisu.20) Pokladničný doklad, kópia originálu pokladničného dokladu, paragón, iný doklad, ktorý nie je pokladničným dokladom a obsahuje informácie o cene tovaru alebo o cene služby a doklad podľa osobitných predpisov18e) podľa druhej vety predložený orgánu finančnej správy, sa považuje za dôkaz  získaný v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom. Orgán finančnej správy je oprávnený osobné údaje fyzickej osoby podľa druhej vety, ktorými sú meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo sprístupniť alebo poskytnúť výlučne súdu na účely súdneho konania alebo na žiadosť orgánov činných v trestnom konaní na účely trestného konania.“.

Pri sofistikovaných podvodoch je nevyhnutné z hľadiska dokazovania vykonať viacero kontrolných nákupov na preukázanie podvodného správania sa podnikateľa. Za súčasnej právnej úpravy je takéto dokazovanie veľmi náročné a často krát takmer nemožné.

Podľa doterajšieho znenia ustanovenia, finančná správa môže ako dôkaz pri kontrole využiť iba dva druhy dokladov získaných od fyzických osôb a právnických osôb, a to pokladničný doklad a paragón, pričom v praxi takéto osoby svojimi podaniami spravidla upozorňujú finančnú správu na to, že podnikateľ po prijatí tržby odovzdal kópiu pokladničného dokladu, doklad označený slovami „NEPLATNÝ DOKLAD“ alebo zasielajú potvrdenie o zaplatenom cestovom vyhotovenom taxametrom alebo príjmový pokladničný doklad vyhotovený v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov. S prihliadnutím na uvedené sa navrhuje rozšíriť okruh dokladov, na základe ktorých možno preukázať krátenie tržieb podnikateľmi.

Všetky doklady, ktoré bude možné predkladať orgánom finančnej správy sa budú považovať za dôkazy získané v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom, t. j. ako keby boli predložené v rámci miestneho zisťovania alebo daňovej kontroly podľa daňového poriadku,  resp.  podľa zákona o účtovníctve.

Zabezpečenie a prepadnutie elektronickej registračnej pokladnice

§ 17a vrátane nadpisu znie:

㤠17a

Zabezpečenie a prepadnutie elektronickej registračnej pokladnice

(1) Colný úrad alebo daňový úrad môže zabezpečiť elektronickú registračnú pokladnicu vrátane akéhokoľvek prístroja, ktorý je na elektronickú registračnú pokladnicu pripojený pevne alebo prostredníctvom bezdrôtovej technológie, najmä počítač, notebook, externý disk, USB kľúč, úložisko dát, peňažná zásuvka, čítačka kariet, ak existuje dôvodné podozrenie z pozmeňovania údajov v elektronickej registračnej pokladnici alebo v kontrolnom zázname alebo ak elektronická registračná pokladnica nespĺňa požiadavky podľa § 4 ods. 2 až 4.

(2) Colný úrad alebo daňový úrad, ktorý zabezpečil elektronickú registračnú pokladnicu, požiada Colný úrad Bratislava o technickú expertízu. Colný úrad Bratislava posúdi odôvodnenosť vykonania technickej expertízy. Ak nie je dôvod na vykonanie technickej expertízy, Colný úrad Bratislava vráti elektronickú registračnú pokladnicu colnému úradu alebo daňovému úradu, ktorý vydá rozhodnutie o zrušení rozhodnutia o zabezpečení elektronickej registračnej pokladnice.

(3) Colný úrad Bratislava je oprávnený pri technickej expertíze odstrániť plombu, ktorou je označená elektronická registračná pokladnica. Lehota na vykonanie technickej expertízy je maximálne jeden rok od právoplatnosti rozhodnutia o zabezpečení elektronickej registračnej pokladnice.

(4) Výrobca, dovozca alebo distribútor elektronickej registračnej pokladnice je na výzvu a v lehote v nej určenej povinný Colnému úradu Bratislava poskytnúť pri technickej expertíze súčinnosť a všetky podklady a doklady nevyhnutné pre vykonanie technickej expertízy.

(5) Colný úrad alebo daňový úrad, ktorý elektronickú registračnú pokladnicu zabezpečil, vydá rozhodnutie o prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice do 15 dní odo dňa doručenia výsledkov technickej expertízy podľa odseku 2, ktorej výsledky preukázali, že došlo k naplneniu niektorého z dôvodov zabezpečenia podľa odseku 1.

(6) Colný úrad alebo daňový úrad môže zničiť prepadnutú elektronickú registračnú pokladnicu najskôr po piatich rokoch odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice.

(7) Colný úrad alebo daňový úrad postupuje pri zabezpečení a prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice primerane podľa osobitného predpisu,20a) ak odseky 1 až 6 neustanovujú inak.“.

Ide o precizovanie procesu zabezpečenia elektronickej registračnej pokladnice. Za účelom simulácie reálnej prevádzky elektronickej registračnej pri technickej  expertíze je potrebné, aby expertízny orgán mal k dispozícii okrem pokladnice aj ďalšie prístroje s ňou spojené (alebo prístroje podporujúce jej činnosť). Preto sa definuje rozsah prístrojov, ktoré je možné zabezpečiť spolu s pokladnicou.

Odstránenie plomby pri technickej expertíze je síce nepriamo možné, nakoľko bez jej odstránenia nie je možné úplne preveriť stav elektronickej registračnej pokladnice, ale z hľadiska jednoznačného postupu sa toto oprávnenie pre Colný úrad Bratislava navrhuje ustanoviť. Zároveň sa upravuje lehota, v ktorej je Colný úrad Bratislava povinný vykonať technickú expertízu.

Okrem toho sa navrhuje, aby výrobcovia, dovozcovia a distribútori pokladníc  na výzvu Colnému úradu Bratislava na účely výkonu technickej expertízy poskytovali potrebnú súčinnosť.

Pri zabezpečení a prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice sa postupuje primerane podľa príslušných ustanovení daňového poriadku, osobitne sa navrhuje lehota na zničenie prepadnutej elektronickej registračnej pokladnice.

Postup podnikateľa pri zabezpečení a prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice

Za § 17a sa vkladá § 17b, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠17b

Postup podnikateľa pri zabezpečení a prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice

(1) Počas zabezpečenia elektronickej registračnej pokladnice je podnikateľ povinný pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služby postupovať podľa § 10 ods. 3 až 5 alebo používať inú elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá bola uvedená do prevádzky podľa § 7, alebo používať virtuálnu registračnú pokladnicu.

(2) Podnikateľ, ktorý počas zabezpečenia elektronickej registračnej pokladnice postupoval podľa § 10 ods. 3 až 5, je povinný po zrušení rozhodnutia o zabezpečení elektronickej registračnej pokladnice zaevidovať údaje z vyhotovených paragónov do elektronickej registračnej pokladnice v lehote podľa § 10 ods. 5, pričom kópie paragónov je povinný uchovávať podľa § 9 ods. 4.

(3) Podnikateľ, ktorému bola zabezpečená elektronická registračná pokladnica, je povinný po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o prepadnutí elektronickej registračnej pokladnice kópie paragónov archivovať v súlade s osobitným predpisom;20b) ak bude podnikateľ  naďalej predávať tovar alebo poskytovať službu podľa prílohy č. 1, je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu alebo používať virtuálnu registračnú pokladnicu.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 20b znie:

20b) § 35 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

Ustanovuje sa postup, ktorý uplatní podnikateľ, ktorému bola zabezpečená, resp. prepadnutá elektronická registračná pokladnica. V uvedených prípadoch sa bude v záujme zachovania evidencie prijatých tržieb uplatňovať náhradná evidencia formou paragónov a rovnako sa budú paragóny aj archivovať. Ak sa podnikateľ rozhodne, že nebude uplatňovať náhradnú evidenciu, môže používať inú elektronickú registračnú pokladnicu alebo virtuálnu registračnú pokladnicu, ktoré boli uvedené do prevádzky spôsobom podľa zákona.

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

Za § 18cc sa vkladá § 18cd, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠18cd

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2018

(1) Konanie o uložení sankcie podľa zákona v znení účinnom do 31. decembra 2017, ktoré sa právoplatne neskončilo do decembra 2017, sa dokončí podľa zákona v znení účinnom do  31. decembra 2017.

(2) Za porušenie ustanovení zákona v znení účinnom do 31. decembra 2017, o ktorom sa do
decembra 2017 neviedlo konanie, sa uloží sankcia podľa zákona v znení účinnom do
31. decembra 2017, ak je to pre podnikateľa, servisnú organizáciu, výrobcu, dovozcu alebo distribútora elektronickej registračnej pokladnice priaznivejšie.

(3) Knihu elektronickej registračnej pokladnice, ktorú podnikateľ používal pred 1. januárom 2018, môže používať aj naďalej, ak upraví popisy záznamov v súlade s prílohou č. 3 v znení účinnom od  januára 2018.

(4) Podnikateľ, ktorý je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím,8) je povinný uplatňovať ustanovenie § 3 ods. 2 písm. a) ôsmeho bodu alebo písm. b) prvého bodu v znení účinnom od 1. januára 2018 najneskôr od 1. apríla 2018.“.

Nadväzne na zmeny v ustanoveniach o sankciách sa v záujme jednoznačnosti ustanovujú prechodné ustanovenia. S prihliadnutím na to, aby podnikateľ nemusel z titulu navrhnutých zmien kúpiť novú  knihu elektronickej registračnej pokladnice podnikateľ si tieto zmeny v knihe pokladnice, t. j. popisy  (nadpisy) dotknutých kolóniek doplní (dopísal), resp. upraví napr. prelepením sám.

Notifikácia v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady

Paragraf 18d znie:

㤠18d

Tento zákon bol prijatý v súlade s právne záväzným aktom Európskej únie v oblasti technických predpisov.26a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 26a znie:

26a) Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535 z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú.v.EÚ L 241, 17.9.2015).“.

Vzhľadom na to, že návrh zákona je technickým predpisom musí byť vykonaná notifikácia v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1535
z 9. septembra 2015, ktorou sa stanovuje postup pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a pravidiel vzťahujúcich sa na služby informačnej spoločnosti (kodifikované znenie) (Ú.v.EÚ L 241, 17.9.2015).

Kniha elektronickej registračnej pokladnice

Príloha č. 3 – Kniha elektronickej registračnej pokladnice sa upravuje z dôvodu, že zákonom boli ustanovené nové povinnosti, ktoré je potrebné zaznamenať do tejto knihy.

V prílohe č. 3  časti ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE sa slová „Dôvod a dátum výmeny fiskálnej pamäte a jej kód“ nahrádzajú slovami „Dôvod a dátum výmeny fiskálnej pamäte, kód fiskálnej pamäte a suma kumulovaného obratu“, slová „Dátum ukončenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice“ sa nahrádzajú slovami „Dátum ukončenia prevádzky elektronickej registračnej pokladnice a suma kumulovaného obratu“ a za slovo „údržby“ sa vkladajú slová „a dátum aktualizácie vstavaného registračného programu alebo vlastného registračného programu“.

V prílohe č. 3  časti ZÁZNAMY SERVISNEJ ORGANIZÁCIE sa v celom texte slová „číslo plomby“ nahrádzajú slovami „číslo série a poradové číslo plomby“.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsahregistračná pokladnica

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Registračné pokladne

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

27mar8:30Zákon o odpadoch a jeho aplikácia v stavebníctve – zmeny s účinnosťou od 30.6.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

27mar8:30Zákon o odpadoch a jeho aplikácia v stavebníctve – zmeny s účinnosťou od 30.6.20228:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

30mar8:30Lean zlepšovanie procesov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X