Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Zúčtovacie vzťahy

Zúčtovacie vzťahy
zúčtovacie vzťahy
30. novembra 2017 277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg Ing. Lenka FalatováZdroj podnikam.sk Tlačiť

Zúčtovacie vzťahy sú veľmi dôležitou oblasťou podnikových financií. Sústreďujú sa v nich predovšetkým účty, na ktorých sa odráža vzťah účtovnej jednotky k okolitému svetu formou pohľadávok a záväzkov. Pohľadávky a záväzky predstavujú veľmi významné zložky aktív a pasív v podniku a preto sú pre dodávateľov a odberateľov najdôležitejšou časťou účtovníctva.

Zúčtovacie vzťahy

Účtová trieda 3 – Zúčtovacie vzťahy, je usporiadaná tak aby podávala obraz o:

 • pohľadávkach z obchodného styku – dlhodobé a krátkodobé pohľadávky, poskytnuté zálohy dodávateľom, apod. Rozlíšenie dlhodobých a krátkodobých pohľadávok je nutné ošetriť v analytickej evidencii,
 • krátkodobých záväzkoch z obchodného styku – krátkodobé záväzky voči dodávateľom a prijaté krátkodobé zálohy od odberateľov,
 • zúčtovaní so zamestnancami (spoločníkmi a členmi) zo závislej činnosti, vrátane sociálneho zabezpečenia,
 • zúčtovaní s finančnou správou z titulu priamych a nepriamych daní, poplatkov, apod.,
 • zúčtovaní krátkodobých poskytnutých pôžičiek v rámci skupiny podnikov,
 • pohľadávkach a záväzkoch voči spoločníkom či združeniu,
 • o ostatných pohľadávkach a záväzkoch (z predaja podniku, emisie dlhopisov, atď.)
 • o časovom rozlišovaní nákladov a výnosov
 • o opravných položkách k pohľadávkam

V prémiovej časti obsahu nájdete:

 • Opravné položky
 • Pohľadávky z obchodného styku
 • Záväzky
 • Zúčtovanie so zamestnancami, sociálnou a zdravotnou poisťovňou
 • Zúčtovanie daní a dotácií
 • Pohľadávky voči spoločníkom
 • Špecifické prípady pohľadávok a záväzkov
 • Praktické príklady

Opravné položky

Úlohou opravných položiek je prispieť k tomu, aby v danom účtovnom období boli vykázané tie položky, ktoré sa k tomuto obdobiu časovo a vecne viažu. Taktiež účty časového rozlišovania umožňujú „presunúť“ časť už vykonaných operácií výsledkového charakteru do nákladov a výnosov budúcich období. Do aktuálneho účtovného obdobia je možné zahrnúť len tie náklady a výnosy, ktoré s daným účtovným obdobím preukázateľne súvisia.

Pohľadávky z obchodného styku

Pohľadávky z obchodného styku predstavujú nárok účtovnej jednotky na úhradu peňažnej sumy od dlžníka (odberateľa). Typickým príkladom je vystavená faktúra odberateľovi, prijatou platbou od odberateľa pohľadávka zaniká. Pohľadávky z obchodného styku sa účtujú na účte 311 – Odberatelia

V prípade, že odberateľ poskytne zálohu na dodanie tovaru, eviduje sa táto suma na samostatnom účte 314 – Poskytnuté preddavky. O túto sumu sa po dodaní tovaru a vystavení faktúry zníži hodnota záväzku.

V rámci pohľadávok sa využíva aj účet 315 – Ostatné pohľadávky, na ktorom sa účtuje napríklad nárok v súvislosti s reklamáciu od dodávateľa.

Záväzky

Záväzky predstavujú zdroje krytia, tj. pasíva podniku. Záväzky voči dodávateľom vznikajú v prípade, že odberateľ prevezme daný tovar ale platbu vykoná neskôr. Najčastejšie sa jedná o nákup tovaru alebo materiálu, o obstaranie dlhodobého majetku, apod. Evidujú sa prostredníctvom prijatých faktúr od dodávateľov. Záväzky zanikajú úhradou odberateľom. Záväzky z obchodného styku sa účtujú na účte 321 – Dodávatelia

Osobitným typom záväzku je záväzok z prijatej zálohy, kedy účtovná jednotka prijala zálohu na budúce plnenie (dodávku). Takéto zálohy sa účtujú na účte 324 – Prijaté zálohy. Celková hodnota záväzku sa zníži o výšku zálohy a zvyšnú časť odberateľ uhradí.

Záväzky majú rovnako ako pohľadávky osobitný účet na účtovanie reklamácií voči odberateľom (odberateľ si nárokuje voči účtovnej jednotke reklamáciu), takéto záväzky sa účtujú na účte 325 – Ostatné záväzky.

Zúčtovanie so zamestnancami, sociálnou a zdravotnou poisťovňou

Na zúčtovanie so zamestnancami, sociálnou a zdravotnou poisťovňou sa využívajú nasledujúce účty:

 • 331 : Zamestnanci – na tomto účte sa účtujú hrubé mzdy, zálohy na daň z príjmov fyzických osôb, zrážky sociálneho a zdravotného poistenia,
 • 333 : Ostatné záväzky voči zamestnancom – napríklad: cestovné výdavky pri pracovných cestách,
 • 335 : Pohľadávky voči zamestnancom – napríklad poskytnuté zálohy na pracovné cesty, manká a škody účtované ako pohľadávka voči zamestnancom
 • 336 : Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia – na tomto účte sa účtujú pohľadávky a záväzky voči sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam, pričom každá z poisťovní by mala mať vytvorený samostatný analytický účet.

Zúčtovanie daní a dotácií

Medzi ďalšie zúčtovacie vzťahy patrí aj zúčtovanie daní a dotácií. Dane sú platené pravidelne v určitých intervaloch alebo v určitých prípadoch. Dotácie predstavujú určité nenávratné príspevky buď od štátu alebo od iných fyzických či právnických osôb (napr: príjem z darovania 2% zo zaplatených daní) V rámci podvojného účtovníctva sa účtujú:

 • Daň z príjmov – účet 341
 • Ostatné priame dane – účet 342 (napríklad daň zo závislej činnosti)
 • Daň z pridanej hodnoty – účet 343
 • Ostatné dane a poplatky – účet 345 (napríklad daň z motorových vozidiel)
 • Dotácie zo štátneho rozpočtu – účet 346 (napríklad dotácia z UPSVAR)
 • Ostatné dotácie – účet 347

Pohľadávky voči spoločníkom

Špecifickým prípadom pohľadávok sú pohľadávky voči spoločníkom. V praxi je bežné, že spoločník si prevedie finančné prostriedky z bankového účtu na svoj súkromný účet a tak vzniká v spoločnosti pohľadávka voči spoločníkovi. Takáto pohľadávka sa zúčtuje prostredníctvom účtu 355 – Ostatné pohľadávky voči spoločníkom a členom. V opačnom prípade, ak spoločník „dotuje“ firmu vlastnými prostriedkami vzniká v spoločnosti záväzok voči spoločníkovi, ktorý zaniká úhradou zo strany spoločnosti. Záväzky voči spoločníkom sa účtujú prostredníctvom účtu 365 – Ostatné záväzky voči spoločníkom a členom

Špecifické prípady pohľadávok a záväzkov

Pre všetky špecifické prípady pohľadávok a záväzkov sú v účtovnej osnove stanovené patričné syntetické účty:

 • 351 – Pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti, 361 – Záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám a účtovným jednotkám v rámci podielovej účasti,
 • 353 – Pohľadávky za upísané základné imanie,
 • 354 – pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty, 364 – Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku,
 • 366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
 • 367 – Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov,
 • 358 – Pohľadávky voči účastníkom združenia, 368 – Záväzky voči účastníkom združenia.

Príklad

Vo firme OUTFIT s.r.o. v rámci daného mesiaca nastali tieto účtovné prípady: Zúčtovanie miezd zamestnancov a spoločníkov, prijatá faktúra za nákup tovaru, vystavená faktúra za nákup tovaru, Prijatá záloha na dodávku tovaru, zúčtovanie dane z pridanej hodnoty, splatenie pôžičky spoločníkovi z bankového účtu a obstaranie domény na obdobie 1.11.2017 – 30.10.2018.

Účtovný prípad MD D
Zúčtovanie miezd zamestnancov za daný  mesiac
–          Hrubé mzdy 521 331

–          Zákonné zdravotné poistenie hradené zamestnancom

–          Zákonné zdravotné poistenie hradené zamestnávateľom

331

524

336.001

336.001

–          Zákonné sociálne poistenie hradené zamestnancom

–          Zákonné sociálne poistenie hradené zamestnávateľom

331

524

336.002

336.002

–          Preddavok na daň zo závislej činnosti 331 342
–          Výplata miezd v hotovosti 331 211
–          Výplata miezd z bankového účtu 331 221
Zúčtovanie miezd spoločníkov za daný mesiac
–          Hrubé mzdy 522 366

–          Zákonné zdravotné poistenie hradené zamestnancom

–          Zákonné zdravotné poistenie hradené zamestnávateľom

366

524

336.001

336.001

–          Zákonné sociálne poistenie hradené zamestnancom

–          Zákonné sociálne poistenie hradené zamestnávateľom

366

524

336.002

336.002

–          Preddavok na daň zo závislej činnosti 366 342
–          Výplata miezd v hotovosti 366 211
–          Výplata miezd z bankového účtu 366 221
Prijatá faktúra za nákup tovaru (základ dane) 131 321
–          DPH z prijatej faktúry 343.001 321
Vystavená faktúra za nákup tovaru (základ dane) 311 604
–          DPH z vystavenej faktúry 311 343.002
Prijatá záloha od odberateľa za dodávku tovaru na bankový účet 221 324
Zúčtovanie dane z pridanej hodnoty 343.099 343.001
343.002 343.001
Splatenie pôžičky spoločníkovi z bankového účtu (zánik záväzku) 365 221
Obstaranie domény
–          Obdobie roka 2017 (delí sa základ dane) 518 321
–          Obdobie roka 2017 (delí sa základ dane) 381 321
–          DPH z prijatej faktúry 343 321
Úhrada prijatých faktúr z bankového účtu (zánik záväzkov) 321 221
Inkaso vystavenej faktúry na bankový účet (zánik pohľadávky) 221 311

 

POZN: účet 343.099 je analytický účet dane z pridanej hodnoty na ktorý sa účtuje povinnosť platiť daň z pridanej hodnoty prípadne pohľadávka voči daňovému úradu z dôvodu nadmerného odpočtu, prevádzajú sa naň zostatky ostatných analytických účtov dane z pridanej hodnoty na ktoré sa daň účtuje v priebehu daného mesiaca.

277762230_10227855937332247_5827520268110490218_n.jpg
Ing. Lenka Falatová

Ing. Lenka Falatová študovala manažment na ekonomickej univerzite. Následne pôsobila niekoľko rokov ako produktová manažérka vydavateľstva odbornej literatúry, kde sa venovala problematike živnostenského podnikania, daní, účtovníctva, ale aj školstva a odpadového hospodárstva. Následne pracovala na pozícii produktovej manažérky a projektovej manažérky. Venuje sa tiež problematike E-commerce, AI a automatizácii a procesnej analýze v podnikoch.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsahzúčtovacie vzťahyzúčtovanie

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Podvojné účtovníctvo

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

05dec8:30Čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X