Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aká forma podnikania je pre vás tá pravá?

Akú právnu formu podnikania si vybrať?
Fotobanka Pixmac
14. decembra 2011 Zdroj Mesačník Zisk, www.ezisk.sk Tlačiť

Asi každý z nás rozmýšľa nad tým ako zarobiť peniaze, ako uživiť seba a svojich blízkych. Mnohí zvažujeme výhody a nevýhody trvalého zamestnania a porovnávame ich so slobodou ale aj rizikami, ktoré prináša samostatné podnikanie. Podnikanie má mnohé výhody, prináša výzvy a umožňuje väčšiu sebarealizáciu, ale cesta k nemu je väčšinou dosť kľukatá. Jednou z prvých otázok, ktoré každý jeden začínajúci podnikateľ rieši, je forma podnikania.

 

Kto je podnikateľom?

Mohli by sme povedať, že sú dva základné právne predpisy platné na území Slovenskej republiky, ktoré upravujú možnosti, spôsoby a podmienky podnikania a ktoré by ste si mali aspoň prelistovať, pokiaľ o podnikaní uvažujete, a to Obchodný zákonník a Živnostenský zákon. V súlade s Obchodným zákonníkom sa podnikateľom rozumie:

  • osoba zapísaná v obchodnom registri
  • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia
  • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia
  • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 

Vzhľadom k tomu, že väčšina podnikateľov sa na začiatku podnikania rozhoduje medzi živnosťou a založením spoločnosti s ručením obmedzeným, naša pozornosť bude venovaná najmä osobám zapísaným v obchodnom registri a osobám podnikajúcim na základe živnostenského oprávnenia.

 

Živnostníci

Vrátime sa k vyššie uvedenej definícii podnikateľa, kde v písmene b) je uvedená osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, ktoré jej bolo vydané príslušným živnostenským úradom, a na základe ktorého môže prevádzkovať živnosť. Pri splnení podmienok stanovených živnostenským zákonom môže živnosť prevádzkovať fyzická ale aj právnická osoba.

 

V prípade fyzickej osoby živnostníka existujú všeobecné podmienky, ktoré musí daná osoba splniť, aby mohla živnosť prevádzkovať a to: dosiahnutie veku 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť.

 

V prípade, ak fyzická osoba spĺňa uvedené podmienky a chce sa stať živnostníkom, vyplní na to určené tlačivo, doručí ho na príslušný živnostenský úrad, zaplatí s tým spojené správne poplatky a ak spĺňa podmienky stanovené zákonom, je jej vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Vydanie oprávnenia na prevádzkovanie živnosti, ako aj splnenie podmienok stanovených zákonom, závisí od druhu živnosti, na ktoré sa oprávnenie žiada.

 

V prípade voľných živností, na vydanie ktorých nie je nutné špeciálne vzdelanie, prax alebo iné požiadavky, je ich získanie možné na základe ohlásenia. Získanie remeselnej alebo viazanej živnosti je trochu náročnejšie a vyžaduje predloženie dokumentov o vzdelaní a praxi a splnenie podmienok špecifikovaných v Živnostenskom zákone.

 

Čo sa týka minimálneho kapitálu potrebného na začatie podnikania, v prípade podnikateľa – živnostníka, nie je potrebné nahromadiť žiadny vstupný kapitál, pretože toto zákon nestanovuje. Avšak, v prípade živnostníka platí, že podniká na vlastnú zodpovednosť a za záväzky ručí celým svojím majetkom, preto je dobré zamyslieť sa a zvážiť výhody, ktoré ponúka podnikanie formou obchodnej spoločnosti.

 

Obchodné spoločnosti

Do obchodného registra sa okrem iných zapisujú predovšetkým obchodné spoločnosti. Obchodný zákonník rozoznáva štyri základné druhy obchodných spoločností:

  • verejná obchodná spoločnosť,
  • komanditná spoločnosť,
  • spoločnosť s ručením obmedzeným a
  • akciová spoločnosť.

 

Obchodná spoločnosť je založená podpísaním zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy, ale vzniká až zápisom do obchodného registra. Dokumenty, ktoré je potrebné predložiť spolu s návrhom na zápis obchodnej spoločnosti  do obchodného registra, bližšie špecifikuje  zákon o Obchodnom registri a príslušný vykonávací predpis.   

 

Obchodné spoločnosti je možné rozdeliť na spoločnosti personálne a kapitálové. Do skupiny personálnych spoločností zaraďujeme verejnú obchodnú spoločnosť a komanditnú spoločnosť a do skupiny kapitálových spoločností zaraďujeme spoločnosť s ručením obmedzeným a akciovú spoločnosť.

 

Čo je pre tieto typy spoločností charakteristické? Aké výhody vám poskytne podnikanie v danej forme obchodnej spoločnosti?

Personálne spoločnosti sú spoločnosti, na vznik ktorých zákon nevyžaduje vytvorenie určitej minimálnej výšky základného imania, čo znamená, že ak by ste sa rozhodli pre verejnú obchodnú spoločnosť alebo komanditnú spoločnosť, nie je potrebné splatiť zákonom stanovenú výšku základného imania na to, aby spoločnosť mohla vzniknúť, teda byť zapísaná do obchodného registra.

 

Na rozdiel od personálnych spoločností, pri tých kapitálových, ako možno už aj z názvu vyplýva, je potrebné splatiť základné imanie vo výške určenej zákonom, a to v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným minimálne vo výške 5 000 eur a v prípade akciovej spoločnosti minimálne vo výške 25 000 eur. K splateniu základného imania dochádza tak, že jednotliví spoločníci splatia vklady, ku ktorým sa pri založení spoločnosti zaviazali v spoločenskej zmluve alebo zakladateľskej listine a akcionári splatia menovitú hodnotu akcií, ktoré upísali, čím sa vytvorí základné imanie spoločnosti. Z tohto uhla pohľadu by sa mohlo zdať, že založenie personálnej spoločnosti je výhodnejšie, pretože človek neinvestuje svoje peniaze za účelom vytvorenia základného imania, môže ich použiť na „rozbehnutie biznisu“. S personálnymi spoločnosťami je ale späté väčšie riziko spočívajúce v ručení spoločníkov za záväzky spoločnosti.    

 

 

Spoločník verejnej obchodnej spoločnosti ručí za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom. V prípade viacerých spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti, spoločníci ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne, každý celým svojím majetkom. Z uvedeného vyplýva, že ak by sa spoločnosť stala insolventnou a nebola by schopná plniť svoje záväzky, napríklad zaplatiť inej spoločnosti za tovar, ktorý od nej odobrala (teda splniť si svoj záväzok), pohľadávka tejto spoločnosti (ktorá dodala tovar) by mohla byť uspokojená zo súkromného majetku ktoréhokoľvek spoločníka na základe jeho ručenia za záväzky spoločnosti, ktoré vyplýva z ustanovení Obchodného zákonníka.  

 

V prípade komanditnej spoločnosti je to trochu odlišné, pretože tu sa spoločníci delia na komanditistov a komplementárov. Komanditisti sú spoločníci, ktorí ručia za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.

 

Taká istá úprava platí aj v prípade spoločnosti s ručením obmedzeným (rozoberieme to bližšie pri spoločnosti s ručením obmedzeným), preto sa komanditná spoločnosť nazýva aj personálna spoločnosť s prvkami kapitálovej. Komplementári však už opäť ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom tak, ako sme to už spomínali pri verejnej obchodnej spoločnosti. Skutočnosť, že či je niekto komanditista alebo komplementár je určená v spoločenskej zmluve na základe dohody spoločníkov.

Ustanovenie § 106 Obchodného zákonníka hovorí, že v spoločnosti s ručením obmedzeným „spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri.“ Ako sme už uviedli, spoločnosť s ručením obmedzeným ako kapitálová spoločnosť, musí mať nahromadené finančné prostriedky tvoriace základné imanie spoločnosti, potrebné na splnenie zákonom stanovenej podmienky jej vzniku a spoločníci majú voči spoločnosti vkladovú povinnosť spočívajúci v tom, že ak sa niekto chce stať spoločníkom v spoločnosti s ručením obmedzeným, hodnota jeho vkladu do spoločnosti musí byť aspoň 750 eur, samozrejme môže byť aj viac.

 

Podnikateľ Ručenie Minimálne základné imanie Konanie v mene podnikateľa (štatutárny orgán)
Živnostník Živnostník ručí celým svojím majetkom Nie je stanovené zákonom Živnostník sám za seba
Spoločnosť s ručením obmedzeným Spoločník ručí za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri 5 000 eur(ak je spoločníkov viac, minimálna hodnota vkladu  jedného spoločníka  do spoločnosti musí byť aspoň 750 eur) Konateľ (môže ale nemusí byť totožný so spoločníkom)
Verejná obchodná spoločnosť Spoločník verejnej obchodnej spoločnosti ručí za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom Nie je stanovené zákonom Každý zo spoločníkov
Komanditná spoločnosť Komanditisti sú spoločníci, ktorí ručia za záväzky spoločnosti do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného v obchodnom registri. Komplementári však už opäť ručia za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom. Nie je stanovené zákonom, komanditista je však povinný vložiť vklad do spoločnosti najmenej vo výške 250 eur Štatutárnym orgánom sú len komplementári
Akciová spoločnosť Akcionár neručí za záväzky spoločnosti 25 000 eur Predstavenstvo

 

Vychádzajúc z praxe na území Slovenskej republiky, spoločnosť s ručením obmedzeným je najčastejšie volenou formou podnikania. Dôvody, ktoré podnikateľov k výberu tejto formy podnikania vedú sú zrejmé aj z vyššie uvedených informácií. Z hľadiska ručenia a potreby minimálneho základného imania je najvýhodnejšie založiť si vlastnú obchodnú spoločnosť vo forme spoločnosti s ručením obmedzeným, mať pre začiatok minimálne základné imanie, t.j. 5000 eur, splatiť svoj vklad v plnej výške, na ktorú sa zaviažete, a teda neručiť za záväzky spoločnosti celým svojím majetkom. Potom ostáva už iba vybrať vhodné predmety podnikania a skúsiť to!   

    Autorky: JUDr. Martina Kurjatková,  Ing. Miroslava Milecová, PhD., spoločnosť ECOLECON s.r.o.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako začať podnikať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

február

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

27feb9:30ChatGPT pre pokročilých9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X