Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Aká zmeny nastanú v konkurze od 1. 1. 2021?

malý konkurz
malý konkurz Foto: Getty Images
17. augusta 2020 Zdroj Podnikam.sk Tlačiť

Ministerstvo spravodlivosti predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh zákona o dočasnej ochrane životaschopných podnikov, ktorým chce prijať opatrenia na prekonanie ekonomickej a sociálnej krízy vyvolanej pandémiou koronavírusu a zlepšiť kvalitu podnikateľského prostredia. Účinnosť zákona sa navrhuje od 1. januára 2021.

Okrem právnej úpravy dočasnej ochrany sa návrhom zákona navrhuje zmena právnej úpravy malého konkurzu v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá má za cieľ zefektívniť a zatraktívniť právnu úpravu tzv. „malého konkurzu“. Cieľom tejto právnej úpravy je zlepšiť kľúčové parametre týkajúce sa likvidačných konaní. Inšpiráciou tejto právnej úpravy je právna úprava osobného bankrotu. V malom konkurze sa upravuje pôsobnosť správcu skôr ako administrátora konania, kde riešenie miery uspokojenia jednotlivých veriteľov, ako aj obsah majetkovej podstaty, je viac postavené na iniciatíve veriteľov. Konkurz v prípade malého konkurzu je likvidačným konaním, v ktorom neexistuje záujem na pokračovaní v prevádzke podniku, resp. je zanedbateľný, a tento jednoznačne prevyšuje záujem veriteľov na uspokojení ich pohľadávok. Cieľom návrhu zákona je preto vykonštruovať jednoduché, efektívne, hospodárne a rýchle likvidačné konanie. Upravujú sa súčasne aj zodpovednostné mechanizmy a sankcie, ktoré možno uložiť štatutárnemu orgánu úpadcu za porušenie jeho povinností v malom konkurze.

Vyhlásenie konkurzu na návrh veriteľa

V §19 sa dopĺňa nový odsek 4, ktorý znie:

„Ak v konkurznom konaní, ktoré začalo na základe návrhu veriteľa na vyhlásenie konkurzu podľa tejto hlavy, súd zistí, že sú splnené predpoklady na vyhlásenie konkurzu alebo ustanovenie predbežného správcu a zároveň, že sú splnené predpoklady podľa § 107aa ods. 1 písm. b), c), f), g) a h), súd vyhlási na majetok dlžníka malý konkurz podľa prvého oddielu desiatej hlavy. Predbežného správcu v takom prípade neustanovuje. Zložený preddavok súd poukáže správcovi ustanovenému podľa § 107aa a tento preddavok slúži ako záloha na činnosť správcu v malom konkurze.“

Podľa pôvodnej právnej úpravy východiskové nastavenie smerovalo k vyhláseniu tzv. veľkého konkurzu. To, čo sa nazývalo malý konkurz bolo skôr výnimočné a aj keď dispozícia inak umožňovala súdu rozhodnúť aj o „ iných opatreniach v záujme čo najrýchlejšieho, najúspornejšieho a najefektívnejšieho vedenia konkurzného konania“ zostávala spravidla nevyužitá najmä z dôvodu, že bola veľmi všeobecná. Ak sa však konanie začne pri veriteľskom návrhu a sú splnené nanovo vymedzené podmienky pre malý konkurz, súd by nemal vyhlasovať veľký konkurz, ale konkurzné konanie viesť po vyhlásení ako malý konkurz. Keďže bude spravidla zložený vyšší preddavok ako je potrebný na vedenie malého konkurzu, upravuje sa povinnosť správcu poukázať tento preddavok správcovi ustanovenému v malom konkurze, ktorý má slúžiť ako záloha na činnosť správcu v malom konkurze.

Účastníci konkurzného konania

Paragraf 24 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„Účastníkom konkurzného konania je aj poverená osoba podľa osobitného predpisu, ak sa do konkurzu prihlásil veriteľ, ktorý je správcom pohľadávky štátu podľa osobitného predpisu. Poverená osoba je oprávnená vykonávať všetky práva takéhoto veriteľa. Ak je takýchto veriteľov viac, je oprávnená vykonávať práva všetkých veriteľov.“.

So vstupom do konania a nadobudnutím pohľadávky počas konania sa spája významná časť administratívy na konajúcom súde. Je preto dôvodné nájsť také riešenie, ktoré aspoň v prípadoch nakladania s pohľadávkami štátu, čo je v skutočnosti materiálne viac prevodom ich správy ako zmena veriteľa, administratívnu záťaž zo súdu odoberie. Navrhuje sa preto, aby sa účastníkom konania stala poverená osoba podľa predpisu o pohľadávkach štátu priamo zo zákona a to v nadväznosti na okolnosť, že sa do konania prihlási ako veriteľ, ktorý je správcom pohľadávky štátu. Poverená osoba podľa osobitného predpisu bude vykonávať v konaní práva súvisiace s pohľadávkou vždy, ak sa tak s prihlasujúcim veriteľom dohodne, avšak poskytovanie tejto dohody súdu a jeho rozhodovanie na základe nej nie je potrebné a ani dôvodné. Vytvára sa tak pre potreby procesného práva zo zákona konštrukcia, ktorá je veľmi podobná situácii aktívnej solidarity veriteľov. Inak povedané, pohľadávka je jedna, práva ohľadom nej môžu vykonávať viacerí. Či došlo k prevodu správy pohľadávky, alebo k zmocneniu na jej vymáhanie, nie je pre potreby vedenia konania dôležité.

Odmena správcu

Napriek povinnosti správcov používať pri výkone činnosti programové a technické prostriedky schválené ministerstvom, táto povinnosť nie je dodržiavaná a údaje, ktoré majú byť verejnosti prístupné prostredníctvom registra úpadcov často prístupné nie sú. Navrhuje sa teda zvýrazniť, že ide o dôležitú úlohu správcu a nárok na odmenu mu môže vzniknúť najskôr vtedy, keď zabezpečí zverejnenie údajov vedených v tomto registri.

Osobitné ustanovenia o malom konkurze

Desiata hlava sa dopĺňa novým prvým oddielom.

Malý konkurz

Konkurzné konanie smerujúce k vyhláseniu malého konkurzu sa začína doručením návrhu na vyhlásenie malého konkurzu na príslušný súd a končí zrušením malého konkurzu alebo iným ukončením konkurzného konania. Malý konkurz a konkurzné konanie smerujúce k vyhláseniu malého konkurzu sa vedie podľa ustanovení prvého oddielu. Návrh na vyhlásenie malého konkurzu sa podáva na určenom formulári. Navrhovateľ je povinný pred podaním návrhu na vyhlásenie malého konkurzu zaplatiť na účet súdu preddavok na úhradu nákladov malého konkurzu.

Novo vystavaná konštrukcia malého konkurzu má za cieľ prispieť k zlepšeniu kľúčových parametrov týkajúcich sa likvidačných konaní, medzi ktoré patria najmä čas inkasa pohľadávky veriteľom (tzv. recovery time) a miera vymáhateľnosti pohľadávky (tzv. recovery rate). Inšpiráciou pre ustanovenia o malom konkurze sú ustanovenia o osobnom bankrote. Pôsobnosť správcu smeruje viac k administrátorovi konania, kde riešenie miery uspokojenia jednotlivých veriteľov, ako aj obsah majetkovej podstaty, je viac postavené na iniciatíve veriteľov. Pri splnení predpokladov najmä podľa § 107aa sa konkurz bude viesť ako malý. Konkurzné konanie sa v zásade  začína na návrh dlžníka, veriteľské návrhy však taktiež nie sú vylúčené. Návrh je potrebné podať prostredníctvom na to určeného formulára a platia naň primerane ustanovenia o náležitostiach návrhu na vyhlásenie veľkého konkurzu.

Zánik funkcie funkciu štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu

Po začatí konkurzného konania funkcia štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu dlžníka nezanikne skôr ako ukončením tohto konkurzného konania, ibaže jediný štatutárny orgán alebo aj posledný člen štatutárneho orgánu dlžníka zomrie alebo zanikne. To platí primerane aj na funkciu likvidátora.

Správca

Na postavenie správcu a jeho pôsobnosť v malom konkurze sa § 166i a 166j ods. 1 až 5 použijú primerane. Ak sa konkurzné konanie začalo na základe návrhu likvidátora ustanoveného súdom zo zoznamu správcov, súd ho ustanoví za správcu. Náhodný výber pomocou technických a programových prostriedkov schválených ministerstvom sa v takom prípade nepoužije.

Vyhlásenie malého konkurzu

Súd do 15 dní od doručenia návrhu na vyhlásenie malého konkurzu vyhlási na majetok dlžníka malý konkurz, ustanoví správcu a vyzve veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky, ak zistí, že

 • návrh na vyhlásenie malého konkurzu podal dlžník, ktorý je právnickou osobou,
 • dlžník má ustanovený štatutárny orgán,
 • štatutárny orgán dlžníka alebo členovia štatutárneho orgánu sú osoby, ktoré nepôsobia ako štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu vo viac ako desiatich právnických osobách zapísaných v obchodnom registri,
 • bol zložený preddavok na náklady malého konkurzu,
 • dlžník neporušuje povinnosť podľa § 40 ods. 2 Obchodného zákonníka,
 • podľa jednotlivých účtovných závierok za uplynulých päť kalendárnych rokov nemal dlžník záväzky v sume vyššej ako 1 000 000 eur,
 • podľa jednotlivých účtovných závierok za uplynulých päť kalendárnych rokov nemal dlžník majetok v hodnote vyššej ako 1 000 000 eur,
 • vo vzťahu k dlžníkovi nepôsobia účinky začatia konkurzného konania alebo vyhlásenia konkurzu podľa prvej hlavy,
 • návrh na vyhlásenie malého konkurzu je úplný a je autorizovaný osobou oprávnenou konať v mene dlžníka.

Ak nie sú splnené podmienky na vyhlásenie malého konkurzu, súd v lehote 15 dní od doručenia návrhu na vyhlásenie malého konkurzu takýto podľa povahy návrh odmietne alebo konanie zastaví.

Vyhlásením malého konkurzu sa začína malý konkurz. Malý konkurz sa považuje za vyhlásený zverejnením uznesenia o vyhlásení malého konkurzu v Obchodnom vestníku. Vyhlásením malého konkurzu sa dlžník stáva úpadcom.

Vyvolané a súvisiace konania

V konaniach  týkajúcich sa zistenia rozsahu konkurznej podstaty, ako aj v konaniach týkajúcich sa uspokojovania nárokov z konkurznej podstaty, vrátane sporov ohľadom právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva prihlásených pohľadávok, koná a rozhoduje sudca, ktorý koná vo veci malého konkurzu. Ustanovenia o náhodnom prideľovaní veci prostredníctvom programových a technických prostriedkov schválených ministerstvom sa nepoužijú. V malom konkurz je dôvodné, aby sudca, ktorý konanie vedie a bol pre prípad ustanovený náhodným výberom, mal bezprostredne možnosť konanie posúvať dopredu a za tým účelom je dôvodné, aby všetky konania, týkajúce sa uspokojovania nárokov z konkurznej podstaty, vrátane sporov ohľadom právneho dôvodu, vymáhateľnosti, výšky, poradia, zabezpečenia zabezpečovacím právom alebo poradia zabezpečovacieho práva prihlásených pohľadávok boli v dosahu jeho možností ovplyvnenia ich rýchlosti. Okrem toho sa odstráni nevyhnutnosť pripájania konkurzného spisu a oboznamovania sa s ním inými sudcami vždy nanovo.

Konkurzná podstata v malom konkurze

Malému konkurzu podlieha majetok, ktorý patril úpadcovi v čase vyhlásenia malého konkurzu a majetok, ktorý úpadca nadobudol počas malého konkurzu. Majetok úpadcu, na ktorom viaznu zabezpečovacie práva, podlieha malému konkurzu, ak to ustanovuje zákon. Majetok tretej osoby, na ktorom viaznu zabezpečovacie práva, malému konkurzu nepodlieha.

Výkonu zabezpečovacieho práva na majetku, ktorý malému konkurzu nepodlieha, nebráni skutočnosť, že prebieha konkurz alebo že konkurz bol zrušený, a ani skutočnosť, že dlžník v súvislosti so zrušením konkurzu zanikol. Písomnosti súvisiace s výkonom zabezpečovacieho práva sa namiesto dlžníka, ktorý v súvislosti so zrušením konkurzu zanikol, doručujú ich uložením do zbierky listín.

Pôsobnosť štatutárneho orgánu v malom konkurze

Štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu úpadcu počas malého konkurzu

 • zabezpečuje vedenie účtovníctva úpadcu,
 • koná za úpadcu voči finančnej správe, colnej správe, sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a iným orgánom verejnej moci,
 • koná za úpadcu v pracovnoprávnych vzťahoch,
 • zabezpečuje plnenie povinnosti súvisiacich s archivovaním dokumentácie úpadcu,
 • v rozsahu svojich možností a schopností plní povinnosti uložené správcom súvisiace so zabezpečením správy konkurznej podstaty v malom konkurze.

Náklady spojené s výkonom pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu nie je možné uspokojovať z výťažku určeného na uspokojenie veriteľov. Tieto ustanovenia platia primerane aj na likvidátora, ibaže za likvidátora bola náhodným výberom ustanovená osoba zo zoznamu správcov.

Pozícia správcu v malom konkurze by mala byť orientovaná viac na funkciu administrátora konania. Malý konkurz sa vyhlási len za predpokladu, že dlžník má ustanovený štatutárny orgán. Počas malého konkurzu na správcu neprejdú všetky funkcie štatutárneho orgánu, ale len tie, ktoré sú potrebné pre postup v konaní.

Odporovanie právnym úkonom

Právna úprava odporovateľnosti sa odkláňa od riešenia vo veľkom konkurze. Právo odporovať právnemu úkonu dlžníka, na ktorého majetok bol vyhlásený malý konkurz, patrí iba veriteľovi. Veriteľ má právo odporovať právnemu úkonu podľa Občianskeho zákonníka. Veriteľ má právo odporovať právnemu úkonu aj vtedy, ak by vo veľkom konkurze bol inak oprávnený odporovať správca. Veriteľ má právo odporovať právnemu úkonu aj vtedy, ak pohľadávka veriteľa je premlčaná, nevymáhateľná, nevykonateľná alebo neprihlásená, alebo ak bol malý konkurz zrušený, alebo dlžník zanikol. Ak pri odporovaní právnemu úkonu bolo úspešných viac veriteľov, najprv sa uspokojí veriteľ, ktorý podal žalobu skôr.

Použitie ustanovení z oddlženia v malom konkurze

Všeobecne sa upravuje primeranosť použitia niektorých ustanovení zo štvrtej časti zákona, zahŕňajúc ustanovenia o nakladaní s majetkovou podstatou, inými účinkami vyhlásenia konkurzu, ale aj ustanovenia o zrušení konkurzu.

Podnikanie a iná činnosť úpadcu v malom konkurze

Všetky oprávnenia na výkon podnikateľskej a inej činnosti úpadcu vyhlásením malého konkurzu zanikajú. Konkurz v prípade malého konkurzu je likvidačným konaním, pričom niet záujmu pokračovať v prevádzke podniku. Preto sa zavádza účinok jeho vyhlásenia, ktorý zahŕňa zánik oprávnení na výkon podnikateľskej a inej činnosti priamo zo zákona.

Zmena malého konkurzu na veľký konkurz

Súd na návrh prihláseného veriteľa zruší malý konkurz a vyhlási veľký konkurz, ak prihlásený veriteľ do šiestich mesiacov od vyhlásenia malého konkurzu zložil na účet súdu preddavok na úhradu nákladov veľkého konkurzu. Za správcu vo veľkom konkurze súd ustanoví správcu z malého konkurzu. Úkony vykonané správcom počas malého konkurzu tým nie sú dotknuté. Pri splnení predpokladov súd vyhlási veľký konkurz aj vtedy, ak bol malý konkurz zrušený a dlžník nebol vymazaný z obchodného registra alebo iného zákonom určeného registra, do ktorého sa zapisuje.Veriteľ, ktorý sa prihlásil v malom konkurze, sa považuje za prihláseného veriteľa aj vo veľkom konkurze.

Zodpovednosť

Oproti zodpovednostným mechanizmom pôsobiacim vo veľkom konkurze sa navrhuje vystavať celkom nový model, ktorý bude viac diferencovať veľký a malý prípad ako aj závažnosť porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu včas. Pokuta bude mať povahu poriadkovej pokuty a bude príjmom štátneho rozpočtu. Konať o pokute bude súd z úradnej povinnosti.

Súd uloží osobe, ktorá vykonávala funkciu štatutárneho orgánu úpadcu naposledy, pokutu

 • 1 000 eur, ak po zrušení malého konkurzu ostali neuspokojení veritelia v sume aspoň 50 000 eur a úpadca bol podľa predposlednej účtovnej závierky v zápornom vlastnom imaní,
 • 5 000 eur, ak po zrušení malého konkurzu ostali neuspokojení veritelia v sume aspoň 50 000 eur a úpadca bol podľa posledných troch účtovných závierok v zápornom vlastnom imaní,
 • 7 000 eur, ak po zrušení malého konkurzu ostali neuspokojení veritelia v sume aspoň 50 000 eur a úpadca bol podľa posledných štyroch účtovných závierok v zápornom vlastnom imaní,
 • 10 000 eur, ak po zrušení malého konkurzu ostali neuspokojení veritelia v sume aspoň 50 000 eur a úpadca bol podľa posledných piatich účtovných závierok v zápornom vlastnom imaní.

Vylúčenie štatutárneho orgánu

Súd na návrh prihláseného veriteľa, správcu, zamestnanca úpadcu alebo orgánu verejnej moci určí, že štatutárny orgán úpadcu alebo člen štatutárneho orgánu úpadcu porušil svoje povinnosti počas malého konkurz ak, bez vážneho dôvodu neposkytoval správcovi súčinnosť, ktorú možno od neho spravodlivo vyžadovať alebo riadne nevykonával svoju pôsobnosť počas malého konkurzu.

Štatutárny orgán úpadcu alebo jeho členovia majú počas malého konkurzu niektoré povinnosti, ktorých výkon je potrebné zabezpečiť. Pre prípad, že svoje povinnosti neplnia riadne, môže byť na návrh rozhodnuté o ich vylúčení. To znamená, že v nasledovných troch rokoch sa im zamedzuje pôsobiť v zákonom vymedzenom rozsahu v obchodných spoločnostiach alebo družstvách zapísaných v obchodnom registri.

Reštrukturalizačný poradca

Poveriť vypracovaním posudku možno len reštrukturalizačného poradcu. Reštrukturalizačným poradcom môže byť len osoba, ktorá je audítorskou spoločnosťou podľa osobitného predpisu a výška jej obratu za predchádzajúce účtovné obdobie je aspoň 500 000 eur.

Spoločný konkurz manželov

Ak je vyhlásený konkurz alebo sa vedie konanie o určení splátkového kalendára ohľadom manžela dlžníka a táto okolnosť vyplýva z návrhu na vyhlásenie konkurzu alebo návrhu na určenie splátkového kalendára, súd druhému z manželov ustanoví totožného správcu. Je v zásade procesne komplikované vytvoriť predpoklady pre riešenie „spoločného konkurzu manželov“. Prinajmenšom by však právna úprava mala preferovať, pokiaľ je to čo i len trochu možné, aby manželia mali pre účely osobného bankrotu rovnakého správcu.

Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021

Súdne konania prerušené z dôvodu vyhlásenia konkurzu v konaniach podľa § 206 odseku 1 a 2, ktoré sú z tohto dôvodu prerušené aj k 1. januáru 2021, sa zastavujú. O náhrade trov súd rozhodne na návrh podaný najneskôr do 31. marca 2021. Inak platí, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Odporúčané ebooky

K téme

FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

konkurzmalý konkurz

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ukončenie podnikania

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

september

18sep8:30Process Management – Riadenie Procesov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

18sep8:30Process Management – Riadenie Procesov8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Manažment

18sep9:30Budúcnosť recruitingu s CHAT GPT9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X