Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Živnostenské skúšky – Izolatér

Brown gavel and open book on a wooden table of the law in the courtroom
Thinkstock
28. apríla 2017 Zdroj Podnikam.sk/MG Tlačiť

Na prevádzkovanie viazanej živnosti je potrebná odborná spôsobilosť. Podľa živnostenského zákona musí odbornosť overiť inštitúcia s oprávnením. Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii. Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia.

V dnešnej časti seriálu Ako zvládnuť živnostenské skúšky sa pozrieme na povolanie -Izolatér.

Živnostenský zákon nájdete v tu.  Živnostenský register sa nachádza tu.

Odporúčame ebook:

V prémiovej časti vám ponúkame:

 • vysvetlenie, čo musí izolatér vedieť,
 • na čo sú zamerané skúšky z pohľadu teórie,
 • na čo sú zamerané skúšky z pohľadu praxe.

Izolatér

Má vedieť

 • vysvetliť základnú odbornú terminológiu a symboliku používanú v stavebníctve, technickú normalizáciu a štandardizáciu,
 • charakterizovať technickú a projektovú dokumentáciu stavebných konštrukcií pozemných stavieb, spôsoby jej zhotovenia,
 • vysvetliť spôsoby zobrazovania jednotlivých druhov izolácií na stavebných konštrukciách a rozvodoch v budovách,
 • charakterizovať základné stavebné konštrukcie pozemných stavieb a ich rozvody, súvisiace s izolatérskymi prácami, zdôvodniť význam a umiestnenie izolačných materiálov na stavebných konštrukciách,
 • vymenovať druhy a vlastnosti izolačných materiálov (proti vode a vlhkosti, tlakovej vode, stratám tepla a prenikaniu chladu, akustické, proti hluku a otrasom a špeciálnym vplyvom) používaných pri izolatérskych prácach v budovách,
 • vysvetliť zásady výpočtu spotreby všetkých materiálov používaných na zhotovenie jednotlivých druhov izolácií stavebných konštrukcií,
 • aplikovať pri výpočte spotreby materiálov technické podklady, pracovné návody a katalógy výrobcov,
 • popísať ručné a mechanizované náradie, nástroje a pomôcky používané pri meraní a opracovaní izolačných materiálov na stavebných konštrukciách a vnútorných rozvodoch,
 • popísať manipuláciu s materiálom a jeho ukladanie aj skladovanie,
 • vysvetliť druhy dopravných prostriedkov potrebných pre dopravu izolačných materiálov pre prácu vo výškach, zásady ich obsluhy,
 • vysvetliť spôsob kontroly, úpravy a preberania staveniska pred zhotovením izolatérskych prác,
 • popísať technologické postupy ručného opracovania materiálov používaných pri izolatérskych prácach (rezanie, strihanie, sekanie, vŕtanie, pilovanie, ohýbanie, rovnanie, spájanie),
 • popísať hlavné zásady a technologické postupy prác pri zhotovovaní izolačných vrstiev na stavebných konštrukciách (základy, strechy, podlahy) a rozvodoch v budovách, predpísané normami, výrobcami stavebných izolačných materiálov alebo projektantom,
 • popísať konštrukciu pracovných a ochranných lešení používaných pri izolatérskych prácach na strechách,
 • vysvetliť druhy možných chýb a spôsoby ich odstránenia pri zhotovení izolácií,
 • popísať pracovné postupy pri oprave a rekonštrukcii starých izolačných vrstiev strešného plášťa plochej strechy, základov, podláh a rozvodov v budovách,
 • uviesť predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na streche (vo výškach), a používané osobné ochranné pracovné prostriedky a zariadenia,
 • uviesť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany pred požiarom, zásady ochrany životného prostredia pri stavebných prácach a spôsoby likvidácie odpadu z izolatérskych prác.

Má ovládať

 • aplikovať získané teoretické vedomosti pri praktických činnostiach na stavbe,
 • používať základnú odbornú terminológiu, technickú normalizáciu a štandardizáciu v stavebníctve,
 • orientovať sa v projektovej a technickej dokumentácii stavieb, súvisiacej s izolatérskymi prácami,
 • čítať stavebné výkresy budov a rozvodov v budovách,
 • posúdiť správne podľa technickej dokumentácie a realizačných stavebných výkresov pripravenosť staveniska pre izolatérske práce,
 • merať a vypočítať obsah plochej strechy, základov a iných stavebných konštrukcií vrátane výpočtu spotreby materiálov na zhotovenie izolatérskych prác na týchto stavebných konštrukciách a ich rozvodoch,
 • orientovať sa a pracovať s technickými listami, pracovnými návodmi a katalógmi výrobcov izolačných materiálov,
 • zvoliť si, pripraviť, používať aj obsluhovať a udržiavať správne ručné a mechanizované náradie, nástroje a pomôcky používané pri izolatérskych prácach stavebných konštrukcií a ich rozvodov,
 • zvoliť si správne manipulačné a dopravné prostriedky pre izolatérske práce,
 • dopravovať a manipulovať s materiálom pri jeho doprave vo výškach, skladovaní a ukladaní,
 • zvoliť si a posúdiť správne kvalitu používaných materiálov dostupnými prostriedkami,
 • zvoliť si, pripraviť a opracovať správne jednotlivé izolačné materiály,
 • vykonávať samostatne základné hydroizolačné, tepelné a akustické izolatérske práce,
 • zvoliť správne pracovné postupy a organizáciu práce pri izolačných prácach na stavebných objektoch,
 • pripraviť rôzne druhy podkladov pod izolácie,
 • zhotoviť samostatne vodorovné aj zvislé izolačné vrstvy strešného plášťa plochej strechy, základov, podláh a rozvodov v budovách,
 • posudzovať správne kvalitu prevedených izolatérskych prác,
 • postaviť a rozobrať ľahké, konštrukčne jednoduché lešenia a ochranné ohradenia,
 • vykonávať opravy a rekonštrukciu starých izolačných vrstiev strešného plášťa plochej strechy, základov, podláh a rozvodov v budovách,
 • upratať pracovisko od zvyškov stavebných materiálov a odpadkov,
 • likvidovať stavebný odpad v zmysle platnej legislatívy a prispieť tak k ochrane životného prostredia,
 • zhodnotiť množstvo a kvalitu vykonanej práce,
 • dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany pred požiarom pri izolatérskych prácach,
 • zaobchádzať s protipožiarnym zariadením,
 • uplatňovať moderné a progresívne pracovné metódy,
 • používať osobné ochranné pracovné pomôcky a zariadenia,
 • dodržiavať pracovný poriadok a zásady správania sa v kolektíve.

Skúšky

Teória

 • Orientácia v odbornej terminológii, technickej a projektovej dokumentácii stavebných konštrukcií pozemných stavieb, technických listoch, katalógoch materiálov a výrobkov, návodoch, technickej normalizácii a štandardizácii.
 • Základné stavebné konštrukcie pozemných stavieb a druhy rozvodov v budovách súvisiacich s izolatérskymi prácami.
 • Druhy, vlastnosti a umiestnenie materiálov na zhotovenie izolatérskych prác stavebných konštrukcií a rozvodov.
 • Meranie a určovanie spotreby materiálu potrebného pre izolatérske práce na stavebných konštrukciách a rozvodoch.
 • Dopravné prostriedky a mechanizačné zariadenia na manipuláciu s materiálom pri doprave, skladovaní a ukladaní na stavbe.
 • Kontrola a preberanie staveniska pred zhotovením izolatérskych prác.
 • Príprava a ručné opracovanie materiálov pri izolatérskych prácach stavebných konštrukcií a rozvodov.
 • Druhy ručného a mechanizovaného náradia, nástrojov a pomôcok používaných pri meraní a opracovaní izolačných materiálov na zhotovenie izolácií na stavebných konštrukciách a vnútorných rozvodoch.
 • Pracovné a technologické postupy ručného opracovania materiálov používaných pri izolatérskych prácach stavebných konštrukcií a rozvodov.
 • Hlavné zásady a technologické postupy izolatérskych prác na stavebných konštrukciách a rozvodoch v budovách predpísané normami, výrobcami stavebných izolačných materiálov alebo projektantom.
 • Jednoduché pracovné a ochranné lešenie pri izoláciách plochých striech.
 • Chyby pri zhotovení izolácií a spôsoby ich odstránenia.
 • Pracovné postupy pri oprave a rekonštrukcii starých izolačných vrstiev na stavebných konštrukciách a rozvodoch v budovách.
 • Kontrola kvality vykonaných prác pri zhotovení jednotlivých druhov izolácií.
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pri práci vo výškach, hygiena práce a ochrana pred požiarom, osobné ochranné pracovné prostriedky a zariadenia.
 • Spôsoby likvidácie odpadu z izolatérskych prác, zásady ochrany životného prostredia pri stavebných prácach.

Prax

 • Čítanie projektovej a technickej dokumentácie stavebných konštrukcií a rozvodov v budovách so zameraním na izolatérske práce (predvedenie s vysvetlením).
 • Posúdenie pripravenosti pracoviska pre izolatérske práce (ukážka s vysvetlením).
 • Vymeriavanie a výpočet plôch stavebných konštrukcií (plochá strecha, základy, steny, podlahy a iné stavebné konštrukcie) a rozvodov v budovách pre zhotovenie izolácií podľa projektu (predvedenie a výpočet s vysvetlením).
 • Výpočet spotreby materiálov pre zhotovenie izolatérskych prác (predvedenie s vysvetlením).
 • Výber, príprava, opracovanie a ukladanie vhodných materiálov pre zhotovenie hydroizolácií, tepelných a akustických izolácií (predvedenie s vysvetlením).
 • Kontrola kvality materiálu na zhotovenie izolácie stavebnej konštrukcie podľa zadania z projektu (predvedenie s vysvetlením).
 • Doprava a manipulácia s materiálom pri izolatérskych prácach (predvedenie s vysvetlením).
 • Príprava, používanie aj obsluha a údržba ručného a mechanizovaného náradia, nástrojov a pomôcok pri meraní, opracovaní a kladení izolačných materiálov (predvedenie s vysvetlením).
 • Zhotovenie izolácie spodnej častí stavby, izolácie suterénov a základových konštrukcií (praktické predvedenie).
 • Zhotovenie izolácie plochej strechy a terasy (predvedie s vysvetlením).
 • Zhotovenie izolácie previsnutých častí budov, balkóny a rímsy (predvedenie s vysvetlením).
 • Zhotovenie izolácie podláh, stien a stropov podľa zadania (praktické predvedenie).
 • Zhotovenie izolácie bazénov a nádrží (praktické predvedenie s vysvetlením).
 • Zhotovenie izolácií inštalačných rozvodov budov (praktické predvedenie so zdôvodnením).
 • Postavenie jednoduchého pracovného a ochranného lešenia pri izoláciách plochých striech, používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci vo výškach (predvedenie so zdôvodnením).
 • Vykonanie opravy, výmeny a rekonštrukcie starých izolačných vrstiev stavebných konštrukcií podľa zadania a navrhnutie spôsobu likvidácie vzniknutého stavebného odpadu (predvedenie s vysvetlením a zdôvodnením).
 • Dodržiavanie aktuálnych pracovných predpisov týkajúcich sa BOZP, hygieny práce a ochrany pred požiarom, používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pri izolatérskych prácach, zaobchádzanie s protipožiarnym zariadením (zdôvodniť pri každom praktickom predvedení izolatérskych prác).

Podrobnosti o skúškach

http://isdv.iedu.sk/Eligibility.aspx

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Ako zvládnuť živnostenské skúšky"

Zobraziť všetky články v seriáli "Ako zvládnuť živnostenské skúšky"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

izolatérPrémiový obsahživnostenská skúška

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako začať podnikať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

12dec8:30Riziková kontrola verejného obstarávania (Operačný program Slovensko)8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

14dec8:30Čo nám priniesli a čo nám prinesú novely Obchodného zákonníka8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Legislatíva, zákony

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X