Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
E-shop
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Živnostenské skúšky – Izolatér

Brown gavel and open book on a wooden table of the law in the courtroom
Thinkstock
28. apríla 2017 Zdroj Podnikam.sk/MG Tlačiť

Na prevádzkovanie viazanej živnosti je potrebná odborná spôsobilosť. Podľa živnostenského zákona musí odbornosť overiť inštitúcia s oprávnením. Po úspešnom absolvovaní získa absolvent osvedčenie o úplnej kvalifikácii. Na jeho základe môže požiadať o vydanie živnostenského oprávnenia.

V dnešnej časti seriálu Ako zvládnuť živnostenské skúšky sa pozrieme na povolanie -Izolatér.

Živnostenský zákon nájdete v tu.  Živnostenský register sa nachádza tu.

V prémiovej časti vám ponúkame:

 • vysvetlenie, čo musí izolatér vedieť,
 • na čo sú zamerané skúšky z pohľadu teórie,
 • na čo sú zamerané skúšky z pohľadu praxe.

Izolatér

Má vedieť

 • vysvetliť základnú odbornú terminológiu a symboliku používanú v stavebníctve, technickú normalizáciu a štandardizáciu,
 • charakterizovať technickú a projektovú dokumentáciu stavebných konštrukcií pozemných stavieb, spôsoby jej zhotovenia,
 • vysvetliť spôsoby zobrazovania jednotlivých druhov izolácií na stavebných konštrukciách a rozvodoch v budovách,
 • charakterizovať základné stavebné konštrukcie pozemných stavieb a ich rozvody, súvisiace s izolatérskymi prácami, zdôvodniť význam a umiestnenie izolačných materiálov na stavebných konštrukciách,
 • vymenovať druhy a vlastnosti izolačných materiálov (proti vode a vlhkosti, tlakovej vode, stratám tepla a prenikaniu chladu, akustické, proti hluku a otrasom a špeciálnym vplyvom) používaných pri izolatérskych prácach v budovách,
 • vysvetliť zásady výpočtu spotreby všetkých materiálov používaných na zhotovenie jednotlivých druhov izolácií stavebných konštrukcií,
 • aplikovať pri výpočte spotreby materiálov technické podklady, pracovné návody a katalógy výrobcov,
 • popísať ručné a mechanizované náradie, nástroje a pomôcky používané pri meraní a opracovaní izolačných materiálov na stavebných konštrukciách a vnútorných rozvodoch,
 • popísať manipuláciu s materiálom a jeho ukladanie aj skladovanie,
 • vysvetliť druhy dopravných prostriedkov potrebných pre dopravu izolačných materiálov pre prácu vo výškach, zásady ich obsluhy,
 • vysvetliť spôsob kontroly, úpravy a preberania staveniska pred zhotovením izolatérskych prác,
 • popísať technologické postupy ručného opracovania materiálov používaných pri izolatérskych prácach (rezanie, strihanie, sekanie, vŕtanie, pilovanie, ohýbanie, rovnanie, spájanie),
 • popísať hlavné zásady a technologické postupy prác pri zhotovovaní izolačných vrstiev na stavebných konštrukciách (základy, strechy, podlahy) a rozvodoch v budovách, predpísané normami, výrobcami stavebných izolačných materiálov alebo projektantom,
 • popísať konštrukciu pracovných a ochranných lešení používaných pri izolatérskych prácach na strechách,
 • vysvetliť druhy možných chýb a spôsoby ich odstránenia pri zhotovení izolácií,
 • popísať pracovné postupy pri oprave a rekonštrukcii starých izolačných vrstiev strešného plášťa plochej strechy, základov, podláh a rozvodov v budovách,
 • uviesť predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na streche (vo výškach), a používané osobné ochranné pracovné prostriedky a zariadenia,
 • uviesť zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany pred požiarom, zásady ochrany životného prostredia pri stavebných prácach a spôsoby likvidácie odpadu z izolatérskych prác.

Má ovládať

 • aplikovať získané teoretické vedomosti pri praktických činnostiach na stavbe,
 • používať základnú odbornú terminológiu, technickú normalizáciu a štandardizáciu v stavebníctve,
 • orientovať sa v projektovej a technickej dokumentácii stavieb, súvisiacej s izolatérskymi prácami,
 • čítať stavebné výkresy budov a rozvodov v budovách,
 • posúdiť správne podľa technickej dokumentácie a realizačných stavebných výkresov pripravenosť staveniska pre izolatérske práce,
 • merať a vypočítať obsah plochej strechy, základov a iných stavebných konštrukcií vrátane výpočtu spotreby materiálov na zhotovenie izolatérskych prác na týchto stavebných konštrukciách a ich rozvodoch,
 • orientovať sa a pracovať s technickými listami, pracovnými návodmi a katalógmi výrobcov izolačných materiálov,
 • zvoliť si, pripraviť, používať aj obsluhovať a udržiavať správne ručné a mechanizované náradie, nástroje a pomôcky používané pri izolatérskych prácach stavebných konštrukcií a ich rozvodov,
 • zvoliť si správne manipulačné a dopravné prostriedky pre izolatérske práce,
 • dopravovať a manipulovať s materiálom pri jeho doprave vo výškach, skladovaní a ukladaní,
 • zvoliť si a posúdiť správne kvalitu používaných materiálov dostupnými prostriedkami,
 • zvoliť si, pripraviť a opracovať správne jednotlivé izolačné materiály,
 • vykonávať samostatne základné hydroizolačné, tepelné a akustické izolatérske práce,
 • zvoliť správne pracovné postupy a organizáciu práce pri izolačných prácach na stavebných objektoch,
 • pripraviť rôzne druhy podkladov pod izolácie,
 • zhotoviť samostatne vodorovné aj zvislé izolačné vrstvy strešného plášťa plochej strechy, základov, podláh a rozvodov v budovách,
 • posudzovať správne kvalitu prevedených izolatérskych prác,
 • postaviť a rozobrať ľahké, konštrukčne jednoduché lešenia a ochranné ohradenia,
 • vykonávať opravy a rekonštrukciu starých izolačných vrstiev strešného plášťa plochej strechy, základov, podláh a rozvodov v budovách,
 • upratať pracovisko od zvyškov stavebných materiálov a odpadkov,
 • likvidovať stavebný odpad v zmysle platnej legislatívy a prispieť tak k ochrane životného prostredia,
 • zhodnotiť množstvo a kvalitu vykonanej práce,
 • dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a ochrany pred požiarom pri izolatérskych prácach,
 • zaobchádzať s protipožiarnym zariadením,
 • uplatňovať moderné a progresívne pracovné metódy,
 • používať osobné ochranné pracovné pomôcky a zariadenia,
 • dodržiavať pracovný poriadok a zásady správania sa v kolektíve.

Skúšky

Teória

 • Orientácia v odbornej terminológii, technickej a projektovej dokumentácii stavebných konštrukcií pozemných stavieb, technických listoch, katalógoch materiálov a výrobkov, návodoch, technickej normalizácii a štandardizácii.
 • Základné stavebné konštrukcie pozemných stavieb a druhy rozvodov v budovách súvisiacich s izolatérskymi prácami.
 • Druhy, vlastnosti a umiestnenie materiálov na zhotovenie izolatérskych prác stavebných konštrukcií a rozvodov.
 • Meranie a určovanie spotreby materiálu potrebného pre izolatérske práce na stavebných konštrukciách a rozvodoch.
 • Dopravné prostriedky a mechanizačné zariadenia na manipuláciu s materiálom pri doprave, skladovaní a ukladaní na stavbe.
 • Kontrola a preberanie staveniska pred zhotovením izolatérskych prác.
 • Príprava a ručné opracovanie materiálov pri izolatérskych prácach stavebných konštrukcií a rozvodov.
 • Druhy ručného a mechanizovaného náradia, nástrojov a pomôcok používaných pri meraní a opracovaní izolačných materiálov na zhotovenie izolácií na stavebných konštrukciách a vnútorných rozvodoch.
 • Pracovné a technologické postupy ručného opracovania materiálov používaných pri izolatérskych prácach stavebných konštrukcií a rozvodov.
 • Hlavné zásady a technologické postupy izolatérskych prác na stavebných konštrukciách a rozvodoch v budovách predpísané normami, výrobcami stavebných izolačných materiálov alebo projektantom.
 • Jednoduché pracovné a ochranné lešenie pri izoláciách plochých striech.
 • Chyby pri zhotovení izolácií a spôsoby ich odstránenia.
 • Pracovné postupy pri oprave a rekonštrukcii starých izolačných vrstiev na stavebných konštrukciách a rozvodoch v budovách.
 • Kontrola kvality vykonaných prác pri zhotovení jednotlivých druhov izolácií.
 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, pri práci vo výškach, hygiena práce a ochrana pred požiarom, osobné ochranné pracovné prostriedky a zariadenia.
 • Spôsoby likvidácie odpadu z izolatérskych prác, zásady ochrany životného prostredia pri stavebných prácach.

Prax

 • Čítanie projektovej a technickej dokumentácie stavebných konštrukcií a rozvodov v budovách so zameraním na izolatérske práce (predvedenie s vysvetlením).
 • Posúdenie pripravenosti pracoviska pre izolatérske práce (ukážka s vysvetlením).
 • Vymeriavanie a výpočet plôch stavebných konštrukcií (plochá strecha, základy, steny, podlahy a iné stavebné konštrukcie) a rozvodov v budovách pre zhotovenie izolácií podľa projektu (predvedenie a výpočet s vysvetlením).
 • Výpočet spotreby materiálov pre zhotovenie izolatérskych prác (predvedenie s vysvetlením).
 • Výber, príprava, opracovanie a ukladanie vhodných materiálov pre zhotovenie hydroizolácií, tepelných a akustických izolácií (predvedenie s vysvetlením).
 • Kontrola kvality materiálu na zhotovenie izolácie stavebnej konštrukcie podľa zadania z projektu (predvedenie s vysvetlením).
 • Doprava a manipulácia s materiálom pri izolatérskych prácach (predvedenie s vysvetlením).
 • Príprava, používanie aj obsluha a údržba ručného a mechanizovaného náradia, nástrojov a pomôcok pri meraní, opracovaní a kladení izolačných materiálov (predvedenie s vysvetlením).
 • Zhotovenie izolácie spodnej častí stavby, izolácie suterénov a základových konštrukcií (praktické predvedenie).
 • Zhotovenie izolácie plochej strechy a terasy (predvedie s vysvetlením).
 • Zhotovenie izolácie previsnutých častí budov, balkóny a rímsy (predvedenie s vysvetlením).
 • Zhotovenie izolácie podláh, stien a stropov podľa zadania (praktické predvedenie).
 • Zhotovenie izolácie bazénov a nádrží (praktické predvedenie s vysvetlením).
 • Zhotovenie izolácií inštalačných rozvodov budov (praktické predvedenie so zdôvodnením).
 • Postavenie jednoduchého pracovného a ochranného lešenia pri izoláciách plochých striech, používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pri práci vo výškach (predvedenie so zdôvodnením).
 • Vykonanie opravy, výmeny a rekonštrukcie starých izolačných vrstiev stavebných konštrukcií podľa zadania a navrhnutie spôsobu likvidácie vzniknutého stavebného odpadu (predvedenie s vysvetlením a zdôvodnením).
 • Dodržiavanie aktuálnych pracovných predpisov týkajúcich sa BOZP, hygieny práce a ochrany pred požiarom, používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov pri izolatérskych prácach, zaobchádzanie s protipožiarnym zariadením (zdôvodniť pri každom praktickom predvedení izolatérskych prác).

Podrobnosti o skúškach

http://isdv.iedu.sk/Eligibility.aspx

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Ako zvládnuť živnostenské skúšky"

Zobraziť všetky články v seriáli "Ako zvládnuť živnostenské skúšky"

Témy

izolatérPrémiový obsahživnostenská skúška

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Ako začať podnikať

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

október

11oct6:30BOZP a pracovné úrazy vo výrobe a doprave - konkrétne príklady z praxe6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:BOZP,BOZP vo výrobe

16oct6:30Finančné riadenie pre účtovníkov II.6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Finančné riadenie

16oct6:30EIA a stavebný zákon – vzájomné súvislosti6:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt
OK

Web obsahuje cookies. Prevádzkovateľ webu nezbiera žiadne osobné údaje, ak nie ste registrovaný. Web obsahuje prvky tretích strán. Viac k: Ochrana osobných údajov a cookies

X