Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.

Daň z nehnuteľností 2016. Všetko čo potrebujete vedieť k podaniu daňového priznania

Ilustračné foto: SITA
7. januára 2016 Tlačiť

Ak ste v roku 2015 nadobudli nehnuteľnosť, resp. ste nejakú skolaudovali či zdedili a máte ju k 1. januáru 2016 zapísanú v katastri nehnuteľností, vzniká vám povinnosť podať najneskôr do 1. februára 2016 daňové priznanie k dani z nehnuteľností (daň z nehnuteľnosti 2016). Uvedená povinnosť sa týka len tých fyzických a právnických osôb, ktorým pribudla nehnuteľnosť, ale aj tých, u ktorých nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku.

Čo je daň z nehnuteľnosti

 • je miestnou daňou, ktorú ukladá mesto alebo obec na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (hovorovo zákon o dani z nehnuteľnosti)

Kto je správcom dane z nehnuteľností

 • správcom dane z nehnuteľností je obec (mesto), v katastrálnom území ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. V prípade miest Bratislava a Košice sú správcom dane z nehnuteľností tieto mestá, a nie ich mestské časti.

Čo zahŕňa daň z nehnuteľností

 • daň z pozemkov,
 • daň zo stavieb,
 • daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome.

Kto má povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti 2016

 • fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak v priebehu roku 2015:
  nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2016 sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
  predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2016 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
  − nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napr. zmena výmery pozemkov).

Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých daňovníkov, daňovníkom je každý spoluvlastník podľa výšky svojho spoluvlastníckeho podielu a daňové priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu.

Pozn.: Spoluvlastníkov môže zastupovať jeden z nich, ak sa tak všetci dohodnú a daňové priznanie podá tento zástupca, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom daňovom priznaní.

Ak je nehnuteľnosť v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, daňovníkom sú obaja manželia, ktorí ručia za daň spoločne a nerozdielne, a daňové priznanie podáva jeden z manželov.

Vznik a zánik daňovej povinnosti

 • Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane.

Príklad:

Roman nadobudol v auguste 2015 do osobného vlastníctva byt. K 1. januáru 2016 je zapísaný v katastri nehnuteľností ako vlastník tohto bytu. Z uvedeného dôvodu mu vzniká povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností a zaplatiť vyrubenú daň správcovi dane v katastrálnom území, kde sa nehnuteľnosť nachádza.

 • Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.
 • Daňová povinnosť zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti.

Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti

 • priznanie sa podáva za to zdaňovacie obdobie, v ktorom daňovníkovi vznikla prvá daňová povinnosť k správcovi dane,
 • čiastkové priznanie sa podáva, ak v ďalšom období daňovník nadobudne ďalšiu nehnuteľnosť, zmení sa účel využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru, nehnuteľnosť predá a zanikne mu vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, dôjde k zmene druhu alebo výmeru pozemku.
 • daňové priznanie sa podáva na tlačive, ktorého vzor ustanovilo Ministerstvo financií SR č. MF/021249/2014-725, uvedené tlačivo platí pre fyzické aj právnické osoby a daňovník v ňom vyznačí, či ide o priznanie, čiastkové priznanie, čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie.
 • daňovník nevypočítava daň, to za neho robí obec, mesto, resp. mestská časť,
 • sadzby dane z nehnuteľností ustanovujú všeobecne záväzné nariadenia jednotlivých obcí, miest, mestských častí; môžete ich nájsť na webových stránkach obcí a miest.
 • ak obec zaviedla vo všeobecne záväznom nariadení zníženie alebo oslobodenie od dane, uplatní si daňovník nárok na zníženie alebo oslobodenie dane najneskôr do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť; v opačnom prípade nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká,
 • ak v ďalších zdaňovacích obdobiach nenastane zmena oproti predošlému roku, daňové priznanie sa nepodáva a daňovník dostane od správcu dane rozhodnutie o vyrubenej dani.

Lehota na podanie daňového priznania

 • lehota na podanie daňového priznania za rok 2016 je do 1. februára 2016 a podávajú ho tí daňovníci, ktorí v roku 2015 nadobudli nehnuteľnosť, ktorá je k 1. januáru 2016 zapísaná v katastri nehnuteľností, alebo daňovníci, ktorí v roku 2015 predali nehnuteľnosť a túto už nebudú mať zapísanú k 1. januáru 2016 v katastri nehnuteľností, resp. daňovníci, u ktorých v priebehu kalendárneho roka došlo k zmenám, ktoré ovplyvňujú výšku vyrubenej dane.

Splatnosť dane

 • daň sa platí na základe vydaného rozhodnutia,
 • vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
 • obec môže určiť splátky dane a lehotu ich splatnosti v rozhodnutí,
 • daňovník môže vyrubenú daň, ktorá bola rozhodnutím obce určená v splátkach, zaplatiť aj naraz najneskôr v lehote splatnosti prvej splátky.

Osobitné spôsoby nadobudnutia nehnuteľnosti

Nadobudnutie nehnuteľnosti vydražením v priebehu roka

Vznik daňovej povinnosti

Ak ste nadobudli nehnuteľnosť v priebehu roka vydražením, daňová povinnosť vzniká:

 • prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo
 • prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom.

Príklad:

Peter nadobudol nehnuteľnosť vydražením 10. októbra 2015. Daňová povinnosť mu vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa stal vlastníkom nehnuteľnosti, t. j. 1. novembra 2015.

Povinnosť podať daňové priznanie

Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Zánik daňovej povinnosti

Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

Nadobudnutie nehnuteľnosti dedením v priebehu roka

Vznik daňovej povinnosti

Ak ste nadobudli nehnuteľnosť dedením v priebehu roka, daňová povinnosť vám vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom ste sa ako dedič stali vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.

Povinnosť podať daňové priznanie

Daňový subjekt je povinný podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností najneskoršie do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Zníženie alebo oslobodenie od daňovej povinnosti

Ak obec zaviedla vo všeobecne záväznom nariadení zníženie alebo oslobodenie od dane, uplatní si daňovník pri nehnuteľnosti nadobudnutej dražbou alebo dedičským konaním nárok na zníženie alebo oslobodenie daňovej povinnosti najneskôr v lehote do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. V opačnom prípade nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

K téme

Témy

daň z nehnuteľností 2016Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z nehnuteľností

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

06dec8:30Derivatives and other trading instruments under IFRS8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP,Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)

06dec8:30Derivatives and other trading instruments under IFRS8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP,Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)

06dec8:30Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy v zdravotníckych zariadeniach – zmeny od 1. 1. 20218:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Environmentalistika

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X