Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie študenta s rôznym typom príjmov

Fotobanka Pixmac
7. júna 2014 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Podnikam.SK prináša servis pre tých, ktorí si odložili daňové priznanie.

Aktualizované v časti Počet príloh (XIV. oddiel).

Ako vyplní daňové priznanie študent s rôznymi príjmami

Študent, ktorý v  priebehu roka 2013 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 867,97 €, pričom dosiahol príjmy nielen zo závislej činnosti (zo zamestnania), ale aj iné druhy príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, živnosť atď.), je povinný podať daňové priznanie typu B.

Príklad

Pavol Horváth je študent. V roku 2013 dosiahol príjem, ktorý mu plynul z dohody o vykonaní práce, ktorú uzavrel s jedným zamestnávateľom. V októbri 2013 začal podnikať na základe živnostenského oprávnenia, z ktorého dosiahol príjem. K príjmom z podnikania sa rozhodol uplatniť paušálne výdavky. V roku 2013 mu bol vyplatený aj sirotský dôchodok. 

Tabuľka: Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Pavol Horváth
DIČ: 1020334566
Trvalé bydlisko: Nám. Slobody 4, Bratislava
Číslo bankového účtu: Prima banka 7184533001/5600
Príjem z dohody o vykonaní práce: 2 400 €
Preddavok na daň z príjmu:

(uplatňoval si nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka)

354 €
Výdavky na zdravotné poistenie zo závislej činnosti:
96 €
Výdavky na sociálne poistenie zo závislej činnosti: 225 €
Úhrn výdavkov na sociálne a zdravotné poistenie: 321 €
Príjem zo živnosti: 3 270 €
Výdavky (40 % z príjmov), môže si však uplatniť len do výške 1 260 €, t. j. 420 € x 3 mesiace (október, november, december)
1 308 €

1 260 €

Suma výdavkov vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie za rok 2013:
1 370,04 €

(1 260 + 110,04)

Sirotský dôchodok za rok 2013

(tento príjem neuvádza v daňovom priznaní, lebo ide o príjem, ktorý sa nezdaňuje)

1 560 €
Odvody do sociálnej poisťovni zo živnosti: 0 €
Preddavky na zdravotné poistenie: 110,04 €

Pavol Horváth sa rozhodol uplatniť si paušálne výdavky v súlade s § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov vo výške 40 % z príjmov. V zmysle ustanovenia § 6 ods. 10 zákona o dani z príjmov, ak daňovník uplatní paušálne výdavky, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach.

Toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník, ktorý uplatňuje daňové výdavky paušálne, je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach. Nie je povinný zostavovať výkaz o príjmoch a výdavkoch a výkaz o majetku a záväzkoch.

Postup vypĺňania daňového priznania

 • Riadok 01 – uvedie DIČ: 1020334566.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2013.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE: 6920 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „počítačové programovanie“.

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 – daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. r) zákona o dani z príjmov.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)

Oddiely II. a III. nevypĺňa.

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)

– nevypĺňa

Vyplnenie oddielov V. – X.

V.ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (zo zamestnania)

 • Riadok 34 – uvedie úhrn príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona od svojho zamestnávateľa, v tomto prípade sumu: 2 400 €.
 • Riadok 34a – vykonával prácu na základe dohody, preto vyplní sumu 2 400 €.
 • Riadok 35 – uvedie úhrn poistného a príspevkov, ktoré bol povinný platiť zamestnanec, v tomto prípade sumu: 321 €.
 • Riadok 36 – uvedie čiastkový základ dane ako rozdiel sumy uvádzanej na r. 34 – 35, v tomto prípade r. 36 = 2 400,00 € – 321 € = 2 079 €.

VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6 ZÁKONA)

tabuľka č. 1

 • V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie príjmy zo živnosti v sume: 3 270 €.

Pri výpočte výdavkov percentom z príjmov musí daňovník zohľadniť nasledovné:

Pozn.: Keďže daňovník začal podnikať až od októbra, mohol by si uplatniť paušálne výdavky v sume max. 420 € za mesiac, t. j. 420 x 3 = 1 260 €. V našom príklade predstavujú vypočítané paušálne výdavky sumu 1 308 € (40 % z 3 270 €), čo je vyššia suma, ako je maximálna suma, ktorú si daňovník môže v zmysle zákona o dani z príjmov uplatniť. Z uvedeného dôvodu si môže uplatiť len sumu 1 260 €.

 • V stĺpci 02 riadok 09 – uvedie paušálne výdavky zo živnosti vrátane preukázateľne zaplatených príspevkov na sociálne a zdravotné poistenie, t. j. 1 260 € + 110,04 € = 1 370,04 €.

Pod tabuľku č. 1 daňovník uvedie:

Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona

 • pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona – znakom „x“ vyznačí túto skutočnosť.
 • preukázateľne zaplatené poistné uvedie vo výške 110,04 €;

Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 3 270 € a riadku 38 výdavky = 1 370,04 €.

 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = príjmy – výdavky = 3 270 € – 1 370,04 € = 1 899,96 €. Údaj z r. 39 sa opíše do riadku 43 (základ dane).

VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU

VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV

Oddiely VII. a VIII. nevypĺňa, nakoľko v roku 2013 nemal príjmy tohto charakteru.

IX. ODDIEL – ODPOČET DAŇOVEJ STRATY PODĽA § 30 zákona

 • Prvú časť IX. Oddielu „Prehľad o uplatňovanej daňovej strate z predchádzajúcich zdaňovacích období“ nevypĺňa.
 • Vyplní časť „Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich zdaňovacích období“ IX. oddielu nasledovne:
 • Riadok 65 – prenesie sa údaj z r. 43 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov zo živnostenského podnikania = 1 899,96 €.
 • Riadok 66 –  nevypĺňa.
 • Riadok 67 – uvedie sa údaj z riadku 65, t. j. 1 899,96 €.
 • Riadky 68 až 71 – nevypĺňa.

X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona

 • Riadok 72 – súčet riadkov 36 + 67, t. j. suma 3 978,96 €.
 • Riadok 73 – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, v našom prípade 3 735,94 €.

Keďže základ dane je < ako 19 458 €, daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť vo výške 3 735,94 €. Ak by daňovník dosiahol základ dane  > ako 19 458 €, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka by sa vypočítala nasledovne: 8 600,436 – (základ dane : 4).

 • Riadok 76 – je súčtom riadkov 73, 74 a 75, t. j. 3 735,94 €.
 • Riadok 77 – výpočet základu dane zníženého o nezdaniteľnú časť, t. j. r. 72 – r. 76, t. j. 243,02 €.
 • Riadok 78 – r. 77 + r. 70 + r. 71, t. j. 243,02 €.
 • Riadok 79 – výpočet dane, t. j. 19 % zo základu dane 243,02 € = 46,17 €.
 • Riadky 80 až 87 – nevypĺňa.
 • Riadok 88 – prenáša sa údaj z riadku 79, t. j. suma 46,17 €.
 • Riadok 92 – prenáša sa údaj z riadku 88, t. j. suma 46,17 €.
 • Riadok 93 – nevypĺňa.
 • Riadok 94 – daň znížená o daňový bonus, t. j. 46,17 €.
 • Riadok 95 – nevypĺňa.
 • Riadok 96 – nevypĺňa.
 • Riadky 97 až 101 – nevypĺňa.
 • Riadok 102 – zrazený preddavok na daň, t. j. 354 €.
 • Riadok 109 – daňový preplatok (r. 92 – r. 102) = 307,83 €.

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIAXII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI) NA UPLATNENIE ZÁKONA

Oddiel XI. a XII. nevypĺňa.

XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

– Nevypĺňa

Ak daňovník využite možnosť venovať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, na str. 10 sa podpíše.

XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Riadok 122  – uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou priznania. Pavol Horváth uvedie 1 prílohu 3 prílohy, ktoré bude súčasťou podaného daňového priznania. Ide o:

 • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch na zdanenie príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti bez uplatnenia daňového bonusu.
 • Počet príloh sa uvádza vrátane Prílohy 1 a 2, ktoré sú súčasťou daňového priznania. Danari ich odporúčajú podpísať aj v tom prípade, ak v nich nie sú vyplnené žiadne údaje.

Na strane 11 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.

XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU

Daňovník vyplní túto časť, lebo žiada o vrátenie preplatku na dani. Vyberie si možnosť prevodu peňazí na bankový účet (uvedie číslo svojho účtu) alebo formou poštovej poukážky. Možnosť zaškrtne.

Vyplnenie príloh č.1 a č. 2 + daňové priznanie vyplnené podľa príkladu (pdf)

 • Riadok 10 – uvedie sumu 321 €.
 • Riadok 11 – uvedie sumu 225 €.
 • Riadok 12 – uvedie sumu 96 €.
 • Riadok 13 – uvádza sa suma preukázateľne zaplateného poistného na sociálne poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o DzP, t. j. z podnikania a SZČO, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, t. j. uvádzajú sa platby zaplatené od januára do decembra 2013 vrátane nedoplatkov za predchádzajúce obdobia. Zahŕňa sa sem aj platba poistného za december 2012 uhradená v januári 2013, no nezahŕňa sa sem platba poisteného za december 2013, ktorá bola uhradená až v januári 2014. 

» V našom príklade daňovník nechá riadok 13 prázdny.

 • Riadok 14 – uvádza sa sem suma zaplateného poisteného na dobrovoľné sociálne poistenie. Daňovník tento riadok nevypĺňa.
 • Riadok 15 – uvádza sa suma preukázateľne zaplateného poistného na zdravotné poistenie z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o DzP, t. j. z podnikania a SZČO, o ktoré si znížil základ dane v danom roku, t. j. uvádzajú sa platby zaplatené od januára do decembra 2013 vrátane nedoplatkov za predchádzajúce obdobia. Zahŕňa sa sem aj platba poistného za december 2012 uhradená v januári 2013, no nezahŕňa sa sem platba poisteného za december 2013, ktorá bola uhradená až v januári 2014.

» Pavol Horváth uvedie do r. 15 sumu 110,04 €.

 • Do riadku 16 uvedie umu z riadku 15, t. j. 110,04 €.

Na str. 12 – uviesť dátum a podpis daňovníka.

PRÍLOHA 2 – Podiely na zisku (dividendy), ktoré podliehajú zdaneniu podľa § 51d ods. 3 zákona

– túto časť nevypĺňa, lebo nemal takýto druh príjmov.

 Vyplnené daňové priznanie podľa príkladu

Aktualizácia: V riadku 122 má byť správny počet príloh: 3 (viz aktualizácia oddielu XIV.)

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikám ako študentPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

december

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

05dec8:30Čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Stavebníctvo

05dec8:30Dohovor CMR8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Clo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X