Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie z príjmov zo závislej činnosti v zahraničí

Vypĺňanie daňového priznania
Ilustračné foto: SITA
8. júna 2014 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Podnikam.SK prináša servis pre tých, ktorí si odložili daňové priznanie a chcú sa dozvedieť ako vyplniť daňové priznanie v prípade práce v zahraničí a ako spolu súvisia príjmy zo zahraničia a daňové priznanie 2015 ale aj pre iné roky.

Daňovník by si mal skontrolovať zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Občania SR, ktorí pracovali v roku 2013 v cudzine, zdaňovali svoj príjem v krajine, v ktorej vykonávali závislú činnosť v zahraničí. Spôsob zdaňovania týchto príjmov sa riadil právnymi predpismi platnými v danom štáte.

Rezident Slovenskej republiky, ktorý za zdaňovacie obdobie 2013 dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti, plynúce zo zdrojov v zahraničí, presahujúce 1 867,97 eur, má povinnosť uviesť tento príjem napriek tomu, že bol zdanený v zahraničí, v daňovom priznaní podanom na Slovensku.

Aby nedochádzalo k dvojitému zdaneniu týchto príjmov, SR má uzavreté zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Postup pri zamedzení dvojitého zdanenia upravuje ustanovenie § 45 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Ak plynú daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou príjmy zo štátu, s ktorým má Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, pri zamedzení dvojitého zdanenia sa postupuje podľa tejto zmluvy. V zmluve je určené, ktorá metóda zamedzenia dvojitého zdanenia sa používa v prípade konkrétnej krajiny. Daňové priznanie slováka zamestnaného v ČR napríklad pre roky 2014 a 2015 tak už nemusí znamenať dvojité zdanenie (tento príklad sa dá použiť aj na iné krajiny).

Metóda zápočtu dane

» daňovník si daň, ktorú zaplatil v zahraničí, započíta do úhrady dane.

Metóda vyňatia príjmov

» daňovník  uvedie príjmy, ktoré boli preukázateľne zdanené v zahraničí, v daňovom priznaní. Zo zdanenia však budú tieto príjmy vyňaté, t.j. neplatí sa z nich žiadna daň.

Zoznam zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorými je Slovenská republika viazaná

V prípade krajín, s ktorými Slovensko nemá uzavretú zmluvu na zamedzenie dvojitého zdanenia, svoje príjmy daňovník zdaní aj v SR v zmysle zákona o dani z príjmov. Ak boli príjmy daňovníka preukázateľne zdanené, môže použiť metódu vyňatia príjmov.

Poznámka: Rezident SR môže pri príjmoch zo závislej činnosti aj napriek tomu, že v danej zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia je uvedená metóda zápočtu dane použiť metódu vyňatia príjmov, ak tieto príjmy boli v zahraničí preukázateľne zdanené, a ak je tento postup pre neho výhodnejší.

Príklad

Zuzana Moravská bola počas celého roka 2013 zamestnaná vo Veľkej Británii. Má trvalý pobyt na území SR. Je slobodná a bezdetná.  S Veľkou Britániou má SR uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia č. 89/1992, na základe ktorej sa používa metóda vyňatia príjmov.

Meno a priezvisko: Zuzana Moravská
Rodné číslo: 895224/0011
Trvalé bydlisko: Mostná 5, 949 01  Nitra
Suma príjmov zo závislej činnosti za rok 2013: 21 800 eur
Preukázateľne zaplatené poistné v zahraničí: 2 815,04 eur

Keďže daňovníčka mala len príjmy zo závislej činnosti, vypĺňa daňové priznanie typ A, vydaného Ministerstvom financií SR č. MF20227/2013-721.

POSTUP VYPLNENIA DAŇOVÉHO PRIZNANIA TYP A

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

 • Riadok č. 01 – uvedie svoje rodné číslo.
 • Riadky č. 03 až 10 vyplní daňovník podľa predtlače.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI, DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI
nevypĺňa

III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE
nevypĺňa

IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU
nevypĺňa

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI

 • Riadok č. 32 – vyplnia sa podľa údajov uvedených v potvrdení o všetkých príjmoch zo závislej činnosti zo zdrojov zdrojov v zahraničí, t. j. 21 800 eur.
 • Riadok č. 33 – poistné preukázateľne zaplatené v zahraničí, t. j. 2 815,04 eur.

Príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí v brutto výške, bez odpočítateľných položiek, resp. nezdaniteľných častí základu dane podľa zákonov platných v zahraničí a poistné preukázateľne zaplatené v zahraničí sa uvedú v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona o dani z príjmov, pričom na prepočet cudzej meny na eurá sa použije kurz:

 • priemerný, za kalendárny mesiac, v ktorom bol poskytnutý príjem alebo
 • platný v deň, v ktorom bol prijatý príjem v cudzej mene alebo bol pripísaný bankou alebo pobočkou zahraničnej banky alebo
 • priemerný ročný za zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie alebo aj
 • priemer z priemerných mesačných kurzov za kalendárne mesiace, za ktoré podáva daňové priznanie, v ktorých daňovník poberal príjmy.
 • Riadky 33a a 33b nevypĺňa.

Poznámka: Ak z predloženého potvrdenia o zahraničnom povinnom poistnom nie je možné rozdelenie tohto poistného podľa riadkov č. 33a a 33b, vyplní sa len riadok č. 33.

 • Riadok č. 34 – rozdiel riadkov 32 – 33 = 18 984,96 eur.

VI. ODDIEL – VÝPOČET DANE

 • Riadok č. 36 – vypočíta sa základ dane ako súčet riadkov 34 a 35 = 18 984,96 €
 • Riadok č. 37 – uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá sa môže vypočítať v XII. oddiele priznania typ A. Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa môže použiť pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania typ A. V našom prípade má daňovníčka nárok na nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 3 735,94 €.
 • Riadok č. 40  uvádza 3 735,94 €.
 • Riadok č. 41 – vypočítaná suma základu dane z r. 36 sa znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane z r. 37, t. j. 15 249,02 €.
 • Riadok č. 42 – daň sa vypočíta zo základu dane uvedeného na riadku č. 41, a to sadzbou dane 19 % zo sumy nepresahujúcej 34 401,74 € vrátane, vypočítaná suma dane sa zaok3735,94rúhli na eurocenty nadol. T. j. 19 % z 15 249,02 = 2 897,31 €.
 • Riadky č. 47 až 49 – vyplní sa, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, ktoré sa vynímajú zo zdanenia (§ 45 zákona), v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona. 
 • Riadok 47 – úhrn vyňatých príjmov 18 984,96 €.
 • Riadok 48 – základ dane znížený o úhrn vyňatých príjmov, r. 41 – r. 47 = 15 249,02 – 18 984,96 = -3 735,94 €, v prípade záporného čísla uvádzame na riadok 48 nulu.
 • Riadok 49 – uvedie 0
 • Riadky č. 50 až 54 – vyplní sa len v prípade, ak v zdaňovacom období, za ktoré sa podáva priznanie typ A, plynuli daňovníkovi aj príjmy zo závislej činnosti zo zdrojov v zahraničí, z ktorých sa podľa zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia na území Slovenskej republiky započítava daň zaplatená v zahraničí, v prepočte na eurá podľa § 31 ods. 2 zákona.
 • Riadok 55 – uvedie 0
 • Riadok 57 – uvedie 0
 • Riadok 64 – uvedie 0

VII. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA

VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2 % alebo 3 %)
– nevypĺňa

IX. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA
Ak súčasťou základu dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou sú aj príjmy, ktoré dosiahol zo zdrojov v zahraničí, ich výška sa uvedie do tabuľky aj s číselným kódom príslušného štátu.

 • Kód štátu – 826 Spojené kráľovstvo.
 • Príjmy – 21 800 eur.
 • Výdavky na preukázateľne zaplatené zahraničné poistné – 2 815,04 eur.

X. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU

 • Riadok 78 – vyplní počet všetkých príloh, v našom prípade je to jedna príloha – potvrdenie preukazujúce výšku príjmov a zaplateného poistného od zamestnávateľa vo Veľkej Británii.

Na strane 6 sa daňovníčka podpíše a uvedie dátum.

XI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU A VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE
– nevypĺňa

XII. ODDIEL – POMOCNÉ VÝPOČTY
Môže uviesť prepočty z cudzej meny na eurá.

Vyplnené daňové priznanie podľa príkladu

DP FO A – príjmy zo závislej činnosti v zahraničí-vyplneneé daňové priznanie podľa príkladu

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Prémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

apríl

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

17apr9:30Chat GPT a jeho využitie v marketingu9:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X