Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie SZČO s príjmami zo zahraničia

Daňové priznanie SZČO s príjmami zo zahraničia
Ilustračné foto: FreeDigitalPhotos.net
8. júna 2014 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Podnikam.SK prináša servis pre tých, ktorí si odložili daňové priznanie a aj návod, ako podať daňové priznanie zo zahraničia.

Aktualizované v časti Počet príloh (XIV. oddiel).

Rezident SR  je povinný vysporiadať si v SR svoj celosvetový príjem

Pri príjmoch zo zdrojov v zahraničí je dôležité určiť, či je daňovník rezidentom SR, t. j. daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou.
Rezident SR: 
 • je občan, ktorý má na území SR trvalý pobyt alebo sa tu obvykle zdržiava aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku,
 • je povinný vysporiadať si v SR svoj celosvetový príjem, tzn. príjem plynúci zo zdrojov na území SR, ako aj príjem zo zdrojov v zahraničí,
 • daňové priznanie je povinný podať v prípade, ak jeho celkové zdaniteľné príjmy za zdaňovacie obdobie roku 2013 presiahli sumu vo výške 1 867,97 €, resp. ak vykázal daňovú stratu.

Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia

Aby nedochádzalo k zdaneniu príjmov zo zahraničia aj v zahraničí, aj na Slovensku, tzn. dvakrát, má SR uzavreté zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia. Postup pri zamedzení dvojitého zdanenia upravuje ustanovenie § 45 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Ak plynú daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou príjmy zo štátu, s ktorým má Slovenská republika uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, pri zamedzení dvojitého zdanenia sa postupuje podľa tejto zmluvy. V zmluve je určené, ktorá metóda zamedzenia dvojitého zdanenia sa používa v prípade konkrétnej krajiny.
Zoznam zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorými je Slovenská republika viazaná

V prípade krajín, s ktorými Slovensko nemá uzavretú zmluvu na zamedzenie dvojitého zdanenia, sa používa metóda vyňatia príjmov.

Metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia

Metóda zápočtu dane
 • daňovník si daň, ktorú zaplatil v zahraničí, započíta do úhrady dane.
» Ak bola daň zaplatená v zahraničí nižšia, ako daň vypočítaná podľa slovenského zákona o dani z príjmov, daňovník musí rozdiel doplatiť.
» Ak bola daň zaplatená v zahraničí vyššia, ako daň vypočítaná podľa slovenského zákona o dani z príjmov, rozdiel daňovníkovi vrátený nebude.
Metóda vyňatia príjmov
 • daňovník  uvedie príjmy, ktoré boli preukázateľne zdanené v zahraničí, v daňovom priznaní. Zo zdanenia však budú tieto príjmy vyňaté, t. j. neplatí sa z nich žiadna daň.

Vyplnenie daňového priznania SZČO s príjmami v zahraničí

Príklad
Michal Hronský prevádzkoval od 6. 3. 2013 do 31. 12. 2013 na základe živnostenského oprávnenia vydaného v Maďarsku výrobňu pripravených pokrmov, kde platil aj príspevky na zdravotné a sociálne poistenie. Iné príjmy v roku 2013 nemal. Má trvalý pobyt v SR, t. j. je rezidentom s neobmedzenou daňovou povinnosťou v SR. Je ženatý a bezdetný. Manželka mala v roku 2013 príjem 8 998 €, preto si na ňu nemôže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Michal Hronský podal v Maďarsku daňové priznanie k dani z príjmov a zaplatil daň. 

Informácie o daňovníkovi

Meno a priezvisko: Michal Hronský
Rodné číslo: 730810/5236
Trvalé bydlisko: Mierová 5, Šahy
Suma príjmov zo živnostenského podnikania vykonávaného v Maďarsku za rok 2013: 29 785,00 €
Suma výdajov zo živnostenského podnikania vykonávaného v Maďarsku za rok 2013: 19 289,00 €
Suma dane z príjmov zaplatená v Maďarsku za rok 2013: 1 179,36 €

Michal Hronský je považovaný za daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou, keďže má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt. Predmetom dane daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou sú príjmy plynúce zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ako aj zo zdrojov v zahraničí.

Keďže jeho príjmy za rok 2013 boli vyššie ako 1 867,97 €, je povinný podať daňové priznanie za rok 2013 a použije tlačivo k dani z príjmov fyzickej osoby typ B vydané MF SR č. MF/20228/2013-721, ktorého súčasťou je potvrdenie o podaní daňového priznania a poučenie na jeho vyplnenie. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ B je určené pre daňovníkov, ktorí majú príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa § 5 až § 8 zákona o dani z príjmov, ktoré je určené daňovníkovi s príjmami podľa § 5 až § 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (príjmy zo závislej činnosti, príjmy z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu, príjmy z kapitálového majetku, ostatné príjmy) a nie sú oslobodené od dane.

 • V daňovom priznaní daňovník prizná celosvetové príjmy, t. j. príjmy plynúce zo zdrojov na území SR, ako aj príjmy plynúce zo zahraničia.
 • Príjmy uvedené v cudzej mene prepočíta v súlade s ustanovením § 31 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Michal Hronský je účtovnou jednotkou, preto použil na prepočet cudzej meny na eurá referenčný výmenný kurz určený a vyhlásený Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou len Slovenska platný ku dňu, ku ktorému je uplatnený daňovníkom v účtovníctve.
 • Daň z príjmov zaplatenú v Maďarsku v maďarských forintoch prepočítal na eur priemerným ročným kurzom vyhláseným NBS za rok 2013, ktorý bol 296,873 HUF/€.
Priemerné ročné kurzy nájdete tu.

Vyplnenie daňového priznania

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
 • Riadok 01 – Michal Hronský nemá pridelené DIČ, preto uvedie rodné číslo: 7308106445.
 • Druh daňového priznania – znakom „x“ vyznačí, že ide o riadne daňové priznanie.
 • Rok – uvedie obdobie, za ktoré sa daňové priznanie podáva, t. j. 2013.
 • Riadok 03 – uvedie kód SK NACE Rev. 2 podľa vyhlášky Štatistického úradu SR č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností. Klasifikáciu kódov SK NACE možno nájsť na internetovej stránke www.statistics.sk, www.susr.sk. V kolónke „Hlavná, prevažná činnosť“ uvedie „Výroba pripravených pokrmov a jedla“.
 • Riadky 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11 – daňovník uvedie základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, adresu atď.
 • Riadok 12 – nevyplní, lebo nie je daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou.
 • Riadok 13 – nevyplní, lebo nie je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. r) zákona o dani z príjmov.

II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA PRIZNANIE
Oddiel II. Michal Hronský nevypĺňa.
III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)
 • r. 31 – nevypĺňa, lebo manželka mala príjmy vyššie ako 3 735,94 €, preto nemá nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na manželku.
IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)
– nevypĺňa
Vyplnenie oddielov V. – XI.

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
oddiel Michal Hronský nevypĺňa, nakoľko v roku 2013 nemal príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona.
VI. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, tabuľka č. 1
 • V stĺpci 01, riadok 02 a 09 – uvedie úhrn príjmov zo živnostenského podnikania vykonávaného v Maďarsku  prepočítaný na eurá: 29 785,00 €. Keďže daňovník je účtovnou jednotkou,príjmy vyjadrené v HUF prepočítal referenčným výmenným kurzom určeným a vyhláseným NBS, platný ku dňu, ku ktorému je uplatnený daňovníkom v účtovníctve. Podľa „Poučenia na vyplnenie daňového priznania“ daňovník uvádza príjmy zo zdrojov v zahraničí bez prípadných odpočítateľných položiek podľa zákonov platných v zahraničí.
 • V stĺpci 02, riadok 09 – uvedie výdavky vzťahujúce k príjmom zo živnostenského podnikania. Podľa „Poučenia na vyplnenie daňového priznania“ výdavky vzťahujúce sa k príjmom zo zdrojov v zahraničí sa môžu uplatniť len podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Michal Hronský uplatní výdavky vo výške 19 289,00 €.
Pod tabuľku č. 1 daňovník nevyznačuje znakom „x“ žiadnu z koloniek., lebo vedie jednoduché účtovníctvo.
 • Uvedie preukázateľne zaplatené poistné z príjmov, zaplatené v zahraničí: 634 €.
 • Údaje z tabuľky č. 1 riadok 09 sa prenášajú na stranu 4 do riadku 37 príjmy = 29 785 € a riadku 38 výdavky = 19 289 €.
 • Na riadku 39 sa vypočíta základ dane = r. 37 – r. 38 = 29 785 € – 19 289 € = 10 496 €. Údaj z r. 39 sa prenesie do riadku 43 (základ dane).
VII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU
VIII. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV
Oddiely VII. a VIII. Michal Hronský nevypĺňa, nakoľko v roku 2013 nemal príjmy tohto charakteru.
IX. ODDIEL – ODPOČET DAŇOVEJ STRATY podľa § 30 zákona
Prvú časť IX. oddielu, ktorá je určená k uplatneniu daňovej straty, Michal Hronský nevypĺňa.
Vyplní časť Uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich období IX. oddielu na strane 7 nasledovne:
 • Riadok 65 – prenesie sa údaj z r. 43 daňového priznania, čo je čiastkový základ dane z príjmov zo živnosti = 10 496,00 €.
 • Riadok 67 – uvedie sa čiastkový základ dane z r. 65 vo výške 10 496,00 €, lebo podnikateľ si neuplatňuje daňovú stratu.
 • Riadky 68  až 71 – nevypĺňa.
X. ODDIEL – VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona
 • Riadok 72 – prenáša sa údaj z r. 67, t. j. suma 10 496,00 €.
 • Riadok 73 – nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka, v našom prípade 3 735,94 € z dôvodu, že základ dane daňovníka je ≤ než 19 458 €.  Sumu, ktorú si daňovník môže odpočítať ako nezdaniteľnú časť základu dane, vypočíta podľa pomôcky na výpočet nezdaniteľných častí základu dane (na daňovníka), ktorá je súčasťou Poučenia na vyplnenie daňového priznania FO.
Keďže základ dane je 10 496,00 €, čo je < ako 19 458 €, daňovník má nárok na nezdaniteľnú časť vo výške 3 735,94 €. Ak by daňovník dosiahol základ dane  > ako 19 458 €, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka by sa vypočítala nasledovne: 8 600,436 – (základ dane : 4).
 • Riadok 74 – nevypĺňa.
Keďže manželka mala vlastné príjmy vyššie ako 3 735,94 €, daňovník si nemôže na ňu uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane. Pomôcka na vyplnenie daňového priznania FO za rok 2013 pri uplatnení nezdaniteľných častí základu dane je súčasťou „Poučenia na vyplnenie DP k dani z príjmov FO“).
 • Riadok 76 – uvádza sumu z riadku 73, t. j. 3 735,94 €.
 • Riadok 77 – rozdiel r. 72 – r. 76 = 10 496 – 3 735,94 = 6 760,06  €.
 • Riadok 78 – základ dane ako súčet r. 77 + r. 70 + r. 71  = 6 760,06  €.
 • Riadok 79 – výpočet dane, t. j. 19 % z 6 760,06  € = 1 284,41 €.
 • Riadky 80 až 82 – nevypĺňa, lebo sa na neho nevzťahuje vyňatie príjmov zo zdrojov v zahraničí.
 • Riadok 83 – uvedie sa úhrn základov dane zo zdrojov v zahraničí vo výške 10 496 €.
 • Riadok 84 – uvádza sa daň zaplatená v zahraničí. Michal Hronský uvedie sumu 1 179,36 €. Suma dane uvedená v HUF bola prepočítaná na menu euro použitím priemerného ročného kurzu vyhláseného NBS za rok 2013.
 • Riadok 85 – výpočet percenta dane na účely zápočtu. Postupuje sa podľa vzorca: r. 83 : ( r. 36 + r. 65 + r. 68 – r. 80 )  alebo ( r. 36 + r. 65 + r. 68) x 100 = 10 496 : 10 496 x 100 = 100 %. Podľa Poučenia na vyplnenie daňového priznania, ak je vypočítaný percentuálny podiel na r. 88 vyšší ako 100, uvedie sa v maximálnej výške 100. R. 88 = 100.
 • Riadok 86 – z dane zaplatenej v zahraničí možno započítať. Postupuje sa podľa vzorca: [(r.82 alebo r. 79) x r. 85]:100 = 1 284,42 €.
 • Riadok 87 – daň uznaná na zápočet r. 86 maximálne do sumy na r. 84 = 1 179,36 €.
 • Riadok 88 – daň po zápočte – 105,05 €
 • Riadok 92 – údaj z riadku 88 , t. j. 105,05 €.
 • Riadok 94 –  uvedie sa daň znížená o daňový bonus, v tomto prípade 105,05 €.
 • Riadky 95 až 107  – nevypĺňa.
 • Riadok 108 – daň na úhradu 105,05 €

XI. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA
XII. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (NEREZIDENTOVI) NA UPLATNENIE ZÁKONA
Oddiely XI. a XII. nevypĺňa.
XIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona
Michal Hronský nevyužije inštitút poukázania 2 % dane na osobitné účely, preto znakom „x“ vyznačí „neuplatňujem postup podľa § 50 zákona“.
 • r. 121  – nevypĺňa.
XIV. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA
 • Znakom „x“ vyznačí skutočnosť, že uvádza osobitné záznamy. Daňovník uvedie v tabuľke údaje o príjmoch a výdavkoch v zahraničí, ktoré sú súčasťou základu dane, a to v členení:
 • kód štátu – 348
 • druh príjmu – § 6 ods. 1
 • príjmy – 29 785 €
 • výdavky – 19 289 €
 • z toho výdavky na povinné zahraničné poistenie preukázateľne zaplatené – 634 €.
 • Riadok 122 – počet príloh k daňovému priznaniu. Daňovník k daňovému priznaniu predkladá:
–  potvrdenie o zaplatení dane z príjmov v Maďarsku,
–  výkaz o príjmoch a výdavkoch,
–  výkaz o majetku a záväzkoch.
*Aktualizácia: Správny počet príloh má byť 3. Zmena spočíva v tom, že účtovné výkazy –  Výkaz o majetku a záväzkoch a Výkaz o príjmoch a výdavkoch už nie sú povinnou prílohou k daňovému priznaniu (nemusia byť podané spolu s daňovým  priznaním). Z uvedeného dôvodu sa nezahrnú do počtu príloh, ktoré sú súčasťou daňového priznania. Počet príloh sa ale uvádza vrátane Prílohy 1 a 2, ktoré sú súčasťou daňového priznania. Danari ich odporúčajú podpísať aj v tom prípade, ak v nich nie sú vyplnené žiadne údaje.
Na strane 11 daňovník daňové priznanie podpíše s uvedením dátumu.
XV. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU
XVI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU
Uvedené časti sa daňovníka netýkajú, preto ich nevypĺňa.
Príloha 1 – ÚDAJE NA ÚČELY SOCIÁLNEHO A ZDRAVOTNÉHO POISTENIA
Nevypĺňa, lebo na riadkoch 13 a 14 sa neuvádza povinne alebo dobrovoľne preukázateľne zaplatené sociálne poistenie v zahraničí. Na riadku 15 sa neuvádza povinne preukázateľne zaplatené zdravotné poistenie v zahraničí.
Príloha 2 – PODIELY NA ZISKU (DIVIDENDY), KTORÉ PODLIEHAJÚ ZDANENIU PODĽA § 51d ods. 3 zákona
túto časť nevypĺňa, lebo nemal takýto druh príjmov.

Vyplnené daňové priznanie podľa príkladu (pdf)

Daňové priznanie SZČO s príjmami zo zahraničia

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

PodnikamPrémiový obsahszčoživnostníci

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

marec

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

05mar8:30Tvorba unikátnych obrázkov pomocou nástroja Midjourney8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

07mar8:30Sabotéri v našej hlave8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Marketing

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X