Buďte správne informovaný! Získajte prémiový účet TU
Prihlásenie
Zakúpiť členstvo
Používate zastaralý prehliadač, stránka sa nemusí zobraziť správne, môže sa zobrazovať pomaly, alebo môžu nastať iné problémy pri prehliadaní stránky. Odporúčame Vám stiahnuť si nový prehliadač tu.
FOAF.sk - Aký má firma zisk? Kto ju vlastní? Kto má dlhy? Zistite TU

Daňové priznanie – dôchodca s príjmami zo závislej činnosti

Fotobanka Pixmac
8. júna 2014 Zdroj Podnikam.SK, SC Tlačiť

Podnikam.SK prináša servis pre tých, ktorí si odložili daňové priznanie dôchodcu za rok 2015.

Ako má dôchodca postupovať pri podávaní daňového priznania

Kedy má dôchodca povinnosť podať daňové priznanie

 • Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie 2013 má každý dôchodca, ak v priebehu roka 2013 dosiahol celkové zdaniteľné príjmy presahujúce sumu 1 867,97 €.
 • Do celkových zdaniteľných príjmov sa zahrňuje akýkoľvek dosiahnutý príjem, ktorý je predmetom dane a nie je od dane z príjmov oslobodený a to isté sa týka aj v prípade, že je daňovníkom dôchodca a daňové priznanie je za rok 2015.
Príjem dôchodcu oslobodený od dane: Od dane z príjmov sú oslobodené všetky dôchodkové dávky (starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok, invalidný dôchodok, vdovský a vdovecký dôchodok, sirotský dôchodok. výsluhový dôchodok.

Kedy je pre dôchodcu výhodné podať daňové priznanie (nemá však povinnosť podať DP)

Ak dôchodca poberajúci dôchodok dosiahol v roku 2013 príjmy zo závislej činnosti nižšie ako 1 867,97 € a z týchto príjmov mu zamestnávateľ zrážal preddavky na daň z príjmu.
 • V takomto prípade dôchodca nie je povinný podať daňové priznanie, no môže ho podať dobrovoľne.
 • Na základe zrazených preddavkov na daň z príjmu mu vznikne daňový preplatok, ktorý mu správca dane vráti na základe žiadosti o vrátenie daňového preplatku.
 • Žiadosť je súčasťou daňového priznania.
Pozn.: Daňový preplatok sa vráti iba v prípade, že je väčší ako 3 €. Ak tento daňový preplatok je menší ako 3 €, nevzniká nárok na jeho vrátenie.

Postup pri podávaní daňového priznania

1. AK MÁ PRÍJEM IBA ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (zo zamestnania – pracovná zmluva, dohoda)

 • podá daňové priznanie typu A (ak do 17. februára 2014 písomne nepožiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania).
2. AK MÁ INÉ DRUHY PRÍJMOV (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti, živnosť atď.),
 • podá daňové priznanie typu B.

Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka – dôchodcu

 • Ak bol dôchodca na začiatku zdaňovacieho obdobia, t. j. k 1. 1. 2013, poberateľom dôchodku (starobného, predčasného starobného dôchodku, výsluhového dôchodku) alebo mu bol dôchodok  priznaný spätne k 1.1. 2013,
» má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane iba v prípade, že ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2013 v úhrne nepresahuje sumu 3 735,94 €. V takom prípade nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka predstavuje rozdiel medzi sumou 3 735,94 € a vyplatenou sumou dôchodku,
» ak ročná suma vyplateného dôchodku v roku 2013 v úhrne presahuje sumu 3 735,94 €, daňovníkovi nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka.
 • Ak sa fyzická osoba stala poberateľom starobného dôchodku v priebehu roka 2013, t. j. nebola poberateľom dôchodku k 1. 1.2013, vzniká jej nárok na celú nezdaniteľnú časť vo výške 3 735,94 €, pokiaľ základ dane nepresiahol sumu 19 458 €.
Pozn.: Nezdaniteľná časť základu dane sa uplatňuje len v prípade, ak dôchodca dosahuje tzv. aktívne príjmy, napr. zo závislej činnosti, z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. V prípade tzv. pasívnych príjmov (napr. príjem z prenájmu nehnuteľností, príjem z nepeňažnej výhry, príjem z predaja nehnuteľnosti atď.) nie je možné znížiť čiastkový základ dane o nezdaniteľnú časť základu dane.

Príklad

Ján Kováč bol k 1. 1. 2013 poberateľom starobného dôchodku. Mesačná výška jeho starobného dôchodku bola 315 €. V roku 2013 dosiahol aj príjmy zo závislej činnosti na základe dohody o pracovnej činnosti vo výške 2 455 €, čo je suma vyššia ako 1 867,97 €, preto má povinnosť podať daňové priznanie. Svojho zamestnávateľa nepožiadal o vykonanie ročného zúčtovanie dane. Keďže všetky príjmy dosiahol zo závislej činnosti, bude vypĺňať daňové priznanie fyzickej osoby – typ A. 
Tabuľka: Informácie o daňovníkovi
Meno a priezvisko: Ján Kováč
Rodné číslo: 500313244
Trvalé bydlisko: Štefánikova 6, Nitra
Starobný dôchodok v r. 2013: 3 780 €
Príjem z dohody: 2 455 €
Preddavok na daň z príjmu: 449,35 €
Výdavky na sociálne poistenie: 108 €
Keďže daňovník mal len príjmy zo závislej činnosti, vypĺňa daňové priznanie typ A vydané Ministerstvom financií SR č. MF20227/2013-721.

POSTUP VYPLNENIA PRIZNANIA TYP A

I. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI 
 • Riadok č. 01 – uvedie svoje rodné číslo
 • Riadky č. 03 až 10 vyplní daňovník podľa predtlače.
II. ODDIEL – ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI, DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI 
– nevypĺňa
III. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE
 • Riadok 27 – zaškrtne ÁNO, pretože poberal dôchodok na začiatku zdaňovacieho obdobia, t. j. k 1. 1. 2013.
 • Riadok 28 – nevypĺňa, lebo si neuplatňuje odpočítateľnú položku. Tento riadok by vyplnil v prípade, ak by si uplatňoval zníženie základu dane.
IV. ODDIEL – ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU 
– nevypĺňa
Vyplnenie oddielov V. a VI:

V. ODDIEL – VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI 
 • Riadok č. 32 – vyplnia sa podľa údajov uvedených v potvrdení o všetkých príjmoch zo závislej činnosti, t. j. 2 455 €
 • Riadok č. 32a – vyplní údaj z riadku 32, lebo príjmy mu plynuli na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.
 • Riadok č. 33 – poistné preukázateľne zaplatené, t. j. 108 €.
 • Riadok 33a – vyplní sumu 108 €, poistné sociálne poistenie.
 • Riadok č. 34 – rozdiel riadkov 32 – 33 = 2 347 €
VI. ODDIEL – VÝPOČET DANE 
 • Riadok č. 36 – vypočíta sa základ dane ako súčet riadkov 34 a 35 = 2 347 €.
 • Riadok č. 37 – uvádza sa suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, ktorá sa môže vypočítať v XII. oddiele priznania typ A. Na výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka sa môže použiť pomôcka, ktorá je súčasťou poučenia na vyplnenie priznania typ A. Vzhľadom na to, že ročná suma vyplateného dôchodku daňovníka v roku 2013 bola 3 780 € (12 x 315), čo v úhrne presahuje sumu 3 735,94 €, daňovníkovi nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
 • Riadok č. 41 – vypočítaná suma základu dane z r. 36 sa znižuje o nezdaniteľnú časť základu dane z r. 37, t. j. 2 347 €.
 • Riadok č. 42 – daň sa vypočíta zo základu dane uvedeného na riadku č. 41, a to sadzbou dane 19 % zo sumy nepresahujúcej 34 401,74 € vrátane, vypočítaná suma dane sa zaokrúhli na eurocenty nadol. T. j. 19 % z 2 347 €  = 445,93 €.
 • Riadok 55 – uvádzame 445,93 €.
 • Riadok 57 – uvádzame 445,93 €.
 • Riadok 63 – uvádzame 449,35 € (zaplatená suma preddavkov na daň z príjmu).
 • Riadok 65 – uvádzame preplatok na dani vo výške 3,42 €.

VII. ODDIEL – ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA 
VIII. ODDIEL – VYHLÁSENIE O POUKÁZANÍ PODIELU ZAPLATENEJ DANE (2% alebo 3 %)
– nevypĺňa
IX. ODDIEL – MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA 
Nevypĺňa, lebo nedosiahol príjmy zo zdrojov v zahraničí.
X. ODDIEL – ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU 
Riadok 78 – uvedie počet príloh, t. j. potvrdenia o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch na zdanenie príjmov fyzickej osoby zo závislej od všetkých zamestnávateľov, t. j. 1.
Na strane 6 sa daňovník podpíše a uvedie dátum.
XI. ODDIEL – ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU A VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE 
Zaškrtne, že žiada vrátenie daňového preplatku a uvedie spôsob, či majú byť peniaze zaslané poštovou poukážkou alebo na účet. V prípade zaslania na účet vyplní údaje o bankovom účte.
XII. ODDIEL – POMOCNÉ VÝPOČTY
– nevypĺňa

Daňové priznanie vyplnené podľa príkladu (pdf)

Odporúčané ebooky

Súvisiace články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"

Zobraziť všetky články v seriáli "Daň z príjmu za rok 2013"
FOAF.sk firmy - Hosp. výsledky, súvahy, výkazy, DLHY, vlastníci - Zistite TU

Témy

Podnikám ako dôchodcaPrémiový obsah

Najčítanejšie za 24 hodín

Z kategórie Daň z príjmu

Poradca podnikateľa a živnostníka

Prémiový obsah pre členov klubu Podnikam.sk

Zobraziť ďalšie články

Seriály na Podnikam.sk

Školenia, semináre, kurzy

BOZP - Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
BOZP vo výrobe
Cash flow
Clo
Clo a logistika
Controlling
Dane a účtovníctvo
Doprava
Dotácie
DPH - Daň z pridanej hodnoty
DzP - Dane z príjmu
Enviro
Environmentalistika
Eurofondy
Finančné riadenie
IAS/IFRS
Industry 4.0
ISO
Komunikačné zručnosti
Koronavírus
Legislatíva a zákony
Legislatíva, zákony
Logistika
Manažérske zručnosti
Manažment
Marketing
Marketing a predaj
Marketingové zručnosti
Medzinárodné účtovné štandardy - IAS/IFRS, US GAAP
Medzinárodné účtovné štandardy (IAS/IFRS, US GAAP)
Medzinárodné zdaňovanie
Mzdy a odvody
Nehnuteľnosti
Osobný rozvoj
Ostatné dane
Personalistika
Počítačové zručnosti
Pohľadávky
Pracovné právo
Právo
Právo a manažment
Právo, Pracovné právo
Predaj
Riadenie
Riadenie firmy
Riadenie ľudských zdrojov
Samospráva
Školstvo
Školy
Smernice
Stavebníctvo
Účtovníctvo
Účtovníctvo a dane
Účtovníctvo verejnej správy
Umelá inteligencia
Verejná správa
Verejné obstarávanie-obstarávateľ
Verejné obstarávanie-uchádzač
Výroba
žiadny
Živnosť

júl

22júl8:30Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a dohôd so zameraním na pracovnú zmluvu a pracovnú disciplínu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

22júl8:30Ako vyrobiť interaktívny report v Exceli od A po Z - workshop8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Riadenie

22júl8:30Vznik, zmena a skončenie pracovného pomeru a dohôd so zameraním na pracovnú zmluvu a pracovnú disciplínu8:30 Udalosť usporiadaná: Verlag Dashöfer, s.r.o. Typ Udalosti:ŠkolenieOblasť školenia:Personalistika,Pracovné právo

Zobraziť všetky školenia

Eshop Podnikam.sk

Prejsť do eshopu

Zoznam firiem B2B

Zobraziť všetky firmy
Copyright © iSicommerce s.r.o. Všetky práva vyhradené. Vyhradzujeme si právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie, šírenie a na verejný prenos obsahu. Ochrana osobných údajov | Podmienky používania | Kontakt | GDPR - Nastavenie sukromia
X